Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
НазваУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Дата канвертавання27.12.2012
Памер61.91 Kb.
ТыпВопросы к экзамену
УО «Барановичский государственный университет»

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин


Утверждаю

Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

А.В. Литвинский

«30» мая 2011 г.


Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры.

Протокол № 9 от 30. 05. 2011 г.


ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине “Гісторыя Беларусі”

для студентов 1 курса факультета заочного образования специальности

1-36 01 03“Технологическое оборудование машиностроительного производства”


 1. Прадмет і задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай і сусветнай гісторыі.

 2. Асноўныя крыніцы па гісторыі Беларусі. Этапы развіцця айчыннай гістарыяграфіі.

 3. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

 4. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў каменным веку.

 5. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым і раннім жалезным вяках.

 6. Славянізацыя тэрыторыі Беларусі. Станаўленне ўсходнеславянскай дзяржаўнасці. Кіеўская Русь.

 7. Дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі (IX – першая палова XIII стст.).

 8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – першай палове XIII ст.

 9. Усталяванне хрысціянства на беларускіх землях. Развіццё культуры ў ІХ – першай палове ХІІІ ст.

 10. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: перадумовы і канцэпцыі.

 11. Барацьба за дзяржаўную ўладу ў Вялікім княстве Літоўскім (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.).

 12. Эвалюцыя палітычнай сістэмы Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Прававая сістэма ВКЛ.

 13. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.).

 14. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ў складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Магдэбургскае права.

 15. Культура Беларусі другой паловы ХІІІ – першай паловы XVI ст. Уплыў ідэй Адраджэння на яе развіццё.

 16. Фарміраванне беларускай народнасці. Паходжанне назвы “Белая Русь”.

 17. Лівонская вайна. Утварэнне Рэчы Паспалітай і статус Вялікага княства Літоўскага у яе складзе.

 18. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага княства Літоўскага у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVII ст.). Казацка-сялянская вайна сярэдзіны XVII ст. на тэрыторыі Беларусі.

 19. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХVI – XVII ст.). Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Утварэнне ўніяцкай царквы.

 20. Войны на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХVII – пачатку XVIІI ст.

 21. Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVIIІ ст.). Сацыяльныя канфлікты 40-х – 50-х гг. XVIIІ ст.

 22. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у XVIII ст. Першы падзел Рэчы Паспалітай.

 23. Грамадска-палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай у апошняй чвэрці XVIII ст. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай.

 24. Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVIIІ ст.). Уплыў ідэй Асветніцтва на яе развіццё.

 25. Змены ў становішчы Беларусі пасля далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XIX ст.).

 26. Беларусь у вайне 1812 г.

 27. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове XIX ст. Паўстанне 1831 г. і яго наступствы.

 28. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель ва ўмовах крызісу феадалізму (першая палова ХІХ ст.). Рэформы П. Кісялёва.

 29. Культурнае жыццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (першая палова ХІХ ст.).

 30. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860-х гг. – 1870 гг. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

 31. Развіццё капіталістычных адносін у эканоміцы Беларусі ў 60-я гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. Сталыпінская аграрная рэформа.

 32. Паўстанне 1863 – 1864 гг. на тэрыторыі Беларусі і яго вынікі.

 33. Культура Беларусі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

 34. Першыя палітычныя арганізацыі ў Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 35. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у Беларусі і яе вынікі.

 36. Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1917 г.).

 37. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя і Беларусь. Беларускі нацыянальны рух (вясна – восень 1917 г.).

 38. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст. “Нашаніўскі” перыяд у развіцці культуры.

 39. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўстанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Брэсцкі мір.

 40. Беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Абвяшчэнне БНР.

 41. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці (1918 – 1920 гг.).

 42. Савецка-польская вайна 1919 – 1920 гг. і яе вынікі для Беларусі.

 43. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай тэрыторыі Беларусі ў 1918-1920 гг. Палітыка “ваеннага камунізму”. Новая эканамічная палітыка ў БССР (1920-я гг.).

 44. Утварэнне СССР і ўваходжанне БССР у яе склад. Узбуйненне тэрыторыі БССР.

 45. Фарміраванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы ў 1920 – 1930-я гг. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР.

 46. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР (другая палова 1920-х – 1930-я гг.).

 47. Палітыка беларусізацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры ў БССР (1920 – 1930-я гг.).

 48. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 –1939 гг.).

 49. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гг.

 50. Абвастрэнне супярэчнасцей паміж вядучымі краінамі свету і пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 51. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі ўлетку 1941 г.

 52. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.

 53. Партызанскі і падпольны рух на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 54. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 55. Уклад беларускага народа ў Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Страты БССР у Другой сусветнай вайне.

 56. Беларусь на міжнароднай арэне ў другой палове 1940-х – 1980-я гг.

 57. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі БССР у 1946 – 1985 гг.

 58. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1946 – 1985 гг.

 59. Культура БССР ў другой палове 1940-х – 1980-я гг.: дасягненні і супярэчнасці развіцця.

 60. БССР у перыяд перабудовы (1985 – 1991-ы гг.).

 61. Распад СССР. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).

 62. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ва ўмовах правядзення рыначных рэформ (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.): праблемы, шляхі іх вырашэння, вынікі.

 63. Знешняя палітыка Беларусі на сучасным этапе (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).

 64. Змены ў духоўным і культурным жыцці Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).

Літаратура

 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч./ пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля.– Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. Ермаловіч, М.У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М.У. Ермаловіч.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 366 с.

 11. Загорульский, Э.М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э.М. Загорульский. – Мінск: Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского.- Мінск, 1997.- С. 31-60.

 13. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 14. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого.– Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 15. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик. - Мінск: Аверсэв, 1998.

 16. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 17. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 18. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – 347 с.

 19. Трещенок Я.И. История Беларуси. У 2 Ч. Досоветский период:Учебное пособие. – Могилёв:МГУ им.А.А.Кулешова, 2003, - Ч. 2.

 20. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 21. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов. - Мінск: Вышэйшая школа, 2000, - 672 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.


Составил старший преподаватель

Кафедры социально-гуманитарных дисциплин _________________________ З.А. Шамкуть

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым І раннім жалезным вяках

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе польскай дзяржавы

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Грамадска-палітычны рух у 30-40-х гг. XIX ст

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
...

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconКонцепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования
В настоящее время на дисциплины социально-гуманитарного цикла отведено 1584 часа (включая физическую культуру), в том числе 1236...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка