Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
НазваНаредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
старонка1/52
Дата канвертавання26.12.2012
Памер6.62 Mb.
ТыпПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Проект:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


(обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г., изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г. бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 от 2012 г.)


§ 1. В член 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 запетаята и думите след нея „с изключение на заявления за подпомагане за инвестиции, по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в““ се заличават.

2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

„(4) Условието на ал. 3 не се прилага, в случаите когато със заповедта на изпълнителния директор на Разплащателна агенция (РА) е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 4, 5 или 6.

(5) В случаите, когато със заповедта на изпълнителния директор на РА е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, един кандидат може да подаде най-много до две заявления за подпомагане по целевите бюджети чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, но не повече от едно заявление за подпомагане по целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, при условие, че няма предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(6) Общини посочени в приложение № 2б, могат да кандидатстват за подпомагане, при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(7) Кандидати с подадени заявления за подпомагане или ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“ или т. 10, могат да кандидатстват за подпомагане, при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект за инвестициите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“ или т. 10 по който не е подадена заявка за окончателно плащане.“.

§ 2. В чл. 9, ал. 1 след думите в скобите „предходни години“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро“.

§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думите „буква „в”” се добавя „или за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващият орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б”.

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „помощ“ се добавя „за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6“.

2. В ал. 4 думите „Разплащателната агенция (РА)“ се заменят с „РА“.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 4:

„4. общини, посочени в приложение № 2б, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б;”.

б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

2. В ал. 2 думите „т. 4 и 5” се заменят с „т. 5 и 6”.

§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Подпомагат се проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващият орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б.”.

2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „идеен или“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващият орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б, към момента на кандидатстването може да се придружават от идеен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.“.

§ 8. В чл. 23 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 след думата „идеен“ се добавя „проект, само в случаите на чл. 21, ал. 2“.

2. В ал. 12 след думата „разхода“ се добавя „може да“.

§ 9. В чл. 24, т. 9 думите „една година от датата на кандидатстване“ се заменят с „1 януари 2007 г.“.

§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа информация за началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и за бюджета на мярката за съответния период. Със заповедта може да бъде определен и целеви бюджет само за:

1. инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива и изграждане или подобряване на центрове за социални услуги по чл. 4, ал. 1 т, 9, букви „а“ и „б“;

2. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

3. инвестиции, свързани с строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

4. общини, посочени в приложение № 2б, за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващият орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б”;

5. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, включително специализиран транспорт;

6. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.“.

2. в ал. 2 думите „15 работни“ се заменят с „10 календарни“.

3. В ал. 3 числото „15“ се заменя с „10“.

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „до пет“ се заменя с „от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три“.

2. В ал. 3, т. 2 след думите „приложение № 5“ се добавя „или приложение № 5а за проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващият орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б“.

§ 12. В чл. 31, ал. 1 думите „ал. 2, т. 2“ се заменят с „ал. 3, т. 2“.

§ 13. В чл. 35 се създава ал. 9:

„(9) В случаите, когато е сключен договор за отпускане на финансова помощ за целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 4 и към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, РА изплаща авансово плащане, както следва:

1. 12 на сто от размера на авансово плащане по чл. 12, ал. 1 в срока по ал. 8;

2. до 38 на сто от размера на авансово плащане по чл. 12, ал. 1, след сключване на договор по процедурата за избор на изпълнител за изготвянето на работен/технически проект и сключване на допълнително споразумение по договора за отпускане на финансовата помощ.“.

§ 14. В чл. 38, ал. 1 думата „четири“ се заменя с „не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по късно от три“.

§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Крайния срок по ал. 1, за изпълнение на одобрения проект не може да е с продължителност след 15 юли 2015 г.“.

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7, а думите „ал. 4 и 5“ и „ал. 4 или 5“ се заменят съответно с „ал. 5 и 6“ и „ал. 5 или 6“.

§ 16. В чл. 42, ал. 2 след думата „агенция“ се добавя „може да“.

§ 17. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 „Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони” се изменя така:

Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2

Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони

№ по

Област

Име на общината от

Име на населеното място

ЕКАТТЕ на

ред

 

селските райони

 

населеното

 

 

(общо 231)

 

място

1

2

3

4

5
БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

1

 

БАНСКО

с. Гостун

17381

 

 

 

с. Кремен

39614

 

 

 

с. Места

47857

 

 

 

с. Обидим

53059

 

 

 

с. Осеново

54136

 

 

 

с. Филипово

76090

2

 

БЕЛИЦА

с. Бабяк

02107

 

 

 

с. Горно Краище

77596

 

 

 

с. Гълъбово

15638

 

 

 

с. Дагоново

20064

 

 

 

с. Златарица

14521

 

 

 

с. Кузьово

40453

 

 

 

с. Лютово

44762

 

 

 

с. Орцево

53998

 

 

 

с. Палатик

59330

 

 

 

с. Черешово

80649

3

 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

с. Баничан

2600

 

 

 

с. Борово

05606

 

 

 

с. Буково

07003

 

 

 

с. Господинци

17347

 

 

 

с. Делчево

20585

 

 

 

с. Добротино

21680

 

 

 

с. Корница

38666

 

 

 

с. Лъжница

44416

4

 

ГЪРМЕН

с. Балдево

02381


с. Гърмен

18366

 

 

 

с. Г. Дряново

16763

 

 

 

с. Д. Дряново

22616


с. Дъбница

24267

 

 

 

с. Ковачевица

37472

 

 

 

с. Крушево

40138

 

 

 

с. Лещен

43606

 

 

 

с. Марчево

47408

 

 

 

с. Огняново

53326

 

 

 

с. Ореше

53727

 

 

 

с. Осиково

54184

 

 

 

с. Скребатно

66874

 

 

 

с. Хвостяне

77222

5

 

КРЕСНА

с. Будилци

06834

 

 

 

с. Влахи

11569

 

 

 

с. Горна Брезница

16136

 

 

 

с. Долна Градешница

22068

 

 

 

с. Езерец

27098

 

 

 

с. Ново село

52163

 

 

 

с. Ощава

54537

 

 

 

с. Сливница

67369

 

 

 

с. Стара Кресна

39699

6

 

ПЕТРИЧ

с. Баскалци

02806

 

 

 

с. Беласица

03294

 

 

 

с. Богородица

66322

 

 

 

с. Боровичене

05596

 

 

 

с. Вишлене

11358

 

 

 

с. Волно

12036

 

 

 

с. Габрене

14091

 

 

 

с. Гега

14581

 

 

 

с. Генерал Тодоров

58390

 

 

 

с. Горчево

17302

 

 

 

с. Гюргево

18472

 

 

 

с. Долене

21885

 

 

 

с. Долна Крушица

22143

 

 

 

с. Долна Рибница

22246

 

 

 

с. Долно Спанчево

22842

 

 

 

с. Драгуш

23488

 

 

 

с. Дрангово

23563

 

 

 

с. Дреновица

23683

 

 

 

с. Дреново

23697

 

 

 

с. Занога

30315
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНаредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНа основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconСписък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05....

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconИздадена от министерство на земеделието и горите и министерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба №14 от 1 април 2003 Г. За определяне на населените места в селски и планински райони

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНаредба №6 от 5 февруари 2004 Г. За устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в република българия

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНаредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconОбн. Дв бр. 65 от 24 Юли 2001г., изм. Дв бр. 67 от 17 Август 2007г., изм. Дв бр. 19 от 9 Март 2010г
...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconЖеланието за удължаване на сроковете по програмата, поискано от министъра на икономиката не бе уважено
Еврогрупата: Първо предприемате конкретни действия и след това ще има обсъждания за разсрочване и облекчаване на условията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconНаредба за организацията движението на територията на община свищов глава първа
Чл (1) Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка