На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на
НазваНа основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на
старонка1/2
Дата канвертавання02.01.2013
Памер242.15 Kb.
ТыпЗакон
  1   2
Р Е Ш Е Н И Е:

230/28.06.2012г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, както следва:

I. Създава нов Раздел ІХ. Синя зона. Режим на платено паркиране на пътните превозни средства

Чл. 39. /1/. На улици, площади и паркинги – публична общинска собственост, по решение на Общинския съвет, се въвежда режим за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” за пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места в определени часове на денонощието.

/2/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в часовия диапазон от 08. 00 ч. до 18. 00 ч.

/3/ Времетраенето за кратковременно паркиране в „Синя зона” е до 4 /четири/ часа.

/4/ Обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се определя съгласно схема.

/5/ Изменение и допълнение на списъка на улици, площади и паркинги – общинска собственост, както и схемите на местоположението и обхвата на зоните, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, както и продължителността на действие, се извършва с решение на Общински съвет – Поморие, след предложение на Кмета на Община Поморие и съгласуване с Общинската комисия по безопасност на движението.

Чл. 40. Кметът на Община Поморие със заповед може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните на почасово платено паркиране.

Чл. 41. Кметът на Община Поморие, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 42. Началото и края на действие на зоните с режим на краткотрайно платено паркиране се сигнализира с пътни знаци и табели и се обозначава с пътна маркировка, чрез които на водачите на ППС се указват условията на паркиране на ППС в Синята зона, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането и, принудителните мерки, които се прилагат. Паркинг – зоните могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.

Чл. 43. В синята зона се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази Наредба.

Чл. 44. Таксата платено паркиране е за 1 час и се определя с решение на Общински съвет – Поморие. Заплащането на таксите в „синя зона” се извършва по следния начин:

1. с предварително закупен от водача талон при паркиране в зона за платено паркиране. Върху талона трайно се отбелязва началният момент на паркирането чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите.

2. с изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационната табела по чл. 42.

/3/ При паркиране на ППС в Синя зона водача е длъжен да постави талона зад предното стъкло на автомобила на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

Режим на служебно и привилегировано паркиране на ППС

Чл. 45. /1/ На улици, площади и паркинги – публична общинска собственост в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим за служебно и привилегировано паркиране.

/2/ Редът и условията за определяне и ползване на местата с режим на служебно и привилегировано паркиране се утвърждава със Заповед на Кмета.

/3/ Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общинския бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

/4/ Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3 се утвърждават със заповед на Кмета.

/5/ Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Общината мероприятия от частен или публичен характер, се допуска единствено след заповед на Кмета на Общината.

/6/ Режимът „Служебно абонамент” е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 17.00 часа.

Чл. 46. ППС на Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, „Военна полиция“, „Гранична полиция” имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

Чл. 47. Към сградите на Районен съд и Районна прокуратура със Заповед на Кмета на Община Поморие се отреждат паркоместа за безплатно служебно паркиране. Контролът за ползване на паркоместата се осъществява от институцията, на която са предоставени.

Чл. 48. Абонамент за платено паркиране в синя зона.

/1/ Юридически лица, еднолични търговци, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти и граждани могат да ползват абонамент за платено паркиране в синя зона до 2 /две/ паркоместа за срок от един месец до една година.

/2/ Режимът „платено абонаментно паркиране” е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 18.00 часа.

/3/ Желаещите да ползват режима „платено абонаментно паркиране” в обхвата на „Синя зона” подават заявление по образец, както и надлежни документи удостоверяващи вписването на юридическите лица в търговския регистър и липса на задължения към Община Поморие, нотариален акт за собственост или договор за наем.

/4/ След заплащане на цената, определена от Общински съвет Поморие, паркоместата се обозначават с подвижни и неподвижни указателни табели, които задължително съдържат: Община Поморие, „Синя зона”, абонамент, брой на местата, наименование на обекта им, фирмата, която е абонат на паркоместата и регистрационния номер на автомобила и държавен контролен номер на ППС.

Режим на преференциално паркиране на ППС управлявани или превозващи хора с увреждания

Чл. 49. /1/ На територията на Община Поморие, в паркингите общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

/2/ Преференциално паркиране е:

А. Безплатно за време до 2 /два/ часа паркиране на специално по определените и сигнализирани за това места в „Синя зона” на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално конкретно и лично обслужват хора с увреждания;

Б. Безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг място на ППС, обслужващо лице с увреждане пред сградата по настоящия адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това лице. В този случай е задължително ППС, обслужващо лице с увреждане, да е негова собственост, а адресът на местодомуването на ППС да съвпада с адреса, указан в регистрационния талон на автомобила.

/3/ Преференциално паркиране по предходната алинея могат да ползват:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % (петдесет процента).

2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % (деветдесет процента).

Чл. 50. /1/ За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящо на критериите по чл. 49, ал. 3 се определя едно място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящия адрес на правоимащите.

/2/ Лицата имащи право на безплатно и денонощно паркиране на ППС обслужващо лице с увреждане пред сградата по настоящия адрес следва да не притежават място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е настоящия им адрес или да не са променяли предназначението на такива помещения.

Чл. 51. /1/ На лицата по алинея чл. 49, ал. 3 се издава стикер за преференциално паркиране.

/2/ Стикерът осигурява безплатно паркиране.

/3/ На територията на Община Поморие в „Синя зона”, се осигуряват обозначени места за паркиране на ППС, управлявани и превозващи хора с увреждания, като се осигурява достатъчно място и скосяване на тротоарите в близост до определените места, като се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци за паркинга.

/4/ Местата за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д 21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

/5/ Стикерите, удостоверяващи правото за преференциално паркиране в „Синя зона” и преференциално паркиране по настоящ адрес на ППС на хора с увреждания се издават, активират, анулират и контролират оперативно от Кмета на Община Поморие или от определени с негова писмена заповед лица.

/6/ Стикерът по предходната алинея се издават за срок от една година, но не повече от срока на експертизата на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК и съдържат следната информация: изображение на международния знак „Инвалид” на плътен син фон, трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата, дата на издаване, срок на валидност, пореден номер, държавен контролен номер на ППС.

/7/ За издаване на стикер се представят доказателства, удостоверяващи наличието на съответното заболяване – решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, лична карта на лицето, регистрационен талон на ППС.

/8/ Стикерът се поставят на долния ляв ъгъл на предното стъкло на МПС по начин, позволяващ контрол.

/9/ При недостиг на паркоместа, паркирането се извършва по общия ред в Синя зона, спазвайки ЗДвП и тази Наредба.

/10/ Контролът и оперативните действия за спазване на нормативните изисквания за преференциалното паркиране се извършва от Кмета на Община Поморие или от упълномощено от него лице.

Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес

Чл. 52. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране „Синя зона”, кмета на Община Поморие със заповед може да въведе режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им.

/2/ Собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено паркиране „Синя зона“, имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони – по пресечните улици.

/3/ Паркирането по ал. 1 става само със стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране по постоянен адрес.

/4/ Заявления за издаване на стикер се подават по образец до Кмета на Община Поморие. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила.

/5/ Стикерите задължително съдържат: герб на Община Поморие, наименовение „Стикер Синя зона”, пореден номер, държавен контролен номер на ППС и указания за паркиране в Синя зона.

/6/ Стикерът се поставя на видно място на долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

/7/ Стикерът се издава за 1 /един/ автомобил на жилище и не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

/8/ Лицата желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата за една година в размер, определена от Общинския съвет – Поморие.

/9/ При недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране по постоянен адрес със стикер имат първите заели паркоместата, а останалите паркират на други места в Синя зона.

/10/ Притежаването на стикер не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение на Закона за движението по пътищата или тази наредба.

/11/ Стикерът важи само за ППС, за който е издаден.

/12/ При продажба, кражба или бракуване на ППС, се издава нов стикер със срока на валидност на стария. За издаването на нов стикер се представят всички необходими документи по ал. 4, като се заплаща такса в размер на 50 % от определената.

/13/ При настъпване на застрахователно събитие /счупване на предно стъкло и кражба на пропуск/, старият стикер се анулира, като се издава нов при условията на ал.12, като се заплаща такса в размер на 50 % от определената.

Контрол и принудителни административни мерки в зони с режим на платено паркиране

Чл. 53. /1/ Контролът по спазването на правилата за паркиране в зони с режим на платено паркиране, както и дейността по принудително преместване и задържане на неправилно паркирани ППС в такива зони, се осъществява от Кмета на Община Поморие или лица, определени с негова писмена заповед.

Чл. 54. /1/ За осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване, по искане на полицията;

2. За новото местоположение на превозното средство по предходната точка, се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на организацията, поискала преместването.

3. Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението;

4. Принудително се премества паркирано ППС при неправилно използване на алармена инсталация, монтирана в тях, когато същата продължава да работи повече от 30 мин.

5. ППС, което е паркирано в нарушение на Закона за движението по пътищата и тази наредба, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство /скоба/.

6. Паркирано ППС в Синя зона, за което заплатеното време на престой е надвишено, се блокира със техническо средство /скоба/, която се освобождава след заплащане на надхвърленото време на престой, както и заплащане на разноските по поставяне и премахване на скобата.

/2/ Редът и условията за прилагане на принудителни мерки се определят съгласно тази наредба.

/3/ Размерът на сумите за разноски и обезщетения, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са определени в Тарифа № 1 към Наредба № 11 на Общински съвет Поморие. Изменения в размера на разноските и обезщетенията се извършва по предложение на Кмета на Община Поморие от Общински съвет – Поморие

/4/ Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили на Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, „Военна полиция“, „Гранична полиция” имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

Принудително задържане на пътно превозно средство чрез използване на техническо средство /”скоба”/

Чл. 55. /1/ Могат да бъдат принудително задържани чрез използване на технически средство „скоба”:

1. ППС, паркирани в нарушение на ЗДвП без да пречат на другите участници в движението;

2. ППС, паркирани в нарушение на тази Наредба;

3. ППС, паркирано в Синя зона, за което заплатеното време за престой е надвишено.

Чл. 56. /1/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство /„скоба“/, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Общината, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

/2/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

/3/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

/4/ На предното странично стъкло на автомобила от страна на шофьора се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

/5/ Техническо средство /„скоба“/ се поставя на задвижващото колело от страна на водача.

/6/ Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство /„скоба“/, е фиксиран и се определя ежегодно по предложение на Кмета на Общината от Общински съвет – Поморие.

/7/ Предложението по предходната алинея се утвърждава от Кмета на Общината и влиза в сила след приемането му с решение на Общинския съвет.

/8/ Разхода по ал. 5 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС при неговото отблокиране и се събират от лицата, извършващи контрол на „Синя зона“.

Чл. 57. При престояване на блокирано с техническо средство /„скоба“/ ППС, паркирано в „Синя зона“ за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително по реда на чл.168 от Закона за движение по пътищата, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

Принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства

Чл. 58. /1/ Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва от органа по контрол на „Синя зона” въз основа на Заповед на Кмета на Община Поморие, по реда на тази наредба.

/2/ Принудително преместване на ППС става само след констатиране на нарушението от полицай от РУП Поморие, упълномощен за това.

/3/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от най-малко двама служители на органа по контрол на „Синя зона” и един полицай от РУП Поморие. Екипът е снабден със специализиран автомобил /„паяк”/, пригоден да отстранява ППС.

/4/ Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на неправилно паркираното ППС в наказателния паркинг.

/5/ Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в специализирания автомобил „паяк”.

Чл. 59. /1/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва денонощно по нареждане на полицая от „Пътна полиция”, работещ в екипа, след като същият установи нарушението по Закона за движението по пътищата или тази наредба по отношение на паркирането, или по искане на други компетентни органи.

/2/ При искане на полицията или друг компетентен орган, задължително се оказва съдействие за принудително преместване на неправилно паркираното ППС.

/3/ След констатиране на нарушението, екипът прави най-малко четири броя снимки на ППС в нарушение и се свързва с дежурния диспечер, като му съобщава: регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, час и минути, местонахождение на наказателния паркинг, на който ще се пази ППС.

/4/ ППС се транспортира със специализирания автомобил /„паяк”/ в наказателен паркинг с денонощен режим на работа, където остава на отговорно пазене.

/5/ При разтоварване на ППС на наказателния паркинг, се правят четири броя снимки, ако не е осигурено постоянно видеонаблюдение и всички данни по нарушението и отстраняването на ППС по предходната алинея се описват в дневник /база данни/.

/6/ Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на принудителните мерки и пазенето на принудително преместените ППС.

/10/ Разноските по принудителното преместване се дължат от момента на съобщаване в районното полицейско управление за принудителното преместване на ППС.

Чл. 60. /1/ Органът по контрол на „Синя зона” носи отговорност за виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване.

/2/ Органът по контрол на „Синя зона” сключва застраховка за евентуални щети на репатрираните ППС в изпълнение на тази наредба.

/3/ Органът по „Синя зона” носи отговорност за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг в Община Поморие по време на престоя им.

/4/ Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”.

Контрол

Чл. 61. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Поморие и/или определени с негова писмена заповед лица.

Чл. 62. /1/ Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, по силата на чл. 167, ал. 2, т. 2 и чл. 168 от Закона за движение по пътищата се осъществява от органа по „Синя зона“, заедно с полицаи от РУП Поморие, като осъществява контрол на отдадените места за паркиране – общинска собственост или изпълнение на принудителни административни мерки по реда на чл. 171, т. 5, б. „б“ Закона за движението по пътищата, наредени от контролните органи.

/2/ Конкретните длъжностни лица от органа за контрол на „Синя зона”, които осъществяват правомощията по ал.1, се определят със заповед на Кмета на Община Поморие.

/3/ Принудителното преместване на ППС на територията на Община Поморие, се организира и осъществява по реда и при условията в тази наредба и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата. Кметът на Община Поморие със заповед, при реда и условията на тази наредба, възлага контрола на органа по контрол на „Синя зона”.

Чл. 63. /1/ Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповедта на Кмета на Община Поморие.

/2/ Редовно съставените актове по реда на тази наредба имат доказателствена сила до доказване на противното.

/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Поморие или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.

/4/ За неуредените случаи по тази наредба за съставяне на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнение на наложените наказания, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Санкции

Чл. 64. /1/ За установените нарушения на тази наредба виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 500 лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено и друго наказание.

/2/ За явно маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, упълномощените лица със заповед на Кмета на Община Поморие, налагат на място глоба с фиш, в размер до 50 лева.

/3/ Когато нарушението е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.

/4/ Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по ал. 2, се съставя акт по реда на ЗАНН.

Чл. 65. /1/ За нарушенията на реда и условията на паркиране, на извършителите се налагат предвидените в Закона за движението по пътищата санкции в определените им в закона размери.

/2/ При констатирани нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движението по пътищата, на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите, предвидени в настоящата наредба.

Чл. 66. /1/ При маловажни случаи на нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителя се налага глоба /имуществена санкция/ с фиш /в три екземпляра/ в размер до 50 лева. Издаденият фиш съдържа: имената на длъжностното лице, което го издава и номера на заповедта, с която е упълномощено, трите имена на нарушителя, място и време на нарушението, нарушената разпоредба на наредбата, размер на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба /имуществена санкция/. На нарушителя, заплатил доброволно глобата /имуществената санкция/, се дава вторият екземпляр от фиша.

/2/ На лице, което оспори извършеното от него нарушение и/или размера на глобата /имуществената санкция/, се съставя акт за установяване на нарушение.

/3/ Фиш за неправилно паркирано ППС, може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към ППС, като се вземат мерки да не се повреди от атмосферните условия. Поставянето на фиша на ППС е равнозначно на връчването му. Вторият екземпляр му се изпраща по постоянен адрес по пощата, а третият остава в службата за контрол в звеното за контрол и въздействие.

/4/ Издаден фиш, който не е платен доброволно в седмодневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 67. /1/ За паркиране на ППС в паркове, градини и зелени площи, на извършителите се налага глоба /имуществена санкция/ в размер от 50 до 500 лева.

/2/ За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на тази наредба върху специално обозначено място за паркиране на хора с увреждания, на извършителя се налага глоба /имуществена санкция/ в размер на 300 лева.

/3/ За паркиране на ППС върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им ползване от екипите на служба „Пожарна и аварийна безопасност”, на извършителите се налага глоба /имуществена санкция/ в размер от 50 до 300 лева.

/4/ За подправяне и фалшифициране на пропуските, винетните стикери и талоните, издавани по тази наредба, се налага глоба /имуществена санкция/ в размер от 50 до 500 лв.

/5/ За други нарушения по тази наредба, за които няма изрично посочена глоба /имуществена санкция/, се налага глоба /имуществена санкция/ в размер от 50 до 300 лева.

Чл. 68. /1/ Глобите /имуществените санкции/ по тази наредба се внасят по сметка на Община Поморие или се събират от звеното за контрол и въздействие.

/2/ Глобите /имуществените санкции/ по тази наредба, събрани от органа по контрол на „Синя зона”, се внасят в бюджета на Община Поморие със справка за издадените актове за нарушения /фишове за глоби/ и събраните суми.

II.Приема проекто – бюджет за стопанисване на общинските паргинги и „Синя зона” гр. Поморие за периода 15.07.2012 – 31.12.2012 г., съставляващ приложение № 1 към докладната записка.

По т.16. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Тарифа № 1 към Наредба № 11” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

231/28.06.2012г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 6, ал. 1, б. „к” от ЗМДТ Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

I. Създава се нова точка 13 с наименование „Паркинги” и следното съдържание:

по ред

Наименование на услугата

Забележка

Цени 2012

1

2

3
13.

ПАРКИНГИ, извън синя зона


Паркинг


На започнат час: до 4 часа

вкл. ДДС

1,00/на час
Над 4 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

5,00
Месечен абонамент за всяка кола /до две паркоместа/

вкл. ДДС

55,00
Автобуси:


Престой на час

вкл. ДДС

2,00
Нощувка – 24 часа

вкл. ДДС

10,00
Престой – една седмица

вкл. ДДС

60,00
Месечен абонамент

вкл. ДДС

120,00
  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconПрепис – извлечени е по Протокол №9/20. 11. 2009 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни...

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconНа основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 14 ал. 7 от зос, чл. 34 ал. 1, чл. 77 и чл. 78 ал. 1 от нрпурои, Решение №1 7 /14. 12. 2011 г на Общински съвет Гълъбово
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 14 ал. 7 от зос, чл. 34 ал. 1, чл. 77 и чл. 78 ал. 1 от нрпурои, Решение №17/14. 12....

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на icon1. Докладна записка относно, приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани
Общински съвет Минерални бани на Десето заседание на 29. 06. 2012г.,(петък) от 13: 00ч в заседателната зала на Общински съвет при...

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconДо общински съвет враца докладна записка от Малина Николова Председател на Общински съвет Враца Относно
Общински съвет – Враца е внесено Искане от жителите на село Нефела за присъединяване на с. Нефела, общ. Враца, обл. Враца към град...

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconОбщински съвет елена
Днес 14 декември 2007 г от 14. 15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе заседание на общински съвет – елена

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconОбщински съвет елена
Днес 10 септември 2008 г от 14. 15 часа в Малката зала на община Елена се проведе заседание на общински съвет- елена

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconОбщински съвет елена
Днес 16 октомври 2008 г от 14. 15 часа в Малката зала на община Елена се проведе заседание на общински съвет – елена

На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на iconОбщински съвет елена
Днес 10 август 2011 г от 14. 15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе заседание на общински съвет – елена

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка