Закон хуват няврэм уlапса вантты щир
НазваЗакон хуват няврэм уlапса вантты щир
Дата канвертавання03.01.2013
Памер112.19 Kb.
ТыпЗакон
Закон хуват няврэм уlапса вантты щир


КАШH НЯВРЭМ ЗАКОН ХУВАТ ВЕРЫТАL


Муй закон щиран ханшман уl Конвенцияйн (Вер ясаh нэпекан) няврэм уlапса эlты


Конвенция (Вер ясаh нэпек) – щит ар хон муват кутан закон щиран lэщатам вер ясаh нэпек, хота ханшман уl, муй верытаl хоят закон хуват няврэмат уlапсайн О таl эlты 18 таl унты верты. Конвенция (Вер ясаh нэпек) вера уса ас потты тыlащ 20-мет хатаlан 1989-мет таlан.


Россия хон муван Конвенция (Вер ясаh нэпек) закон хуват няврэмат уlапса вантты щир юра питас лыпат хойты тыlащ 15-мет хатаlан 1990-мет таlан. Россия хон мува иса Конвенция (Вер ясаh нэпек) закон щиран вера уты мосаl.


1-мет статья. Хой няврэма айllа


Кашh хоят 18 таl унты lуhтасаl няврэма lув хон муваl закон щиран па закон хуват няврэм уlапса Конвенция (Вер ясаh нэпек) хуват вантl.


2-мет статья. Няврэм атам уlапса эlты нох пайтты вер


Кашh няврэм, куш lув муй хорпи, муй рут эlты, эl поням муй хорпи, эви муй пох, муй ясаhан потартаl, муй Турма эваlаl, тащаh муй нуша, Конвенцияйн (Вер ясаh нэпекан) закон щиран ястам верат тайl. Нэмаlты няврэм атам уlапсая пайтты ант рахаl.


3-мет статья. Няврэм яма уlты кеша lэщатты верат


Хон мув няврэм яма уlты кеша lэщатты верlаlан вантаl, хоты няврэма мосаl яма нётты, хоты няврэм шавиман па щалитман тайты мосаl.


4-мет статья. Закон хуват няврэм уlапса яма lэщатты щир


Хон мува закон хуват няврэм уlапса яма lэщатты мосаl Конвенция (Вер ясаh нэпек) ясhат щиран.


5-мет статья. Няврэм семьяйн уlты па lувеl арсыр ям вера утаlтаты щир


Хон мув закон хуват шавиман тайl аhкийн-ащийн няврэм семьяйн тайты па lувеl арсыр ям вера утаlтаты щир.


6-мет статья. Няврэм закон хуват уlты, уlты хуват нох питты па ям верата еllы утаlтаты щир


Закон щиран кашh няврэм уlты кум тайl, няврэм яма, тумтака уlты, няврэм ошаhа энамты кеша хон мува

мосаl юр понты.


7-мет статья. Няврэм нэм па закон щиран хон муван уlты щир


Кашh няврэм закон щиран нэм тайl, сэма питтаl порайн хон мув тайl, уйтаl аhкеl-ащеl, аhкеlан-ащеlан щалитман тайты вер уl.


8-мет статья. Закон хуват няврэм уlты щир шавиты вер


Закон хуват няврэм уlты щир, няврэм нэм, няврэм хон муван уlты щир, няврэм аhки-ащи пиlан уlты щир хон муван шавиты вер уl. Хун няврэм щитат уштаl, закон хуват хон мува няврэма нётты мосаl.


9-мет статья. Аhкиlы-ащиlы хащты щир


Няврэма аhкиlы-ащиlы хащты ант рахаl. Няврэм аhкиlы-ащиlы хайlа туп щи порайн, хун lувеlа щиты ямшак питаl.

Няврэм аhкиlы-ащиlы хайlа, хун lын няврэм эlты ант нумасlаhан, атмащ няврэм тайlаlан. Хун няврэм закон щиран аhкиlы-ащиlы хайlа, lув верытаl аhкеl-ащеl пиlан уйтантытыя (туп щи порайн, хун няврэма атам ант верlа). Хун закон щиран няврэм аhкеl-ащеl эlты нох уlа, хон мув няврэма вещката ястаl, хота lув аhкеl-ащеl уllаhан (туп щи порайн, хун няврэма атам ант верlа).


10-мет статья. Семья ияха уйтантыты щир


Няврэм аhки-ащи пиlан арсыр хон муватан уllат-ки, lув закон щиран верытlат и хон мув эlты па хон мува яhхты кут-кутэlа.


11-мет статья. Закон пеlа ант вантман и хон мув эlты па хон мува яhхты вер


И хон мув эlты па хон мува закон пеlа ант вантман няврэм тутыя хон мув ант эсаlаl.


12-мет статья. Няврэм мир пеlа вантты щир


Няврэм lув таllаl кеман, lув ошаl кеман верытаl вещката ястаты, муй lув нумасаl мир пеlа вантман. Lув верытlа хуlантты сутан муй администрация мир хотан.


13-мет статья. Няврэм закон щиран потартты верытты щир


Няврэм lув щираlан верытаl номасlаl эlты потартты, каншты мосты ясаh, ёхlы ясаh мощатты па моlты потрат еl ястаты, туп щи потрат атам атат верlат па хоятата, хон мува, хон муван уlты щира.


14-мет статья. Няврэм lув щираlан нумасты вер, туhа-щира уlты номас вер, Турма эваlты вер


Хон мув яма щи вер тайl, хун няврэм lув щираlан нумасаl, туhа-щира уlты номас вер тайl, Турма эваlты щир тайl. Няврэм аhки-ащи, муй няврэм шавиты хоят закон щиран ястаlат, муй lув верытаl потартты па верты.


15-мет статья. Ассоциация верат


Няврэмат верытlат яха уйтантытыя па похла актащиты, туп щи верат хоятата па хон мув уlты щира атам атат верlат.


16-мет статья. Няврэм lув щираlан уlты вер шавиты щир


Кашh няврэм, хоты lув lанхаl, щиты уl. Нэмаlты хоят ант верытаl lув уlты щираlа атам верты. Ант верытlат ант инщасман lув хотаlа lоhты па письмайlаl lуhатты. Няврэм закон щиран нётlа, хун lув уlапсаяlа атам верlа.


17-мет статья. Няврэм информация уйтты вер


Кашh няврэм закон щиран верытаl уйтты информация верат эlты. Хон мув ям вер ясаh ястаl телевидения, радио, газетая, матэт нётlат няврэма яма, ошаhа энамты. Хон мув ант эсаlаl атам ясаh верат, матэт няврэма ант рахlат па атам верlат.


18-мет статья. Няврэм яма уlты кеша аhки-ащи верат


Аhки па ащи икеман юр понlатан няврэм энмаlты па утаlтаты вера. Хон мува мосаl яма нётты аhкия-ащия няврэм энмаlты па утаlтаты. Хон мува мосаl няврэмат кеша камaнсыр няврэм хотат lэщатты.


19-мет статья. Няврэм атам верат эlты нох пайтты щир


Хон мув няврэм атам верат эlты, аhки-ащи муй па хоятат няврэм атма тайты вер эlты нох пайтаl, хун ун хоятат няврэма атам верlат, хон мув нётаl няврэма.


20-мет статья. Семья эlты нох уйм няврэм шавиты щир


Закон хуват няврэм семья эlты нох-ки уса, lув верытаl lаваlты хон мув эlты нётапса. Хон мув верытаl ям хоятата няврэм маты, матэт сама тайlэl няврэм рут ясаh, Турма эваlты щир, культура.


21-мет статья. Аhкиlы-ащиlы хащам няврэм яlап семьяя уты щир


Хун няврэм яlап семьяя уlа, хон мува закон щиран яма вантты мосаl няврэм уlапса щир, няврэм верат. Хун няврэм яlап семьяя уlты уlа lув хон муваlан муй па хон муван, мосаl верат lэщатты и законат па вер ясhат хуват.


22-мет статья. Рут мув эlты моlты атам верат ураhан еl манам няврэмат (беженцат)


Хон мува мосаl яма шавиман тайты щимащ няврэмат, мосаl lувиlаlа нётты вер ясаhан, пормасан, lэтотан, нётты семьяяl хоща пайтастыя.


23-мет статья. Мушаh няврэмат


Кашh арсыр муш тайты няврэм мосаl щалитман тайты, ям уlапсайн lэщатты. Хон мува мосаl нётты мушаh няврэмата утаlтаты веран, муш эlты нох питты, рупата мощатты, lуlн щучаты, lув кумаlан яма уlты верытас.


24-мет статья. Няврэм мушlы уlты щир па мушlы уlты щир шавиты вер


Кашh няврэм закон щиран мушlы уlты щир шавиты мосаl: леккаран нётты, сыстам инщты йиhк, ям lэтот тайты. Хон мува мосаl нётты няврэм сорма питты вер шимlа пайтты. Мосаl вер ясаh хоятата туты мушlы уlты щират эlты.


25-мет статья. Няврэм уlты щир вантты вер


Хон мува мосаl ван кутан закон щиран вантты, хоты семьяйl уштам няврэм lувеl шавиты хоятlаl пиlан уl.


26-мет статья. Няврэма уlты щиран нётты вер

Кашh няврэма закон хуват уlты щиран нётты мосаl, нётты социальной страхование тайты.


27-мет статья. Няврэм яма уlты щир


Кашh няврэма закон щиран мосаl тайты яма уlты кум еllы энамты кеша. Нётты мушlы эl тайты, ошаhа энамты, туhа-щира уlты. Хон мува мосаl нётты аhкета-ащета, матэт ант верытlат маты няврэмlаlа яма уlты щир.


28-мет статья. Няврэм утаlтаты вер


Кашh няврэм закон щиран утаlтаты вер тайl. Оlаh классатан утаlтаты вер ох ант сохаптаман lэщатты мосаl па кашh няврэма оlаh классат етшаты мосаl. Закон щиран еllы утаlтаты щир верытаl тайты кашh няврэм. Ашкуlайн вантты мосаl, няврэм атат шуукатlа, закон щиран няврэм яма тайlа муй антом. Хон мув вантаl, няврэмат иса ашкуlая яhхlат муй антом.


29-мет статья. Муй кеша утаlтаты мосаl


Утаlтаты хотата мосаl няврэмата нётты ошаhа энамты, тайты мушlы эl, туhа-щира уlты. Няврэмат мосаl утаlтаты мир оша пайтман тайты, кутарма вер ант тайты, культура щиран утаlтаты, аhки-ащи саман тайты.


30-мет статья. Шимl мир ёх па шоши муван уlты ёх няврэмат


Няврэм шимl мир ёх, шоши муван уlты ёх, шимl мир ёх Турма эваlты хоятат, шимl мир ёх ясаh тайты хоятат эlты-ки, lув закон щиран верытаl потартты рут ясhаlан, рут уlапсайl щиран уlты, lув Турмаlа эваlты.


31-мет статья. Няврэм щучаты па культура щиран уlты вер


Кашh няврэм закон хуват верытаl щучаты па ёнтты, культура па творчество щиран уlапса тайты.


32-мет статья. Няврэм рупата


Хон мув закон хуват нох пайтlаllы няврэм арсыр lаварт рупатайт эlты. Рупата атат торас вераl няврэма утаlтатыя, ям щиран энамтыя.


33-мет статья. Закон хуват ант рахты арсыр наркотик lэты, иньщты, укол верты щир


Няврэмат арсыр наркотикат эlты нох пайтты кеша хон мува ар юр понты мосаl. Ант эсаlты няврэмата каман щир наркотикат верты па тыныты.


34-мет статья. Нэ-ху щиран тайты вер


Няврэмат камн нэ-ху щиран атат тайты ураhан хон мува ар юр понты мосаl.


35-мет статья. Няврэмат тыныты, lоlамты, контрабанда верат


Няврэмат атат lоlапсайт, тынысайт, контрабандая таlсайт, щитат эlты нох пайтты кеша хон мува ар юр понты мосаl.


36-мет статья. Няврэм па щира атмащ тайты верат


Камн атам верат эlты няврэм нох пайтты кеша хон мува ар юр понты мосаl. Атам верат няврэма куняр атат версат.


37-мет статья. Няврэм шуукатты па касна хота омасты верат


Нэмаlты няврэм атат шуукатса, атма атат тайса, касна хота атат омасса, щи кеша хон мува ар юр понты мосаl. Няврэм закон щиран касна хота-ки омасса, семьяйl пиlан верытаl вантасты, закон щиран нётапса мощатты па сутан нох питты вер каншты.


38-мет статья. Ляль щиран кут-кута питты веран


Хон мува ант рахаl эсаlты няврэм 15 таlа йиты унты армияя манты, ляль верата тайты. Ляль йиты муван няврэмат шек вантман тайты мосаl.


39-мет статья. Няврэм атам верат юпийн нох пайтты щир


Няврэм шек атам вера-ки питас (атмащ тайса, лявт вера хойс, шуукатса), хон мува мосаl ар юр понты няврэм нох пайтты па ям уlапсая lэщатты кеша.


40-мет статья. Закон хуват сута питам няврэма нётты щир

Кашh няврэм, хой сута питаl, закон хуват верытаl lаваlты арсыр нётапса.


41-мет статья. Мет ям нормайт вера понты щир


Маты хон муван няврэм ямашак-ки закон щиран шавиlа там Конвенция (Вер ясаh нэпек) эlты, щи порайн мосаl щи хон мув законат вера уты.


42-мет статья. Конвенция (Вер ясаh нэпек) юра питты щир па Конвенция закон ясhат вера уты щир


Хон мува Конвенция (Вер ясаh нэпек) эlты ун хоятата па няврэмата потар туты мосаl.


43-54-мет статьяятан потартlа, хоты ун хоятата па хон мувата ияха закон хуват няврэм уlты щир яма lэщатты мосаl.


Конвенция (Вер ясаh нэпек) потар таlаh тэlан рахаl уйтты няврэм фонд веб-сайтан ООН ЮНИСЕФ: www.unicef.ru па


Российской Федерация Ассоциация Уполномоченных няврэмат закон хуват шавиты щиран www. ombudsmandeti.ru


Ханты ясhа лэщатсаллы: Прокина Тамара Яковлевна

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон «Фигуры и фона». Суть этого закона в ярком выделении одного объекта на фоне других. Человек всегда выделяет, «выхватывает»
Закон фигуры и фона, закон уровня глаз, закон мертвой зоны и переключения внимания, закон группировки, закон "7 ± 2" и другие проверенные...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон стал орудием всяческой алчности! Не сдерживающий преступности, а сам повинный во зле, закон подлежит каре!
Закон извращён! И полицейская власть государства извращена вместе с ним. Закон, заявляю я, не только лишили его надлежащего предназначения,...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О недрах» (далее настоящий Закон) регулирует отношения, возникающие при пользовании недрами у государства...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconВопросы к экзамену 3 семестр
Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения (энергетическая светимость, спектральная плотность энергетической светимости,...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон Рм о кондоминиуме в жилищном фонде от 30. 03. 2000
Гкрм от 06. 06. 02.// Жкрм от 03. 06. 83// Закон Рм о кондоминиуме в жилищном фонде от 30. 03. 2000// Примерный устав жск мсср от...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир icon3. Закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава, закон кратных отношений
За 200лет его теория о строении вещ-ва была полностью подтверждена. В осн-ве ат-молек учения лежит принцип дискретности(прерывности...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон «Об образовании» гражданский кодекс Закон «О социальной защите инвалида»
Речевая патология у умственно отсталого ребенка выраженная неправильным произношением, бедным словарем, аграмматизмами, это

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон Меченого
«Закон Меченого / Дмитрий Силлов»: Издательства: аст, Астрель; Москва; спб; 2011

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconРеспублика бурятия закон
Настоящий Закон определяет сценарные варианты и приоритетные направления долгосрочного социально-экономического развития Республики...

Закон хуват няврэм уlапса вантты щир iconЗакон о землеустройстве
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы проведения землеустройства в целях обеспечения рационального использования...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка