Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
НазваРабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
Дата канвертавання12.12.2012
Памер149.69 Kb.
ТыпРабочая программа


Учреждение образования

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета математики и информатики


__________________Ливак Е.Н.

«___» _______ ____________ г.


Регистрационный № УД- _____/р.Алгебра і тэорыя лікаў


Учебная программа для специальности:

(рабочий вариант)


1-310301-05 Матэматыка (інфармацыйныя тэхналогіі)

(код специальности) (наименование специальности)


Факультет матэматыкі і інфарматыкі


Кафедра алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі

(название кафедры)

Курс 1


Семестр 2


Лекции 50 Экзамен 2

(количество часов) (семестр)Практические (семинарские)

занятия 52 Зачёт –

(количество часов) (семестр)
Лабораторные занятия Зачёт

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине 102 высшего образования дзённая

(количество часов)


Склала Т.І.Капылова, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт


2010 г.


Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 “Математика (по направлениям)”, утверждённой 29.12.2008 г. Рег.№ ТД – G. 161 / тип.


дата утверждения, регистрационный номер)


Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики

26.06.2010 г., протокол N°10
Заведующий кафедрой

____________________ А.А. ГриньОдобрена и рекомендована к утверждению на заседании Методической комиссии факультета математики и информатики

29.06.2010 г., протокол N° 6
Председатель

_______________ ________________


Одобрена и рекомендована к утверждению на заседании Совета факультета

математики и информатики

30.06.2010 г., протокол N° 6


Учёный секретарь

_________________ _________________________

1. ТЛУМАЧАЛЬНЫ ДОПІС


    1. Мэты выкладання дысцыпліны

Выкладанне асноваў лінейнай алгебры: вывучэнне лінейных прастораў, лінейных адлюстраванняў, квадратычных і білінейных формаў, эўклідавых і ўнітарных прастораў і іх лінейных адлюстраванняў.    1. Задачы вывучэння дысцыпліны

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнты павінны

ведаць асноўныя паняцці лінейнай алгебры: лінейныя прасторы, лінейныя адлюстраванні, квадратычныя і білінейныя формы, эўклідавы і ўнітарныя прасторы і іх лінейныя адлюстраванні (азначэнні гэтых паняццяў, прыклады, асноўныя тэарэмы);

валодаць навыкамі вылічэнняў у канцамерных лінейных прасторах, у прасторах лінейных адлюстраванняў, прывядзення квадратыных формаў да кананічнага выгляду, прывядзення матрыцы лінейнага адлюстравання лінейнай (эўклідавай, унітарнай) прасторы да нармальнага выгляду.


Патрабаванні да кампетэнцыяў

акадэмічных:

авалодаць базавымі паняццямі лінейнай алгебры;

ведаць асноўныя тэарэмы лінейнай алгебры;

сацыяльна - асабістых:

  • папоўніць веды пра навуковы падыход да аналізу рэчаіснаці, умець ужываць іх у сацыяльна – эканамічных стасунках, штодзённым жыцці;

  • зразумець неаходнасць даказваць усё, што ты сцвярджаеш і не верыць ніводнаму недаказанаму сцверджанню;

прафесійных:

умець вылучаць асноўныя паняцці і факты ў іх лагічнай паслядоўнасці;

умець ужываць атрыманыя веды пры вывучэнні іншых матэматычных дысцыплінаў.


2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
п/п

Наименование

раздела, темы дисциплины

Содержание в соответствии с

типовой учебной программой (учебной программой)

1

Лінейныя прасторы

Азначэнне лінейнай прасторы, прыклады, уласцівасці. Лінейная залежнасць вектараў. Падпрастора лінейнай прасторы. Базіс лінейнай прасторы. Ранг сістэмы вектараў. Ранг матрыцы. Сума і перасячэнне падпрастораў. Прамая сума падпрастораў.

2

Лінейныя адлюстраванні

Азначэнне лінейнага адлюстравання, прыклады, уласцівасці. Аперацыі над лінейнымі адлюстраваннямі. Матрыца лінейнага адлюстравання. Ізамарфізмы лінейнай прасторы. Ядро і вобраз лінейнага адлюстравання. Агульная тэорыя сістэмаў лінейных раўнанняў. Уласныя вектары лінейнага пераўтварэння. Жарданава форма матрыцы.

3

Квадратычныя і білінейныя формы

Азначэнне квадратычнай і білінейнай формы над полем. Кананічны выгляд квадратычнай формы. Нармальны выгляд квадратычнай формы над R і C. Нязменназнакавыя квадратычныя формы. Крытэр Сільвестра.

4

Эўклідавы і ўнітарныя прасторы

Азначэнне скалярнага здабытку над палямі R і С. Артаганальныя вектары, працэс артаганалізацыі. Сувязь паміж ортаўнармаванымі базісамі. Артаганальны дадатак падпрасторы.

5

Лінейнвя пераўтварэнні эўклідавых і ўнітарных прастораў

Ізамарфізмы эўклідавых (унітарных) прастораў. Нармальная форма артаганальнай (унітарнай) матрыцы. Самаспалучаныя лінейныя пераўтварэнні. Нармальная форма сіметрычнай (эрмітавай) матрыцы.


3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Номер раздела, темы, занятия

Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний

лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные занятия

управляемая самостоятельная работа студентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Азначэнне лінейнай прасторы.

2

3


[1] – [7]Лінейная залежнасць вектараў.

2

3


[1] – [7]Базіс лінейнай прасторы.

2

3


[1] – [7]Падпрастора лінейнай прасторы.

2

3


[1] – [7]Ранг сістэмы вектараў.

2

2


[1] – [7]Ранг матрыцы.

2

3


[1] – [7]Сума і перасячэнне падпрастораў.

2

1


[1] – [7]Азначэнне лінейнага адлюстравання.

2

2


[1] – [7]Аперацыі над лінейнымі адлюстраваннямі. Матрыца лінейнага адлюстравання.

2

3


[1] – [7]Ізамарфізмы лінейнай прасторы.

2

1


[1] – [7]Ядро і вобраз лінейнага адлюстравання.

2

1


[1] – [7]Агульная тэорыя сістэмаў лінейных раўнанняў.

2

3


[1] – [7]Уласныя вектары лінейнага пераўтварэння.

2

2


[1] – [7]Калоквіюм

2

[1] – [7]Жарданава форма матрыцы.

4

4


[1] – [7]Квадратычныя формы.

2

2


[1] – [7]Кананічны выгляд квадратычнай формы.

2

2


[1] – [7]Нармальны выгляд квадратычнай формы над R і C

2

2


[1] – [7]Кантрольная работа
2


[1] – [7]Нязменназнакавыя квадратычныя формы. Білінейныя формы

2

2


[1] – [7]Эўклідавы і ўнітарныя прасторы.

2

[1] – [7]Артаганальныя вектары. Сувязь паміж ортаўнармаванымі базісамі

2

[1] – [7]Артаганальны дадатак падпрасторы

2

[1] – [7]Ізамарфізмы эўклідавых і ўнітарных прастораў.


2

[1], [3], [7, Ч.2]

[1] – [7]

Індывід. тэст
Артаганальныя пераўтварэнні.


2

[1], [3], [7, Ч.2]
Індывід. тэст
Нармальная форма артаганальнай (унітарнай) матрыцы.


2

[1], [3], [7, Ч.2]
Індывід. тэст
Самаспалучаныя лінейныя пераўтварэнні.


2

[1], [3], [7, Ч.2]
Індывід. тэст
Нармальная форма сіметрычнай (эрмітавай) матрыцы


2

[1], [3], [7, Ч.2]
Індывід. тэст

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

Год выдання

1

Милованов М.В., Толкачёв М.М., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия ч.I, II.

2001

2

Кострикин А.И. Введение в алгебру

1977

3

Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия.

1986

4

Сборник задач по алгебре и аналитической геометрии под ред. А.С.Феденко.

1999

5

Проскуряков И.Р. Сборник задач по линейной алгебре.

1999

6

Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И.Кострикина.

1995

7

Кострикин А.И. Введение в алгебру

Ч.1. Основы алгебры

Ч.2. Линейная алгебра

Ч.3. Основные структуры алгебры

20025. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ


ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИНазвание дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола) 16. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)
Заведующий кафедрой
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconРабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 “Математика...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconРабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип
Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 “Математика...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconСамостоятельная работа Зачет
Рабочая учебная программа составлена на основе типовой программы «Белорусский язык. Профессиональная лексика. Для высших учебных...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconПрограмма для специальностей: 1-24 01 01 Международное право
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “История государства...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconПрограмма для специальностей: 1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “Вялiкая Айчынная вайна...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconГомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы, утвержденной 2 марта 2006 г. Умо высших учебных заведений Республики...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconРабочая программа учебной дисциплины
Рабочая программа составлена на основании Программы по хирургическим болезням для студентов высших медицинских учебных заведений...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconМозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина
Учебная программа составлена на основе типовой программы Рег. № Тд-а. 176/тип. От 14. 04. 2009

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconРабочая программа по дисциплине "Дерматовенерология" для специальности «Кожные и венерические болезни» 350500 Социальная работа
Рабочая программа составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы для высших учебных заведений по специальности 1-31 03 01 \"Математика (по направлениям)\", утверждённой 29. 12. 2008 г. Рег.№ Тд g. 161 / тип iconИстория журналистики Типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности
Председатель Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка