Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси»
НазваПланы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси»
Дата канвертавання23.11.2012
Памер130.92 Kb.
ТыпПланы семинарских занятий
УТВЕРЖДАЮ

____________зав. кафедрой

теории государства и права

Ю.В. Черняк

«29» мая 2012 г.


Планы семинарских занятий

по дисциплине «История государства и права Беларуси»

для студентов 1 курса специальности «Правоведение» специализации «Хозяйственное право»

заочного (на базе среднего) образования


Тэма 2.2 Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд усталявання дзяржаўнасці ўсходніх славян (IX-XIII ст.) (2 гадзіны).


Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў IX-XIII ст.

 1. Фарміраванне класаў і сацыяльных груп насельніцтва ў IX-XIII ст.

 2. Сістэма органаў улады і кіравання Полацкай зямлі ў IX-XIII ст.

 3. Суд і судаводства.

 4. Хрысціянізацыя насельніцтва. Дзяржава і царква.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 1, 2, 6, 18, 22, 24, 25

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 3, 5, 7, 8

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ 1-2: 1-20


Тэма 2.3 Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд усталявання дзяржаўнасці ўсходніх славян (IX-XIII ст.) (2 гадзіны).


Старажытнае права на беларускіх землях (IX-XIII ст.).

 1. Характарыстыка крыніц права IX-XIII ст. Роля звычаю і закона, іх характарыстыка.

 2. Звычаевае права.

 3. Першыя пісаныя помнікі. Кананічнае права.

 4. Асноўныя рысы феадальнага публічнага і прыватнага права па “Рускай праўдзе”, дагаворам 1229, 1263г.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 1, 2, 6, 18, 22, 24, 25

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 3, 5, 7, 8

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ 1-2: 1-20


Тэма 6.3 Спробы сістэматызацыі заканадаўства ў Вялікім княстве Літоўскім у XV-XVI ст. (2 гадзіны).


Судзебнік Казіміра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.

 1. Прычыны прыняцця.

 2. Гісторыя распрацоўкі.

 3. Крыніцы.

 4. Структура помніка.

 5. Змест помніка.

 6. Значэнне помніка.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 1, 2, 5, 6, 13, 18, 19, 24, 25

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 3, 5, 7, 8

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ 3-6: 1-18


Тэма 6.4 Спробы сістэматызацыі заканадаўства ў Вялікім княстве Літоўскім (2 гадзіны).


Працэс фарміравання важнейшых інстытутаў і галінаў феадальнага права ў XIV - XVI ст.


 1. Асноўныя палажэнні галіновага права.

 2. Станаўленне канстытуцыйнага заканадаўства ў XVI ст.

 3. Змены у крымінальным і крымінальна-працэсуальным праве ў XV - XVI ст.

 4. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага права ў XV- XVI ст.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 1, 2, 5, 6, 13, 18, 19, 24, 25

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 3, 5, 7, 8

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ 3-6: 1-18


Тэма 9.5 Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд рэвалюцыйных перамен і адраджэння беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.) (2 гадзіны).


Прававы аспект станаўлення і развіцця беларускай савецкай дзяржаўнасці.

 1. Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі ад 1 студзеня 1919 г.

 2. Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

 3. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ ад 30 ліпеня 1920 г. Дапаўненні да Канстытуцыі 1920 г.

 4. Саюзныя дагаворы з РСФСР 1919-1922 гг.

 5. Рыжскі мірны дагавор 1921 г. Правасуб’ектнасць БССР.


АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 1, 2, 6, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 26

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ТЭМЫ: 4, 5, 8

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ 9. 1-17.


1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік для студэгтаў ВНУ / А.Ф. Вішнеўскі. –Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 314 с.

 2. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: некаторыя пытанні і адказы / А.Ф. Вішнеўскі, І.А. Саракавік. – Мінск: ЗА «Веды», 1997. - 108 с.

 3. Вучэбна-метадычныя матэрыялы для студэнтаў завочнай формы навучання па прадмету “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” / сат. Т.В. Дзердбіна. – Мінск, 1998. – 52 с.

 4. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии [Текст] / М. В. Довнар-Запольский. - 2-е изд. - Минск : Беларусь, 2005. - 679 с.

 5. Доўнар, Т.І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадскага і крымінальнага права Беларусі ў XV-XVI ст. / Т.І. Доўнар. – Мінск: Прапілей, 2000. – 222 с.

 6. Доўнар Т.І Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: ЕГУ, 2003. – 78 с.

 7. Довнар, Т. И. Краткий очерк истории государства и права Республики Беларусь (послеоктябрьский период) [Текст] : учебное пособие / Т. И. Довнар. - Минск : [Институт современных знаний], 1997. - 128 с.

 8. История Беларуси [Текст] : полный курс : пособие для старшеклассников и поступающих в вузы / [В. П. Емельянчик [и др.] ; под ред.: О. А. Янковского, А. Г. Кохановского. - Минск : ЧУП Изд-во Юнипресс, 2005. - 415 с.

 9. История Беларуси: словарь-справочник / под ред. С. Ф. Дубенецкого. - Минск : Экономпресс, 2000. - 320 с.

 10. История Беларуси: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Я. И. Трещенка. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. - 310 с. :

 11. История восточных славян (с древнейших времён до конца XVII века) [Текст] : методические рекомендации к семинарским занятиям / сост. В. Н. Афанасьев. - Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. - 44 с.

 12. История восточных славян (1861-1917 гг.) [Текст] : методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь (Минск), Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова (Могилев) ; авт.-сост. Д. С. Лавринович . - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. - 60 с.

 13. История государства и права Беларуси [Текст] : учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 01 "Организация и деятельность государственных органов" / сост. и общ. ред. И. Б. Буракова. - Новополоцк : [ПГУ], 2005. - 131 с.

 14. История государства и права славянских народов [Текст] : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : Новое знание, 2005. – 586 с.

 15. Котов, А. И. История Беларуси мировая цивилизация [Текст] : учебное пособие / А. И. Котов. - Минск : БГУ, 2004. - 188 с.

 16. Ковкель, И. И. История Беларуси : с древнейших времён до нашего времени [Текст] / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 5-е изд. - Минск : Аверсэв, 2005. - 605 с.

 17. Криштапович, Л. Е. Беларусь и Россия: историософское и цивилизованное единство [Текст] : [монография] / Л. Е. Криштапович ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск : [Академия управления при Президенте Республики Беларусь], 2006. - 94 с.

 18. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н Кузнецов, Шелкопляс В.А. – Минск: Дикта, 1999. – 272 с.

 19. Мазарчук, Д. В. История государства и права Беларуси [Текст] : учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей / Д. В. Мазарчук. - Минск : МИУ, 2007. - с. 103-105.

 20. Малиновский, В. И. История белорусской государственности [Текст]: учебное пособие / В. И. Малиновский. - Минск : Беларусь, 2003. - 199 с.

 21. Правоведение : справочник по курсу высшей школы [Текст]. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. И. И. Басецкого. - Минск : Бестпринт, 2000. - 345 с.

 22. Сарокін, А.М. Старонкі з гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БІП – С, 2004. – 93 с.

 23. Трещенок, Я. И. История Беларуси [Текст] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Досоветский период / Я. И. Трещенок. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. - 176 с.

 24. Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси [Текст] : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - 2-е изд. перераб. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2004. – 463 с.

 25. Юхо, І.А. Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік Ч. 1 / І.А. Юхо. – Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 352 с.

 26. Юхо, І.А. Гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік Ч. 2 / І.А. Юхо. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – 275 с.

 27. Юхо, І.А. Вучэбны дапаможнік па гісторыі дзяржавы і права РБ ч. 3 / І.А. Юхо. – Мінск: БНІП, 1998. – 101 с.

 28. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6 / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 1993 - 2003.


2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Белоруссия в эпоху капитализма [Текст] : сборник документов и материалов. Т. 2. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии 1861 - 1900. - Минск : Навука i тэхнiка, 1990. - 336 с.

 2. Даследванні і матэрыялы Метрыкі ВКЛ: Т.2 – Мінск: Athenauem, аддзел спецыяльных гістарычных навук НАНБ, 2003. – 236 с

 3. История Беларуси в документах и материалах / сост. И. Н. Кузнецов и В. Г. Мазец. - Минск : Амалфея, 2000. - 672 с.

 4. История государства и права зарубежных стран: хрестоматия / автор состав. Н.Н Ягур. – Минск: Тесей, 2004. – 432 с.

 5. История государства и права России в документах и материалах с древнейших времен по 1930 г. / авт. сост И.Н Кузнецов. – Минск: Амалфея, 2000. – 640 с.

 6. История государства и права России в документах и материалах 1930 г. – 1990 / авт. сост И.Н Кузнецов. – Минск: Амалфея, 2000. – 624 с.
 7. http://starbel.narod.ru/ Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


 8. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / пад агульнай рэд. Праф. А.Ф. Вішнеўскага. – 2-е выд., дап. – Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 320 с.

 9. Отечественное законодательство XI- XX веков. [Текст] : пособие для семинаров. . Ч. 2. ХХ век / под ред. О. И. Чистякова. - Москва : Юристъ, 2000. - 352 с. -

 10. Помнікі гісторыі права Беларусі : тэматычны банк даных прававой інфарма-цыі / Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. - Мінск : Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, [2009?]. – 1 эл. опт. диск.


Тэмы 1-2.

 1. Белы, А. В. Лакалізацыя хароніма Белая Русь паводле еўрапейскіх пісьмовых і картаграфіч-ных крыніц ХІІІ-ХVII стст. : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 / А. В. Белы ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : [Беларуская навука], 2006. - 23 с.

 2. Бесецкая, Н. А. Предоставление судебной защиты иностранцами по хозяйственным (экономическим) спорам в Беларуси и России (IX-XVI вв.): историко-правовой аспект [Текст] / Н. А. Бесецкая // Веснік Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь. - 2007. - N 11. - С. 79-100

 3. Быкаў, У. Эканамічныя прычыны феадальнай раздробленасці Старажытнай Русі / У. Быкаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. - № 4.

 4. Дзерман, А. Архаічнае права Беларусі: традыцыя і правасвядомасць /А. Дзерман // БГЧ. – 2007. - №12. – с. 25-30.

 5. Доўнар, Т. Ефрасіння Полацкая - хрысціянскі і дзяржаўны дзеяч, асветніца і мысліцель [Текст] / Т. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. - 2006. - N 11. - С.11-12.

 6. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии [Текст] / М. В. Довнар-Запольский. - 2-е изд. - Минск : Беларусь, 2005. - 679 с.

 7. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь IX—XIII ст. / Э. М. Загарульскі. — Мінск: Універсітэт, 1998. — с.

 8. Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны: гісторыя крыжа Ефрасінні Полацкай / У. Арлоў. — Мінск: Асар, 1998. — 328 с.

 9. История Беларуси в документах и материалах [Текст] / сост. И. Н. Кузнецов и В. Г. Мазец. - Минск : Амалфея, 2000. - 672 с.

 10. Лафитский, В. И. К вопросу об истоках славянской государственности [Текст] / В. И. Лафитский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2009. - № 2. - С. 33-39.

 11. Лысенко, П. Ф. Древний Туров [Текст] / П. Ф. Лысенко. - Минск : Беларуская навука, 2004. - 180 с.

 12. Лысенко, П. Ф. Сказание о Турове [Текст] : научно-популярная литература / П. Ф. Лысенко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории.- 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 118 с.

 13. Лысенко, П. Ф. Открытие Берестья [Текст] / П. Ф. Лысенко. - 2-е изд., доп. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 181 с.

 14. Орлов, А. Когда белорусы были литвинами [Текст] / А. Орлов // Банкаўскі веснік. - 2007. - N 1. - С.66-69.

 15. Пятрушнікаў, А. Гаварыць пра Кіеўскую Русь як пра дзяржаву памылкова / А. Пятрушнікаў. // Беларускі гістарычны часопіс.- 2001. - № 1.

 16. Саверчанка, І ВКЛ: утварэнне дзяржавы. / І. Саверчанка // БГЧ. – 1993. №2.

 17. Селицкий, А. А. Евфросиния Полоцкая - солнечный луч, осветивший землю Полоцкую [Текст] / А. А. Селицкий // Мастацкая адукацыя і культура. Сер., "У дапамогу педагогу". - 2007. - № 2. - С.59-61.

 18. Тарасаў Прылучэнне да хрысціянства / Тарасаў // БГЧ. – 1993. № 1.

 19. Фамнова, А. Засяленне славянамі тэррыторыі Беларусі. Паходжанне беларусаў / А. Фамінова // БГЧ. – 2002. - №4. – с.80.

 20. Штыхаў, Г. Вытокі беларускай дзяжаўнасці / Штыхаў Г. //БГЧ. – 1993. - №1.

 21. Щитковец, В. Беларусь 100 тысяч лет тому назад. [Текст] / В. Щитковец // Наука и инновации : научно-практический журнал. - 2007. - N 1. - С.6-7.

 22. Юхо, Я. Узнікненне дзяржавы і яе сунасць / Я. Юхо // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. - № 3.

 23. Юхо, Я. Вытокі дзяржавы і права Беларусі / Я. Юхо // Беларускі гістарычны часопіс. – 2001. - № 3.

 24. Юхо, Я. Гістарычныя карані назвы Беларусь /Я. Юхо // БГЧ. – 2004. - №6. – с.39.


Тэмы 3-6.

 1. Бардухін, У Фарміраванне дзяржаўнасці і ўзаемаадносіны Украіны і Беларусі ў сярэднявеччы. / У. Бардухін. – БГЧ. 2001. - № 1. – с. 7.

 2. Бохан, Ю. Арылерыя ў ВКЛ у 2-ой палове 14 – 1-ай палове 16 ст. / Ю. Бохан // БГЧ, - 2002. - №2-3. - с.28.

 3. Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі [Текст] / Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо; Беларускі дзяржаўны універсітэт. - Мінск : Права і эканоміка, 2001. - 363 с.

 4. Вішнеўскі, А. Канстытуцыйнае права ад старажытнасці да сучаснасці / А, Вішнеўскі // БГЧ. – 2002. - №2-3. – с. 91.

 5. Голубович, А. История судебных органов Беларуси в архивных документах XV - нач. XX вв. [Текст] / А. Голубович // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - N 3. - С.67-69.

 6. Государство и право Великого княжества Литовского [Текст] : учебно- методическое пособие / [сост. П. В. Борботько, О. И. Столяров]. - Витебск : УО Изд-во ,, ВГУ им. П. М. Машерова", 2005. - 70 с.

 7. Груша, А. Канцэлярыя ВКЛ 40-х гг. 15 – першай паловы 16 стст. / А. Груша // БГЧ. – 2002. - №2-3. – с. 21.

 8. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии [Текст] / М. В. Довнар-Запольский. - 2-е изд. - Минск : Беларусь, 2005. - 679 с.

 9. Ерошевич, Е. Века -- средние, общество -- юное. [Текст] / Е. Ерошевич // Наука и инновации : научно-практический журнал. - 2007. - N 1. - С.13-15.

 10. История Беларуси в документах и материалах [Текст] / сост. И. Н. Кузнецов и В. Г. Мазец. - Минск : Амалфея, 2000. - 672 с.

 11. Ермоленко, В. К истории белорусской дипломатии: выдающиеся дипломаты-белорусы (XVI-XX века) [Текст] / В. Ермоленко // Гісторыя. Праблемы выкладання. Сер., "У дапамогу педагогу" : Навукова-метадычны часопіс. - 2007. - № 11. - С.56-63 :

 12. Живописная Россия [Текст] : отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: литовское и белорусское полесье: репринтное воспроизведение издания 1882 года. - 2-е изд. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 1994. - 497 с.

 13. Левко, О. Н. Средневековые территориально-административные центры северо-восточной Беларуси [Текст] : формирование и развитие : монография / О. Н. Левко; Институт истории Национальной академии наук Беларуси (Минск). - Минск : Беларуская навука, 2004. - 279 с.

 14. Матарас, В. Органы ўлады і кіравання ў ВКЛ (14-16 ст) / В. Матарас // БГЧ. – 2000. - №3. с. 22.

 15. Саверчанка, Н Брэсцкая царкоўна вунія 1596 г.: Гісторыя, прадумовы і абставіны падпісання. / Н. Саверчанка. // БГЧ. – 2006. - №12.

 16. Саверчанка, Н. ВКЛ: утварэнне дзяржавы. / Н. Саверчанка // БГЧ. – 1993. №2.

 17. Цішчанка, В. Вялікакняжацкая ўлада ВКЛ 2 паловы 15 – пачатку 16 ст. / В. Цішчанка // БГЧ, - 2004. – с. 44.

 18. Шукан, М. Прававыя аспекты фарміравання царкоўнай маёмасці ў ВКЛ / М. Шукан // БГЧ. – 2006. - №8.

 19. Шершнёва-Цитульская, И. А. Гражданская правоспособность Русской Православной Церкви накануне Октября 1917 г. [Текст] / И. А. Шершнёва-Цитульская // Государство и право. - 2008. - № 11. - С. 71-79.

 20. Юхо, Я. Міжнародныя дагавары сярэдневековай Беларусі / Я. Юхо // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. - № 11. – с. 3.

 21. Яцкевич, И. Г. Залог земельных владений великого князя в Великом княжестве Литовском в первой половине XVI в.: правовые и социально-экономические аспекты [Текст] / И. Г. Яцкевич // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. - 2008. - № 4. - С. 167-177.


Тэма 9.

 1. Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі [Текст] / Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо; Беларускі дзяржаўны універсітэт. - Мінск : Права і эканоміка, 2001. - 363 с.

 2. Вишневский, А. Ф. Организация и деятельность милиции Беларуси. 1917- 1940 гг. Историко- правовые аспекты [Текст] / А. Ф. Вишневский. - Минск : Тесей, 2000. - 224 с.

 3. Вішнеўскі, А. Ф. Палітька- прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917- 1953 гг.) [Текст] / А. Ф. Вішнеўскі. - Мінск : Тэсей, 2002. - 224 с.

 4. Егорычев, В. Слово о революции [Текст] / В. Егорычев // Беларуская думка. - 2007. - N 9. - С. 151-158

 5. Игнатенко, И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии [Текст] / И. М. Игнатенко. - Минск : Наука и техника, 1986. – 344 с.

 6. Ігнаценка І. Кастрычніцкая рвалюцыя на Беларусі / І. Ігнаценка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. - № 4.

 7. Каваленя, А. А. Дзяржаўнасць Беларусi: гiсторыя i сучаснасць [Текст] : [выступленне дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. А. Кавалені на I з'езде вучоных Рэспублікі Беларусь] / А. А. Каваленя // Беларускі гістарычны часопіс : Навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. - 2007. - № 12. - С. 17-21.

 8. Казакоў, Ю. Праблемы фарміравання дзяржаўансці Беларусі / Ю. Казакоў. // БГЧ. – 2000. - № 1. – с. 90.

 9. Карский, Е. Ф. Белорусы: в 3 т. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности / Е. Ф. Карский. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2006. - 653 с.

 10. Кошелев, М. Истоки государственности Беларуси и роль личности в истории./ М. Кошелев, В. Лебедев // Наука и инновации : научно-практический журнал. - 2007. - N 1. - С.19-21.

 11. Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности ( 1917 - 1922) [Текст] : монография / Национальная академия наук Беларуси. - Минск : [б. и.], 1999. - 388 с.

 12. Круталевіч, В. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 - 1945 гг.) [Текст] : вучэбны дапаможнік / В. А. Круталевіч, І. А. Юхо. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2000. - 240 с.

 13. Кузин, В. Н. История отечественного права в новейшее время (1917- 2002 гг.) [Текст] : учебное пособие / В. Н. Кузин, Ю. В. Францифоров. - Москва : [Книга-Сервиз], 2002. – 128 с.

 14. Кукса, А. Опыт создания союзного государства в истории России, Беларуси и Украины (1919 - 1920 годы) [Текст] / А. Кукса // Гісторыя. Праблемы выкладання. Сер., "У дапамогу педагогу" : Навукова-метадычны часопіс. - 2007. - № 2. - С.33 - 37.

 15. Куніцкая, З. Заходняя вобласць: процівага ці крок наперад да беларускай дзяржаўнасці? / З. Куніцкая //БГЧ. – 2006. - №3

 16. Міхнюк, У. Першае абвяшчэнне ССРБ: умовы, прычыны, значэнне / У. Міхнюк //БГЧ. – 2004. - №3. – с.3.

 17. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў. – Мінск : Литература и Искусство, 2008. - 343 с.

 18. Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці [Текст] : XX стагоддзе / [М. П. Касцюк і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2008. - 615 с. -

 19. 1 января 1919 г.: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси: документы и материалы / В. Д, Семлеменов; науч. ред. М. Ф. Шумейко. — Минск: Лимариус, 2005. — 304 с.

 20. Паўлава, Т. Знешнепалітычная дзейнасць і і дыпламатычная БНР 1918 г. / Т. Паўлава. // БГЧ. – 2001. - № 1. – с.24.

 21. Сакалоўскі, У. Л. Да вытокаў беларускай дыпламатыі: дзейнасць беларускай місіі ў Берліне (1919-1923) [Текст] / У. Л. Сакалоўскі // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. - 2008. - № 4. - С. 217-230

 22. Сарокін, А. М. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці (1919-1921 гг.) [Текст] / А. М. Сарокін, В. В. Мельнік // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні : навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. - 2009. - № 1. - С. 32-51.

 23. Сташкевич, Н. С. Трудный путь государственности [Текст] : [Была ли альтернатива БССР?] / Н. С. Сташкевич // Беларуская думка : штомесячны навукова-тэарэтычны і грамадска-публіцыстычны часопіс. - 2008. - № 1.

 24. Сырых, В. М. История государства и права России. Советский и современные периоды [Текст] : учебное пособие / В. М. Сырых. - Москва : Юристъ, 2000. - 488 с.

 25. Траццяк, С. А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі : лiстапад 1917 – студзень 1919 г. / С. А. Траццяк, Т. А. Папоўская ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2009. - 208 с.

 26. Резник, А. I Всебелорусский съезд 1917 г. / А. Резник. — Минск: Энцыклопедия, 2007. — 83 с.

 27. Рудовіч, С. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. / С. Рудовіч. — Мінск: Тэхналогія, 2000. — 202 с.

 28. Усебеларускі з’езд 1917 г: сведчанне сучасніка // БГЧ. – 1993. - №1.

 29. Устаўныя граматы БНР // БГЧ. – 1993. №1.

 30. Хрисанфов, В. И. История государства и права России 1917-1999 гг. [Текст] : курс лекций / МВД России ; Санкт-Петербургский университет МВД. - Санкт-Петербург : Лань, 1999. - 224 с.

 31. Шымуковіч, С. Ф. Гісторыя Беларусі [Текст] : курс лекцый. У 2 ч. Ч. 2 / С. Ф. Шымуковіч. - 4-е выд., стэр. - Мінск : [Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь], 2007. - 247 с.

 32. Юхо, Я. Беларускія ўрады 1918-1921, іх паўнмоцтвы. / Я. Юхо // БГЧ. 1993. - №4.Составил:

ст. преподаватель кафедры

теории государства и права Е.П. Дмитрук


Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры теории государства и права

протокол № 11 от 29 мая 2012 г.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПланы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси»
«Правоведение» специализации «Хозяйственное право» факультета заочного образования

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПланы семинарских занятий 1 семестр
Предмет и метод истории отечественного государства и права, его место среди юридических дисциплин

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconКарпова Л. И. К 26 История воздухоплавания и авиации в России: Пособие по изучению дисциплины и планы семинарских занятий
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПланы семинарских занятий Темы контрольных работ

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПрограмма для специальностей: 1-24 01 01 Международное право
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “История государства...

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconУчебно-методическое пособие для семинарских занятий по дисциплине «Методология сравнительного правоведения»
М 545 Методология сравнительного правоведения: учебно-методическое пособие для семинарских занятий [Текст] / сост. И. Д. Мишина....

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconУчебно-методический комплекс по Истории Башкортостана содержит учебную программу курса, планы семинарских занятий, вопросы для подготовки к экзамену, списки литературы, а также необходимые методические советы.
История Республики Башкортостан / Сост.: Н. С. Шайхисламова. – 2-е изд. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса,...

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПланы семинарских занятий по философии для студентов: Учебно-методические указания /Сост. С. А. Клишина, Т. А. Левченкова, Л. В. Павлова и др. Под ред. В. И. Метлова; рхту им. Д. И. Менделеева. М., 2001, 24 с. Дифференциальные уравнения
Планы семинарских занятий по философии для студентов: Учебно-методические указания /Сост. С. А. Клишина, Т. А. Левченкова, Л. В....

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПланы семинарских занятий Тема. Классическая и современная западная философия
Понятие философской классики. Основные парадигмальные установки классического стиля философствования

Планы семинарских занятий по дисциплине «История государства и права Беларуси» iconПрограмма курса Планы семинарских занятий
Понятия "глобальный мир", "глобализация", "глобалистика". Особенности "нового журнализма". Окинавская хартия глобального информационного...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка