Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць




НазваПерелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць
Дата канвертавання06.01.2013
Памер86.46 Kb.
ТыпДокументы



 ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ 


Додаток

до постанови президії ВАК України

від 11 квітня 2001 р. N 5-05/4 



ПЕРЕЛІК N 8

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (математика).


2. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика).


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.


2. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України.


3. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України).


Журнали


Заповідна справа в Україні (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).


ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ "КАРБОН-ЛТД").


ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: агроінженерні дослідження.


2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: теорія і практика будівництва.


3. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури МОН України.


4. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України).


5. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.


6. Квалілогія книги (Українська академія друкарства МОН України).


7. Механіка гіроскопічних систем (Національний технічний університет України "КПІ" МОН України).


8. Механізація та електрифікація сільського господарства (УААН ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства").


9. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України).


10. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).


Журнали


1. Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки.


2. Енергетика: економіка, технологія, екологія (Національний технічний університет України "КПІ" МОН України).


3. Мінеральні ресурси України (УкрДГРІ Мінекоресурсів України).


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).


2. Збірник наукових праць Інституту луб'яних культур УААН.


ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство (Державний комітет архівів України, Український державний НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв).


2. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки.


3. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.


4. Історія української науки на межі тисячоліть (Дніпропетровський національний університет, Академія наук вищої школи України, Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка).


5. Carpatica - Карпатика (Ужгородський національний університет, НДІ карпатознавства).


6. Материалы по археологии и этнографии Таврии (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України).


7. Нариси з історії природознавства і техніки (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Українське товариство істориків науки).


8. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: історичні науки.


9. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: історичні науки.


10. Український історичний збірник (Інститут історії України НАН України).


11. Херсонесский сборник (Національний заповідник "Херсонес Таврійський" Мінкультури України, Кримський філіал Інституту археології НАН України).


Журнали


1. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, колектив журналу "Бахмутський шлях").


2. Вісник Книжкової палати України (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).


3. Історичні і політологічні дослідження (Донецький національний університет).


4. Наука та наукознавство (НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва МОН України).


5. Перспективи (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеський державний політехнічний університет).


6. Сумська старовина (Сумський державний університет).


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: економіка.


2. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.


3. Економіка (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди МОН України).


4. Економіка промисловості України (Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України).


5. Проблеми статистики (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України).


Журнали


1. Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво (Запорізький інститут державного та муніципального управління).


2. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки.


3. Економічна кібернетика (Донецький національний університет МОН України).


4. Економіка і прогнозування (Інститут економічного прогнозування НАН України).


5. Україна: аспекти праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці України, ТОВ "Праця").


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії МОН України.


2. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінницький державний технічний університет, Український філософський фонд).


Журнали


1. Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація).


2. Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії).


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Гоголезнавчі студії (Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя, Гегелівський науково-методичний центр).


2. Філологічні семінари (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).


Журнали


Нова філологія (Запорізький державний університет МОН України).


ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Журнали


Митна справа (Одеська національна юридична академія, ТОВ "Митна газета").


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Військова освіта (Головне управління військової освіти Міноборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ).


2. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.


3. Нові технології навчання (МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти).


4. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (МОН України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, головне управління освіти Київської міськдержадміністрації).


5. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут МОН України).


6. Проблеми освіти (МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти).


Журнали


1. Директор школи, ліцею, гімназії (МОН України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, "Педагогічна преса").


2. Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Вища педагогічна школа у Ченстохові).


МЕДИЧНІ НАУКИ


Журнали


1. Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів).


2. Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ").


3. Травма (Донецький державний медичний університет МОН України, НДІ травматології та ортопедії).


4. Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва (Луганський державний медичний університет).


5. Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія).


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО


Збірники наукових праць


Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України).


АРХІТЕКТУРА


Збірники наукових праць


Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури МОН України.


ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ


Збірники наукових праць


1. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.


2. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького.


3. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут).


Журнали


Директор школи, ліцею, гімназії (МОН України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, "Педагогічна преса").


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Журнали


Статистика України (Держкомстат України, НДІ статистики Держкомстату України).


____________


 


Надруковано:

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",

N 3, 2001 р.


 

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconПерелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconПерелік n 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний гуманітарний університет)

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconПерелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів ман
Наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconКонкурсу студентських наукових робіт
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconСписок наукових праць, опубл І кованих та п І дготовлених до друку у 2011
Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 Р. У зарубіжних виданнях

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconПерелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у 2011 році
Перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconМетафізичні елементи концепції наукових дослідницьких програм у контексті класичної та постнекласичної раціональності
Аспекти концепції наукових дослідницьких програм І. Лакатоса. Аналізуються метафізичні питання цієї концепції, а також моменти її...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconВ контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму збірник наукових праць дрогобич Видавнича фірма «відродження» 2004
...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі: Збірник наукових та науково-методичних праць. Т. ІІ. – Вип. IV. – Донецьк...

Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць iconАфедра українознавства гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах Випуск 20 Збірник наукових праць Київ 2010 ббк ч481. 302я43 Г945
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб наук праць Інституту повітряного І космічного права та масових комунікацій...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка