Yatlar kapsamı
НазваYatlar kapsamı
Дата канвертавання16.12.2012
Памер29.48 Kb.
ТыпДокументы
YATLAR


Kapsamı

(1) Yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, kamarası, tuvaleti ve mutfağı olan deniz aracıdır. Kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden fazla uzaklaşmamak koşulu ile taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı geçmeyen, tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen deniz turizmi araçları da bu kapsamdadır.

(2) Oniki yatak kapasitesinden fazla, tonilato belgelerinde yolcu gemisi olarak nitelendirilmiş yat tipinde inşa edilmiş deniz araçları da bu kapsamda belgelendirilir.


Deniz turizmi araçları yatırımı yapacak gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıktan turizm yatırım belgesi alarak deniz turizmi aracı yatırımı yapabilirler. Deniz turizmi aracı işletmeciliği için belge talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmelikte belirtilen deniz turizmi araçlarından; Türk bayraklı en az bir deniz turizmi aracının mülkiyetine sahip olmaları veya en az bir yıl süre ile kiralamaları gerekir.


Deniz turizmi hizmetinde kullanılacak yatlar aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Yatçı sayısı ile uyumlu yemek masası, mini bar, oturma ve güneşlenme grupları.

b) Kapasiteye uygun bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı veya buz kutusu, kumanya için yeterli depo, yeterli hazırlık yerleri ve bulaşık yıkama yerini kapsayan mutfak.

c) Teknik normlara uygun yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, saç kurutma makinesi, tuvalet masası ve aynası, kişisel temizlik kiti, elbise dolabı, perde, kliması olan rahat kullanıma imkân verebilecek şekilde düzenlenmiş, suyun yayılımını engelleyici önlemler alınmış duşlu ve tuvaletli kamaralar.

ç) Mürettebatsız kiralanan yatlar hariç personel için ayrı kabin, duş ve tuvalet.


DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR :

- Kapasitesi otuz yatak ve üzerinde olan yat işletmelerinin müşterileri ile ilişkilerini düzenleyeceği bir büro kurmaları zorunludur. Kapasitesi otuz yatağın altında olan yat işletmesinin bir büro ile hizmet anlaşması düzenlemesi gerekir. Deniz turizmi aracı işletmelerinin şirket adresleri ile faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerlerinin farklı yerlerde olması durumunda faaliyet alanlarında bir büro kurmaları ya da aynı nitelikteki bir büro ile anlaşma yapmaları gerekir.

- 24 metrenin altındaki mürettebatlı ve mürettebatsız kiralanan yatlarda klima, çamaşır ve bulaşık makinesi, tuvalet masası ihtiyaridir.


YATLAR İÇİN DENİZ TURİZM ARACI İŞLETME BELGESİ TALEBİ


Başvuru belgeleri


1.Başvuru dilekçesi: (EK-1 Matbu Dilekçe) Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.


2.Teminat: Deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

3.Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

4.Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

5.Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.


6.Denize elverişlilik belgesi: Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

7.Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.

8.İşletme müdürü: Kapasitesi otuz yatak ve üzerinde olan yat işletmelerinin müşterileri ile irtibatı sağlayacakları bir büro kurmaları zorunludur. Bu bürolara da Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki niteliklere haiz işletme müdürü atanması gereklidir. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir.


9.Hizmet Anlaşması : Kapasitesi otuz yatağın altında olan yat işletmesinin bir büro ile hizmet anlaşması düzenlemesi gerekir.


ÖNEMLİ NOTLAR:


- Müdürlüğümüze, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur.

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.

- Bakanlığa ve Müdürlüğe verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Müdürlüğümüze ayrıca verilir.


İŞLEM SÜRECİ


-Başvurusu Valiliğimizce uygun bulunan deniz turizmi araçlarının Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.

-Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.

-Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.

-Her yıl yenilenmesi gereken süreli evrakların Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.


YATLAR İÇİN DENİZ TURİZM ARACI YATIRIM BELGESİ TALEBİ


Başvuru belgeleri


1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.


2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konuları arasında deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.


3.İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.


4.Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.


5.Deniz turizmi aracı Türkiye’de inşa edilecek ise: Gemi Mühendisleri Odasınca tasdikli 2 takım projenin, deniz aracı yatırımının başlayış ve bitiş tarihlerini belirten tersane sözleşmesinin, Denizcilik Müsteşarlığından alınan gemi inşa izin belgesinin verilmesi gerekir.


Deniz turizmi aracı ithal edilecek ise: Global listenin, proforma faturanın, deniz turizmi aracı katalogunun verilmesi gerekir.


6.Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.


7.Yatırım ve deniz aracı hakkında bilgi: Yatırımın yaklaşık maliyeti ve finansal kaynakları; öz sermaye, iç kredi ve dış kredilerden herhangi birinden yararlanarak yatırımı tamamlayacaklarını belirten açıklayıcı yazının ve yatırımın işletmeye yönelik pazarlaması hakkında bilgilerin dosyada bulunması gerekmektedir.


ÖNEMLİ NOTLAR:


- Müdürlüğümüze, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur.

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.

- Bakanlığa ve Müdürlüğe verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Müdürlüğümüze ayrıca verilir.


İŞLEM SÜRECİ


-Valilikçe incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda, Makam Onayı alınır.

-Belge ücretinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, turizm yatırımı belgesi düzenlenir.

-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.

-Yatırımın kısmen tamamlanması durumunda, söz konusu işletmenin kısmi turizm işletmesi belgesi talebinde bulunması gerekir.

-Belge kapsamında bulunan deniz araçlarının tümünün yatırımının tamamlanması halinde ise turizm işletme belgesi için Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.

-Yatırım süresi tamamlandığı halde başvuruda bulunulmamış ise, şirkete yazı ile uyarıda bulunulur. Şirketten herhangi bir cevap alınamaması halinde 2634 sayılı Kanun gereği belgesi iptal edilir.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт
Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка