Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика
НазваПрограмма курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика
Касперко М В
Дата канвертавання23.11.2012
Памер88.15 Kb.
ТыпПрограмма


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»


УТВЕРЖДАЮ

Ректор _______________ С.А.Маскевич

(подпись)

«___ » ____________________ 200 ___ г.


Методика преподавания математики


ПРОГРАММА КУРСА


ДЛЯ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-31 01 01-02 – МАТЕМАТИКА

1-31 03 03-02 – прикладная математика


Гродно 2005 год

АВТОР: Касперко М.В., старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики ГрГУ


РЕЦЕНЗЕНТЫ: Дайняк В.В., доцент кафедры математической физики БГУ, кандидат физико-математических наук

Макарова Н.П., доцент кафедры информатики и вычислительной техники, кандидат педагогических наук


Рекомендована к утверждению кафедрой

алгебры, геометрии и методики преподавания математики

Протокол № от г.


Рекомендована к утверждению методической комиссией математического факультета

Протокол № от г.


Рекомендована к утверждению Советом математического факультета

Протокол № от г.


Рекомендована к утверждению Советом университета

Протокол № от г.


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Мэтай дысцыпліны «методыка выкладання матэматыкі «з’яўляюцца:

 • забеспячэнне авалодання студэнтамі навуковымі і псіхолага-педагагічнымі асновамі структуры і зместу курса матэматыкі сярэдніх навучальных устаноў, метадычнымі ідэямі, закладзенымі ў іх;

 • выпрацоўка ў студэнтаў ўменняў правядзення логіка-матэматычнага і логіка дыдактычнага аналізу матэрыяла, які належыць вывучаць, і распрацоўка на яго падставе адпаведных урокаў;

 • выпрацоўка ў студэнтаў практычных навыкаў правядзення вучэбнай работы на ўзроўні патрабаванняў, якія вымагаюцца рэформай агульнаадукацыйнай і прафесіянальнай школы;

 • выхаванне ў будучых выкладчыкаў матэматыкі ўменняў вырашаць праблемы выкладання матэматыкі, фарміравання навыкаў самастойнага аналізу працэса навучання.


СТРУКТУРА ПРАГРАМЫ

Праграма курса Методыка выкладання матэматыкі складаецца з дзвюх раздзелаў:

І. Агульная методыка, якая ўяўляе сабой дыдактычныя і метадычныя асновы выкладання матэматыкі.

П. Спецыяльная методыка, якая змяшчае методыку выкладання асноўных тэс курса матэматыкі сярэдняй школы.


З М Е С Т


І. АГУЛЬНАЯ МЕТОДЫКА (дыдактычныя і метадычныя асновы выкладання матэматыкі)


УВОДЗІНЫ


Прадмет і метад методыкі выкладання матэматыкі. Сувязь методыкі выкладання матэматыкі з філасофіяй, матэматыкай і педагогікай. Кароткія гістарычныя звесткі развіцця прагрэсіўных ідэй у методыцы выкладання матэматыкі.


МЭТЫ НАВУЧАННЯ МАТЭМАТЫКІ.

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ КУРСА МАТЭМАТЫКІ
Ў СЯРЭДНІХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ


Мэты навучання матэматыцы ў сярэдніў навучальных установах (значэнне курса матэматкі ў агульнай адукацыі, у фарміраванні навуковага светапогляду). Выхаванне вучняў ў працэсе вывучэння матэматыкі. Сувязь навучання матэматыцы з жыццём. Прыкладны і гуманітарны аспекты школьнага курса матэматыкі.


АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ ПА МАТЭМАТЫЦЫ

СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ


Характарыстыка асноўнага зместу праграмы па матэматыцыдля сярэдняй школы. Унутрыпрадметныя і паміжпрадметныя сувязі. Асноўныя лініі школьнага курса матэматыкі. Асноўныя накірункі мадэрнізацыі матэматычнай адукацыі.


ПРЫНЦЫПЫ ДЫДАКТЫКІ


Рэалізацыя прынцыпаў дыдактыкі ў выкладанні матэматыкі.


МЕТАДЫ НАВУКОВАГА ПАЗНАННЯ І НАВУЧАННЯ


Навуковыя метады пазнання ў навучанні матэматыцы. Эмпірычныя метады пазнання: назіранне, эксперынент, вымярэнне. Лагічныя метады пазнання: індукцыя і дэдукцыя, параўнанне, аналогія, абагульненне, канкрэтызацыя, абстрагаванне, класіфікацыя, аналіз і сінтэз. Матэматычныя метады пазнання: матэматычнае мадэляванне, аксіёматычны метад.

Вучэбныя метады ў матэматыцы: эўрыстычны, навучанне на мадэлях, праблемна-пошукавы, праграмаваны і г.д.

Традыцыйныя метады: пераказ, лекцыя, школьная лекцыя, эўрыстычня гутарка, самастойная праца, практыкаванне, лабараторная работа, практычная праца на мясцовасці.


МАТЭМАТЫЧНЫЯ ПАНЯЦЦІ


Матэматычныя паняцці: першасныя і азначаемыя паняцці. Азначэнні. Віды азначэнняў. Методыка фарміравання матэматычных паняццяў. Спосабы ўвядзення паняццяў. Класіфікацыя паняццяў.


МАТЭМАТЫЧНЫЯ СКАЗЫ І МЕТОДЫКА ІХ ВЫВУЧАННЯ


Аксіёмы і тэарэмы. Віды тэарэм, іх эквівалентнасць. Матэматычныя доказы. Метады навучання тэарэмам і іх доказам. Неабходныя і дастатковыя ўмовы. Прыклады і контрпрыклады. Дэдуктыўны і індуктыўны доказы. Сінтэтычныя і аналітычныя доказы.


МАТЭМАТЫЧНЫЯ ЗАДАЧЫ


Ролля задач у навучанні матэматыцы. Навучанне агульным метадам рашэння задач. Класіфікацыя задач. Функцыі задач.


СРОДКІ НАВУЧАННЯ МАТЭМАТЫЦЫ


Сродкі навучання матэматыцы. Праграмы па матэматыцы для сярэдніх школ. Падручнікі па матэматыцы і праца з імі. Аналіз падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў. Дыдактычныя матэрыялы і даведчая літаратура. Назіральныя дапаможнікі і тэхнічныя сродкі навучання. Матэматычны кабінет.


АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ ФОРМЫ
НАВУЧАННЯ МАТЭМАТЫЦЫ


Метады і формы арганізацыі навучання матэматыцы. Урок матэматыкі. Асноўныя патрабаванні да сучаснага урока. Падрыхтоўка настаўніка да урока. Формы і метады праверкі ведаў вучняў. Развіццё навыкаў самакантролю Тыпы урокаў па матэматыцы і іх структура.

Дыферэнцыраваны і індывідуальны падыход пры навучанні матэматыцы. Факультатыўныя заняткі па матэматыцы, іх мэты, змест, формы і метады правядзення.


АСАБЛІВАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ МАТЭМАТЫКІ Ў СЯРЭДНІХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ


Спецыфіка работы настаўніка ў сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе, сярэднім прафесійна-тэхнічным вучылішчы, агульна-адукацыйных школах і класах з паглыбленым вывучэннем матэматыкі. Прафесійная арыентацыя навучэнцаў у працэсе навучання матэматыцы.

Дысцыпліны па выбару навучэнцаў*.

Асаблівасці ывкладання матэматыкі ў вышэйшых навучальныў установах. Лекцыя, яе роля ў вывучэнні матэматычных курсаў. Практычныя. Лабараторныя і семінарскія заняткі, іх роля ў выкладанні матэматыкі. Розныя формы арганізацыі самастойнай працы студэнтаў*.


ІДЭІ, МОВА І АСНОЎНЫЯ МАТЭМАТЫЧНЫЯ
СТРУКТУРЫ


Выкарыстанне ідэй і мовы сучаснай матэматыкі ў выкладанні. Значэнне тэарэтыка-мноственных паняццяў. Асноўныя матэматычныя стуктуры.


П. АСОБНЫЯ МЕТОДЫКІ (методыка выкладання

асноўных тэм курса матэматыкі)


МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ЛІКАВЫЎ СІСТЭМ


Методыка вывучэння лікавых сістэм. Алгебраічныя выразы. Тоесныя пераўтварэнні на розных этапах навучання.


МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ЎРАЎНЕННЯЎ І НЯРОЎНАСЦЕЙ


Методыка вывучэння ўраўненняў і няроўнасцей ў школьным курсе матэматыкі. Методыка навучання рашэнню задач на складанне ўраўненяў (няроўнасцей), або сістэм ураўненняў (няроўнасцей).


МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ПАНЯЦЦЯ ФУНКЦЫІ


Методыка вывучэння паняцця функцыі. Функцыянальная прапедэўтыка ў У-УІ класах Методыка вывучэння элементарных функцый: лінейнай, квадратычнай, сцепянной, паказальнай і лагарыфмічнай, трыганаметрычных.


МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ЭЛЕМЕНТАЎ КАМБІНАТОРЫКІ


Методыка вывучэння элементаў камбінаторыкі і бінома Ньютона, элементаў тэорыі верагоднасцей.

МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ ЭЛЕМЕНТАЎ МАТАНАЛІЗУ


Методыка вывучэння элементаў матэматычнага аналізу і яго прыстасаванняў ў школьным курсе матэматыкі


ЛАГІЧНАЯ ПАБУДОВА КУРСА ГЕАМЕТРЫІ


Лагічная пабудова школьнага курса геаметрыі. Пачатковыя урокі планіметрыі (стэрэаметрыі). Доказ першых тэарэм.

Методыка вывучэння геаметрычных пабудаванняў на плоскасці. Задачы на пабудаванне ў курсе стэрэаметрыі.

Методыка вывучэння геаметрычных пераўтварэнняў у школьным курсе геаметрыі.


ВЫВУЧЭННЕ КААРДЫНАТ І ВЕКТАРОЎ

Каардынатны метад.

Методыка вывучэння вектароў на плоскасці і у прасторы. Прымяненне каардынат і вектароў да доказу тэарэм і рашэння задач.


ВЫВУЧЭННЕ МНАГАГРАННІКАЎ, ЦЕЛ ВЯРЧЭННЯ


Вывучэнне мнагаграннікаў і цел вярчэння. Методыка вывучэння даўжынь, плошчаў і аб’ёмаў у школьным курсе матэматыкі.


Ш. ПРЫКЛАДНЫ ЗМЕСТ ПРАКТЫЧНЫХ

І ЛАБАРАТОРНЫХ ЗАНЯТКАЎ


Вывучэнне дзеючага вучэбнага плана і праграм па матэматыцы для сярэдніх навучальных устаноў.

Азнаямленне з падручнікамі і дапаможнікамі (дзеючымі і эксперыментальнымі, замежнымі) для сярэдніх навучальных устаноў.

Азнаямленне з метадычнымі дапаможнікамі і дыдактычнымі матэрыяламі па матэматычных дысцыплінах.

Азнаямленне з тэхнічнымі сродкамі навучання матэматыцы.

Вывучэнне перадавога вопыту выкладання матэматыкі па перыядычным выданням і спецыяльных метадычных матэрыялаў па перыядычнай літаратуры.

Правядзенне логіка-дыдактычнага аналіза вучэбнага матэрыяла па некаторым тэмам школьнага курса матэматыкі.

Распрацоўка і абмеркаванне тэматычных плана, планаў-канспектаў урокаў. Правядзенне ўрокаў па распрацаваным планам-канспектам метадам делавой гульні.

Распрацоўка і абмеркаванне планаў факультатыўных і пазакласных заняццяў.

Прыкладная метадычная распрацоўка найбольш трудных пытанняў школьнага курса матэматыкі.

Прыкладная метадычная распрацоўка рашэння задач метадам ураўненняў, аналітыка-сінтэтычным метадам рашэння задач на доказ, пабудаванне і вылічэнне.

Сумеснае вывучэнне ўзаемазвязных пытанняў матэматыкі.

Наведванне і назіранне урокаў матэматыкі.

Праверка сшыткаў вучняў. Патрабаванні да праверкі.

ЗАЎВАГА. Па методыцы выкладання матэматыкі праводзіцца адна

кантрольная работа ў сяместр.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА


 1. Праграмы, падручнікі і вучэбныя дапаможнікі па матэматыцы для сярэдніх навучальных устаноў.

 2. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. Учеб.пособие/В.А.Оганесян, Ю.М.Колягин, Г.Н.Луканкин, В.Я.Саннинский. «-е изд., переработ. и доп. М.: Просвещение, 1980. - 338 с.

 3. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. Учеб.пособие для студентов пед ин-тов/А.Я.Блох, Е.С.Канин, Н.Гкалина и др. М.: Просвещение, 1985. - 336 с.

 4. Методика преподавания математики в средней школе: Частные методики. Учеб.пособие для студентов физ.-мат.фак. пед. ин-тов/Ю.М.Колягин, Г.Л.Луканкин, Е.Л.Мокрушин и др. М.: Просвещение, 1977. - 480 с.

 5. Методика преподавания математики в средней школе: Частные методики. Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-тех.спец./А.Я.Блох, В.А.Гусев, Г.В.Дорофеев и др. Сост. В.И.Мишин. М.:Просвещение, 1987. - 416 с.

 6. Метельский Н.В. Дидактика математики: Лекции по общим вопросам. Учеб.пособие. 2-е издание, переработанное. Мн: Из-во БГУ, 1982. - 256 с.

 7. Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Учеб.пособие. Мн.: Выш.школа, 1990. - 267 с.

 8. Ананчанка К.А. Агульная методыка выкладання матэматыкі ў школе. Вуч.дапам. Мн.: Універсітэцкае. 1997. - 94 с.

 9. Столяр А.А. Педагогика математики. Учеб.пособие для физ.-мат.фак.пед. ин-тов. Мн.: Выш.шк., 1986. - 414 с.

 10. Новик И.А. Формирование методической культуры учителя математики в педвузе: Моногр. – Мн.: БГПУ, 2003. – 178 с.

 11. Методика обучения геометрии: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Гусев, В.В. Орлов, В.А. Панчищина и др.; Под ред. В.А. Гусева. – М.: Издательский ценр “Академия”. 2004. – 368 с.ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА


 1. Фрейденталь Г. Математика как педагогическая наука. Пособие для учителей. В 2-х частях. М.: Просвещение, 1982 - 1983.

 2. Потёмин Л.В., Палант Ю.А. Методика преподавания математики. Метод.указания. М.: Из-во Моск.ун-та, 1984. - 67 с.

 3. Эрдниев П.Н. Преподавание математики в школе. М.: Просвещение, 1978. - 303 с.

 4. Праект канцэпцыі матэматычнай адукацыі дванаццацігадовай школы. «Матэматыка: праблемы выкладання». Вып.9, 97 ІУ квартал.

 5. Программы по математике для 1У - Х1 классов (проект). Матэматыка: праблемы выкладання. №№ 1, 2, 1998.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconРабочая программа по дисциплине «синтез программ» для специальности 010200 Прикладная математика и информатика Форма обучения: очная
Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности 010200 «Прикладная математика и информатика» (квалификация – математик,...

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрограмма по дисциплине «Вычислительные задачи геометрии» для специальности: 511200 Математика. Прикладная математика (магистратура) очная форма обучения
Эвм, вычислительной геометрии. Основным содержанием дисциплины является исследования и оценка сложности геометрических построений,...

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрограмма дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 231300....

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрограмма спецкурса для студентов специальности 1-31 03 01-02 математика специализации 1-31 03 01-02 16 Методика преподавания математики и информатики
Автор: Мятліцкі Аляксандр Мікалаевіч, старшы выкладчык кафедры алгебры, геаметрыі І методыкі выкладання матэматыкі ГрДзУ

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрограмма дисциплины Русский язык и культура речи для направления 010400. 62 «Прикладная математика и информатика»
Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconРабочая программа дисциплины: " математика и архитектура" для специальности
Государственное образовательное учереждение среднего профессионального оброзования

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрактическое задание для студентов 3-го курса, обучающихся по специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика»
А. Распределить по уровням языка – фонетический, морфологический, семантический – следующие термины

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconПрограмма дисциплины по кафедре Высшая математика Математика
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму...

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconРабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 “Математика...

Программа курса для студентов специальности 1-31 01 01-02 математика 1-31 03 03-02 прикладная математика iconРабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 “Математика...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка