Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
старонка1/3
П Ф Холод
Дата канвертавання19.12.2012
Памер404.39 Kb.
ТыпАвтореферат
  1   2   3
Національний університет “Львівська політехніка”


Кропивницька Тетяна Павлівна
УДК 666.971


Пластифіковані цементи та будівельні МУРУВАЛЬНІ

розчини на їх основі


05.23.05 – будівельні матеріали та вироби


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів - 2011Дисертацією є рукопис


Робота виконана в

Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник
      • доктор технічних наук, професор


Саницький Мирослав Андрійович,

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри автомобільних шляхів


Офіційні опоненти
      • доктор технічних наук, професор

Кривенко Павло Васильович,

Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри будівельних матеріалів

- кандидат технічних наук

Дрималик Андрій Степанович,


ТзОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», м. Миколаїв,

керівник групи контролю якості
Захист відбудеться “18” лютого 2011 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.17 в Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Карпінського 6, навчальний корпус ІІ, ауд. 212.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1.


Автореферат розісланий “ ” січня 2011 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент П.Ф. Холод


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На даний час все більшого впровадження і вдосконалення набуває монолітно-каркасна технологія будівництва, яка забезпечує високий рівень індустріалізації, не вимагає створення виробничої бази високої вартості та дозволяє зменшити затрати у промисловому та цивільному будівництві. Дана технологія передбачає застосування цегли та блоків, які скріплюються мурувальним розчином, для зведення огороджувальних конструкцій та внутрішніх перегородок. Кладка з цегли та дрібноштучних виробів залишається актуальною також при будівництві малоповерхового житла та інших громадських будівель.

Останнім часом будівельні мурувальні розчини, як правило, виготовляються в централізованому порядку на стаціонарних розчинобетонних автоматизованих вузлах і доставляються автобетонозмішувачами у виді готових високорухомих сумішей до місця будівельних робіт. Тому виникає потреба одержання легковкладальних розчинових сумішей з підвищеним терміном придатності та будівельних розчинів з необхідною номенклатурою показників якості, зокрема при твердненні в умовах понижених додатних та від`ємних температур. Це визначає, що мурувальні розчини повинні характеризуватись високою функціональністю, а їх технологія вимагає нового підходу до створення цементної матриці за рахунок розробки спеціальних пластифікованих цементів для будівельних розчинів.

Узагальнення результатів досліджень в напрямку будівельного матеріало-знавства свідчить про можливість створення сильнопластифікованих багато-компонентних цементних систем за рахунок їх модифікування хімічними добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії, що дозволяє шляхом раціонального проектування мезоструктури одержати високофункціональні будівельні розчини, які характеризуються покращеною легкоукладальністю розчинових сумішей, забезпечують запроектовану марку за міцністю на стиск та відповідні показники якості, в тому числі при твердненні в різних температурних умовах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України за напрямом “Нові речовини і матеріали” і проектів Державного комітету України з науки, техніки і промислової політики “Наукові основи створення комплексних модифікаторів поліфункціональної дії на основі органо-мінеральних композиційних матеріалів для гідратаційно-активних силікатно-алюмінатних систем” (номер держреєстрації 0106U001335), “Фізико-хімічні основи створення цементуючих систем для конструкційних матеріалів нового покоління” (номер держреєстрації 0110U001109) та НДР “Розробка і дослідження цементів для будівельних розчинів на ВАТ “Миколаївцемент” відповідно до договору № 0130 від 04.07.2007 р. (номер держреєстрації 0107U004984).

Мета і задачі дослідження. Розробка пластифікованих цементів та будівельних розчинів на їх основі для мурувальних робіт шляхом модифікування комплексними добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії, а також оптимізація їх складів, дослідження процесів структуроутворення та номенклатури показників якості розчинових сумішей і будівельних розчинів, в т. ч. при твердненні в різних температурних умовах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- провести аналіз мезоструктури будівельних розчинів та оцінити ефективність дії пластифікуючих добавок різного типу і структури на технологічні властивості та міцність жирних і пісних будівельних розчинів;

- оптимізувати якісний та кількісний склад пластифікованих цементів з повітровтягувальними добавками для будівельних розчинів;

- встановити закономірності структуроутворення пластифікованих цементів для будівельних розчинів та фізико-хімічні особливості процесів їх гідратації;

- дослідити основні технологічні властивості легковкладальних розчинових сумішей, а також визначити вплив особливостей порової структури будівельних розчинів на їх міцність;

- на основі комплексного аналізу розроблених математичних моделей запроектувати ефективні склади високофункціональних будівельних розчинів за критеріями середньої густини і міцності;

- оптимізувати комплексні добавки пластифікуюче-прискорюючої дії для будівельних розчинів, що тверднуть при понижених додатних та від`ємних температурах, а також встановити особливості тверднення будівельних розчинів в сухих жарких умовах;

- дослідити номенклатуру показників якості легковкладальних розчинових сумішей та високофункціональних будівельних розчинів для мурувальних робіт;

- провести практичну апробацію розроблених пластифікованих цементів та високофункціональних будівельних розчинів для мурувальних робіт і обгрунтувати їх техніко-економічну ефективність.

Об’єктом досліджень є легковкладальні розчинові суміші та високо-функціональні будівельні розчини для мурувальних робіт, одержані шляхом модифікування цементів комплексними добавками пластифікуюче- повітровтягувальної дії.

Предметом досліджень є процеси регулювання технологічних властивостей розчинових сумішей з підвищеною рухомістю для направленого формування структури штучного каменю та будівельного розчину на основі пластифікованих цементів на мезо- та мікрорівнях, в тому числі при понижених додатних, від’ємних температурах та в сухих жарких умовах.

Методи досліджень. Експериментальні результати, одержані із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема рентгенівської дифрактометрії, електронної та оптичної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу, низькотемпературної дилатометрії. Визначення фізичних (середня густина, пористість, водопоглинання), фізико-механічних властивостей та показників якості розчинів проведено за традиційними методиками згідно діючих нормативних документів. Розрахунки та оптимізацію складів пластифікованих цементів та будівельних мурувальних розчинів на їх основі проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту.


Наукова новизна одержаних результатів:

- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість отримання високоефективних будівельних мурувальних розчинів на основі легковкладальних розчинових сумішей за рахунок сильнопластифікованих цементних систем з комплексними добавками повітровтягувально-прискорюючої дії, що забезпечують направлене формування мезоструктури розчинів та мікроструктури цементної матриці з утворенням стабільних продуктів гідратації;

- встановлені закономірності структуроутворення сильнопластифікованих портландцементів і багатокомпонентних цементів для будівельних розчинів та фізико-хімічні особливості процесів їх гідратації і тверднення залежно від типу і вмісту гідрофобно-пластифікуючих добавок повітровтягувальної дії, які зменшують внутрішнє тертя, запобігають розшаруванню легковкладальних розчинових сумішей і забезпечують високий технологічний ефект, а внаслідок суттєвого водоредукування призводять до підвищення міцності розчинів - технічний ефект;

- подальший розвиток отримала розробка наукових засад проектування високофункціональних будівельних мурувальних розчинів на основі пластифікованих цементів за критеріями середньої густини, міцності, теплопровідності з врахуванням закономірностей розподілу порової структури розчину та оптимізації складів комплексних модифікаторів для різних температурних умов тверднення;

- визначені принципи покращення показників якості високофункціональних будівельних розчинів за рахунок формування мікроструктури цементної матриці з системою дрібних замкнених повітряних пор – “демпферів напружень” при крихкому руйнуванні, термічних ударах, замерзанні води, що відіграють визначальну роль в покращенні якості кладки, а також підвищенні її міцності, деформативності та тріщиностійкості.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені пластифіковані цементи для розчинових сумішей підвищеної рухомості, пролонгованої в часі, що забезпечують запроектовану марочну міцність високофункціональних будівельних розчинів, внаслідок чого суттєво підвищується ефективність мурувальних робіт, а також забезпечується тверднення будівельних розчинів при понижених додатних та від’ємних температурах.

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано технологічні схеми виробництва пластифікованих портландцементів та багатокомпонентних цементів для будівельних розчинів. Розроблені технічні умови «Пластифіковані портландцементи для будівельних розчинів» ТУ У 26.5-02071010-142:2010. На ВАТ “Миколаївцемент” проведено випуск дослідних партій пластифікованого багатокомпонентного цементу для будівельних розчинів ЦБР-200 ПВ ДСТУ Б В.2.7-124-2004 в кількості 600 т.

На бетонорозчиновому вузлі ПП «Застава» проведено випуск легковкладальних розчинових сумішей (марка за рухомістю П12, розчин марки за міцністю на стиск М100), які використано ТзОВ «Мебель-сервіс» при зведенні цегляного будинку (12 поверхів) у м. Червоноград (вул. Мазепи), що забезпечило підвищення продуктивності праці та покращення якості кладки.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробці одержаних даних, впровадженні результатів роботи у виробництво і відображено в наукових роботах:

- досліджено вплив добавок пластифікуючої та повітровтягувальної дії на реологічні та фізико-механічні властивості портландцементів [1, 6, 7];

- вивчено вплив пластифікаторів різних типів на процеси гідратації та структуроутворення портландцементних композицій [2, 5, 8];

- оптимізовано склади будівельних мурувальних розчинів [9, 12, 10];

- встановлено фізико-хімічні закономірності тверднення будівельних розчинів при понижених додатних і від’ємних температурах [3, 5, 14];

- досліджено показники якості будівельних мурувальних розчинів на основі сильнопластифікованих цементів [4, 11, 13].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на конференціях: ХХ Міжнародній науковій конференції Жешув-Львів-Кошице (Кошице, Словаччина, 2005 р.); V науково-практичному семінарі „Структура, властивості та склад бетону” (Рівне, 2006 р.); І науково-практичній конференції “Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (Львів, 2007); 47-му Міжнародному семінарі по моделюванню і оптимізації композитів “Комп’ютерне матеріалознавство і прогресивні технології” (Одеса, 2008 р.); ІІ науково-технічній конференції «Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів» (Львів, 2008); 3rd International Symposium „Non-Tradition Cement and Concrete” (Brno, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції “Збірно-монолітні і збірні попередньо напружені залізобетонні конструкції та мости” (Львів, 2010 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції „Дни современного бетона” (Запоріжжя, 2010 р.); V міжнародній науково-практичній конференції “Край на научното развитие - 2010” (Софія, 2010) та на конференціях професорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка” 2005-2010 рр.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, в тому числі 6 - у вітчизняних наукових фахових виданнях, 8 - у матеріалах та тезах доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій і семінарів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 120 сторінках друкованого тексту основної частини, яка складається із вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації становить 164 сторінки і включає 40 таблиць, 48 рисунків, список використаних джерел (150 найменувань) та 6 додатків.
  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Політика міжнародного співтовариства по урегулюванню конфлікту в боснії та герцеговині

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Екологічні основи прогнозування та контролювання чисельності комах-шкідників сосни у нижньодніпров’Ї

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Деологічні домінанти діяльності політичних партій в умовах демократизації українського суспільства

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини молдавського воєводства

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано в Інституті Іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка