Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата канвертавання09.01.2013
Памер192.78 Kb.
ТыпДокументы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


П Р О Г Р А М А


вступного випробування зі спеціальності


8. 03050803 «ОПОДАТКУВАННЯ»


на освітньо-кваліфікаційний рівень


«магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доц. Хомутенко В.П._______________


Одеса 2012


З М І С Т


ВСТУП ............................................................................................................ 3

МОДУЛЬ 1. ДИСЦИПЛІНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА…….....................4

МОДУЛЬ2. ДИСЦИПЛІНА ФІНАНСИ. …………………………….…… 4

ДИСЦИПЛІНА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА............................. 5

МОДУЛЬ 3. ДИСЦИПЛІНА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ........................5

МОДУЛЬ 4. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА».............................................................6

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ............................................................ 7


ВСТУП

Проведення комплексного фахового вступного випробування зі спеціальності «Оподаткування» здійснюється за чотирма навчальними модулями, до складу яких увійшли наступні дисципліни: «Податкова система», «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінансовий контроль», «Фінанси підприємств». У кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити у вступника знання і уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Завдання у білеті складаються у відповідності до зазначених дисциплін й формується з двох блоків. Перший блок – це теоретичні завдання, які викладені у форматі тестів. Другий блок включає практичні завдання, які викладені у двох задачах.

Критерії оцінювання знань вступників з комплексного фахового вступного випробування здійснюється за 100 бальною шкалою оцінювання. Бали розподіляються в рівних часинах у відповідності до зазначених блоків завдань.

Блок 1 «Теоретичні завдання». Тести містять п’ять варіантів відповідей, з котрих єдина є вірною й оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за виконання теоретичного завданням – 50 б. (1 бал х 50 тестів).

Блок 2 «Практичні завдання». Максимальна кількість балів за розв’язання однієї задачі – 25 б. Оцінювання здійснюється, виходячи з таких критеріїв:

 • 21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

 • 16-20 балів – виконання завдання складає не менше, ніж 70%, однак при вирішенні припущені арифметичні помилки, проте алгоритм рішення вірний;

 • 11-15 балів – виконання завдання складає не менш, ніж 50%, є помилки у розрахунках або оформленні;

 • 1-10 балів – завдання виконано менш, ніж на 50%, припущені принципові помилки у розрахунках і оформленні;

 • 0 балів задача вирішена цілком невірно, або взагалі не має рішення.

В цілому практична складова оцінюється у 50 б. (2 х 25).

За підсумками фахового іспиту вступник може отримати від 0 до 100 балів.

Вступник, який набрав менше, ніж 24 бали на комплексному фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр».


МОДУЛЬ 1. ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»


Загальні теорії виникнення податків. Визначення понять: податок, збір, податкова система. Функції податків. Елементи системи оподаткування. Порядок та способи сплати податків. Класифікація податків за різними ознаками. Податкова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні і місцеві податки та збори. Переваги і недоліки прямого та непрямого оподаткування. Подвійне оподаткування, напрямки та методи його подолання. Міжнародні податкові угоди. Цілі укладання міжнародних податкових угод. Ставки податків і їх характеристика. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість. Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Податкове зобов’язання і дата його виникнення. Податковий кредит. Дата виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту. Податкова накладна. Бюджетне відшкодування. Порядок обчислення та сплати акцизного податку. Акцизні марки та їх особливості. Строки сплати акцизного податку. Порядок обчислення та сплати мита. Звільнення від сплати мита. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств. Періоди сплати податку та звільнення від оподаткування з податку на прибуток. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. Доходи до яких не може бути застосована соціальна пільга.Порядок обчислення і сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу, періоди і строки сплати. Порядок обчислення та строк сплати земельного податку. Платник орендної плати та об’єкт оподаткування. Розмір орендної плати. Екологічний податок. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: податковий період, порядок обчислення та сплати суми податку. Особливості справляння туристичного збору та порядок його сплати. Єдиний податок: групи платників, ставки, звільнення, особливості розрахунку та сплати. Фіксований сільськогосподарський податок: платники, об’єкт, база, ставки, податковий (звітний) період. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку.


МОДУЛЬ 2. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ»


Передумови виникнення та етапи розвитку фінансів.. Необхідність та сутність фінансів. Функції фінансів. Сутність та відмінні ознаки фінансів. Централізовані фінанси: сутність та види. Децентралізовані фінанси: сутність та види. Фінансові ресурси: їх сутність, склад, структура, джерела формування. Фінансові резерви: призначення та характерні риси. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації. Сутність фінансової системи та її розвиток. Характеристика ланок фінансової системи України. Державні фінанси – складова частина фінансової системи України. Сутність та завдання фінансової політики. Основні складові фінансової політики. Фінансовий механізм та його призначення. Характеристика основних елементів фінансового механізму. Фінансове планування, його сутність, методи та завдання. Фінансовий контроль: його види, форми та методи.


ДИСЦИПЛІНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


Бюджет як економічна категорія. Функції бюджету. Бюджет і ринкова економіка. Бюджет як основний фінансовий план держави. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Бюджетна політика. Бюджетний механізм. Поняття «бюджетна система». Структура бюджетної системи України та принципи її побудови. Складові зведеного бюджету України. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи. Органи управління бюджетною системою та їх повноваження. Бюджетна безпека та індикатори її виміру. Бюджетне планування та прогнозування. Бюджетна класифікація. Сутність, учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Стадії бюджетного процесу. Принципи кошторисного фінансування і види кошторисів. Касове виконання бюджетів. Бюджетні призначення та бюджетні асигнування. Розпорядно-виконавча система. Бюджетні зобов’язання. Захищені видатки бюджету. Складові податкових та неподаткових надходжень державного бюджету. Офіційні трансферти та їх роль. Класифікація видатків державного бюджету. Бюджетні програми. Видатки бюджетів. Структура місцевих бюджетів та особливості їх формування. Склад доходів і видатків місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або з профіцитом. Особливості здійснення місцевих запозичень. Передача державою права на здійснення видатків. Розмежування видатків між місцевими бюджетами. Види міжбюджетних трансфертів. Сутність державного кредиту. Класифікація державного боргу. Управління державним боргом. Бюджетний дефіцит та його види. Боргова безпека та індикатори її виміру.


МОДУЛЬ 3. ДИСЦИПЛІНА «фінансовий контроль»


Фінансовий контроль: поняття та сутність. Мета фінансового контролю, завдання та принципи. Суб’єкти фінансового контролю: Рахункова палата, Контрольно-ревізійне управління, Державна податкова адміністрація, митні органи – функції та підпорядкованість. Форми та види фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю: за суб’єктами, за органами, за часом проведення, залежно від цільової спрямованості контрольних дій, залежно від місця здійснення та інше. Прийоми та методи фінансового контролю. Правове регулювання фінансового контролю в Україні. Дев’ять стандартів фінансового контролю. Організація фінансового контролю органами Контрольно-ревізійної служби України. Застосування фінансових санкцій органами КРС України. Особливості фінансового контролю у системі Державного казначейства України. Організація проведення фінансового контролю органами Державного казначейства України: мета, предмет, етапи. Порядок здійснення фінансового контролю Рахунковою палатою України. Методика проведення перевірок (ревізій) органами Рахункової палати: мета, етапи, оформлення результатів. Фінансовий контроль органів митної служби України. Організація і методика проведення фінансового контролю органами Пенсійного фонду України та Фондами соціального страхування. Податкова служба, Національний банк, Антимонопольний комітет, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – органи, які здійснюють фінансовий контроль в Україні. Незалежний фінансовий контроль в Україні. Порядок проведення незалежних аудиторських перевірок: стадії, етапи проведення аудиту. Плани аудиту та види аудиторських висновків. Методи перевірки фінансової звітності. Організація внутрішньогосподарського контролю. Мета, функції, завдання, напрями за якими здійснюється внутрішній аудит. Основні процедури внутрішнього аудиту. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю: США, Велика Британія, Угорщина, ФРН. Порівняння системи державного фінансового контролю у Франції та в Україні.


МОДУЛЬ 4. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


Фінанси суб’єктів підприємництва, їх роль, функції . Особливості фінансування суб’єктів підприємництва в залежності від організаційно-правової форми. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Структура капіталу суб’єктів підприємництва . Вартість капіталу суб’єктів підприємництва . Фінансове інвестування суб’єктів підприємництва. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Позиковий капітал суб’єктів підприємництва, його ознаки та структура. Класифікація форм фінансування суб’єктів підприємницької діяльності. Власні джерела фінансування суб’єктів підприємницької діяльності. Фінансування суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок позикових ресурсів. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва . Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємств. Нарахування дивідендів, порядок, методи та форми виплати. Переваги фінансування суб’єктів господарювання за рахунок внутрішніх джерел. Фінансова діяльність малих підприємств. Фінансова діяльність акціонерних товариств. Грошові надходження суб’єктів підприємництва. Фінансова діяльність фермерських господарств. Фінансова діяльність іноземних суб’єктів підприємництва та підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність промислово - фінансових груп. Фінансова діяльність асоційованих підприємств. Фінансова діяльність холдингових компаній. Фінансова діяльність на етапі реорганізації суб’єктів підприємництва .


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


МОДУЛЬ 1. ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.- К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Податковий кодекс України. Прийнятий ВР України 2.12.2010 р. http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Земельний кодекс України. Прийнятий ВР України 25.10.2001 р. http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 - ІV http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Закон вiд 22.12.2011 № 4235-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Закон вiд 08.07.2011 № 3674-VI Про судовий збір http://zakon1.rada.gov.uaЗакон України від 5 лютого 1992 року N 2097-XII Про Єдиний митний тариф http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Закон вiд 04.11.2011 № 4014-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності http://zakon1.rada.gov.ua

 8. Закон вiд 20.09.2011 № 3741-VI Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість http://zakon1.rada.gov.ua

 9. Закон "Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування". 8 липня 2010 року N 2464-VI http://zakon1.rada.gov.ua

 10. Білоцерківська Г. Податок на додану вартість Вісник податкової служби України.- 2007. - №13. – С.33-34

 11. Буряковській В.В. і ін. Податки: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.

 12. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ «Поліграфкнига». – 2004. – 478с.

 13. Ватуля І.Д., Вату ля М.І. Податки, збори, платежі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 14. Гавриленко Н.В. Податкова система: Навчальний посібник / Гавриленко Н. В. – Львів: Новий світ-2000, 2007. -398 с.

 15. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 181 с.

 16. Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 315 с.

 17. Дьякова І.І. Податки та податкова політика України. – К. Наукова думка, 2004. – 112 с. Єпіфанова А. О., Сало. І. В., Дьякова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник – К.: Наукова думка, 2005. – 154 с.

 18. Золотько І.А. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. -204 с.

 19. Іванов Ю. Податкова система: підручник / Юрій Іванов, Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк. – Міністерство освіти і науки України. –К.: Атіка, 2006. – 918 с.

 20. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. – К: ДПА, 2003 р. – 114 с.

 21. Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. – К.: ДПА України, 2006. – 118 с.

 22. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

 23. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с. Лютий І.О. Податкова система: Навчальний посібник. - / Лютий І.О.- К.:цул, 2009.- 456с.

 24. Налогообложение: Теория, проблеми, решения: Монография / под общ. ред. Вишневского В.П. – Донецк: ДонНТУ; Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 25. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 26. Онисько С.М. Податкова система: Підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2004

 27. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: навч.посбник / За ред.. Ю.М. Лисенко. –К.: Знання, 2008. -348 с.

 28. Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: навч.посіб/ За ред.. Ю.М. Лисенко. –К.: Знання, 2007. – 348 с.

 29. Пріб К.А., Федько В.І. Податкова система України: термінологія і формування основних положень. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

 30. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. Посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 736 с.

 31. Суторіна В. М., Федосов В.М., Андрушенко В.А. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 2007. – 117 с.

 32. Тимошенко Ю., Турчинов О. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в Україні. – К.: Либідь, 2005. – 178 с.

 33. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. – К.: Алерта, 2004.

 34. Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. Податкова система в Україні: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 265 с.

 35. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Податкова система України. Посібник. – К:Академія, 2005. – 672 с.


МОДУЛЬ 2. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ»


 1. Базілевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси.- К. : Аттика, 2004.

 2. Бюкенен, Джеймс М., Масгрейв, Ричард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави: Пер. з анг. – К.: дім „КМ Академія”, 2004. - 175 с.

 3. Василик О.Д. «Теорія фінансів». Підручник. - К.: НІОС. - 2005.

 4. Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Фінанси. Фінансова система України. Навч. метод посіб. Одеса: Пальміра. 2012. – 454 с.

 5. Ганевич Е. М., Краснощек С.С. «Фінанси». Курс лекцій. – Одеса: Пальміра. – 2006.

 6. Венгер В.В. Фінанси: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с.

 7. Кудряшов В.П. «Фінанси». Навальний посібник. - Херсон: К-88. Олді плюс. - 2006.

 8. Миргородська Л.О. «Фінансові системи зарубіжних країн». Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури 2006.

 9. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 10. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія / За заг. Ред.. Ю.Б.Іванова. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 448 с.

 11. Фінанси. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Одеса, 2004.

 12. Фінанси Курс лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей / Укл. Н.А.Шикіна. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 290 с.

 13. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І Юрія, В.М. Федосова. _ К.: Знання, 2008. - 611с.

 14. Фінанси. Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.

 15. Чернявський О.П. Теорія фінансів. Навальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - К.: ДІЯ. - 2007.


ДИСЦИПЛІНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


 1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 2. Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР «Про Рахункову палату» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/ 96-%D0%B2%D1%80

 3. Наказ Міністерство економіки України Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України (Методика, розд.2) 02.03.2007 N 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.

 4. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник / К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c. Електронна онлайн бібліотека. Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_122.html.

 5. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)/О.І. Барановський; Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т. – К., 2004. – 759 с.

 6. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

 7. Бюджента система: Навчальний посібник – Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б./ К.: Вид-во Хай-Тек Прес, 2007.

 8. Бюджетна система України: Курс лекцій / Укл. Н.А.Шикіна. – ОДЕУ, 2006. – 197 с.

 9. Єпіфанов, А. О. Бюджет України: монографія : у 2-х кн. Кн. 2 : Виконання бюджету / А. О. Єпіфанов, І. І. Д’яконова, І. В. Сало. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. - 187 с.

 10. Збірник «Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членів Ради Європи». Деві К., Петері Г., Росіхіна В.Ю., В.В. Толкованов. – Київ, «Крамар», 2011, – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/content/docs/BookFinancy_final%2014%20April%202011.pdf

 11. Марченко C.M. Індикатори боргової безпеки України // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 9-15.

 12. Місцеві бюджети:  Навч.-метод. посібник / Уклад. М.К.Вишневська, В.Ф.Золотарьов, Г.С.Пронькіна. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 336 с.: табл.

 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

 14. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю.В Бюджетна система. Навчальний посiбник К.: Центр навчальної літератури. 2006. - 240.

 15. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2010. – 488 с.

 16. Теліпко В. Е., Овчаренко А. С., Панасюк С. А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України/ За заг. ред. Азарова М. Я. К.: Центр учбової літератури, 2011. — 480 с. Режим доступу: http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/1002290/ ByudzhetniyKodeks_Ukraini.html

 17. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. — К.: Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с.

 18. Чала Н.Д. Бюджетна система: навчальний посібник / Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. – Знання, 2010. – 223 с.

 19. Шляхи реформування бюджетної системи України інноваційних засадах : монографія / колектив авторів [заг. редакція Ф. О. Ярошенка]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с. : іл.

 20. Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.


МОДУЛЬ 3.

ДИСЦИПЛІНА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Андреев В . Д. Внутренний аудит : [учеб. пособие] / Андреев В. Д. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 464 с.

 2. Базась М. Ф. Методика та організація фінансового контролю: підруч. / М. Ф. Базась. – К.: МАУП, 2004. – 254 с.

 3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

 4. Бариніна-Закірова М. В. Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю / М. В. Бариніна-Закірова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 145–154.

 5. Басанцов І. В. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринку : дис. ... доктора економічних наук : 08.00.08 / Басанцов Ігор Володимирович. – Ірпінь, 2008. – 382 с.

 6. Басанцов І. В. Деякі аспекти теоретико-концептуальної основи державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов, О. І. Щербаков // Економіка розвитку. – 2006. – № 1(37). – С. 77-80Башкатова Т. А. Сущность и функции финансового контроля / в учебнике «Финансы», под ред. проф. Л. А.Дробозиной. – М. : ЮНИТИ, 2001. –385 с.

 7. Богомолов А. М. Внутренний аудит. Организация и методика проведения / А. М. Богомолов, Н. А. Голощапов. – М. : Экзамен, 2000. – 192 с.

 8. Бурцев В. В. Организация государственного фінансового контролю в Российской Федерации: Теория и практика / В. В. Бурцев. – М. : ИТК “Дашков и К”, 2002. – С. 100–110.

 9. Бутинець Ф.Ф, Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Д.7. Контроль і ревізія: Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с.

 10. Ващенко І. С. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України : дис. ... кандидата економічних наук : 08.04.01 / Ващенко Ірина Василівна. – К., 2005 – 183 с.

 11. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. к.е.н. проф. М. Д. Корінька.– Фастів: Поліфаст, 2006. – 440 с.

 12. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. – 3-є вид., стер. / Давидов Г. М. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2002. – 363 с.

 13. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Федченко. — К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 14. Дікань Л. В. Внутрішній контроль / Л. В. Дікань, Н. В. Шульга. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 60 с.

 15. Дрозд І. К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : дис. ... доктора.економічних наук : 08.06.04 / Дрозд Ірина Кузьмівна. – К., 2005. – 444 с.

 16. Іващенко Л. А. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки : дис. ... кандидата економічних наук : 08.04.01 / Іващенко Людмила Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2005. – 189 с.

 17. Калюга Є. В. Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) : дис. …доктора екон. наук : 08.06.04 / Є. В. Калюга. – К. : Київський національний економічний університет, 2002. – 414 с.

 18. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія / Калюга Є. В. – К. : Ельга, Ніка-центр, 2002. – 320 с.

 19. Контроль і ревізія : [Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / [Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І.] ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [3-е вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

 20. Микитюк І. С. Система державного фінансового контролю в Україні : дис. ... кандидата економічних наук : 08.00.08 / Микитюк Ігор Сергійович. – К., 2009. – 217 с.

 21. Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці / Нападовська Л. В. – Д. : Наука і освіта, 2000. – 223 с.

 22. Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підруч. / Немченко В. В, Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 23. Пушкар М.С. Гавришко Я.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяльності. Навч. посібник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 223 с.

 24. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві : [Навч. посібник.] / [Крисюк В.І., Каленський М.М., Бугпко А.Д. и др.] ; Крисюк В.І. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 126 с.

 25. Родионова В. М. Финансовый контроль: Учебник / В. М. Родионова, В. И. Шлейников. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с.

 26. Романів ЄМ., Хом'як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Контроль і ревізія. — Львів: Інтелект-Захід, 2002. — 320 с.

 27. Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / Симоненко В. К., Барановський О. І., Петренко П. С. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

 28. Сухарева Л.А., Петренко СЯ. Контроль и ревизия. Практикум: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Зльга, 2003. – 202 с.

 29. Усач Б. Ф. Аудит: [Навч. посіб.] / Усач Б. Ф. – К. : Знання-Прес, 2002. – 133 с.

 30. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: [Підручник] / Усач Б. Ф. – К. : Знання-Прес, 2002. – 253 с.


МОДУЛЬ 4.

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


 1. Закон України “Про господарські товариства”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1991, №49, ст. 682.

 2. Закон України “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1998, №52, ст. 358.

 3. Закон України “ Про підприємства в Україні” // Державний інформаційний бюлетень, 1993, № 4-5.

 4. Закон України “Про ціни і ціноутворення” № 184/98 – ВР від 05.03.98 (зі змінами та доповненнями) // Уряд кур’єр – 1998. - № 67 – 68

 5. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” №1201 – ХІІ від 18.06.1991р., редакція від 03.06. 1999р.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Дохід” // Професіональна бухгалтерська газета №11 (436), (спецвипуск 44), 7 лютого 2000 р.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”// Професіональна бухгалтерська газета №11 (436), (спецвипуск 44), 7 лютого 2000 р.

 8. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002 – 208 с.

 9. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К. Товариство «знання», КОО, 1997. – 216 с.

 10. Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Стархування: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

 11. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В Економіка підприємства: Навч посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч закладів 1-4 рівнів акредетації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001р. –298 с.

 12. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч посібник. – К.: Київ держ торг- екон ун- т, 2000. – 65 с.

 13. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 720с.

 14. Величко Г.О., Дейніс Л.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник, Одеса: Пальміра, 2006.

 15. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю //Фінанси України – 2003. - № 4. – с.68.

 16. Економічний аналіз: Навч посібник / М.А. Болюх, В.З. Буревський, М.І. Горбатюк: за ред акад НАНУ, проф М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 17. Кац И. Антикризисное управление предприятием // Проблемы теории и практики управления. 2003.-№2 с.82-85.

 18. Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств // Фінанси підприємств. – 2002. - № 7. – с.51.

 19. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512с.: ил.

 20. Крайник О.П., З.В. Клепикова Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Державний університет “Львівська політехника” ( Інформаційно – видавничий центр “Інтелект +” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). Київ: “Дакор”, 2000. – 260 с.

 21. Коробов М. Я. Фінансово-еконмічний аналіз діяльності підприємства. Навч псіб. – К.: Т-в “Знання”, КОО, 2000 – 378с.

 22. Романенков И. Д. Издержки производства в современной экономике. – М.: Диалог – МГУ, 1998. – 168 с.

 23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб и доп. – Мн.:ИП “Экоперспектива”, 1997. – 498 с.

 24. Страхування: Підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ.2002. – 599.

 25. Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: “Издательский дом Бизнес – пресса”, 2000. – 277с.: ил.

 26. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., прооф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦЕУЛ, 2002. – 268 с.

 27. Цал – Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. Посібник.- Київ: Цул, 2002. – 656с.

 28. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 с.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство на численні звернення щодо можливості встановлення в штатних розписах дошкільних навчальних закладів посад директорів...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Підготувала Запорожцева О. Л. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №28 від 23. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №25 від 10. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №25 від 10. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №26 від 23. 08. 2012 р.) зарахувати з 1

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни
Всі номери, що починаються з цифр «3», «6», «7» та «8», мають вихід у місто через «9»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconІнформаційний лист Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права (V міжнародна): «Медичне право України: теоретико-методологічні та...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка