На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
НазваНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
Дата канвертавання21.11.2012
Памер82.62 Kb.
ТыпДокументы
Тэст № 3

Інструкцыя для вучняў

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі застаецца час, вяртайцеся да прапушча-ных заданняў.

У кожным заданні можа быць болыы за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання.

А1. Адзначце словы, у якіх ёсць падоўжаны гук [ч].

 1. ноччу 4) наводчык

 2. адчай 5) ваяўнічы

 3. ачышчэнне

А2. Адзначце радкі, дзе ўсе падкрэсленыя галосныя з'яўляюцца націскнымі.

1) малы, крапіва 4) упрысаокі, пасланец
2)аер, далей 5) прывід, рубель

3) закапаны, жывіць

АЗ. Адзначце словы, у якіх пішацца літара А.

1)ш...птаць 4)др...зіна

 1. Ж.. .нева 5) Ч.. .рнышэўскі

 2. літ...ра

АЗ. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Ё.

 1. акардэ...н 4) аксі...ма

 2. і...нны 5) Мі...ры

 3. ра...н

А5. Адзнаяце словы, у якіх пішацца літара Й.

1)за...ехаць 4) сы...ходзіць

2)зна...сці 5)за...рдзецца

3) за...сці

А6. Адзначце словы, у якіх пішацца прыстаўная літара.

 1. ...уступны 4) ...оптыка

 2. ...этак 5) ...угор

 3. ...окны

А7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Ў.

 1. арка.. .звышалася 4) праверачна-...ліковы

 2. калёкві.. .м 5) а.. .тамат

 3. ва ...збекістане

А8. Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак.

 1. чац...вер 4) ледз...ве

 2. паштал...ён 5)Марэс...еў

 3. с.вята

А9. Адзначце словы, у якіх дапушчана памылка.

 1. бязвыездна 4) абвесны

 2. радастны 5) баластны

 3. Кранштадт

АІО. Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні патрэбнай формы адбываецца чар-гаванне зычных гукаў.

 1. кветкі на (луг) 4) адпавядаць (вага)

 2. ісці ад (цётка) 5) сядзець на (сук)

 3. атрымаць (адзнака)

А11. Адзначце словы, у якіх пішацца вялікая літара.

 1. (Б, б)арсікава будка 4) (В,в)ольтава дуга

 2. (К, к)оласаўскія чытанні 5) (Дз, дз)ень настаўніка

 3. (К, к)упалаўскія персанажы

А12. Адзначце словы, утвораныя суфіксальным спосабам.

 1. памяць 4) двойчы

 2. часопіс 5) узвышша

 3. гарадскі

АІЗ. Адзначце словазлучэнні, у якіх прыметнікі ўжыты ў пераносным значэнні.

 1. свежы ранак 4) свежы снег

 2. свежая навіна 5) свежыя агуркі

 3. свежы хлеб

А14. Адзначце радкі, у якіх усе словы з'яўляюцца сінанімічнымі.

 1. смуродны, смеццевы 4) разам, сумесна, калектыўна

 2. зажываць, зарастаць, гадавацца 5) мініяцюрны, мікраскапічны

 3. ганьбіць, няславіць

А15. Адзначце словы, якія пішуцца разам.

 1. у_ бок вёскі 4) надта не_прыемная падзея

 2. на_заўжды 5) пяці_мільённы

 3. вела_спорт

А16. Адзначце назоўнікі з канчаткам -У(-Ю).

 1. не сустрэць бабул... 4) аб навабранц...

 2. гудзенне матор... 5) беларускага народ...
  3)нямагуст...

А17. Адзначце сказы, у якіх дапушчаны памылкі.

 1. Удзельнікаў семінара сустракаў галоўны аграном камбіната Галіна Корзун.

 2. Фларысгыцы прысвяціла свой вольны час маладая дызайнер Ганна Чарняўская.

 3. Знакамітая вучоны-батанік Верасава шмат часу адводзіць на вопытную работу.

 4. Праграміст Пятрова выдатна валодае камп'ютэрам.

 5. Галоўны інжынер завода Пронін Т. М. падпісаў загад аб прыёме вопытнай
  мадэлі.

А18. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткам -еш (-аш).

 1. звон(а,ы)ш 4) адрэж(а,ы)ш

 2. плач(а,ы)ш 5) выбеж(а,ы)ш

 3. крыкн(а,ы)ш

А19. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі

 1. Здрада страшнейшая за кулю.

 2. Ночы сталі даўжэй.

 3. Я сустрэў лепшага сябра.

 4. Хлопчык смялей сваіх аднагодкаў.

 5. Наш план больш асцярожны.

А20. Адзначце лічэбнікі, у якіх пішацца Ь.

 1. восем... дзесят 4) пяц.. .сот

 2. дз...весце 5) сем...наццаць

 3. міл...ярд

А21. Адзначце сказы, у якіх ужываецца зваротны займеннік сябе.

 1. Быў Антось у школе, як і ўсе. Адсядзіць — а потым пачынаецца работа!

 2. Днём збіраліся мы ў зацемненых сенцах і сядзелі там ажно да вечара.

 3. Дзед папярэдзіў нас, каб паводзілі вельмі ціха і не варушыліся.

 4. Птушачка гойсала пад струменьчыкам вады, падстаўляючы пад пырскі вады
  ўсю .

 5. А дзед глядзіць на дзіва-птушачку і так радасна ўсміхаецца.

А22. Адзначце словазлучэнні з няправільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

 1. падсохшая трава 4) ідучыя людзі

 2. засеянае поле 5) спалоханая дзяўчынка

 3. зжатае жыта

А23. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

 1. Усе працавалі на лузе, складваючы сена ў копы.

 2. Браўшы абавязкі, трэба іх выконваць.

( 3) Рыхтуючыся да экзаменаў, неабходна паўтарыць пройдзенае раней.

 1. Красуе жыта, сонца засланяючы сабой.

 2. Гледзячы перадачу, узнікалі цікавыя думкі.

А24. Адзначце словы, якія пішуцца разам.

1)заходзьцепа_трое 4) сядзець у_двух

 1. выплыў на _паверх 5) рагатаў да_ўпаду

 2. замяло на _глуха

А25. Адзначце сказы, у якіх НЕ (НЯ) пішацца разам.

 1. (Н.. .)ўзабаве з'явіўся самалёт. 4) У хаце (н.. .)было печы.

 2. (Н.. .)сядзіцца ў хаце дзецям. 5) Прабачце за такую (н.. .)дарэчнасць

 3. Васіль (н...)задаволена азірнуўся.

А26. Адзначце пропускі, дзе пішацца НЕ (НЯ).

Хто н_' ведае, што н_2 ўміручай будзе дружба, якая н_3 баіцца н_4 якіх выпрабаванняў, якая н_5 раз праверана часам.

А27. Адзначце сказы з моўнымі памылкамі.

 1. Безліч малых рэк і ручаёў жывіць возера.

 2. Два летніх дні яны правялі ў сяброў.

 3. То ж здалося камару, што ён болыны за гару.

 4. Тоня толькі пасмяялася над сваім страхам.

А28. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік.

 1. Вялізнае бачыцца на адлегласці.

 2. Каб жыць сумленна трэба рвацца, блытацца, біцца, вечна змагацца і губ-

ляць.

 1. Спакой душэўная подласць.

 2. Дзіцячае чытанне гэта дабраахвотнае паланенне на ўсё жыццё.

А29. Адзначце сказы, у якіх пунктуацыю трэба дапоўніць коскамі.

 1. Густы цёмна-зялёны ячмень фанабэрыста распускае вусы.

 2. А колькі сэрца аддаў Міцкевіч нашым палям і пушчам і ціхай яснай Свіцязі.

 3. Не стала лірычных алей і куткоў ні для закаханых ні для салаўёў.

 4. Высока ў блакіце ў раскошнай ляноце плывуць невялікія рэдкія аблачынкі.

АЗО. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Нарэшце птах перастаў дзічыцца.

 2. I здалося не стрымала хмара цяжару грамоў.

 3. Я прыгадаю тут дарэчы далёкі час маей вясны.

 4. Да перапынку заставалася прыкладна чвэрць гадзіны.

АЗІ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Пачутае парадыё віншаванне прыемна ўразіла Анатоля.

 2. Ночы пачаліся ціхія, вільготныя і цёмныя.

 3. На нарах ляжалі варахі сена прыкрытага радном.

 4. Добрая, ружовая з марозу яна ўвесь час казала нешта таксама добрае.

А32. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Звалі князёўну Паліна або проста Поля.

 2. Вядомыя ўсяму свету мапстры балета Дзюпрэ і Пуціні на свае вочы перака-
  наліся ў майстэрстве маленькіх артыстаў Нясвіжа.

 3. На радзіме Сімяона Полацкага ведалі як славутага настаўніка, выкладчыка.

 4. Вядомы нарадзіме паэт ён праславіўся і далёка за яе межамі.

АЗЗ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Бабуля згаджаецца не спрачаючыся.

 2. Прыпазніўшыся верасаўцы варочаліся ў хату ўжо стракатыя ад снегу.

 3. Багдановіч сядзеў у цемнаце і цяжка кашляў затульваючы рот белай хустач-
  кап.

 4. Бацька проста не мог сядзець склаўшы рукі.

А34. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1. Праўшоў невялікі дождж_^ы зноў стала суха.

 2. Шуміць у галаве_ і хочацца спаць.

 3. Ноўгарад не вытрымаў удару _і войскі полацкага князя захапілі яго.

 4. У кутку ляжала трохі ўчарнелага сена _і бялела некалькі брудных паперын.

А35. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1. Я заплюшчыў на хвіліну вочы, а _калі адкрыў іх, пабачыў, што перада мною
  вымалёўваюцца сілуэты коннікаў.

 2. Я ведаю, што такое любіць_і што такое ненавідзець.

 3. Ён нахмурыўся, не ведаючы_ці радавацца, што бачыць яе.

 4. Валя настолькі не адчувала плыні часу, што _калі зірнула на гадзіннік, не па-
  верыла вачам.

А36. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца двукроп'е.

 1. Снег падаў колькі разоў і раставаў_адтавала зямля.

 2. Спяшаецца Уладзік са школы дадому_ёсць многа работы ў хаце малому.

 3. Я рад ласі маю вольную старонку палюбілі сям'ёй.

 4. Павее ветрык_што за пахі!

А37. Выберыце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку на месцы про-пускаў.

Вада ў затоках цёмна-зялёная, з сонечнымі плямамі_ бо над імі вербы ўтва-раюць цэлыя тунелі_і ў гэтых тунелях, у імгле, цэлыя чароды чаўноў.

 1. Коска, коска. 3) Двукроп'е, працяжнік.

 2. Двукроп'е, коска. 4) Коска, працяжнік.

А38. Якая схема адпавядае пастаноўцы знакаў прыпынку ў наступным сказе з простай мовай?

Мы, дзятва, па яго заказу рабілі шчыты з надпісамі (Б, б)еражыце лес (Л,л)ес — наша багацце і растаўлялі іх на прасеках, ля дарог, на лясных сцеж-ках

 1. А: «П!», «П»- а. 3) А: «П»,«П»,- а.

 2. А - «П»:- А. 4) А - «П!»- а.

А39. У якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся тэкст?

1. Трое сутак яны шалелі над палескімі абшарамі, а на чацвёртыя нагналі хмар. 2. Хутка сцямнела. 3. Нягоду прынеслі паўночныя вятры. 4. Шапавал заўважыў хмару, калі за кабінай прарэзліва-суха трэснуў пярун. 5. Зноў усха-піўся вецер, і хлынуў праліўны дождж.

1)1,4,3,5,2 4)4,5,2,1,3

2)2,3,1,4,5 5)5,4,1,3,2

3)3,1,4,2,5

А40. Вызначце стыль і тып тэксту.

Калійныя солі — асадкавыя горныя пароды, складзеныя з лёгкараства-ральных солей калію, звычайна разам з натрыем, магніем і інш. Асноўныя мі-нералы сільвін, карналіт. Калійныя солі — асноўная сыравіна, з якой атрымлі-ваюць калійныя ўгнаенні, металічны калій і яго злучэнні.

Утварэнне калійных солей адбываецца пры выпарэнні ці ахалоджванні расолаў, насычаных каліем, у ізаляваных басейнах, дзе выпарэнне пераважае над паступленнем вады. Паклады калійнай солі звычайна прымеркаваны да верхніх частак разрэзаў галагенных фармацый... (БелСЭ)

 1. Навуковы, апавяданне. 4) Афіцыйна-дзелавы, апісанне.

 2. Навуковы, апісанне. 5) Афіцыйна-дзелавы, апавяданне.

 3. Навуковы, разважанне.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНа выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі
У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconП, п)адуанскі універсітэт 4) (П,п)ушкінскія чытанні (У,у)сходнія славяне 5) (Ф, ф)едзевы малюнкі (А,а)йчынная гісторыя А12. Адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным спосабам
На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconЯк рыхтаваць дамашняе заданне
Выканай заданне па аднаму прадмету. Падручнік, сшыткі І ўсё неабходнае па гэтаму прадмету адразу пакладзі ў партфель. Зрабі перапынак...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconЗаданні для замацавання ведаў па новых правілах арфаграфіі
Калі замест пропуску неабходна ўставіць літару у (складовае), пастаўце лічбу 1, калі ў (нескладовае) – лічбу 2

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconМолодой юрист из Докшиц благодарен судьбе и своим учителям
Найбольшае маральнае задавальненне малады юрыст атрымлівае, па яго словах, калі ўдаецца дапамагчы прадпрыемству пры пагашэнні запазычанасці,...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconНастаўнік называе слова. Калі яно абазначае жывую істоту, дзеці імітуюць яе рухі, калі нежывую – спакойна стаяць. Вучань, які памыліўся выходзіць з гульні. Казуля – кашуля Лыжка – мышка Дошка – кошка Крот – рот Жабка – шапка Ножык – вожык Рак – мак Качка – тачка
Дык вось, на дошцы вы бачыце звычайны, на першы погляд, квадрат, але гэта не так. Наш квадрат чароўны, ён складаеццаз 9 маленькіх...

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconКалі чакаецца добрае надвор’е, гавораць : "Заўтра будзе цёпла, бо камары таўкуць ". Як трэба закончыць выраз?
У народзе пры нагляданні за паводзінамі камароў прагназуюць надвор’е наступнага дня. Калі чакаецца добрае надвор’е, гавораць

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка