Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск
НазваВучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск
старонка1/15
Дата канвертавання24.12.2012
Памер0.59 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання


В.М. Самусевіч


Вучэбна-метадычны комплекс

па курсе


Сучасная беларуская мова: Марфалогія


Для студэнтаў факультэта журналістыкі


Мінск

2007

Аўтар Самусевіч Вольга Міхайлаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
Рэцэнзенты: Басова Ганна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання;Іўчанкаў Віктар Іванавіч,доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання.
Вучэбна-метадычны комплекс зацверджаны на пасяджэнні кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта 10 мая 2007 г. пратакол № 3.


Рэкамендаваны Вучоным саветам факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта 15 мая 2007 г. пратакол № 6.


І. ПРАДМОВА


Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны забяспечыць самастойную работу студэнтаў факультэта журналістыкі па засваенні раздзелаў курса “Сучасная беларуская мова”, арыентаваны на ўсебаковае засваенне раздзелаў курса.

Згодна з Праграмай дысцыпліны “Сучасная беларуская мова” (аўтар – Іўчанкаў В.І., Мн., 2003 г.) падрыхтоўка спецыялістаў журналісцкага профілю прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта мовы, арыентаванай на інтэнсіўную і прадуктыўную вытворчасць тэкстаў у адпаведнасці з камунікатыўнай зададзенасцю і жанравай спецыфікай.

У выніку вывучэння раздзела “арфалогія сучаснай беларускай мовы” студэнты абавязаны:

ведаць:

-  асаблівасці функцыянавання беларускай мовы на сучасным этапе;

  асноўныя ўяўленні пра непарыўную сувязь паміж моўнымі заканамернасцямі і неабходнасці выканання імператыўных/дыспазітыўных норм арфаграфіі, лексікі, словаўтварэння, граматыкі і стылістыкі;

  метады і прыёмы лінгвістычнага (словаўтваральнага, марфалагічнага, сінтаксічнага) аналізу з мэтай выяўлення асноўных тэкстаўтваральных фактатараў пабудовы публіцыстычнага матэрыялу;

  інтэрферэнтныя з’явы ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму, прычыны іх узнікнення і шляхі пераадолення ў тэкстах СМІ;

  лінгвістычныя законы і прынцыпы пабудовы разнажанравых тэкстаў СМІ.

умець:

  дыферэнцыраваць лексіка-граматычную пабудову тэкстаў СМІ з мэтай вызначэння іх арталагічных характарыстык;

  вызначаць і кваліфікаваць інтэрферэнтныя парушэнні пабудовы маўлення;

  выдзяляць ды- і канвергентнасць беларускай і рускай моў, умець супастаўляць, даваць ім тыпалагічную характарыстыку;

  ствараць разнажанравыя публіцыстычныя тэксты і аналізаваць іх з пункту гледжання лінгвістычнай арганізацыі і марфалагічнай стратыфікацыі;

  выяўляць моўныя факты ў тэкстах СМІ асістэмнага паходжання, рэдагаваць іх з улікам норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Вучэбна-метадычны комплекс складаецца з тэарэтычнай, лабараторнай, развіццёвай, эксперыментальнай і творчай частак. Заданні маюць паэтапны і сістэмны характар. Абавязковымі з’яўляюцца заданні па ўдасканаленні арфаграфічных навыкаў і ўменняў студэнтаў.

ІІ.рАЗМЕРКАВАННЕ ГАДЗІН ПА РАЗДЗЕЛАХ І ВІДАХ РАБОТЫтэмы

Найменне раздзелаў дысцыплины

Усяго гадзін

Аўдыторныя заняткі (гадзіны)


КСР

Лекцыі

Практычныя

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.Агульнае апісанне беларускай граматыкі. Марфалогія


Назоўнік


Прыметнік


Займеннік. Лічэбнік


Дзеяслоў


Дзеепрыметнік.

Дзеепрыслоўе


Прыслоўе. Словы катэгорыі стану (прэдыкатывы)


Службовыя часціны мовы. Выклічнік. Мадальныя словы. Гукаперайманні


Паўтарэнне

4


8


4


4


4


2


4


4


22


4


2


2


2


1


1


2

4


2


2


2


1


1


22


2


2
Разам

34

14

14

6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconБеларуская мова. Прафесійная лексіка дапаможнік па курсе
Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў экалагічнага профілю...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 3 курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў IV курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 "Беларуская філалогія"
В. Палятаева, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры агульнага мовазнаўства мдлу

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconСучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconУводзіны ў літаратуразнаўства вершаванне вучэбны комплекс Мінск
Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў-філолагаў І журналістаў/ В. П. Рагойша. — Мн.:...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Вырашэнне гэтых задач павінна таксама садзейнічаць падрыхтоўцы студэнтаў да больш асэнсаванага ўспрыняцця І засваення курсаў сучаснай...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення груп спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эк а ном І ка І кіраванне на прадпрыемстве апк (4ЭАс/10)
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Вучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка