Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно
НазваОдобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно
Дата канвертавання02.01.2013
Памер107.29 Kb.
ТыпПрограма

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО,ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПЛОВДИВ
УТВЪРЖДАВАМ,

РEKTOP:

(доц. д-р В. Йончева)


ФАКУЛТЕТ “МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР, ХОРЕОГРАФИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СПЕЦИАЛНОСТ: “СЦЕНОГРАФИЯ НА МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИТЕ ЖАНРОВЕ”


ОДОБРЯВАМ, ДЕКАН: (проф. д-р Т. Киров)


УЧЕБНА ПРОГРАМА

по

дисциплината


АРХИТЕКТУРА

Форма на обучение: редовно


Катедра: “Приложни изкуства”

Образователно-квалификационна степен:”Бакалавър”

Курс на обучение: втори


Към Учебен план:
ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ НА


КАТЕДРА:

(х. пр. арх. Иван Делчев) (доц. Н. Лаутлиев)


АНОТАЦИЯ


Изучаването на дисциплината „Архитектура” в специалност „Сценография и костюмография на музикално-сценичните жанрове” към АМТИИ Пловдив цели:

1. Усвояване на основни познания за архитектурата и принципите на архитектурното пространство в исторически и съвременен план.

2. Получаване на систематизирани познания за историческото развитие на архитектурните стилове в световните цивилизации в рамката на културната идентичност на епохата.

3. Постигане разбиране на принципите за единното стилово третиране на екстериор, интериор и в частност на обзавеждане в различните архитектурни стилове, както и на правилата на съчетаване на различните изкуства в архитектурните пространства.

Принципите на архитектурното пространство (архитектурната композиция и моделиране) се представят в рамката на архитектурния стил, проследява се тяхната еволюция паралелно с формалната структура на стила с цел получаване и на основни практически познания за архитектурното проектиране. Паралелно с архитектурните стилове се предоставя и основна информация за интериора и по-специално за стиловете на мебелите.


ОРГАНИЗАЦИЯ


Преподаването на учебната дисциплина „Архитектура” се реализира чрез лекционна форма и възлагане на четири контролни реферата по два всеки семестър за нивото на усвоените знания и принципи за предходния период.

Лекциите са придружени с илюстрации и схеми, разработват се в електронен формат, представят се с мултимедийна техника и копия от тях се предоставят на студентите след всяка лекция.

Контролните реферати служат за формиране на оценката и се съхраняват при преподавателя.

Хорариумът на аудиторните занятия за първия семестър е 30 (тридесет) часа и за втория семестър е 30 (тридесет ) часа, или общо 60 часа, разпределени в 30 седмици.


КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ІI КУРС

СЕМЕСТРИ НА ОБУЧЕНИЕ: І (III), ІІ (IV) СЕМЕСТРИ

СЕМЕСТЪР, В КОЙТО СЕ ФОРМИРА ОЦЕНКАТА: ІІ (IV) СЕМЕСТЪР

ПЪЛЕН ХОРАРИУМ НА АУДИТОРНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 60 ЧАСА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УЧЕБНИЯ ПЛАН


ФОРМА НА АУДИТОРНИ ЗАНЯТИЯ

ХОРАРИУМ, ЧАСА

І семестър


ІІ семестър


общо

седмично

общо

седмич

ноЛЕКЦИИ

УПРАЖНЕНИЯ

30

30

2

2

ВСИЧКО

30

2

30

2

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЕМ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛСъдържанието на дисциплината АРХИТЕКТУРА се разпределя във времето, групирано в основни теми, както следва:

І (III) СЕМЕСТЪР


Наименование на темата

Брой часове

Първи семестър (2010 година)

1.

Представяне на учебната програма и обзорен коментар на предложените за изучаваните теми.

2

2.

Въведение в архитектурата

 • Дефиниции за цивилизация, култура и архитектура;

 • Архитектурата в рамката на културния комплекс на обществата;

 • Архитектурният проект;

 • Принципи на архитектурата – функция, хармония и архитектоника; пространство и материя;

 • Архитектурни области – урбанизъм, архитектура, ландшафт, градски дизайн, интериор, експозиции, събития;

 • Архитектурата и символите;

 • Началата на архитектурата – доисторически култури. Културата Мергарх и Чатал-хуюк.

2

3.

Архитектурата на Древноегипетската цивилизация

 • Династически период – Древно царство (2778-2263 г.пр.Хр.); Имхотеп;

 • Династически период – Средно царство (2160-1785 г.пр.Хр.);

 • Династически период – Ново царство (1580-1075 г.пр.Хр.); реформата на Ехнатон и градът Ахетатон;

 • Късното царство и периодът на елинизма (656-332 г.пр.Хр. и 332 г.пр.Хр.-30 г.сл.Хр.).

4

4.

Архитектурата на древното двуречие, Кападокия и сириакския културен комплекс

 • Шумер;

 • Акад;

 • Вавилония;

 • Асирия;

 • Хетското царство и Финикия;

 • Библейското културно пространство и Соломоновият храм.

2

5.

Архитектурата на крито-микенската цивилизация – бронзовият век на егейската цивилизация XXX-XII век пр.Хр.;

 • Архитектурата на минойската цивилизация;

 • Архитектурата на ранна Елада (континентална Гърция, Микена).

2

6.

Архитектурата на Древна Елада

 • Омировият период и възникването на полиса;

 • От архаиката до класическата Елада (776-323 г.пр.Хр.);

 • Елинизмът в Гърция (323-146 г.пр.Хр.);

 • Римската Гърция (146 г.пр.Хр.-330 г.сл.Хр.).

4

7.

Архитектурата на древния Рим

 • от етруските (предкласическа епоха) до римската република (509 – 27 г.пр.Хр.); архитектурата на Картаген;

 • архитектурата на Римската империя (27 г.пр.Хр. -476 г.сл.Хр.);

 • архитектурата на римските провинции.

4

8.

Архитектурата на ирано-персийската и ранноарабската (доислямска Арабия) култури

 • От Елам до Ахеменидите (3200 – 330 г.пр.Хр.); Екбатана и Персеполис;

 • От Ахеменидите до Сасанидската империя (330 г.пр.Хр.-651 г.сл.Хр.); Ктесифон;

 • Архитектурата на доислямска Арабия (9 век.пр.Хр. – 630 г.сл.Хр.); Петра и Палмира.

2

9.

Семинар: българската архитектура и култура. Културните коридори на Балканите.

4

10.

Преглед на азиатската архитектура

4
ОБЩО часове зимен семестър:

30ІІ (IV) СЕМЕСТЪРЛетен семестър (2011 година)

11.

Архитектурата на доколумбовите култури на американския континент

 • Цивилизацията на маите; Паленке, Чичен-ица, Тикал, Ушмал и Копан; културата Веракрус

 • Олмеки и толтеки: Тула и Теотиуакан;

 • Империята на ацтеките: Теночтитлан - център на град Мексико);

Андската цивилизация – Империята на инките; платото Наска, Тиауанако, Куелап и Мачу-Пикчу.

2

12.

Източно православие – Византия и византийският културен кръг

 • Принципи на византийската архитектура

 • Ранновизантийска архитектура

 • Средновизантийска архитектура

 • Късновизантийска архитектура

 • Неовизантийска архитектура

2

13.

Източно православие – Русия

 • Епохата на династията на Рюриковите – от Киевска Рус до Великото Московско княжество (9 век до 1547 г.;

 • Епохата от Борис Годунов до края на династията на Романовите (1613) – от Руското Царство до Руската република (1547-1917 г.);

 • Москва – вторият Константинопол и третият Рим.

2

14.

Архитектурата на ислямската цивилизация – от Магриб до Левант

 • Принципи на ислямската архитектура; Мека и Медина;

 • Арабският халифат и Златният век на исляма; Джамията в Сиан на династията Тан в Китай;

 • Персийският стил;

 • Мавританската архитектура; конвивенсията на християнство, юдаизъм и ислям; от Кордова до Сицилия;

 • Архитектурата на Тимуридите; Самарканд;

 • Архитектурата на османската империя, Фатимидите и мамелюците;

 • Ислямската архитектура около Сахара.

2

15.

Архитектурата на Запада: ранната средновековна Европа – от варварите през Каролингите до Романиката (до 1000 г.сл.Хр.)

2

16.

Архитектурата на Запада: Готиката

 • Периодика:

 • Норманският стил – типология, военно строителство, жилищни сгради, църкви, стилистика и орнаментика;

 • Основни принципи на готиката; тектоничен модел на катедралата;

 • Готиката по периоди и региони; ранна, зряла, лъчиста и пламтяща готика; перпендикулярната английска готика; испанската мавританска готика; португалският Мануелин.

4

17.

Архитектурата на Запада: Европейският Ренесанс

 • Периодизация на Ренесанса;

 • Основни принципи на ренесансовата архитектура;

 • Италианският ренесанс;

 • Френският Ренесанс;

 • Германският Ренесанс;

 • Английският ренесанс;

 • Испанският Ренесанс.

4

18.

Архитектурата на Запада: Барок и Рококо

 • Италианският Барок;

 • Барокът в другите европейски страни и Латинска Америка;

 • Рококо във Франция и Германия.

2

19.

Архитектурата на Запада: времето на неокласиката

2

20.

Световната архитектура на съвремието – от началото на 20 век до епохата на глобализацията; от Айфеловата кула през Ар-Нуво до архитектурната инсталация. Съвременната архитектура и съвременното изкуство – загубване на границите.

4

21.

Исторически примери за интериор и мебелни стилове

4
ОБЩО часове летен семестър:

30


Всичко за курса на обучение 60 часа (60 часа лекции)


ВРЪЗКА НА ПРОГРАМАТА С ЕДНОИМЕННИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ


Няма


ИЗПИТ


Текуща оценка в края на всеки семестър.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


Е. Коул, Енциклопедия на архитектурата, 2008


Д-р арх. Валентина Върбанова, Терминологичен речник, http://varbanova-info.blogspot.com/


Илюстрован архитектурен речник, http://www.buffaloah.com/a/DCTNRY/vocab.html


Илюстрован речник за мебели, http://www.buffaloah.com/f/glos/index.html


1000 велики архитектурни обекта, http://www.greatbuildings.com/buildings.html


Световните паметници на културата, http://whc.unesco.org/en/listДадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconЗа великотърновската окръжна прокуратура прокурор И. Подсъдимият в. С. С., редовно призован, се явява лично и с А. Д. П подсъдимият и. Р. Ц., редовно
Свидетелят д. Данаелов и., редовно призован, не се явява. Свидетелят И. Н. Р. заявява, че му е извество, че свидетелят Д. Д. И. се...

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconНар компрос рсфср
Казань), В. А. Тауссон (Москва), B. Е. Тищенко проф. (Ленинград), А. В. Улитовский (Ленинград), А. А. Ухтомский, проф. (Ленинград),...

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconПрограмма : 20 Спектроскопия твердого тела Руководитель программы: проф. Б. В. Новиков
В. Форма линии и её температурная зависимость указывают на то, что связанный экситон взаимодействует с квазилокальным колебанием....

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconРуководитель программы: д ф. м н. проф. А. С. Шулаков Кафедра электроники твердого тела Научный д ф. м., проф. Г. Г. Владимиров, д ф. м., проф. А. М. Шикин Рецензент: д ф. м., проф. А. П. Барабан
Спин-орбитальное расщепление π-состояний графена при совместной интеркаляции Bi и благородных металлов

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconМіжнародна журналістика 2000
Редколегія: Різун В. В., д-р філол наук, проф. (голова); Єсипенко Р. М., д-р іст наук, проф.; Іванов В. Ф., д-р філол наук, проф.;...

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconАлександр Окунь Путеводитель по стране сионских мудрецов Игорь Губерман,
Ицику Авербуху, д ру Маше Галеви, проф. Аркадию Горенштейну, д ру Венимамину Лукину, проф. Амнону Селе, д ру Владимиру Фромеру, проф....

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconПензенский государственный медицинский институт
Российского государственного медицинского университета (академик ран и рамн, проф. В. С. Савельев, проф. Ю. А. Нестеренко, проф....

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconШолохова Т. В. Смирнова Русский фольклор: Часть I: Сборник текстов и учебно-методические материалы
Р е ц е н з е н т – канд филол наук, проф., декан фак-та журналистики мгопу им. М. А. Шолохова Т. В. Смирнова

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconШолохова Т. В. Смирнова Русский фольклор: Часть II: Сборник текстов и учебно-методические материалы
Р е ц е н з е н т – канд филол наук, проф., декан фак-та журналистики мгопу им. М. А. Шолохова Т. В. Смирнова

Одобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно iconІх міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
Напн україни, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни, декан медико-психологічного факультету Національного...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка