Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
НазваМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дата канвертавання28.10.2012
Памер119.25 Kb.
ТыпДокументы

powerpluswatermarkobject3


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны інстытут адукацыі


БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ 20-х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ.

ЖАНРЫ. СТЫЛІ. ПОСТАЦІ


Праграма курса на выбар для ХІІ класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання


Мінск 2007

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Важным кампанентам, які дапамагае забяспечыць варыятыўнасць і прафілізацыю вучэбна-выхаваўчага працэсу, з’яўляецца сістэма факультатываў і курсаў на выбар. Факультатыўныя заняткі і курсы на выбар, якія праводзяцца ў 5-10 класах, носяць прапедэўтычны (падрыхтоўчы) характар. Курсы на выбар, якія праводзяцца на заключным этапе школьнай адукацыі – у 11-12 класах, не толькі пашыраюць, але, у першую чаргу, паглыбляюць веды вучняў, фарміруюць іх будучыя прафесійныя інтарэсы, сталыя зацікаўленні. Параўнальна з факультатывамі, узрастае іх навукова-тэарэтычная значнасць, павялічваецца аб’ём закладзенай інфармацыі, вучні актыўней падключаюцца да самастойнай працы над літаратуразнаўчымі крыніцамі, над тэкстам твораў, якія не ўваходзяць у праграму.

Прадметам вывучэння ў прапанаваным курсе з’яўляецца даваенная беларуская паэзія. І не выпадкова: у праграме (базавы ўзровень) на агляд літаратуры 20 гадоў адводзіцца 1 гадзіна, на павышаным узроўні – 2. За гэты час настаўнік зможа даць толькі “схему”, фабулу літаратурнага працэсу, адзначыць асноўныя тэндэнцыі, што ў ім вызначыліся. Па-за ўвагай застануцца яскравыя постаці пісьменнікаў з рознымі індывідуальнымі стылямі, жанравай паліткай. Агульная карціна літаратурнага жыцця прадстане няпоўнай, прыблізнай.

Выбар прадмета вывучэння вызначыў мэту курса: пашырыць і паглыбіць веды вучняў пра даваенны літаратурны працэс, прадставіць яго як шматгранную (паліфанічную) з’яву, што ўключае ў сябе рэалістычную, неарамантычную і мадэрнісцкую жанрава-стылёвыя плыні, даказаць, што ў гэты перыяд беларускае слоўнае мастацтва арганічна ўпісвалася ў еўрапейскі кантэкст і асабліва ў кантэкст суседніх літаратур.

З мэты вынікаюць задачы курса:

 1. На прыкладзе творчасці Міхася Чарота паказаць, як у паэзіі аднаго аўтара маглі спалучацца рысы рэалістычнага, авангарднага (футурызм) і сімвалісцкага жанрава-стылявых кірункаў.

 2. Засведчыць неарэалістычныя тэндэнцыі ў творчасці Аркадзя Моркаўкі – аднаго з яскравых прадстаўнікоў беларускай філасофскай лірыкі (паэзіі думкі), прадаўжальніка традыцый М. Багдановіча і пачынальніка пошукаў А. Куляшова, М. Танка, А. Разанава і іншых аўтараў у гэтым кірунку.

 3. Раскрыць сувязь паэзіі Язэпа Пушчы з творчасцю рускіх неасімвалістаў і імажыністаў, абгрунтаваць ідэю “наяўнасці” ў беларускай літаратуры мадэрнісцкага кірунку на ўзроўнях стылёвых, жанравых, вобразных пошукаў і гэтых і іншых беларускіх паэтаў.

 4. Даць прыклады цэласнага аналізу лірычных і ліра-эпічных твораў, навучыць старшакласнікаў спалучаць эмацыйна-пачуццёвую і аналітычную ацэнку твораў.

 5. Вызначыць месца ў даваенным літаратурным працэсе такіх значных постацей, як Юлі Таўбін, Сяргей Дарожны, Валерый Маракоў і інш.

Усяго на вывучэнне курса адводзіцца 34 гадзіны, якія можна размеркаваць на 2 паўгоддзі наступным чынам:

1 паўгоддзе

“Агляд паэзіі даваеннай пары. Літаратурныя напрамкі ў ёй” – 3 гадзіны.

“Паэзія Міхася Чарота: новы погляд” – 3 гадзіны.

“Неарэалістычныя пошукі Аркадзя Моркаўкі і традыцыі паэзіі думкі” – 3 гадзіны.

“Беларускі мадэрнізм і яго плыні: агульная характарыстыка” – 3 гадзіны.

“Язэп Пушча: лёс і творчасць” – 3 гадзіны.

“Юлі Таўбін: жанрава-стылявыя пошукі. А. Куляшоў і Юлі Таўбін” – 3 гадзіны.

П паўгоддзе

“Сяргей Дарожны – пясняр прыроды, кахання і іншых вечных тэм. Стыль паэта” – 3 гадзіны.

“Валерый Маракоў: недапетая песня” – 3 гадзіны.

“Уладзімір Хадыка: шматграннасць пошукаў” – 3 гадзіны.

“Уладзімір Жылка і лёс беларускага рамантызму” – 4 гадзіны.

Выніковыя заняткі-дыспут на тэму “Свет і асоба ў даваеннай паэзіі” – 3 гадзіны.

Праграма курса на выбар “БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ

20-Х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ. ЖАНРЫ. СТЫЛІ. ПОСТАЦІ”

(34 гадзіны)


АГЛЯД ПАЭЗІІ ДАВАЕННАЙ ПАРЫ.

ЛІТАРАТУРНЫЯ НАПРАМКІ Ў ЁЙ

(3 гадзіны)

Паэзія 20-х гадоў: новыя мэты, задачы, пафас абнаўлення жыцця, працяг нашаніўскіх традыцый. Пошукі новага стылю (авангардызм, неарамантызм, неасімвалізм, прыкметы імажынізму). Неарэалізм Янкі Купалы і Якуба Коласа. Вобразны свет класікі – свет гармоніі, суразмернасці зместу і формы. Мадэрнізм як рэакцыя літаратуры на позвы часу перамен, барацьбы за рэвалюцыйныя ідэалы. Беларускі авангардызм і яго прадстаўнікі: М. Чарот, М. Грамыка, П. Шукайла. Традыцыйныя і наватарскія вобразы-сімвалы, архетыпы, топасы, універсаліі ў даваеннай беларускай паэзіі. Трансфармацыя фальклорных матываў, вобразаў, жанраў у даваеннай паэзіі. Шматстылёвасць і шматжанравасць як дамінантная тэндэнцыя ў 20-я гады. Знакавыя вобразы даваеннай паэзіі.

ЛЁС МІХАСЯ ЧАРОТА: НОВЫ ПОГЛЯД


(3 гадзіны)

Лёс Міхася Чарота – сына вёскі, чырвонаармейца, лідэра моладзевага літаратурнага руху ў 20-я гады. М. Чарот – ахвяра сталінскіх рэпрэсій. Другое нараджэнне паэта ў канцы 50-х – 60-я гады. Трактоўка творчасці паэта як песняра Кастрычніцкай рэвалюцыі, грамадскіх перамен у жыцці (паэмы “Босыя на вогнішчы”, “Чырвонакрылы вяшчун”, “Беларусь лапцюжная”, вершы “Звон”, “Адплата”, “Сцяг ты чырвоны трымай”, “Кавалю”, “Да моладзі”, “Да працы”). Рысы авангардызму ў яго паэзіі. Паэма “Босыя на вогнішчы” – яскравы прыклад “бураломнай” настроенасці паэта. Песімістычныя ноты ў творчасці песняра-бунтара. М. Чарот – майстар элегіі. Аналіз вершаў “З сучасных настрояў”, “Буралом”, “На шляху адраджэння”. Трагедыйны пафас паэмы “Карчма”. Прычыны замоўчвання гэтага і іншых трагедыйных па змесце твораў пісьменніка. Паэмы М. Чарота “Босыя на вогнішчы” і А. Блока “Дванаццаць”: параўнальны аналіз.

НЕАРЭАЛІСТЫЧНЫЯ ПОШУКІ АРКАДЗЯ МОРКАЎКІ І ТРАДЫЦЫІ ПАЭЗІІ ДУМКІ

(3 гадзіны)

Аркадзь Моркаўка: старонкі біяграфіі, гісторыя адкрыцця, стан вывучэння творчасці. Абнаўленне рэалістычнай мастацкай сістэмы паэта за лік сімвалічных вобразаў, паглыбленне рацыянальнага (мыслёвага) пачатку ў вершах. Аналіз вершаў са зборніка “Дым жыцця” (“Працуй”, “Я жыў…”, “Цяжкі, пераблытаны доляй шчасліваю, сноп…”, “З дарогі”, “Сфінкс”). Тлумачэнне назвы зборніка. Адлюстраванне складанасці эпохі, заглыбленне ў мінулае і будучыню, псіхалагізм, шматзначная сімволіка твораў. Стыль лірыкі А. Моркаўкі ваеннай пары: трагедыйны пафас, асацыятыўная вобразнасць (Млечны шлях – шлях людскі, плашчаніца, раскрыжаванне, ноч як тупіковая сітуацыя і г.д.). Вечныя матывы жыцця і смерці, хвалявання і спакою, повязі часоў, зямлі і неба і інш. у творчасці паэта. Максім Багдановіч як пачынальнік беларускай філасофскай лірыкі. А. Моркаўка – вучань класіка беларускай літаратуры. А. Куляшоў, Максім Танк – майстры паэзіі думкі. Кантэкст: паэзія думкі Я. Баратынскага, Э.М. Рыльке.

БЕЛАРУСКІ МАДЭРНІЗМ І ЯГО ПЛЫНІ: АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

(3 гадзіны)

Уплыў сімвалізму на беларускую літаратуру. Творы Янкі Купалы (“Адвечная песня”, “Сон на кургане”) пра трагедыйны, безвыходны лёс сялянства, народа, блізкія па настрою і сімволіцы (сон, зачараванасць як пазбаўленне ад нялёгкіх абставін; курган – сімвал узвышэння, узнясення душы; магілы як канчатковага выніку жыцця; замкнёнага кола і г.д.) да твораў рускіх (Л. Андрэеў, А. Блок) і замежных сімвалістаў. Рысы неарамантызму і сімвалізму ў “Казках жыцця” Якуба Коласа, культ адзіноцтва ў паэзіі Алеся Гаруна. Змітрок Бядуля як прадстаўнік імпрэсіянізму і экспрэсіянізму (вершы, абразкі, эсэ). Паэзія маладнякоўцаў у рэчышчы авангардысцкіх (футурысты, эгафутурысты) пошукаў літаратуры 20-х гадоў ХХ стагоддзя.

ЯЗЭП ПУШЧА: ЛЁС І ТВОРЧАСЦЬ

(3 гадзіны)

Язэп Пушча (Плашчынскі): гісторыя адкрыцця паэта. Трагічнасць лёсу (ахвяра сталінскіх рэпрэсій). Ранні перыяд творчасці: тэмы радасці, маладосці, вясны, абнаўлення жыцця, кахання, прыроды (зборнікі “Раніца рыкае”, “Vita”, “Дні вясны”). Узмацненне трагедыйных матываў (цыклы вершаў “Асеннія песні”, “Лісты да сабакі”, раздзел зборніка “Песні на руінах”, “Чорная дарога”). Трагедыйныя вобразы замчышча, руінаў, чорнай дарогі, бязлістага сада, гругання і інш. Уплыў Ясеніна на паэта. Паэма “Цень консула” як прагнастычны твор пра будучыя рэпрэсіі ў таталітарным грамадстве. Вобразы Атэры, журналіста Валасені, Лейтэнанта. Я. Пушча пасля вяртання з выгнання: перамена настрою, бадзёрыя творы – гімны сацыялістычнай рэчаіснасці. Рамантычныя вобразы-сімвалы раніцы, сонца, хваляў і іх майстэрнае ўвасабленне.

Агляд літаратуры пра Язэпу Пушчу.

ЮЛІ ТАЎБІН: ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫЯ ПОШУКІ.

А. КУЛЯШОЎ І ЮЛІ ТАЎБІН

(3 гадзіны)

Старонкі жыцця Ю. Таўбіна: у “амсціслаўскай тройцы”, вучоба ў тэхнікуме, высылка ў Сібір. Традыцыі рэалістычнай паэзіі і іх выкарыстанне. Выбаўленне ад рытарызму і публіцыстычнасці, уласцівай вершам “Юная раць”. Захапленне прыродай (“Люблю я край, дзе вечары…”). Паяднанне лірыкі і публіцыстыкі (“І ў новых узбуджаных словах…”, “Трамвай”). Ускладнёнасць сімволікі, асацыятыўная вобразнасць у вершах пра паэта і паэзію (“Песня”, “Падсумак”). Цэласны аналіз названых твораў. Адзнакі балады, оды, элегіі ў творчасці паэта. Ю. Таўбін і А. Куляшоў: ідэйна-тэматычныя перазовы, сяброўства ў юнацкія гады. Вобразы Ю. Таўбіна і З. Астапенкі ў паэме А. Куляшова “Маналог”.

СЯРГЕЙ ДАРОЖНЫ – ПЯСНЯР прыроды, кахання і іншых ВЕЧНЫХ ТЭМ. СТЫЛЬ ПАЭТА

(3 гадзіны)

Лёс паэта. Вечныя тэмы ў творчасці мастака слова: чалавек і прырода, святло і цемра, жыццё і смерць, зімы і вясны, хвалявання і спакою. Аналіз вершаў “Ноч”, “Зіма”, “Апусцеў, паламаўся парог…”. Выдаткі стылю, разлічанага на экзальтацыю пачуццяў, злоўжыванне адным (сінім, васільковым) колерам, у вершах “Дружкам маім”, “Сіні шум”, “Ах, навошта”, “Веянь”. Уплыў імажынізму, творчасці Ясеніна на паэта. Верш “Ноч” – на памяць.

ВАЛЕРЫЙ МАРАКОЎ: НЕДАПЕТАЯ ПЕСНЯ

(3 гадзіны)

Вучоба на настаўніка. Арышт і расстрэл. Паэтычны дэбют – зб. “Пялёсткі” (1926) і “На залатым пакосе” (1927). Малады настрой, закаханасць у жыццё, у прыроду і адпаведная вобразная сістэма. Верш “Белае зімняе поле” і вызначальны радок у ім “Сам малады, як вясна”. Неарамантызм як вызначальны напрамак ранняй творчасці паэта (верш “На прыволлі”). Рысы натуралізму, апісальнасць вершаў на вытворчую тэматыку пачатку 30-х гадоў (“За тысячы новых Асінбудаў”, “Першы дзень на запалкавай фабрыцы”). Пераадоленне рытарызму ў вершах “Ёсць лепшы свет”. Філасофскія медытацыі “Пазнаў і я, што ёсць прырода…”, “Я ўспамінаю дні змагання…”. Эвалюцыя лірычнага героя ў творчасці паэта.


УЛАДЗІМІР ХАДЫКА: ШМАТГРАННАСЦЬ ПОШУКАЎ

(3 гадзіны)

Паэт – сын свайго часу: камсамольскі актывіст і заложнік сталінскай сістэмы. С. Шушкевіч пра смерць паэта. Зборнік “Суніцы” (1926): вершы эксперыментальныя, імажынісцкія (“Мой сад”, “Ручаі ад паводкі струменяць…”) і прадметна-вобразныя, пластычныя (“Суніцы”, “Вясна”, “Ноч халодная. На небе…”). Цэласны аналіз, чытанне на памяць вершаў “Суніцы” ці “Вясна” (на выбар). Яскравасць вобразаў-дэталяў, музычнасць твораў аб прыродзе. Эпічныя адзнакі твораў пра зрушанае з месца жыццё, калектывізацыю, на гістарычную тэму (“Учора поп курэў ад гліны…”, “Уласніцкіх двароў эдэмы…”). Цэласны аналіз верша “Радзіме”. Янка Купала, Б. Пастарнак пра Ул. Хадыку.

УЛАДЗІМІР ЖЫЛКА І ЛЁС БЕЛАРУСКАГА РАМАНТЫЗМУ

(4 гадзіны)

Вытокі беларускага рамантызму: творчасць Дуніна-Марцінкевіча (паэма “Гапон”, лірыка), Ф. Багушэвіча (вершы-медытацыі на вечныя тэмы), Ул. Сыракомлі (гавэнды “Хадыка” і інш.), Яна Баршчэўскага. Неарамантызм Янкі Купалы (паэмы, вершы са зборнікаў “Гусляр”, “Шляхам жыцця”, “Спадчына”), Якуба Коласа (“Казкі жыцця”), Максіма Багдановіча (“Страцім-Лебедзь”, цыкл “Каханне і смерць”), Алеся Гаруна (вершы, апавяданні). Адраджэнне рамантызму ў 20-я гады на хвалі агульнага грамадскага ўздыму, веры ў перамены ў жыцці.

Спецыфіка заходнебеларускай літаратуры. Рамантычны “настрой” паэзіі Максіма Танка (лірыка, паэма “Журавінавы цвет”), Хведара Ілляшэвіча (зб. “Веснапесні”, “Захварбаваныя вершы”), В. Таўлая, П. Пестрака.

Адысея Уладзіміра Жылкі. Адсутнасць ружовага аптымізму, высокая ацэнка ранейшых набыткаў (верш “На ростані”). Маляўнічасць пейзажнай лірыкі (верш “Туман”). Медытатыўная паэзія (“Узыйсці на вогнішча натхнення…”, “Бяссонне”, “Думы і настроі”). Цэласны аналіз твораў “На ростані” і “Палімпсест”. Рамантычныя матывы ахвярнасці, бунтоўнасці, адыход ад рэальнасці ў свет мараў і крозаў. Сэнсавая ўскладненасць стылю Ул. Жылкі. Аналіз кнігі У. Калесніка “Ветразі Адысея”.

ВЫНІКОВЫЯ ЗАНЯТКІ “Свет і асоба ў даваеннай паэзіі”

(3 гадзіны)

Дыспут па даваеннай беларускай паэзіі.

Пытанні і заданні:

 1. Параўнайце стан паэзіі ў 20-я і 3-я гады. Якія прычыны абумовілі яе непадобнасць?

 2. Які стыль пераважаў у даваенны час? Чаму?

 3. Ці можна лічыць, што на зломе ХІХ і ХХ стагоддзяў у нас з’явіўся мадэрнізм? Калі з’явіўся, у чым яго адметнасць?

 4. Параўнайце беларускую і рускую даваенную паэзію па прынцыпах падабенства і адрознення.

 5. Хто з беларускіх паэтаў арыентаваўся на творчасць С. Ясеніна? Ці былі ў нас паэты, якія лічылі сваім кумірам Уладзіміра Маякоўскага?

 6. Беларуская даваенная элегія: прыклады, імёны, цытаванне вершаваных радкоў па памяці.

 7. Ці складвалася ў нас філасофская лірыка? Калі складвалася, прывядзіце прыклады.

 8. Беларускі авангард: рэальнасць ці выдумка?

Конкурс чытальнікаў (творы на выбар).

Літаратурна-музычная віктарына.

Прагназуемыя вынікі

У працэсе навучання вучні павінны авалодаць наступнымі ведамі:

 • асаблівасці паэзіі даваеннай пары; літаратурныя напрамкі ў ёй;

 • асноўныя этапы жыццёвага і творчага шляху М. Чарота, А. Моркаўкі, Я. Пушчы, Ю. Таўбіна, С. Дарожнага, В. Маракова, У. Хадыкі, У. Жылкі;

 • асноўныя ідэйна-маральныя праблемы, жанравыя і стылёвыя асаблівасці вывучаных твораў.

У працэсе авалодання ведамі выпрацоўваюцца наступныя ўменні вучняў:

 • самастойна працаваць з мастацкімі тэкстамі і крытычнай літаратурай;

 • рыхтаваць рэфераты, водгукі на прачытаныя творы, правільна афармляць іх структурныя часткі, бібліяграфію і цытаты;

 • параўноўваць і супастаўляць творчасць розных пісьменнікаў, іх, жанравую палітру і асноўныя аспекты мастацкай вобразнасці;

 • канспектаваць лекцыі настаўніка і выступленні аднакласнікаў;

 • ставіць праблемныя пытанні і прымаць удзел у дыскусіях;

 • весці літаратурны дзённік, адлюстроўваючы ў ім асабістыя ўражанні аб прачытаных кнігах, вершах, крытычных артыкулах і г.д.;

 • карыстацца літаратуразнаўчымі крыніцамі і даведачнымі матэрыяламі (энцыклапедыямі, даведнікамі, слоўнікамі літаратуразнаўчых тэрмінаў).РЭКАМЕНДАВАНАЯ ЛІТАРАТУРА

 1. Арочка М.М. Паэзія 30-х гадоў // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. Т. 2. – Мн, 2002.

 2. Багдановіч І.Э. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння. – Мн., 2001.

 3. Багдановіч І.Э. Паэзія 20-х гадоў // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. Т. 2. – Мн, 2002.

 4. Байкоў М. На літаратурныя тэмы: Зб. артыкулаў. – Мн., 1929. – 213 с.

 5. Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20-х – пачатку 30-х гадоў. – Мн., 1985. – 327 с.

 6. Бечык В. Прасторы творчасці // Прад высокаю красою… Літ.-крытыч. Артыкулы. – Мн., 1984. – С. 66-79.

 7. Бярозкін Р. З пакалення першых: Да 70-годдзя з дня нараджэння А. Моркаўкі // Літ. і мастацтва. – 1970. – 27 студзеня.

 8. Бярозкін Р. Кніга пра паэзію. – Мн., 1974. – С. 5-124, 267-320.

 9. Верабей А. Жывы агонь паэтавай душы // Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20-30-х гадоў. – Мн., 1985. – С. 138-167.

 10. Гарэцкі М. Маладняк за пяць гадоў: 1923-1928. – Мн., 1928. – 123 с.

 11. Гаўрук Ю. Сейбіт зары // Ступень адказнасці. – Мн., 1986. – С. 135-139.

 12. Гілевіч Н.С. Акрыленая рэвалюцыяй: Паэзія “Маладняка”. – Мн., 1962. – 187 с.

 13. Гніламёдаў У. Як само жыццё: Кніга бягучай крытыкі. – Мн., 1980. – С. 3-42.

 14. Гніламёдаў У.В. Янка Купала: Новы погляд. – Мн., 1995.

 15. Грахоўскі С. Так і было: Артыкулы, успаміны, эсэ. – Мн., 1986. – 271 с.

 16. Грынчык М.М. Янка Купала і літаратурны працэс 20-х гадоў // Беларуская літаратура. – 1981. – Вып. 9. – С. 3-17.

 17. Зарицкий А. Жили-были поэты: Из воспоминаний о Ю. Таўбине, З. Астапенко и А. Кулешове // Нёман. – 1986. – С. 123-128.

 18. Калеснік У. Зорка паэта: Да 85-годдзя з дня нараджэння У. Жылкі // Беларусь. – 1985. – № 5. – С. 31.
 1. Мішчанчук М.І. Беларуская савецкая паэзія 20-х гадоў. – Мн., 1988. – 191 с.

 2. Мішчанчук М.І. Лірыка Аркадзя Моркаўкі // Беларуская літаратура. – 1985. – Вып. 13. – С. 120-128.

 3. Мішчанчук М.І. Мае песні – песні буры… // Літ. і мастацтва. – 1986. – 7 лістапада.

 4. Мішчанчук М.І. Язэп Пушча // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Т. 2. – 1917-1941. – Мн., 2000.

 5. Навуменка І.Я. Янка Купала. – Мн., 1980. – 205 с.

 6. Невядомыя вершы Ю. Таўбіна // Літ. і мастацтва. – 1964. – 28 верасня.

 7. Пруднікаў П. У нагу з часам: Да 75-годдзя з дня нараджэння С. Дарожнага // Літ. і мастацтва. – 1984. – 17 лютага.

 8. Стральцоў М. Вузельчыкі на памяць: Аб творчасці У. Хадыкі і У. Някляева // Літ. і мастацтва. – 1985. – 9 жніўня.

 9. Успаміны пра Янку Купалу. – Мн., 1982. – 271 с.

 10. Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. – Мн., 1977. – 207 с.

 11. Шушкевіч С. Вяртанне ў маладосць: Успаміны і нататкі. – Мн., 1968. – 228 с.

 12. Юрэвіч У. Янка Купала: Нарыс жыцця і творчасці. – Мн., 1983. – 206 с.

 13. Янка Купала. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1986. – 727 с.

 14. Ярош М.Р. Міхась Чарот: Нарыс жыцця і творчасці. – Мн., 1963. – 116 с.

 15. Ярош М.Р. Язэп Пушча // Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20-30-х гадоў. – Мн., 1985. – С. 85-106.
Образовательный портал www.adu.by / Национальный институт образования

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь пастанова
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМатэрыялы да кваліфікацыйнага экзамену на вышэйшую катэгорыю па тэорыі І методыцы выкладання беларускай мовы І літаратуры
Беларусь, у рэдакцыі пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26. 04. 2006 г. №40; Палажэннем аб кваліфікацыйным экзамене,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
У мэтах рэалізацыі падпункта 1 пункта 5 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 года №15 ”Аб асобных пытаннях агульнай...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка