Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
НазваПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Дата канвертавання23.11.2012
Памер34.45 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "_18_" _05. 2011 г. № _12

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская


Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”

для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення

для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)


 1. Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет і задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ).

 2. Словазлучэнне як намінатыўная сінтаксічная адзінка мовы. Словазлучэнне і сказ – асноўныя аб’екты сінтаксісу, іх падабенства і адрозненне.

 3. Тыпы словазлучэнняў (паводле галоўнага слова). Погляды на словазлучэнне ў лінгвістычнай літаратуры. Спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі.

 4. Віды і сродкі сувязі ў словазлучэннях. Дапасаванне і яго віды.

 5. Кіраванне і прымыканне як віды сувязі слоў у словазлучэнні.

 6. Тыпы словазлучэнняў паводле структуры. Асаблівасці будовы беларускіх словазлучэнняў (асаблівасці беларускага дапасавання і кіравання).

 7. Сказ як асноўная камунікатыўная і сінтаксічная адзінка мовы. Тыпы сказаў паводле мэты выказвання, інтанацыі.

 8. Асноўныя сінтаксічныя катэгорыі сказа (прэдыкатыўнасць, мадальнасць, тэмпаральнасць).

 9. Простыя і складаныя, поўныя і няпоўныя сказы і іх характарыстыка.

 10. Сцвярджальныя і адмоўныя, развітыя і неразвітыя, аднасастаўныя і двухсастаўныя сказы і іх характарыстыка.

 11. Нячленныя сказы.

 12. Знакі прыпынку паміж дзейнікам і выказнікам у сказе.

 13. Просты сказ. Галоўныя члены простага сказа і спосабы іх выражэння. Дзейнік і яго віды.

 14. Выказнік і спосабы яго выражэння. Віды выказнікаў. Тыпы звязак у састаўных выказніках.

 15. Даданыя члены сказа і спосабы іх выражэння, функцыя іх у сказе. Дапаўненне і яго віды.

 16. Азначэнне і яго віды, формы выражэння азначэння. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.

 17. Акалічнасць і спосабы яе выражэння. Віды акалічнасцей.

 18. Паняцце пра аднасастаўныя сказы. Тыпы аднасастаўных сказаў паводле галоўнага члена (намінатыўныя і дзеяслоўныя).

 19. Паняцце пра аднародныя члены сказа. Аднародныя галоўныя члены сказа і сродкі сувязі паміж імі.

 20. Аднародныя дапаўненні і акалічнасці. Аднародныя члены сказа з абагульняючымі словамі і знакі прыпынку пры іх.

 21. Паняцце пра адасобленыя члены сказа, віды і спосабы адасаблення.

 22. Пабочныя і ўстаўныя словы, словазлучэнні і сказы. Асноўныя адрозненні пабочных ад устаўных канструкцый.

 23. Парадак слоў у сказе і яго віды.

 24. Сказы з параўнальнымі зваротамі. Спосабы выражэння параўнальных зваротаў.

 25. Сінтаксічная роля інфінітыва (неазначальная (пачатковая) форма дзеяслова).

 26. Вакатыўныя і генетыўныя сказы і іх характарыстыка.

 27. Няпоўныя сказы, іх тыпы і выкарыстанне ў мове.

 28. Эліптычныя сказы і іх характарыстыка.

 29. Складаны сказ. Адрозненне складанага сказа ад простага.

 30. Тыпы складаных сказаў, іх агульная характарыстыка.

 31. Віды і сродкі сувязі частак у складаным сказе.

 32. Складаназлучаныя сказы (будова, сэнсавыя адносіны паміж састаўнымі часткамі складаназлучанага сказа, граматычныя сродкі выражэння гэтых адносін).

 33. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах.

 34. Паняцце пра складаназалежныя сказы. Галоўныя і даданыя часткі, сувязь паміж гэтымі часткамі. Асноўныя адрозненні паміж злучальнай і падпарадкавальнай сувяззю.

 35. Віды даданых частак у складаназалежных сказах. Сродкі сувязі галоўнай і даданай часткі (злучнікі, злучальныя словы).

 36. Адрозненне злучнікаў ад злучальных слоў у складаназалежных сказах.

 37. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Сузалежнае, паслядоўнае, змешанае падпарадкаванне даданых частак.

 38. Бяззлучнікавыя складаныя сказы. Роля інтанацыі ў такіх сказах. Віды прэдыкатыўных частак у бяззлучнікавых сказах і сэнсавыя адносіны паміж імі.

 39. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах.

 40. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, іх разнавіднасці.

 41. Агульнае паняцце пра чужую мову і яе разнавіднасці. Простая мова, яе асаблівасці, структура. Пунктуацыя ў сказах з простай мовай.

 42. Паняцце пра тэкст і яго асноўныя адзінкі.

 43. Складана-сінтаксічнае цэлае (ССЦ) і яго семантыка-сінтаксічныя асаблівасці.

 44. Абзац як састаўная частка тэксту. ССЦ і абзац.

 45. Паняцце пра перыяд і яго будову. Пунктуацыя ў перыядзе.

 46. Пунктуацыя як раздзел мовазнаўства. Асновы пунктуацыі.

 47. Класіфікацыя знакаў прыпынку паводле іх ужывання і функцыі.

 48. Кропка, пытальнік, клічнік, шматкроп’е, іх ужыванне.


Літаратура:

 1. Беларуская граматыка. — Ч. 2. — Мн., 1985.

 2. Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя. — Мн., 1987.

 3. Яўневіч, М.С., Сцяцко, П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы. — Мн., 2006.

 4. Беларуская мова: Энцыклапедыя / пад рэд. А.Я. Міхневіча. — Мн, 1994.

 5. Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. — Ч. 2. Сінтаксіс / навук. рэд. А.А. Лукашанец. — Мн, 2009.Складальнік Д.С. Томчык

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення груп спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эк а ном І ка І кіраванне на прадпрыемстве апк (4ЭАс/10)
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) icon"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Змест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў завочнай адукацыі завочнага...

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
Беларуская мова (прафесійная лексіка” для студэнтаў I, IV курса завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І...

Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе \"Беларуская мова\" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09) iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў IV курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка