Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст
НазваЖиття І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст
старонка3/4
Й Й Роллє
Дата канвертавання27.12.2012
Памер444.49 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4

Джерела та література

 1. Яворовский Н.И. Воспоминания об Иосифе Иосифовиче Ролле //Труды Подольского церковного историко-археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – Вып. Х.

 2. Ульяновський В. “Ранній” Антонович //Київ. старовина. – К., 1999. - № 2.

3. Антонович В. Польско-русские отношения XVII в. в современной польской призме (по поводу повести Г. Сенкевича “Огнём и мечём” // Киев. старина. – 1885. – №5. – С.44-78.

 1. В. А. Рец. на кн. “D-r Antoni J. z przeszłości Polesią Kijowskiego”, Warszawa, 1882 // Киев. старина. – 1882. - №10.

 2. В. А. Рец. на кн. “D-r Antoni J. z opowiadania historyczne”, Т.1-2, Warszawa, 1882 // Киев. старина. – 1882. - №12.

 3. В. А. Рец. на кн. “D-r Antoni J. Niewiasty Kresowe, Warszawa, 1882 // Киев. старина. – 1883. - №4.

 4. Ролле И. Украинские женщины // Киев. старина. – 1883. - №6. – С.

 5. Ролле И. Страшный Иосиф // Там само. – 1883. - №9-10. – С.39-87.

 6. Ролле И. Иван Пидкова // Там само. – 1885. - №10. – С.

 7. Ролле И. Кармелюк // Там само. – 1886. - №3. – С.495-560.

 8. Ролле И. Судьба красавицы // Там само. – 1887. - №1

 9. Ролле И. На Шпаковом шляху // Там само. – 1887. - №4. – С.693-720.

 10. Ролле И. Савва Чаленко // Там само. – 1887. - №12.

 11. Ролле И. Побожье в XVII и XVIII вв. (К истории польского землевладения в Брацлавщине) // Там само. – 1890. - №6,7,8,9,10,11,12.

 12. Ролле И. Женщины при Чигиринском дворе во второй половине XVII в. // Там само. – 1894. - №3

 13. А. М-ч. Рец. на кн. “Материалы для истории Подольской губернии, К-Под., 1885” // Там само. – 1885. - №8. – С.693-696.

 14. Антонович В. Иосиф Иосифович Ролле (некролог) // Киев. старина, 1894. – Т.44. – №2. – С.305-310.

 15. Кулиш П. Польская колонизация Юго-Западного края // Вестник Европы. – СПБ., 1874. – Т.2. – С.3-35; Т.4. – С.483-511.

 16. Драгоманов М. Евреи и поляки в Юго-Западном крае // Вестник Европы. – 1875. – Т.4. – С.133-149.

 17. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной имп. Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел: Мат-лы и исследования собранные д. чл. П.П. Чубинским. – СПБ., 1872-1879. – Т.I-VII.

 18. Грушевский М.С. Барское староство. Ист. Очерк XV-XVIII вв. – К., 1894. – 500с.

 19. Франко І.Я. Галицьке краєзнавство // Kurier Lwowski. – 1892. - №212, 218-219, 221-226 (Франко І.Я. Зібр. творів у 50-ти томах. – К., 1986. – Т.46. – Кн.2.)

 20. Ефименко А. Очерк истории Правобережной Украины по И. Ролле // Киев. старина. – 1894. - №10-12; 1895. - №4-5; Окр. вид.: Ефименко А. Очерк истории Правобережной Украины. – К., 1895.

 21. Яворовский Н. Воспоминания об Иосифе Ролле // Труды Подольского церковного историко-археологического общества (далі ТПЦИАО). – Каменец-Подольск, 1904. – Вып.Х. – С.506-517.

 22. Батюшков П.М. Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края. – СПБ., 1888. – 280 с. (у співавторстві).

 23. Батюшков П.М. Подолия: Историческое описание. – СПБ., 1891. – 264 с. (у співавторстві).

 24. Энциклопедический словарь. Издат. Ф.А. Брокгауз и А. Ефрон. – Т.27. – СПБ., 1896. – С.40.

 25. Koratyński W. J.A. Rolle // Tygodnik ilustrowany. – Warszawa, 1881. - №394.

 26. Маковецький С. Рід Маковецьких у долі плдільського краю // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький, 1999.

 27. Jabłjnowski A. Wołyń, Podole, Ruś Czerwona // Pisma Oleksandra Jabłjnowskiego. – Warszawa, 1911. – T-IV.

 28. Jabłjnowski A. Historia Rusi Poludniowej do upadku Rzeczy Pospolitej. – Kraków, 1912.

 29. Pułanski K. Kronika rodów szlachechich Podola, Wołyni i Ukrainy. – Brody, 1911.; Szkice i poszukiwania historyczne. Seria I-III. – Poznań – Kraków, 1896-1906.

 30. Karwicki J. Dunin. Opowiadanie historyczne // Przewodnik naukowy i literacki. – Lwów, 1897. - №8-12; 1898. - №1-6; Szkice obyczajowe i historyczne. – Warszawa, 1882. – 191 s.

 31. Земський Ю.С. Подільський єпархіальний історико-статистичний комімет (1865-1920 рр.). – Хмельницький, 1997. – С.30.

 32. Сецинский Е. Хронологический список трудов д-ра И.Ролле. – ТПЦИАО. – Вып.Х. – Каменец-Подольск, 1904.

 33. От редакции. Письмо частного корреспондента // Киев. старина. – 1894. - №2.

 34. Доктор И.И. Ролле (некролог) // Под. епарх. вед. (далы – ПЕВ). – 1894. - №4.

 35. Яворовський Н.И. Воспоминания об Иосифе Иосифовиче Ролле // ТПЦИАО. – Вып.Х. – К-Под., 1904.

 36. Добровольський Л. Едвард-Леопольд Руліковський, знавець Київщини (1825-1900) // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. – К., 1928. – Кн.XVIII. – С.75-112.

 37. Отамановський В.Д. Краєзнавство на Поділлі. – Віниця, 1926. – 11 с.

 38. Сіцінський Є. Оборонні замки Західного Поділля XIV-XVII ст. // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. – К., 1928. – Кн. XVII. – С.64-160 (перевидано окремо. – Кам'янець-Подільський, 1994. – 92 с.)

 39. Talko-Hryncewicz J. Ostatni z dawnych lekarry kresowskich dr Jósef Rolle (dr Antoni J.). W setną rocznice jego urodzin (1830-1894) // Pamiętnic Wineńskiego Towarzystwa Lekarskiego. – Wilno, 1930. - №3, 4, 5.

 40. Вініковецький С.Я., Воловик В.П. Роллє Антоній Йосип // Радянська енциклопедія історії України (далі – РЕІУ). – Т.4. – К., 1972. – С.7.

 41. Роллє Йосип Антоній // українська радянська енциклопедія (УРЕ). – К., 1963. – Т.12. – С.340; Вид.2-е. – К., 1983. – Т.9. – С.448.

 42. Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область. – К., 1971. –

 43. Історія міст і сіл УРСР. Вінницька область. – К., 1972. –

 44. Коваленко Л.А. І.Я. Франко про історію Поділля // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – С.58-62.

 45. Денисовець П.М. Публікації матеріалів про Устима Кармалюка на сторінках журналу “Киевская старина” // Тези доп. наукової конференції “Народний герой Устим Кармалюк” (До 200-річчя від дня народження). – Кам'янець-Подільський, 1987. – С.23-24.

 46. Тищенко В.І. Устим Кармалюк в історичній літературі // УІЖ. – 1974. - №6. – С.

 47. Тищенко В.І. Кармалюк у фолькльорі, літературі, мистецтві. – Хмельницький, , 1981. – 34 с.; Він же. – Джерела літературно-художньої творчості про Устима Кармалюка // Тези доп. четвертої обласної історико-краєзнавчої конф. – Вінниця, 1986. – С.67-68.; Він же. – Фольклорні джерела великої прози про кармалюка // Тези доп. наукової конф. “Народний герой Устим Кармалюк”. – К.-Под., 1987. – С.43-45.

 48. Тищенко В.І. Кармалюк в оцінці Й. Роллє // Матеріали другої Подільської історико-краєзнавчої конференції. - –ьвів, 1968. – С.164-170.

 49. Тарасов Ю.М. Історія Поділля у працях А. Ролле // VII Подільська історико-краєзнавча конференція: секція історії дожовтневого періоду: Тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С.15-16.

 50. Гаврищук А.П. Жива енциклопедія краєзнавства // Краєзнавство. – К., 1999. - №4. – С.118-120.

 51. Сис Т. Дослідник Поділля (Й. Роллє) // Прапор Жовтня (м.Кам'янець-Подільський). – 1964. – 29 вересня.

 52. Бібліографічний покажчик літератури і публікацій з історії Подільського краю (з найдавніших часів до 1864 року включно) // Упоряд. А.Г. Паравійчук. – Кам'янець-Подільський, 1965. – 503 с. (машинописний рукопис зберігається у Кам'янець-Подільській міській бібліотеці та бібліотеці місцевого педагогічного університету)

 53. Історія міст і сіл Хмельницької області: Ретроспективний бібліографічний покажчик (Склав С.К. Гуменюк). – Хмельницький, 1987. – Ч.І-ІІ. – 451 с.

 54. Мазурик Е.В. Общество подольских врачей и его роль в развитии общественной медицины Юго-Западной России (1859-1865) // Советское здравохранение. – М., 1973. – №11. – С.74-75.; Він же. – Об участии аптечных работников в деятельности общества подольских врачей // Фармацевтический журнал. – М., 1982. - №6. – С.

 55. Мазурик Е.В. Социально-гигиеническая деятельность Иосифа Ролле // Советское здравохранение. – М., 1973. – №1. – С.78-81.

 56. Щепанський С. Поважати скарби вчив … (Й.Й. Роллє) // Прапор Жовтня. – 1987. – 11 червня.

 57. Dr Antonij Rolle. Wybór pism. (Wyd. W. Zawadzki). – w 3t. – Kraków, 1966. – T.I-III.

 58. Zawadzki W. Rolle Antoni J. // Wybór pism. – Kraków, 1966. – T.I. – S.6-22.

 59. Rolle J.A. // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław, 1989, - T.31. – S.564-566.

 60. Ролле И.И. Женщины при Чигиринском дворе во второй половине XVII в. // УІЖ. – 1991. - №3, 4.

 61. Матляк В.М. Публікація журналу “Киевская старина” // УІЖ. – 1991. - №3. – С.86-87.

 62. Роллє Й. Жінки при чигиринському дворі в другій половині XVII ст. /Примітки О.І. Гуржія). – К.: Україна, 1994. – 58 с.

 63. Антоній Йосип Роллє. Фатальна красуня: Оповіді з минулого Поділля. (Передмова І.Г. Шульги). – Вінниця, 1990. – 42 с.

 64. Антоній Йосип Роллє. Фатальна красуня // Радянське Поділля (м.Хмельницький). – 1991. – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лютого.

 65. Антоний І. (Ролле И). Судьба красавицы: София Глявонс-Витте Потоцкая. – К., 1993. – 52 с.

 66. Пахалюк В.А. Деякі питання історії Поділля в дореволюційній вітчизняній історіографії // V Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повідомл. – Кам'янець-Подільський, 1991. – С.519-521.

 67. Петров Л.О. Немирівська гімназія // Тези доп. десятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конф. – Вінниця, 1991. – С.68.

 68. Прокопчук В.С. Перший з краєзавців Поділля (Й. Роллє) // Подільські вісті (м.Хмельницький). – 1992. – 16 листопада.

 69. Прокопчук В.С. Краєзнавець Йосип Роллє // Духовні витоки Поділля: Творці історії краю: Мат-ли Міжнарод. науково-практичної конф. – Хмельницький: Поділля, 1994. – С.20-23.

 70. Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія та сучасність. – К.: Рідний край, 1995. – 203 с.

 71. Баженов Л.В. Подлля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. – Кам'янець-Подільський, 1993. – 470.

 72. Баженов Л.В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія. – Хмельницький: Доля, 1995. – 255 с.

 73. Кошель О. Між церквою і наукою. Історичний нарис діяльності Подільського церковного історико-археологічного товариства. – Київ. – Кам'янець-Подільський: Центр поділлєзнавства, 1998. – 69 с.

 74. Земський Ю.С. Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет. Дис… канд. іст. наук. – К., 1998. – 186 с.

 75. Земський Ю.С. Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет (становлення та діяльність). – Хмельницький, 1997. – 28 с.

 76. Лисий А.К. Діяльність Подільського церковного історико-археологічного товариства // Лисий А. Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської єпархії) 1795-1995. Вінниця, 1995. – С.44-51.

 77. Стельмашова А. Діяльність Подільського церковного історико-археологічного товариства (ІІ пол. ХІХ – І чверть ХХ ст.) // Хмельницькому – 500: Тези доп. Всеукр. наукової конф. – Хмельницький, 1991. – С.60-62.

 78. Вінюкова В.М. Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет в історико-географічних дослідженнях // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля: Наук. зб. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С.20-21.

 79. Мазурик Є.В. Йосиф Роллє – видатний лікар і історик медицини Поділля // Науково-практична конф. “Культура України і слов’янський світ”: Тези доп. і повід. – Київ-Кам'янець-Подільський, 1992. – Ч.ІІ. – С.84-86.

 80. Мазурик Є.В. Йосип Роллє як лікар і соціал-гігієній // Матеріали IV Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С.211-213; Він же. – Соціально-гігієнічна діяльність Йосипа Роллє // Подолянин (м.Кам'янець-Подільський). – 1996. – 1 червня.

 81. Головко В.О., Любецька К.Г., Деякі аспекти соціально-гігієнічного стану Подільської губернії другої половини ХІХ ст. // Поділля і ПівденноСхідна Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини XVII ст.: Мат-ли Всеукр. історико-краєзнавчої науково-практичної конф. – Стара Синява: Поділля, 1998. – С.192-193.

 82. Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конф. – Хмельницький: Поділля, 1999. – 600 с.

 83. Баженов Л.В. Польське населення Поділля і Південно-Східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських вчених та краєзнавців ХІХ-ХХ ст. // поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – С.31-42.

 84. Прокопчук В.С. Йосиф Роллє – краєзнавець Поділля // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – С.496-506.

 85. Пажимський О.М. Антоній Йосип Роллє // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – С.511-518.

 86. Баженова С.Е. Твори Й.Й. Роллє – як джерело до вивчення історії Поділля та Волині // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – С.50-57.

 87. Słownik historyków polskich. – Warszawa, 1994. – S.448-449.

 88. ЦДІА України у м.Києві. – Ф.442. – Оп.51. – Спр.274; Оп.532. – Спр.181; Оп.631. – Спр.203; Оп.810. – Спр.95.

 89. - - - -

 90. Листування з Київським, Подільським і Волинським генерал-губернаторством про закриття Товариства подільських лікарів за ведення польської пропаганди // КПМДА. – Ф.228. – Оп.1. –1865 р. – Спр.4098 – 60 арк.

 91. Про заснування в Кам’янці-Подільському Товариства подільських лікарів // КПМДА. – Ф.228. – Оп.1. – 1872 р. – Спр.5305. – 79 арк.

 92. Донесення Кам'янець-Подільського повітового справника поліцмейстру // КПМДА. – Ф.292. – Оп.1. – 1867 р. – Спр.803. – Арк.4-9.

 93. Заяви Роллє до Кам'янець-Подільської міської управи // КПМДА. – Ф.249. – Оп.1. – 1891 р. – Спр.3195. – Арк.1-2.

 94. Клопотання Ю.А. Роллє про надання паспорта громадянина Австрії // КПМДА. – Ф.228. – Оп.1. – 1858 р. – Спр. 8601. – Арк.1-5.

 95. Кам'янець-Подільський міський державний архів (КПМДА). – Ф.823. – Оп.1. – Спр.1-10.

 96. КПМДА. – Ф. . – Оп.1. – Спр.1-20.

 97. КПМДА. – Ф.3333. – Оп.1. – Спр.1-40.

 98. Баженов Л.В. Суспільно-політичний рух на Поділлі у ХІХ ст. (огляд фондів Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника) // Музей і Поділля: Тези доп. наукової конф. присвяченої 100-річчю від дня заснування Кам’янець-Подільського держ. історичного музею-заповідника. – К-Под., 1990. – С.67-68.

 99. Ролле И. Материалы для медико-топографического и гигиенического описания Подольской губ. – Каменец-Подольск, 1865. – 82 с.

 100. Ролле И., Демяненко А. Статистические описания Подольской губ. - Каменец-Подольск, 1866. – 65 с.

 101. Материалы для исследования Подольской губернии в статистическом отношении. - Каменец-Подольск, 1873. – 226 с.

 102. Памятная книга Подольской губернии на 1866 год. - Каменец-Подольск, 1866. – 204 с.

 103. Сборник сведений о Подольской губернии. – Вып.I-III. - Каменец-Подольск, 1880-1884.

 104. Материалы для истории Подольской губернии. (1792-1796): Составители: И.И. Ролле, Н.И. Яворовский. – 1885. – 318 с.

 105. Устав Подольского епархиального историко-статистического комитета и состоящих при нем церковного Древнехранилища и Епархиальной библиотеки. - Каменец-Подольск, 1890; Изд.2-е, - Каменец-Подольск, 1895. – 12 с.

 106. Отчеты Подольского епархиального историко-статистического комитета. - Каменец-Подольск, 1890-1893.

 107. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Санкт-Петербургской Археографической комиссией. – Т.1-5. – СПБ., 1846-1853.

 108. Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России, собранные и изданные Санкт-Петербургской Археографической комиссией. – Т.1-15. – СПБ., 1863-1892.
1   2   3   4

Падобныя:

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconЖиття І політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевича-Сагайдачного) багато в чому суголосна з історією України першої чверті XVII ст
України першої чверті XVII ст.— складного, все ще недостатньо дослідженого періоду. Це був час жорстокого соціального І наіонально-релігійного...

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconТема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст
Розділ соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ століття

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconОльга кобилянська : життя І творчість. Формування світогляду мета
Мета: домогтися розуміння учнями своєрідності життєвого І творчого шляху письменниці

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconТворчість андрія чебикіна І його школа
Можна насправді наголошувати: «Творчість Андрія Чебикіна = школа», «Особистість Андрія Чебикіна = творчість». Але в тому єднанні...

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconСумський державний університет
Донедавна культура не відігравала значної ролі у поясненні динаміки міжнародних економічних відносин. Більшість учених припускали,...

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconМіжнародна конференція молодих учених
З 19 по 23 вересня 2012 року на базі двнз «Ужгородський національний університет» спільно з Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного...

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconПереклав з польської Юрій Попсуєнко
Алхімія слова — книжка, що не має аналогів у світовій літературі. Йдеться в ній про таємниці літературного ремесла, про покликання...

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Тема традиційно-побутова культура та церковне життя в україні другої половини ХІХ ст

Життя І творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених І краєзнавців останьої чверті ХІХ – ХХ ст iconЗапропонований матеріал містить інформацію про життя І творчість видатних зарубіжних письменників, стислі перекази та критичний аналіз окремих текстів. У
У додатках подаються методичні розробки до уроків по творчості Енн Хогарт та Дж. Ч. Харріса. Видання адресоване студентам педагогічного...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка