Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
старонка1/2
Дата канвертавання09.01.2013
Памер374.46 Kb.
ТыпДокументы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


П Р О Г Р А М А


вступного випробування за напрямом підготовки


6.030508 «Фінанси і кредит»


на освітньо-кваліфікаційний рівень


«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доц. Хомутенко В.П._______________


Одеса 2012


З М І С Т


ВСТУП ........................................................................................................3

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» ....................................................................4

ДИСЦИПЛІНА «ОПОДАТКУВАННЯ».……………………………….. 4

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ РИНОК».. ............................................5

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»... ................................... 6

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА…………………………..7

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ......................................................... 25


ВСТУП

Проведення комплексного фахового вступного випробування за напрямом підготовки на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» здійснюється за чотирма навчальними дисциплінами: «Фінанси», «Оподаткування», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок».

Завдання у білеті складаються у відповідності до зазначених дисциплін й формується у вигляді тестових завдань. Тести містять п’ять варіантів відповідей на поставлене питання, з котрих єдина є вірною.

Критерії оцінювання знань вступників з комплексного фахового вступного випробування здійснюється за стобальною шкалою оцінювання. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 100 б. (1 бал х 100 тестів).

Вступник, який набрав менше, ніж 24 бали на комплексному фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр».


ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 1. Фінанси як історична категорія: передумови виникнення та етапи

 2. розвитку.

 3. Необхідність фінансів та їх функції.

 4. Сутність та відмінні ознаки фінансів.

 5. Централізовані та децентралізовані фінанси.

 6. Фінансові ресурси: їх сутність, склад та джерела формування.

 7. Фінансові резерви: призначення та характерні риси.

 8. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.

 9. Фінансовий контроль: його види, форми та методи.

 10. Сутність та завдання фінансової політики.

 11. Основні складові фінансової політики.

 12. Сутність фінансової системи та її розвиток.

 13. Характеристика ланок фінансової системи України.

 14. Фінансовий механізм та його призначення.

 15. Характеристика основних елементів фінансового механізму.

 16. Державний бюджет – провідна ланка фінансової системи.

 17. Сутність, зміст та функції державного бюджету.

 18. Державний бюджет як фінансовий план держави.

 19. Доходи державного бюджету як економічна категорія: джерела формування та методи мобілізації.

 20. Видатки державного бюджету як економічна категорія, їх склад

 21. структура, напрямки використання.

 22. Бюджетний устрій та бюджетні відносини.

 23. Бюджетна система України та принципи її побудови.

 24. Характеристика ланок бюджетної системи України.

 25. Бюджетний процес: його сутність, етапи та учасники.

 26. Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України.

 27. Доходи місцевих бюджетів, їх сутність та класифікація.

 28. Видатки місцевих бюджетів, їх сутність та класифікація.

 29. Державні цільові фонди: сутність, види, призначення.

 30. Державний борг: види, сутність, джерела покриття.

 31. Державний кредит: сутність, види та форми.ДИСЦИПЛІНА «ОПОДАТКУВАНЯ»


 1. Податки як основне джерело доходів державного бюджету.

 2. Економічна сутність податків та їх необхідність в сучасних умовах.

 3. Види податків та їх класифікації за Податковим Кодексом України.

 4. Функції податків.

 5. Загальні засади встановлення податків та зборів.

 6. Податкова система України.

 7. Основні засади податкового законодавства України за Податковим Кодексом України.

 8. Місцеві податки та збори, їх характеристика.

 9. Загальнодержавні податки та збори.

 10. Прямі податки та їх характеристика.

 11. Непрямі податки та їх характеристика.

 12. Податки як інструмент бюджетного регулювання.

 13. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств.

 14. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 15. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.

 16. Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

 17. Спрощена система оподаткування в Україні: фіксований патент, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок.

 18. Єдиний податок та його характеристика.

 19. Фіксований сільськогосподарський податок.

 20. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

 21. Екологічний податок.

 22. Плата за землю.

 23. Плата за використання надрами.

 24. Збір за спеціальне використання води.

 25. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»


 1. Сутність і функції фінансового ринку.

 2. Правові основи регулювання фінансового ринку.

 3. Характеристика фінансових посередників.

 4. Роль банківської системи на фондовому ринку.

 5. Види фінансових ризиків.

 6. Майбутні і поточна вартість фінансових інструментів.

 7. Характеристика ринку капіталів.

 8. Грошовий ринок: інститути та інструменти.

 9. Сутність і види деривативів, їх характеристика.

 10. Валютний ринок та валютний курс.

 11. Основи організації діяльності фондової біржі.ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»


 1. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції.

 2. Сфери фінансових відносин підприємств.

 3. Фінансові ресурси підприємств.

 4. Фінансовий механізм.

 5. Принципи організації фінансів підприємств.

 6. Управління фінансами на підприємстві.

 7. Формування виручки від реалізації товарів, робіт, послуг.

 8. Методи планування виручки від реалізації продукції ( товарів, робіт,

послуг).

 1. Формування валового доходу.

 2. Формування прибутку підприємств.

 3. Методи планування прибутку підприємств.

 4. Розподіл та використання прибутку підприємства.

 5. Економічна сутність оборотних активів.

 6. Визначення потреби підприємства в оборотних активах.

 7. Джерела формування оборотних активів.

 8. Аналіз ефективності використання оборотних активів.

 9. Економічна сутність та класифікація основних засобів.

 10. Знос і амортизація основних засобів.

 11. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 12. Сутність і склад капітальних вкладень

 13. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладів.

 14. Джерела фінансування ремонту основних фондів.

 15. Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства.

 16. Методи та методика аналізу фінансового стану та кредитоспроможності підприємства.

 17. Зміст, задачі, принципи та методи фінансового планування.

 18. Порядок розробки фінансового плану.

 19. Оперативне фінансове планування.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


1. Через призму яких підходів найчастіше розглядають фінанси?

а) політичних і економічних;

б) економічних й правових;

в) політичних і правових;

г) наукових;

д) немає вірної відповіді.


2. На якій стадії в системі економічного кругообігу виникають фінансові відносини?

а) на стадії виробництва;

б) на стадії реалізації готової продукції;

в) на стадії зародження підприємства;

г) на стадії реалізації готової продукції;

д) на стадії одержання прибутку.


3. Які з наведених ознак є характерними ознаками фінансів;

а) грошовий і розподільчій і перерозподільчій характер фінансових відносин;

б) тільки грошовий;

в) тільки розподільчий;

г) тільки перерозподільчій;

д) немає вірної відповіді.


4. Необхідність фінансів обумовлена:

а) наявністю держави;

б) дією закону вартості;

в) наявністю суспільства;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.


5. На вашу думку, фінанси – це:

а) грошові потоки;

б) система економічних відносин;

в) гроші;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.


6. Які функції притаманні фінансам?

а) розподільча і контрольна;

б) стимулююча і стабілізуюча;

в) регулююча і накопичувальна;

г) правильної відповіді немає.

д) усі відповіді вірні.


7. Об’єктом розподілу фінансів є:

а) національний доход;

б) валовий внутрішній продукт;

в) децентралізовані кошти грошових фондів;

г) централізовані кошти грошових фондів;

д) національне багатство.


8. Які, з наведених нижче категорій, перебувають у тісному зв’язку з фінансами:

а) гроші;

б) заробітна плата;

в) кредит;

г) ціна;

д) усі відповіді вірні.


9. Які ланки фінансової системи належать до сфери державних фінансів ?

а) державний бюджет;

б)місцеві бюджети;

в) державні цільові фонди;

г) державний кредит;

д) усі відповіді вірні.


10. До організаційного складу фінансової системи входять:

а) органи управління і фінансові інститути;

б) підприємства приватної форми власності;

в) підприємства державної та колективної форм власності;

г) домогосподарства;

д) усі відповіді вірні.


11. Доходи домогосподарств формуються головним чином із наступних джерел:

а) заробітна плата працюючих членів та проценти від банківських вкладів;

б) соціальна допомога та пенсії;

в) кредити;

г) доходи від власного бізнесу;

г) усі відповіді вірні.

12. Джерелом утворення фінансових ресурсів є:

а) вироблений валовий внутрішній продукт;

б) національний доход;

в) національне багатство;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.


13. Які, з наведених нижче фінансових ресурсів підприємств, відносяться до залучених:

а) кредиторська заборгованість і кредитні ресурси;

б) амортизаційний фонд;

в) статутний капітал;

г) дебіторська заборгованість;

д) усі відповіді вірні.


14. Резервний фонд бюджету не може перевищувати:

а) одного відсотка обсягу видатків спеціального фонду відповідного бюджету;

б) одного відсотка обсягу видатків загального фонду державного бюджету;

в) одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету;

г) одного відсотка обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету;

д) немає вірної відповіді.


15. Які , з наведених нижче методів, відносять до методів фінансового планування:

а) балансовий метод;

б) нормативний метод;

в) метод коефіцієнтів;

г) немає вірної відповіді;

д) усі відповіді вірні.


16. За тривалістю дії фінансові плани бувають:

а) перспективними, оперативними, поточними;

б) перспективними, проміжними, наступними

в) перспективними, проміжними, поточними

г) перспективними, оперативними, проміжними;

д) немає вірної відповіді.


17. Який, з наведених нижче фондів, не є позабюджетним.

а) Пенсійний фонд;

б) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

в) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

г) Фонд захисту інвалідів;

д) немає вірної відповіді.


18. Фактичний дефіцит бюджету – це

а) реальне перевищення доходів над видатками;

б) дефіцит, що викликаний автоматичним зменшенням податкових надходжень та збільшенням державних трансфертів;

в) бюджетне сальдо, визначене з врахуванням індексу інфляції;

г) дефіцит, що утворений у наслідок зниження обсягу податкових надходжень й підвищення видатків на утримання соціальної сфери;

д) немає вірної відповіді.


19. Видатки за економічною класифікацією групуються:

а) за економічними операціями;

б) за видами економічної діяльності;

в) за бюджетними програмами;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.


20. Відомча класифікація видатків бюджету:

а) групує видатки за розпорядниками бюджетних коштів;

б) групує видатки за одержувачами бюджетних коштів;

в) групує видатки за головними розпорядниками бюджетних коштів; (+)

г) групує видатки у відповідності до відомчої підпорядкованості органів влади;

д) групує видатки у відповідності до сфери діяльності розпорядників бюджетних коштів;


21. Об’єктами управління фінансами є:

а) фінанси підприємств організацій і установ;

б) фінанси домогосподарств;

в) загальнодержавні фінанси.

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.


22. Ким встановлюються правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання?

а) Міністерством фінансів України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) органами місцевого самоврядування;

г) Державним казначейством;

д) Рахунковою палатою.

23. На рівні яких бюджетів в обов'язковому порядку передбачається резервний фонд?

а) Державного бюджету України;

б) Автономної Республіки Крим;

в) на рівні області;

г) на рівні району;

д) на рівні міста з районним поділом.

24. Конверсія державного боргу – це:

а) зміна доходності позик;

б) передання зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову позику з метою продовження терміну позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, що спрощує управління державним боргом;

г) перенесення строків виплати заборгованості;

д) повна відмова держави від своєї заборгованості.


25. Розмір дефіциту бюджету встановлюється у відсотках:

а) до загальної обсягу доходів зведеного бюджету;

б) до загальної обсягу доходів державного бюджету;

в) до обсягу валового внутрішнього продукту;

г) до обсягу національного доходу;

д) немає вірної відповіді.


26. 3а економічною природою фінансовий ринок — це:

а) сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для здійснення фінансових угод, обміну активами і ризиками;

б) грошовий ринок, до якого належать ринки короткострокових цінних паперів та інших фінансових інструментів, валютний ринок, ринок позичкового капіталу;

в) мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар;

г) система економічних та правових відносин, пов'язаних із купівлею- продажем або випуском та обігом фінансових активів;

д) немає вірної відповіді.


27. Хто на фінансовому ринку може виступати у ролі емітента?

а) фізичні та юридичні особи:

б) суб'єкти господарювання;

в) домашні господарства;

г) юридичні особи;

д) усі відповіді вірні.


28.У ролі інвестора на фінансовому ринку можуть виступати:

а) фізичні та юридичні особи;

б) суб'єкти господарювання;

в) домашні господарства;

г) юридичні особи;

д) усі відповіді вірні.


29. Які функції виконує держава на фінансових ринках?

а) консультаційні;

б) інформаційні;

в) регулювання та контролю;

г) перерозподілу коштів між суб'єктами господарювання;

д) усі відповіді вірні.


30. Вексельне поручительство, яке здійснює особа, що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов'язань іншої особи — це:

а) аваль;

б) авізо;

в) індосамент;

г) трансферт;

д) тратта.


31. Спеціальний запис на цінному папері, векселі, чеку, що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особи, визначається як:

а) акцепт;

б) аваль;

в) індосамент;

г) авізо;

д) тратта


32. Додаткова винагорода з чистого прибутку, яка виплачується членам правління, директорам, керівним службовцям акціонерних товариств, банків, фінансових компаній, відома як:

а) дизажіо;

б) тантьєма;

в) альпарі;

г) валоризація;

д) немає вірної відповіді.


33. Доходи комерційний банк отримує від виконання:

а) активних операцій;

б) трастових операцій;

в) комісійно-посередницьких;

г) пасивних;

д) усі відповіді вірні.


34. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує:

а) 5%;

б) 25%.

в) 15%.

г) 30%;

д) 35%.


35. Діяльність держави, що спрямовується на регламентацію міжнародних розрахунків та порядок здійснення угод з валютними цінностями називається:

а) валютний кліринг;

б) валютний демпінг;

в) валютне регулювання;

г) валютний паритет;

д) валютне обмеження.


36. Інвестиційні компанії — це:

а) різновиди кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють грошові кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних паперів та поміщають їх в акції та облігації підприємств в своїй країні та за кордоном;

б) державні організації, що здійснюють страхування банківських депозитів, контроль і регулювання діяльності банків;

в) кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна;

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу;

д) немає вірної відповіді.


37. Фондовий індекс - це:

а) показник зміни цін товарів за певний період;

б) передатний напис на цінних паперах, векселях, чеках, коносаментах;

в) середня арифметична щоденних котирувань певної групи компаній;

г) показник вимірювання інфляції;

д) показник зміни процентних ставок.


38. Банки, які спеціалізуються на видачі довгострокових позичок під заставу нерухомості мають назву:

а) універсальні;

б) емісійні;

в) іпотечні;

г) центральні;

д) інвестиційні.


39. Конвертованість валюти буває:

а) повна і часткова;

б) внутрішня - зовнішня;

в) складна і проста;

г) повна і зовнішня;

д) повною і внутрішньою.


40. Підвищення вартості грошової одиниці — це:

а) ревальвація;

б) деномінація;

в) рефінансування;

г) реновація;

д) інфляція.


41. Андерайтинг — це;

а) підписка на цінні напери, які розміщуються на фондовому ринку;

б) страхування від неприємних змін ринкової кон'юнктури;

в) складова частина грошового обороту;

г) строкові валютні операції на біржовому ринку.

д) діяльність брокерів на вторинному ринку цінних паперів.


42. Операція реєстратора щодо припинення переходу прав власності на іменні цінні папери, обтяжені обов'язками, визначається як:

а) анулювання іменних цінних паперів;

б) асиміляція іменних цінних паперів;

в) деномінація іменних цінних паперів;

г) блокування іменних цінних паперів;

д) немає вірної відповіді.


43. Рівень розвитку валютного ринку залежить:

а) від характеру економічної системи країни, ступеню конвертованості валюти, рівня державних валютних обмежень;

б) від рівня кредитно-грошового регулювання економіки центральним банком;

в) від міжнародних чинників, особливо вільного переливу капіталів із крани в країну;

г) від курсової політики держави;

д) усі відповіді вірні.


44. Грошовий потік, при якому надходження грошових коштів значно менші від реальних потреб підприємства, має назву:

а) валового грошового потоку;

б) майбутнього грошового потоку;

в) чистого грошового потоку;

г) дефіцитного грошового потоку;

д) дискретний грошовий потік


45. Спосіб продажу пакету акцій ВАТ за участю уповноваженої особи (радника), згідно з яким переможцем визнається учасник, котрий одержав найвищу суму балів за результатами оцінювання його пропозицій — це:

а) тендер;

б) аукціон;

в) лізинг;

г) селенг;

д) андерайтинг.


46. Операції фізичних чи юридичних осіб з отриманням коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа, під заставу товарів або валютних цінностей характеризуються як:

а) фінансовий кредит;

б) ломбардний кредит;

в) лізингова операція;

г) фінансовий лізинг;

д) селенг.


47. Гарантоване первинне розміщення цінних паперів емітентів визначається як:

а) валютування;

б) андерайтинг;

в) кліринг;

г) демпінг;

д) немає вірної відповіді.


48. Фондовий ринок — це:

а) специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом операцій є цінні папери;

б) офіційні центри, в яких зосереджено торгівлю валютою та цінними паперами;

в) сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для здійснення фінансових угод, обміну активами та ризиками;

г) ринок, який обслуговує угоди з приводу короткострсокових кредитів, за допомогою яких комерційні банки можуть балансувати поточну ліквідність;

д) фінансові центри, де здійснюються валютні операції.


49. До якої форми кредиту слід віднести відстрочку платежу постачальником за відвантажені товари, яку він надає покупцеві?

а)державний:

б)споживчий;

в)комерційний;

г)банківський;

д) товарний.


50. Документ, укладений як стандартизований контракт на біржі, який закріплює право його власника на придбання від емітента чи на продаж емітентом зазначеної кількості базового активу у визначений термін за фіксованою при укладанні ціною, визначається як:

а) ф'ючерсний контракт;

б) опціон;

в) варант;

г) індосамент;

д) форвардна угода.


51. Капітал підприємства характеризує:

а) джерела фінансування придбання активів;

б) майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників;

в) напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів;

г) зобов’язання підприємства перед кредиторами та власниками;

д) різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства.


52. Фінанси підприємств — це:

а) грошові кошти;

б) кредитні ресурси;

в) економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;

г) грошові фонди підприємства;

д) немає правильної відповіді.


53. Об’єктом розподільчих фінансових відносин виступають:

а) грошові надходження на підприємство;

б) валовий дохід від операційної діяльності;

в) дохід від здачі в оренду майна;

г) необоротні активи підприємства;

д) немає правильної відповіді.


54. Додатковий капітал:

а) це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

б) це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

в) може бути лише в акціонерних товариств;

г) може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

д) це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав.


55. Власний капітал підприємства — це:

а) підсумок пасиву балансу;

б) капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

в) капітал, поділений на частки рівної номінальної вартості;

г) те саме, що і статутний капітал;

д) капітал, основними складовими якого є статутний капітал, додатковий капітал, резервні фонди та нерозподілений прибуток.

56. Грошові кошти підприємства — це:

а) амортизаційні відрахування і прибуток;

б) кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

в) Фонд оплати праці;

г) резервний і страховий фонд;

д) немає правильної відповіді.


57. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

а) статутний капітал;

б) цільові внески юридичних і фізичних осіб;

в) короткострокові банківські кредити;

г) бюджетні субсидії;

д) страхові відшкодування.


58. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові і не фондові:

а) за способом формування;

б) за джерелом формування;

в) за часом формування;

г) за способом використання;

д) немає правильної відповіді.


59. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку це:

а) максимізація грошових коштів;

б) максимізація прибутку;

в) максимізація обсягів виробництва;

г) підвищення рентабельності;

д) немає правильної відповіді.


60. Організація фінансів підприємств базується на:

а) фінансових розрахунках;

б) економічних розрахунках;

в) саморегулюючому механізмі;

г) прогнозних розрахунках;

д) немає правильної відповіді;


61. За яким у вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

а) аналіз та оцінка складу динаміки майна;

б) аналіз фінансової стійкості підприємства;

в) аналіз ліквідності балансу;

г) комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

д) аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності.


62. До основних інструментів планування ліквідності належать:

а) план прибутків і збитків;

б) бюджет виробництва та реалізації продукції;

в) нуль-базис-бюджетування;

г) оперативний фінансовий план;

д) бюджет робочого капіталу.


63. Які з видів цінних паперів засвідчують право власності:

а) акції;

б) облігації;

в) векселі;

г) ф'ючерси

д) опціони.


64. Маржинальний прибуток — це:

а) те саме, що й звичайний прибуток підприємства до оподаткування;

б) показник, який характеризує частину чистої виручки, що спрямовується на покриття умовно змінних витрат;

в) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування;

г) прибуток від інвестицій за безризиковою процентною ставкою;

д) показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування прибутку від реалізації.


65. Відновна вартість майна — це:

а) вартість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;

б) вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням;

в) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;

г) різниця між первісною вартістю майна та сумою зносу;

д) балансова вартість майна.


66. Варант — це різновид:

а) векселів;

б) опціонів;

в) облігацій;

г) привілейованих акцій;

д) факторингу.


67. Приховані резерви:

а) відображаються у статті балансу «Додатковий капітал»;

б) можуть формуватися в результаті поповнення забезпечень наступних витрат;

в) це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відображена в його балансі;

г) дорівнюють різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;

д)утворюються в результаті заниження реалізаційних цін на продукцію.


68. Платіжне доручення — це:

а) аокумент, що містить доручення чекодавця банку переказати з його рахунка певну суму;

б) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

в) письмове доручення платника банку про списання з його рахунка певної суми і переказування на рахунок одержувача;

г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

д) немає правильної відповіді.


69. Готівкові розрахунки — це:

а) списання коштів з рахунків платника;

б) розрахунки, за яких платіж не гарантується;

в) розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником, що знаходяться в одному регіоні;

г) платежі готівкою між підприємствами за реалізовану продукцію;

д) платежі готівкою між підприємствами за операції, які не пов’язані з реалізацією продукції.


70. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар це:

а) акцепт;

б) чек;

в) платіжне доручення;

г) акредитив;

д) немає правильної відповіді.

  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство на численні звернення щодо можливості встановлення в штатних розписах дошкільних навчальних закладів посад директорів...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Підготувала Запорожцева О. Л. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №28 від 23. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №25 від 10. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №25 від 10. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №26 від 23. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни
Всі номери, що починаються з цифр «3», «6», «7» та «8», мають вихід у місто через «9»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconІнформаційний лист Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права (V міжнародна): «Медичне право України: теоретико-методологічні та...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка