Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації
НазваКалендарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації
Дата канвертавання11.01.2013
Памер94.14 Kb.
ТыпЛекція
Календарний план

занять з фізики для слухачів вечірніх

підготовчих курсів Центру професійної орієнтації

НУ "Львівська політехніка"
зан.

Дата

К-сть

годин

Вид

занять

Тема

Дом.завд,

№ задач

1
4

лекція

Основи кінематики. Механічний рух. Траекторія. Система відліку. Шлях і переміщення. Рівномірний і рівноприскорений рух. Відносність руху. Додавання швидкостей. Вільне падіння тіл. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення.

Приклади розв'язання задач.1.1, 1.3, 1.5, 1.8. [8]

1-2, 1-4, 1-6, 1.-10, 1.16, 1-21[8]

2
4

пр.зан.

Розв'язування задач .1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1-17, 1-19, 1-23, 1-24. 9 [8]

1.13, 1-14,1-15, 1-18,1-20, 1-22 [8]

3
4

лекція

Основи динаміки. Перший закон динаміки Ньютона.Інерціальна система відліку. Маса тіла. Сила.Рівнодійна сил. Другий та третій закони динамікиНьютона. Сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість.Перевантаження. Сила пружності. Закон Гука. Силатертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Приклади розв'язання задач.2.1, 2-3, 2-5, 2-7 [8]

2-6, 2-8, 2-16, 2-19, 2-24,2-25 [8]

4
4

пр.зан.

Розв’язування задач

2-2, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-18, 2-20 [8]

2-14, 2-15,2-17, 2-21,2-22, 2-23 [8]

5
4

Лекція

Закони збереження в механіці. Імпульс тіла та системитіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.Механічна робота і потужність. Кінетична іпотенціальна енергії. Закон збереження енергії вмеханіці.

Приклади розв'язання задач.3.1, 3.8, 3.10, 3.11 [8]

3-2, 3.7, 3-12,3-13, 3-18, 3.20 [8]

6
4

пр. зан.

Практичне заняття з законів збереження (розв’язування задач).

3-3, 3-4, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 3.21 [8]

3-15, 3.17, 3.22, 3.23, , 3.24, 3.25 [8]

7
4

лекція

Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Види рівноваги. Центр тяжіння. Архімедова сила. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл. Гідростатичний тиск.

Приклади розн'ячання чадач.

4-1, 4-4, 4-25, 4-19 [8]

4-2, 4-5, 4-11,4-21, 4-22, 4-23 [8]

8
4

пр.зан.

4-6, 4-7, 4.9, 4,12, 4-14, 4-16, 4-17, 4-20 [8]

4-3, 4-8, 4-10,4-13, 4-15, 4-18 [8]

9
4

лекція

Молекулярна фізика. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Середня квадратична швидкість. Рівняння стану. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. Тиск суміші газів. Закон Дальтона· Ізотермічний. ізохорний та ізобарний процеси. Випаровування і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. Приклади розв'язування задач.

5-1, 5-3, 5.6, 5.16 [8]

5-2, 5.10, 5-21,5-22, 5-23, 5-24 [8]

10
4

пр.зан.

5-4, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-14, 5-15, 5-17 [8]

5-8, 5-12, 5-13,5-18, 5-19, 5-20 [8]

11
4

лекція

Термодинаміка. Внутрішня енергіи тіла і способи її зміни. Перший закон термодинаміки. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння теплового балансу. Питома теплота випаровування; плавлення тіл; питома теплота плавлення тіла; питома теплота згоряння палива. Питома теплоємність речовини. Адіабатний процес. Принцип дії теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і його максимальне значення. Приклади розв'язання задач.

6.1, 6.7, 6.14, 6.20 [8]

6.9, 6.15, 6.16, 6.18, 6.21, 6.22 [8]

12
4

пр.зан.

6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.12, 6.19, 6.23 [8]

6.5, 6.10, 6.11, 6.13, 6.17, 6.24 [8]

13
4

лекція

Електростатика. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля точкового заряду і рівномірно зарядженої сфери. Принцип суперпозиції полів. Робота електричного поля при переміщенні електричного заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Потенціал електричного поля точкового заряду і рівномірно зарядженої сфери. Потенціал електричного поля створеного системою нерухомих точкових зарядів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Електроємність. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність речовини. Приклади розв'язання задач.

7.1, 7.5, 7.9, 7.12 [8]

7.2, 7.11, 7.13, 7.18, 7.19, 7.6 [8]

14
4

пр. зан.

7.4, 7.8, 7.10, 7.15, 7.17, 7.20, 7.22, 7.24 [8]

7.3, 7.7, 7.14, 7.16, 7.21, 7.23 [8]

15
4

лекція

Електромагнетизм. Постійний струм. Сила струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Опір провідників. Послідовне і паралельне сполучення провідників. Закон Ома для повного кола. Е.р.с. джерела. Робота і потужність електричного струму, к.к.д. Шунт. Електричний струм у розчинах і розплавах. Закон електролізу. Магнітне поле. Взаємодія струмів. Закон Ампера. Індукція магнітного поля. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.Приклади розв'язування задач.

8.1, 8.3, 8.5, 8.7 [8]

8.2, 8.4, 8.18, 8.20, 8.24, 8.25 [8]

16
4

пр. зан.

8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.15, 8.22 [8]

8.11, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21 [8]

17
4

лекція

Коливання і хвилі. Квантова фізика. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях Резонанс. Математичний і пружинний маятники. Вплив зовнішніх полів на частоту коливань. Поперечні і повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом. Різниця фаз. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Миттєве і діюче значення змінного струму. Активний та реактивний опори. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних xвиль. Трансформатор. Фотоефект і його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Квант світла. Енергія та імпульс фотона. Зв'язок між масою та енергією частинки. Приклади розв'язання задач.

9.1, 9.4, 9.9, 9.21 [8]

9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 [8]

18
4

пр.зан.

9.12, 9.13, 9.15, 9.16, 9.18, 9.20, 9.22, 9.23 [8]

9.10, 9.11, 9.14, 9.17, 9.19, 9.24 [8]

19
4

лекція

Оптика. Атом та атомне ядро. Прямолінійнепоширення світла. Швидкість світла. Законивідбивання. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.Закони заломлення світла. Повне внутрішнє відбиваннясвітла. Абсолютний і відносний показники заломленнясвітла. Дисперсія світла. Хід променів у призмі.Заломлюючий кут призми. Лінза. Оптична сила лінзи.Побудова зображень у лінзах. Формула лінз.Збільшення лінзи. Система лінз. Інтерференція світла.Умови інтерференції світла. Інтерференііія у тонкихплівках. Дифракція світла. Дифракційна решітка.Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.Випромінювання і поглинання світла атомом.Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.Альфа-, бета- і гама випромінювання. Склад ядраатома. Ізотопи. Енергія эв'язку атомних ядер.Властивості ядерних сил. Ядерні реакції. Поділ ядерУрану. Термоядерна реакція.

Приклади розв'язання задач.10.1, 10.4, 10.5, 10.6 [8]

10.2, 10.3, 10.8, 10.9, 10.10, 10.24 [8]

20
4

пр.зан

Розв'язування задач,10.7, 10.11, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.20 [8]

10.12, 10.14, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23 [8]Рекомендована література

1. Фізика. Підручники для 8-11 класів середньої школи.

2. К.В.Корсак. Фізика повторювальних лекцій. - Київ: Вид-во "Вища школа", 1994

3. Конкурсні задачі з фізики. Посібник для абітурієнтів. За ред, проф.Рудавського Ю.К. та доц.Романишина Б.М. - Львів, 1998

4. Задачі з фізики для підготовки до вступу у Львівський політехнічний інститут. 1993,1994,1995 р.р.

5. Г.О.Бендріков, Б.Б.Буховцев і інші.Задачі з фізики для вступників до вузів. - Київ: Вид-во "Вища школа", 1981

6. Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике. Изд-во "Высшая школа", 1980

7. И.М.Гельфат и др. "1001 задачи по физике с решениями". ИМП "Рубикон", 1997

8. Конкурсні задачі для тестування з фізики. За ред. Рудавського Ю.К., Романишина Б.М. Львів, 2005.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconКалендарний план занять з української мови для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації
Терміни. Лексика української мови з погляду активного І пасивного вживання. Історизми, архаїзми. Неологізми. Нейтральна та емоційно...

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconКалендарний план практичних занять з фармакогнозії для студентів III курсу фармацевтичного факультету спеціальності
Основи роботи з оптичними приладами. Правила техніки безпеки при роботі у фармакогностичній лабораторії

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconТематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconВступ до Стандартної моделі елементарних частинок" Заняття проводяться в ауд. 347 ("Вірго-клас") Інституту теоретичної фізики. Початок занять об 11. 00. Розклад занять
Заняття проводяться в ауд. 347 (“Вірго-клас”) Інституту теоретичної фізики. Початок занять об 11. 00

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору лрс, яка містить алкалоїди. Класифікація лр,...

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconРозвиток гнучкості та сили в умовах занять аеробікою та фітнесом
Розвиток гнучкості та сили в умовах занять аеробікою та фітнесом: Методичні вказівки до проведення занять з танцювальної аеробіки...

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики, розділ електрика та магнетизм, для студентів заочної форми навчання / Укл.: В....

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації icon1. Конспекти фізкультурних занять
Затверджено рішенням ради слов’янського міського навчально-методичного центру від 22. 03. 2011 р. Протокол №2

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з педіатрії для студентів IV курсу І медичного факультету Тема Години 1Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей 4,0
Рахіт. Гіпервітаміноз «Д». Білково-енергетична не- 4,0 26. 10. 10; 16. 11. 10 достатність у детей

Календарний план занять з фізики для слухачів вечірніх підготовчих курсів Центру професійної орієнтації iconГаркуша Ж. М. Г20 Основи фізики напівпровідників: Підручник для технікумів
Г20 Основи фізики напівпровідників: Підручник для технікумів. М.: Высш школа, 1982. 245 з, іл. У пров. 65 к

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка