Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка»
НазваПа дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка»
Дата канвертавання17.12.2012
Памер41.17 Kb.
ТыпДокументы
Экзаменацыйныя пытанні

па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі»

(cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне i эканоміка»,


«Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі»)

на 2009 – 2010 навучальны год1

 1. Крыніцы і гісторыяграфія курса «Гісторыя Беларусі».

 2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 3. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. Полацкае княства – адно з першых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 5. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ.

 6. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ.

 7. Землеўладанне i землекарыстанне ў ВКЛ.

 8. «Устава на валокi» 1557 г. i яе вынiкi.

 9. Асаблiвасцi развiцця населеных месц Беларуска-Літоўсай дзяржавы ў XIII – першай палове XVI ст. Магдэбургскае права.

 10. Узаемаадносіны ВКЛ і кароны Польскай. Крэўская унія.

 11. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

 12. Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў.

 13. Паходжанне назваў «Русь», «Белая Русь» і «Літва».

 14. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці ў раннім сярэднявеччы на сучасных беларускіх землях.

 15. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры насельніцтва сучасных беларускіх зямель у ВКЛ.

 16. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Органы ўлады i кiравання.

 17. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

 18. Феадальнае землеўладанне на землях сучаснай Беларусі ў XVI – XVIII ст. Канчатковае запрыгоньванне сялян.

 19. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторыі сучаснай Беларусі пасля ўключэння іх у склад Расійскай імперыі.

 20. Галоўныя напрамкi палiтыкi царызму ў заходніх губернях у першай палове XIХ ст.

 21. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 1861 г. ў Паўночна-Заходнім краі.

 22. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Паўночна-Заходнім краі.

 23. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё Паўночна-Заходняга края на пачатку XX ст.

 24. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазные рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Паўночна-Заходнім краі.

 25. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкi.

 26. Грамадска-палітычны рух у заходніх губернях Расіі ў 20 – 30-я гг. XIX ст., паўстанне 1830 – 1831 гг. i ўзмацненне антылітвінскай палiтыкi самаўладдзя.

 27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Паўночна-Заходнім краі. Яго вынікі і значэнне.

 28. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у Паўночна-Заходнім краі ў 70 – 90-х гг. XIX ст.

 29. Утварэнне i дзейнасць палiтычных партый i арганiзацый у Паўночна-Заходнім краі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

 30. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. у Паўночна-Заходнім краі.

 31. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст.

 32. Фарміраванне літвіна-беларускай народнасці.

 33. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 34. Берасцейская царкоўна-рэлігійная унія.

 35. Рэфармацыя і Конррэфармацыя і іх уплыў на канфесійнае становішча насельніцтва ВКЛ.

 36. Канфесійнае становішча ў Паўночна-Заходнім краі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 37. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры ВКЛ у эпохі Адраджэння і Асветніцтва.

 38. Складванне беларускай літаратурнай мовы.

 39. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

 40. Войны ХVІ – ХVІІІ стст. і іх наступствы для насельніцтва ВКЛ.

 41. Унутраныя і знешнія прычыны заняпаду Рэчы Паспалiтай і яе падзелы.

 42. Заходнія губерніі Расіі ў вайне 1812 г

 43. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае становішча Паўночна-Заходняга края ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i яе ўплыў на тэрыторыю сучаснай Беларусі.

 45. Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Расii i ўстанаўленне савецкай улады на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 46. Абвяшчэнне незалежнасцi БНР.

 47. Утварэнне БССР: падставы, ход, значэнне.

 48. Утварэнне і лёс Літоўска-Беларускай ССР. Другое абвяшчэнне БССР.

 49. Утварэнне СССР і ўзбуйненне БССР.

 50. НЭП: сутнасць і ўрокі.

 51. Курс на «беларусiзацыю» i яе зрыў.

 52. Адметнасці індустрыялiзацыі і калектывiзацыі ў БССР.

 53. Заходняя Беларусь у складзе II Рэчы Паспалiтай.

 54. Пачатак ІІ сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

 55. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі.

 56. Усенародная барацьба беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі.

 57. Аперацыя «Баграціён». Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам.

 58. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН.

 59. Перыяд дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця. «Адліга» ў БССР.

 60. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 60 – 80-х гг. ХХ ст.

 61. Сутнасць палiтыкi «перабудовы» ў СССР. Асаблівасці яе правядзення ў БССР.

 62. Грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. XX ст.

 63. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублікі Беларусь.

 64. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

 65. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання.

 66. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 67. Беларуская мадэль развіцця.

 68. Рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг. і іх вынікі.

 69. Саюз Беларусі і Расіі: сучасны стан і перспектывы.

 70. Духоўнае i культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ ХХІ стст.
1 пытанні разгледжаны і зацверджаны на пасяджэннi кафедры 17.09.2009, пратакол №3Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconГісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
Рэспублікі Беларусь осрб 1-24 01 02-2008, а таксама Тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы І права Беларусі»...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconГісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
Вучэбная праграма складзена на падмурку адукацыйнага стандарту Рэспублікі Беларусь осрб 1-24 01 02-2008 І базавай праграмы па дысцыпліне...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconПытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне
Эа завочнага аддзялення спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эканоміка І кіраванне...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconВучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "гісторыя беларусі" у дзвюх частках Частка 1 Брэст Брду імя А. С. Пушкіна 2009 удк 94(476)(075)
Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс у 2 ч. / Н. П. Галімава [і інш.]; пад агульнай рэд. У. В. Здановіча. – Ч. 1 : – Брэст...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconЛекцыі па дысцыпліне «Эканоміка арган ізацыі (прадпрыемства)», бдту, кафедра Эікпхлк, вясна 2009
Лекцыі па дысцыпліне «Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства)», бдту, кафедра Эікпхлк, вясна 2009

Па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» cпецыяльнасць «Дзяржаўнае кiраванне I эканоміка» iconС. Н. Князеў 2011 г. Регістрацыйны № уд- гісторыя беларус І
Вучэбная праграма «Гісторыя Беларусі» складзена на основе тыпавой вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі», регістрацыйны № тд – сг....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка