На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
НазваНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
Дата канвертавання21.11.2012
Памер85.72 Kb.
ТыпДокументы
Тэст № 5

Інструкцыя для вучняў

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі застаецца час, вяртайцеся да прапушча-ных заданняў.

У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання.

А1. Адзначце словы, у якіх літара ц абазначае мяккі гук [ц'] .
1)цэгла 4)усамалёце

 1. на плоце 5) пазіцыйны

 2. ланцуг

А2. Адзначце радкі, дзе ўсе падкрэсленыя галосныя з'яўляюцца націскнымі.

 1. абутковы, веснавы 4) кулінарыя, дубліраваць

 2. шэсцьдзесят, параліч 5) дыямент, загарадка

 3. алфавіт, каўчук,

АЗ. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Э.

 1. ш.. .рсцяны 4) р... льеф

 2. ш.. .сць 5) ац.. .нка

 3. інж...нер

А4. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Я.

1)земл...коп 4)кул...мёт

 1. св...тлавалосы 5) жыцц...сцвярджальны

 2. словазм...ненне

А5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Й.

 1. за.. .кацца 4) па.. .граць

 2. пады.. .сці 5) вы.. .грыш

 3. сы...граць

А6. Адзначце словы, у якіх пішацца прыстаўная літара.

 1. ...этакі 4) ...ультыматум

 2. за...ушніцы 5) ...ронія

 3. Радзі...он

А7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Ў.

 1. ва ...ладзікаўказе 4) збожжа...борка

 2. а...дыенцыя 5) а...л

 3. рабочыя-...пакоўшчыкі

А8. Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак.

1)подз...віг 4)аген...чык

2)дзес...ці 5)Сібір...ю

3) вішан...

А9. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара.

 1. аванпос.. .ны 4) фаршта.. .т

 2. со...нца 5) ра...сада

 3. ра...злавацца

АІО. Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні патрэбнай формы адбываецца чар-гаванне зычных гукаў.

 1. званочак на (дугу) 4) падысці да (хатка)

 2. з новай (эпоха) 5) ехаць па (мост)

 3. стаяць на (дарога)

А11. Адзначце словы, у якіх пішацца вялікая літара.

 1. Мар'іна (Г,г)орка 4) (Н,н)овы год

 2. (П,п)аўночны полюс 5) (К,к)упалаўскія вершы

 3. (М,м)інскія вуліцы

А12. Адзначце словы, якія ўтвораны шляхам складання асноў.

 1. земляроб 4) цар-дуб

 2. хата-чытальня 5) снегапад

 3. своеасаблівы

АІЗ. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы ўжыты правільна.

 1. адукаваны чалавек 4) не апраўдаў давер

 2. адукацыйны чалавек 5) не апраўдаць даверлівасць

 3. адукаваная ўстанова

А14. Адзначце радкі, у якіх усе словы з'яўляюцца сінанімічнымі.

 1. абнавіць, асвяжыць, рэстаўрыраваць 4) абавязкова, безумоўна, немінуча

 2. вільготны, сыры, вадкі 5) палеткі, палі, нівы

 3. абараніць, адстаяць

А15. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок.

 1. агульна_народны 4) паў_Еўропы

 2. грамадска_палітычны 5) генерал_маёр

 3. паў_горада

А16. Адзначце назоўнікі з канчаткам (-Ю).

 1. убачыць жыраф... 4) аб містэр...

 2. купіць хлеб... 5) няма выбар...

 3. не адчуваць стом...

А17. Адзначце сказы, у якіх дапушчаны памылкі.

 1. Прыезджы маэстра захапіў усіх, хто трапіў на яго канцэрт.

 2. На дэсерт мае суседкі заказалі смачны жэле.

 3. Маршрутнае таксі рэгулярна ходзіць па вуліцах нашага горада.

 4. Прыгожае какаду не водзіцца ў нашых лясах.

 5. Урачысты рэквіем Моцарта выконвае сімфанічны аркестр.

А18. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткам -іць(-ыць).

 1. выбер(а,ы)ць 4) выраш(а,ы)ць

 2. патуш(а,ы)ць 5) знойдз(е,і)ць

 3. пахн(е,і)ць

А19. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

 1. Малако таннейшае, чым масла.

 2. Ціхі акіян найглыбейшы за Атлантычны.

 3. Матчыны пірагі самыя смачныя.

 4. Здароўе даражэй багацця.

 5. Да грамады падьшюў самы стараваты дзед.

А20. Адзначце лічэбнікі, у якіх пішацца літара Е.

1) с.мнаццаць 4) п...цьсот

2)дзес...ць 5) дз...вяноста і'

3) с.мідзесяты

А21. Адзначце сказы, у якіх ужываецца зваротны займеннік сябе.

 1. Ужо другі дзень Корсак не знаходзіў спакою.

 2. Царык азірнуўся і, прыціскаючы да левую руку, засмяяўся.

 1. Не сціх Царык яшчэ і на рыпучым ганку, прыпыніўшыся і прапускаючы на-
  перад Міцю.

 1. Сам з пагаворыш, і гарката спадзе з душы.

 2. У сне Міця ўбачыў з Чэсяй у нейкім таварным вагоне.

А22. Адзначце словазлучэнні з няправільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

 1. падрыхтаваны ўрок 4) напісаны адказ

 2. зразумелы адказ 5) нечапатыя рэчы

 3. пажаўцеўшыйся ліст

А23. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

 1. Лежачы на сене, добра думаць пра вечнае.

 2. Ліхтар гарэў, вымалёўваючы квадрат акна.

 3. Слухаючы выступленне, узнікаюць розныя думкі.

 4. Не хваліся сеўшы, а хваліся з'еўшы.

 5. Дагледзіўшы зямлю, будзе ж нешта расці на ёй.

А24. Адзначце словы, якія пішуцца разам.

 1. падняцца на_ верх гары 4) спаць на_хаду

 2. што_вечар 5) спяваў па_нямецку

 3. да_волі адпачываць

А25. Адзначце сказы, у якіх НЕ<НЯ) пішацца асобна.

 1. (Н.. .)прыяцель наступае.

 2. Пішчаць (н...)мышы, а хтоеьці яшчэ.

 3. Спіс далёка (н... )поўны.

 4. Застаўся (н...)свежы хлеб.

 5. Бацьку (н...)здаровіцца.

А26. Адзначце пропускі, дзе пішацца НЕ (НЯ).

Што толькі н_1 казалі пра яго людзі! I што ён не мае н_2роду н_3племені, і што ў яго снегу леташняга н_4дапросішся... Але ўсё гэта было н_5праўдай.

А27. Адзначце сказы з моўнымі памылкамі.

 1. Перад ганкам стаяла чалавек пятнаццаць калгаснікаў.

 2. У васьмі кіламетрах адсюль у быстры Нёман упадае ціхая рачулка Вуша.

 3. Валя пабегла за доктарам.

 4. Зямля сумуе па плузе і па насенні, па жніўнай песні.

А28. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік.

 1. Шчасце крочыць з маленькім сынам просекай і гаварыць пра птушак.

 2. Я радавы запасу і будучыні творца.

 3. Я хаджу закаханы ў твае краявіды і шапчу як прызнанне: «О, мой край да-

рагі».

4) Ноч. Цішыня. На вуліцы не чуваць ні гуку.

А29. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску.

 1. На зарослай лілеямі водмелі стаяць ружовыя_лірычна-маўклівыя фламінга.

 2. Дарога пайшла тут цвёрдая без сумётаў падмеценая_вылізаная ветрам.

 3. У гэты час аб Салаўю ні слуху_ ні духу не было.

 4. Вецер не скалыхне ні аднаго лісціка_ ні адной травінкі.

АЗО. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Відаць агароды, агароджаныя сады, у якіх здалёку гараць золатам яблыкі.

 2. Што ўвогуле можна сказаць чалавеку ў такія імгненні?

 3. Бадай не варта было заходзіць да Ірыны ў такі час.

 4. У аўтобусе здаецца ад аднаго белага святла стала цяплей і ўтульней.

АЗІ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Горава пасадзіла Андрэя ў кутку і сама села непадалёк аддзеленая ад яго сто-
  лікам.

 2. Ён скончыў чытаць і настала нечаканая цішыня доўгая, гнятучая.

 3. Асветпены і абагрэты сонцам лес глядзеў зусім-такі весела.

 4. 3 працы Косця вярнуўся разгарачаны, спацелы.

А32. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. За гэту якасць мы хлапчукі шчыра паважалі дзеда.

 2. У кожнага беларускага паэта ці празаіка мы знойдзем творы пра Бацькаўшчыну.

 3. Князь-возера або Чырвонае знаходзіцца на Палессі.

 4. Тут пахаваны бацькі блізкага сябра Адама Міцкевіча Яна Чачота.

АЗЗ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Тоня прысела і асцярожна прасунуўшыся ў расколіну апынулася ў сярэдзіне
  дуба.

 2. Насіў Ігнат гэтую вопратку не саромеючыся.

 3. Кожную раніцу прачнуўшыся Біруля выходзіў у сад.

 4. Вася ідзе па светлым бярэзніку павольна і расхінаючы рукамі высокую траву.

А34. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

*■ *" 1) Неўзабаве з-за блізкае хрыбціны гор выслізнула_і пачало прыграваць прамя-ністае ўранку сонца.

 1. У траве дзе-нідзе валяліся непадабраныя трэскі_і жаўцела пілавінне.

 2. Выкруцілі агонь у лямпе_і ўсе ўбачылі ў асобе доктара высокага мужчыну ў
  шынялі.

 3. Хацеяася есці, цеяа прьжметна слабела _і ад думак аб ежы ў рот наплывала сліна.

А35. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1. Маці зірнула на нас, калі мы ўвайшлі_і заплюшчыла вочы.

 1. Той даўні выпадак_пра які не раз напамінаў Вішнявец, здарыўся, калі я пай-
  шоў у першы клас.

 2. Я люблю пазіраць туды, дзе шумяць каласамі шырокія нівы_ або рассціла-
  юцца бясконцыя зялёныя лугі.

 1. Ад шчасця я нават забыўся сказаць_якое добрае слова.

А36. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца двукроп'е.

 1. Я сягоння не засну_ сустракаць пайду вясну.

 2. Даўно вядома_зялёным раслінам патрэбна сонечнае святло.

 3. Кот на печы_холад на дварэ.

 4. Рыхтуюцца ў рэйс параходы_звіняць якароў ланцугі.

А37. Выберыце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку на месцы про-пускаў.

Не раз было з далёкай далі к сваёй вярталіся зямлі яны каго ўжо не ча-

калі па кім і слёзы пралілі.

 1. Працяжнік, коска, коска. 3) Коска, двукроп'е, коска.

 2. Двукроп'е, коска, коска. 4) Коска, коска, коска.

А38. Якая схема адпавядае пастаноўцы знакаў прыпынку ў наступным сказе з простай мовай?

Турсевіч нахіліўся над сябрам (В,в)ось цяпер ты шчаслівы, бо ні аб чым не думаеш (П,п)адумаў ён.

1)А-П»,-а. 3)А:«П»,-а.

2) А:«П:»- А. 4) А: - «П,»а.

А39. У якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся тэкст?

1. Стагі здалёк нагадвалі вялізныя пясчаныя курганы, што ўзвышаліся над полем. 2. Шырокі корпус яе ружавеў паміж стагоў саломы. 3. 3 поля бясконца плылі купчастыя вазы снапоў. 4. Побач з імі важна крочылі, трымаючы лейцы, мясцовыя хлапчукі. 5. Трэці дзень гула малатарня.

1)2,1,5,4,3 4)1,5,4,2,3

2)5,2,1,3,4 5)4,5,3,2,1

3)3,2,1,5,4

А40. Вызначце стыль і тып тэксту.

У працэсе жыццядзейнасці расліна вылучае праз наземныя органы і карані вадкія, газападобныя і цвёрдыя актыўныя рэчывы, стварае вакол сябе канкрэт-нае біяхімічнае асяроддзе. Актыўныя біяхімічныя рэчывы ў адных выпадках амаль не ўплываюць на рост суседніх раслін. Напрыклад, карарёвыя выдзялен-ні кармавога лубіну стымулююць рост злакаў, пустазелле стрымлівае рост многіх культурных раслін. Лятучыя выдзяленні зялёных раслін згубна дзейні-чаюць на шкодныя чалавеку гніласныя бактэрыі. Такія ўласцівасці маюць, на-прыклад, цыбуля, часнок, хрэн, эўкаліпт. Іх выкарыстоўвае медыцына. Выву-чэнне ўзаемадзеяння раслін паміж сабою і з мікрафлорай дае магчымасць чала-веку мэтанакіравана ўздзейнічаць на раслінны свет. (БелСЭ)

 1. Навуковы, апісанне. 4) Публіцыстычны, апісанне.

 2. Навуковы, апавяданне. 5) Публіцыстычны, павяданне.

 3. Навуковы, разважанне.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць болыы за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconП, п)адуанскі універсітэт 4) (П,п)ушкінскія чытанні (У,у)сходнія славяне 5) (Ф, ф)едзевы малюнкі (А,а)йчынная гісторыя А12. Адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным спосабам
На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconЯк рыхтаваць дамашняе заданне
Выканай заданне па аднаму прадмету. Падручнік, сшыткі І ўсё неабходнае па гэтаму прадмету адразу пакладзі ў партфель. Зрабі перапынак...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconЗаданні для замацавання ведаў па новых правілах арфаграфіі
Калі замест пропуску неабходна ўставіць літару у (складовае), пастаўце лічбу 1, калі ў (нескладовае) – лічбу 2

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconМолодой юрист из Докшиц благодарен судьбе и своим учителям
Найбольшае маральнае задавальненне малады юрыст атрымлівае, па яго словах, калі ўдаецца дапамагчы прадпрыемству пры пагашэнні запазычанасці,...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНастаўнік называе слова. Калі яно абазначае жывую істоту, дзеці імітуюць яе рухі, калі нежывую – спакойна стаяць. Вучань, які памыліўся выходзіць з гульні. Казуля – кашуля Лыжка – мышка Дошка – кошка Крот – рот Жабка – шапка Ножык – вожык Рак – мак Качка – тачка
Дык вось, на дошцы вы бачыце звычайны, на першы погляд, квадрат, але гэта не так. Наш квадрат чароўны, ён складаеццаз 9 маленькіх...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconКалі чакаецца добрае надвор’е, гавораць : "Заўтра будзе цёпла, бо камары таўкуць ". Як трэба закончыць выраз?
У народзе пры нагляданні за паводзінамі камароў прагназуюць надвор’е наступнага дня. Калі чакаецца добрае надвор’е, гавораць

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка