«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І
Назва«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І
Дата канвертавання01.11.2012
Памер130.95 Kb.
ТыпДокументы
Ф 27-019

Установа адукацыі

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы»


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта матэматыкі і

інфарматыкі

________________ А.М. Лівак

___________ _________г.

Рэгістрацыйны №_______/


С/К “МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ФУНКЦЫЙ У ШКОЛЬНЫМ КУРСЕ МАТЭМАТЫКІ”


Навучальная праграма для спецыяльнасці :

(рабочы варыянт)


1-31 03 01-02 Матэматыка (навукова-педагагічная дзейнасць)


Факультэт матэматыкі і інфарматыкі

Кафедра алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі

Курс 6

Сяместр 11


Лекцыі

16
Экзамен

11
(гадзіны))(сяместр)

Практычныя (семінарскія заняткі)Залік(сяместр)
(гадзіны)


Лабараторныя заняткі

16
Курсавая работа (праект)
(гадзіны))(сяместр)
Усяго аудыторных гадзін па дысцыпліне32


(гадзіны))

Усяго гадзін па дысцыпліне


Форма атрымання вышэйшай адукацыі

завочная

(гадзіны))Склаў Мятліцкі Аляксандр Мікалаевіч, старшы выкладчык кафедры

алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі


2011 г.


Рабочая праграма складзена на падставе навучальнай праграмы спецкурса, зацверджанай Саветам матэматычнага факультэта, пратакол №9 ад 23.05.2007г.


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянту на пасяджэнні кафедры алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі 01.06.2011 г., пратакол №7
Загадчык кафедры

_______________ А.А. Грынь


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні Метадычнай камісіі факультэта матэматыкі і інфарматыкі

__________2011 г.,пратакол №

Старшыня

_________________ Н.П. Макарава


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні Савета факультэта матэматыкі і інфарматыкі

_________2011 г.,пратакол №

Вучоны сакратар

_________________ _____________


1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

1.1. Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны

Мэта курса– знаёмства з методыкай вывучэння функцыянальнай лініі школьнага курсу матэматыкі ў кантэксце прымянення іх уласцівасцяў у элементарнай алгебры.

Задачы вывучэння курса:

- азнаямленне з методыкай ўвядзення і вывучэння ўласцівасцяў алгебраічных і трансцэндэнтных функцый у школьным курсе матэматыкі;

- засваенне методыкі прымянення ўласцівасцяў функцый пры рашэнні задач элементарнай алгебры.


1.2. Формы и метады навучання і выхавання

  • формы – лекцыі, семінары, практыкум па рашэнню задач,

  • метады – тлумачэнні, расважанні, дыялог.1.3. Рекамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў

  • Самостойнае пазааудыторнае засваенне студэнтамі часткі матэрыялу вывучаемага курсу, прысвечанае засваенню ўласцівасцяў.


1.4. Патрабаванні да кампетэнцыі (згодна адукацыйнаму стандарту спецыяльнасці)

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнты павінны

ведаць:

  • прапедэўтыку, методыку ўвядзення і вывучэння ўласцівасцяў функцый;

  • функцыянальныя метады рашэння задач элементарнай алгебры,

умець:

  • прымяняць уласцівасці функцый да рашэння задач;

валодаць навыкамі:

  • прымянення уласцівасцяў функцый.


1.5. Размеркаванне агульных і аўдыторных гадзін па семестрах


Агульная колькасць

аудыторных

заняткаў

лекцыі

практычныя

Форма кантролю

32

16

16

Экзамен

(11 сяместр.)2. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУп/п

Наименование

раздела, темы дисциплины

Содержание в соответствии с

типовой учебной программой (учебной программой)

1

Функцыянальная лінія ў школьным курсе матэматыкі.

Функцыянальная лінія ў школьным курсе матэматыкі. Яе змест і характарыстыка. Параўнальны аналіз ажыццяўлення функцыянальнай лініі ў выкладанні матэматыкі ў сучасных школьных падручніках.


2

Методыка вывучэння функцый

Прапедэўтыка, методыкі ўвядзення і вывучэння функцый: лінейнай, квадратычнай, ступеннай, трыганаметрычных і ім адваротных, паказчыкавай і лагарытмічнай.


3

Прымяненні функцый

Прымяненні ўласцівасцяў функцый у школьным курсе алгебры і геаметрыі.


4

Вывучэнне функцый у праграме паглыбленага курса матэматыкі сярэдняй школы.Асаблівасці вывучэння і прымянення функцый у праграме паглыбленага курса матэматыкі сярэдняй школы.


№ тыдня


Тэмы заняткаў


Пытанні, якія вывучаюцца на занятках

Заняткі (гадзіны)

Форма кантролю ведаў


Лекцыі


Практыч (семінар)


лабараторныя


Індывід. праца

Кіруемая самааст. праца

1

2

3

1

Змест і характэрыстыка функцыянальнай лініі у школьным курсе матэматыкі. Методыка увядзення паняцця функцыі

2
2

Методыка увядзення, вывучэння і прымянення лінейнай функцыі

2
2


3

Методыка увядзення вывучэння і прымянення квадратычнай функцыі

2
4


4

Методыка увядзення, вывучэння і прымянення трыганаметрычных функцый

2
2


5

Параунальны аналіз вывучэння лінейнай, квадратычнай і трыгаметрычных функцый у сучасных школьных падручніках

2
2


6

Методыка ўвадзення, вывучэння і прымянення паказчыкавай функцыі

2
3


7

Методыка ўвядзення, вывучэння і прымянення лагарыфмічнай функцыі

2
3Кантрольная работа

8

Параўнальны аналіз вывучэння паказчыкавай і лагарыфмічнай функцыі ў сучасных школьных падручніках

2
4. НАВУЧАЛЬНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ
3. ПАТРАБАВАННІ ДА КУРСАВОЙ РАБОТЫ (ПРАЕКТУ)1

Навучальным планом установы вышэйшай адукацыі не прадугледжана выкананне курсавой работы (праекту) па дадзенай дысцыпліне.


3.1. Мэта курсавой работы (праекту) па дысцыпліне

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.2. Аб,ём задання

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.3. Прыкладная тэматыка курсавых работ (праектаў)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ


5.1. Спіс рэкамендаванай літаратуры


№ папа-радкуСпіс


1

Коробеник О. И. , Тавгень И. Н. Алгебра и начало анализа в 10 кл. с углубленным изучением математики. – Мн.: НА. 2001, - 240 с.

2

Галицкий М. А. и др. Углубленое изучение курса алгебры и математического анализа: Метод. реком. и дидакт. матер. – 2 изд. дораб. – М.: Просвящение, 1990, 352 с.

3

Кузнецова Е. П., Муравьёва Г. Л., Шенперман Л. Б., Ящин Б. Ю. Алгебра и начала анализа в 10 (11) кл. Учебно – метод. пособие для учитилей. – Мн.: НА, 2000, - 175 с.

4.

Василевский А. Б. Задания для внеклассной работы по математике: 9-11 кл. Кн. для учитилей. – Мн.: НА, 1988, -175 с.

5

Дорофеев Г. В. Квадратный трёхчлен в задачах. – Львов: Квантор, - 1991, - 103 с.

6

Ананчанка К. А. Агульная методыка выкладання матэматыкі у школе. Вучэбны дапаможнік. – Мн: Універсітэцкае, 1997, 150 с.

7

Ананчанка К. А. і інш. Алгебра (8,9,10,11). 1997 – 2001.

8

Виленкин Н. А. и др. Алгебра и математический анализ для 9 кл. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубл. изучением математики. – М. Просвещение, 1983, - 315 с.

9

Хабибулин К.Я. Замена переменной – эффективный метод решения уравнений: Уроки математики в 9 классе // Образование в современной школе. – 2003. - №7. С. 18-20

10

Метлицкий А.Н., Корлюков А.В. Экзаменационные материалы вступительных экзаменов по математике в ФМЛ «Альфа». – Гродно: УО «Гродненский ГОИПК и ПРРИСО», 2004. – 44с.


5.2. Пералік сродкаў дыагностыкі вынікаў навучальнай дзейнасці

Самастойная работа па курсу. Тэст.


6. ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНОЙ ПРАГРАМЫ


ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДІСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ


Назва дысцыплін, вывучэнне якіх звязана з дысцыплінай рабочай праграмы

Кафедры, якія забяспечваюць выкладанне гэтых дысцыплін

Прапановы сумежных кафедр аб аптымізацыі зместу рабочай праграмы

Подпіс загадчы-ка сумежнай ка-федры (№ пра-такола, дата па-седжання кафедры)

Аналітычная геаметрыя

АГ і МВМ
Лінейная алгебраАГ і МВМ7. ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

на ____ / _____ учебный год

п/п

Дапаўненні і змянені

Абгрунтаванне


Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры

(пратакол № __ ад _______ 20 __ г.)

Загадчык кафедры
__________________________ ______________ _______________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта
__________________________ ______________ _______________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)1 Если учебным планом учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта) по данной дисциплине.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconЗацвярджаю дэкан факультэта гісторыі І сацыялогіі
«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» (далей Палажэнне) распрацавана ў адпаведнасці з Палажэннем аб Студэнцкім навуковым...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І icon«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І
...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І icon«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І
...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І icon«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І
...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconСтаршыня прафсаюзнага камітэта работнікаў Установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы"
Калектыўнага дагавору Установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы”

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconФ 27-015 Установа адукацыі
Мятліцкі Аляксандр Мікалаевіч, старшы выкладчык кафедры алгебры, геаметрыі І методыкі выкладання матэматыкі Установы адукацыі «Гродзенскі...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconРекамендавана да зацвярджэння Саветам факультэта гісторыі І сацыялогіі
Васюк Г. У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі Установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт...

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconІнфармацыйнае паведамленне
Месца правядзення канферэнцыі: уа “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы”

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconАнкетаванне
Н. В. Шэйко, выкладчык беларускай мовы І літаратуры Ваўкавыскага каледжа уа “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы”

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы» зацвярджаю дэкан факультэта матэматыкі І iconНавучальная праграма
Сіплівеня Ж. С., кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага тэарэтычнага мовазнаўства Установы адукацыі “Гродзенскі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка