Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року
НазваКонцепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року
старонка1/6
Дата канвертавання08.12.2012
Памер0.7 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6
Львівська облдержадміністрація оголошує збір пропозицій від інститутів громадянського суспільства до проекту «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій щодо проекту «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року»


Зміст матеріалів винесених на обговорення:


- проект «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».


Мета проведення консультацій з громадськістю: залучити до громадського обговорення об’єднання громадян та окремих громадян, яких цікавить стратегія гуманітарного розвитку України, а саме питання культури, науки, освіти, охорони історичної спадщини, міжетнічних і міжконфесійних відносин, гендерної рівності, охорони природного середовища та охорони здоров’я, розвитку громадянського суспільства.


Способи забезпечення участі в обговоренні: електронні консультації. Також будуть розглянуті на рівних правах письмові та усні пропозиції.


Строк подання пропозицій та зауважень: до 13 липня 2011 року.


Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання та приймаються пропозиції: (032) 2999-555.


Контактна особа: Вагіла Марія Леонідівна – начальник відділу зв’язків з громадськістю.


Електронні скриньки для подання пропозицій в режимі електронного листування: uwp@loda.gov.ua, marichka.vagila@gmail.com.


Письмові пропозиції надсилати за адресою: 79008 м. Львів, вул. Винниченка, буд. 18, Львівська обласна державна адміністрація, Головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації.


Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 30 липня 2012 року на веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації www.loda.gov.ua у розділі «Консультації з громадськістю».


Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 червня 2012 року №/0/5-12 «Про проведення публічного громадського обговорення проекту «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».


План заходів з організації та проведення публічного громадського обговорення проекту «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».


Проект

КОНЦЕПЦІЯ

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція

Здобувши незалежність, {Украї{нський народ {заклав }передумови побудови сучасної держави, що здій-

снює {економ}ічну, соціальну і }гуманітарну полі{тику в інтересах своїх }громадян. Проте {успадкована з

}минулого }системна {криза, повільність процесів є{вропейської та євроатлантичної інтеграції негативно

вплинула на відтворення і розвиток{ її {людського потенціалу. Так{, у 2008 р. за світовим} і{ндексом} люд-

{ського {розвитку {Україна посіла 82 м}ісце серед 179 {країн, за як{істю життя – 68 м}ісце серед 104 {країн.

За оці{}нками Світового {банку І{ндекс {економ}і{ки знань, {який розраховується за {{}показниками роз-

{витку інноваційної }системи, освіти і {людських ресурсів, і}нформаційно–{}комуні{каційних технологій

та {економ}ічного }режиму і державного управління, для {України становить 5,55. Для провідних {країн

світу він перевищує 8,21 (Швеція, Сполучені Штати }{Америки, Фінляндія, Ірландія, {Великобританія,

Канада, Франція, Ні}меччина, Японія та Нідерланди).

{Частка {України на сві}товому {ринку {науком}і{сткої {продукції є }меншою 0,1%, }питома вага обсягу

{виконаних {науково–технічних робіт {складає біля 1% ВВП {України, інноваційна {активність }промисло-

вих підприє}мств залишається надзвичайно {низькою, }матеріально–технічна база {наукових організацій

{швидко старішає. Як{ наслідок{, за }даними глобального і{ндексу {{}конкурентоспроможності у 2007 р. се-

ред 131 {країни {Україна, }займаючи за рівнем} вищої освіти та фахової пі{дготовки 53 м}ісце, за техноло-

гічним} {розвитком} посіла 93, а за інноваці}ями – 65 м}ісце.

Кільк{ість {науково–технічних статей, {надрукованих {украї{}нськими }вченими в провідних світових

{наукових журналах у 2006 р., становила 4 044 (проти 96 449 – }вченими {Великобританії, 23 033 – вче-

}ними Росії, 14 240 – }вченими Ізраїлю). {Українськ{і університети {практично не представлені у світових

і є{вропейських рейтингах.

Зберігається відставання у сфері і}нформаційно–{}комуні{каційних технологій. }Основними }}проблемами

сфери є стихійність процесів впровадження {}телекомуні{каційних }мереж та {}комп’ютеризації, {низька {керо-

ваність }ними з {боку держави, неврегульованість пі{дготовки та працевлаштування ІТ–спеціалістів.

Вразливість і}нформаційного простору щодо зовнішніх впливів, {слабка орієнтованість на задово-

лення суспільних потреб, {низький рівень присутності у }глобальному }медіа–просторі, {висока інфор-

}маційна і технологічна залежність від і}ноземних держав та }медіа–{структур створює {низку реальних

загроз національній безпеці {України.

Культурний простір продовжує {продукувати в }громадян {України істотні відм}інності у світогляд-

них, ціннісних орієнтаціях, поглядах на }минуле і }майбутнє {країни, на шляхи її подальшого {розвитку.

Присутність у наці}ональному {культурно–}символі}чному просторі }рудиментів і}{мперсько–{радянської

тоталітарної доби продовжує дезорієнтувати національну свідом}ість {українців. {Низька {{конкуренто-

}спроможність та затребуваність національних {культурних індустрій }зумовлює дом}інування у }мовно–

{}культурному просторі {України зарубіжної {культурної {продукції, що породжує {низку {економ}ічних та

соці{окультурних проблем}. {Украї{нська {культура пові}льними }}темпами інтегрується в є{вропейський та

світовий {культурний простір.

}Гальмування {економ}ічних реформ} спричинили суттєві {структурні диспропорції у {використанні

трудового потенціалу та значне зростання диференціації доходів населення. Регіональна диференціа-

ція рівня {людського {розвитку призводить до нерівності }можливостей та посилення м}іграційних про-

цесів. {Скорочення населення відбувається {}високими }}темпами, доповнюючись м}іграці}йними }втратами

населення {продуктивного ві{ку та {високого професійно–{кваліфі{каційного рівня.

12 Стратегічні пріоритети, №3(12), 2009 р.

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Проект

}Проблеми переходу до {ринкової {економ}і{ки }мали наслі{дком} те, що за {браком} фінансових, виробни-

чих та }матеріальних ресурсів держава виявилась }неспроможною забезпечити {виконання {низки взятих

на себе зобов'язань.

Метою Концепції є визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціально–{економ}ічних та

соці{окультурних засад }гуманітарного {розвитку {України як{ необхідної }передумови реалізації потенціа-

лу {кожного її }громадянина, забезпечення {{}конкурентоспроможності держави і нації в }сучасному світі.

ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У глобалі}зованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед {Україною ві{дкриває лише ефек{-

тивна реалізація її {людського потенціалу.

Як{ є{вропейська за своєю цивілізаційною належністю нація {Україна }має спиратися у своє}му роз-

{витку на є{вропейську людиноцентричну }систему цінностей, {яка не раз доводила свою {ефективність.

Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, {країн Центральної і Східної Європи, як{і }продемон-

стрували динам}ічний випереджальний розвиток{ і стійк{ість суспільства в }умовах {кризи.

У є{}вропейському світогляді і{нтелект, освіта, професійний досвід, соціальна }мобільність беззапе-

речно визнаються головною {складовою національного багатства та основним} ресурсом} соціально–

{економ}ічного {розвитку. В останні десятиліття до цих традиційних і{ндикаторів {{}конкурентоспромож-

ності додалась здатність до {креативності та інновацій у професійній діяльності і соціа}льному житті,

{запорукою {якої є {високий творчий потенціал суспільства.

Виходячи з свого є{вропейського вибору, {Україна {започатковує процес зм}ін, поділяючи основні ідеї

і принципи Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Є{вропейської соціальної

хартії, {покладаючи в основу свого подальшого {розвитку інтереси людини, її прагнення жити і творити

в }гармонії зі свої}ми ці}нностями, з суспільством} і природою.

Спираючись на цей підхід, {Україні необхідно суттєво зм}інити бачення ролі людини в політично}му,

{економ}і}чному і соці}альному житті {країни. {Українськ{ій державі необхідна цілісна полі{тика }гуманітар-

ного {розвитку, {адекватна }модернізаційним} {{викликам}.

}Гуманітарний розвиток{ – це }модель {розвитку, орієнтована на }{}максимальне {розкриття потенціалу

{кожної людини і соці}уму в ці}лому, створення гідних }умов для реалізації всіх і{нтелектуальних, {куль-

турних, творчих }можливостей людини і нації.

У полі}тичному вим}ірі перехід до }гуманітарного {розвитку передбачає досягнення найвищих ступе-

нів свободи особистості і водночас її готовність брати відповідальність за себе, свою родину, м}ісцеву

}громаду і {країну.

В {економ}і}чному вим}ірі }гуманітарний розвиток{ означає постійне зростання {частки і{нтелектуально-

го {продукту у наці}ональному {продукті, утвердження інноваційності в {якості дом}інуючої }моделі {еко-

ном}ічної поведі{нки.

У соці}альному вим}ірі }гуманітарний розвиток{ означає створення для людини, як{ головного наці-

онального ресурсу, }умов реалізації всіх її }можливостей. Виходячи з {такого підходу }має }формуватися

полі{тика }можливостей в освіті, професійній реалізації, адресність охорони здоров’я і соціального за-

хисту.

У {}культурному вим}ірі }гуманітарний розвиток{ означає: забезпечення {розвитку творчих здібностей

людини; {актуалізацію і{сторико–{культурної спадщини; забезпечення {широкого доступу до надбань

{культури; збереження {культурного рі}зноманіття.

}Основними }принципами }гуманітарного {розвитку {України є:

• людиноцентризм} як{ }система поглядів, {яка визначає цінність людини та її }можливості в {якості {кри-

терію оці{нки {ефективності держави та зрілості суспільних інститутів, визнає невід’є}мне право {кожної

людини на вільний розвиток{ особистості та реалізацію всіх її здібностей;

Стратегічні пріоритети, №3(12), 2009 р. 13

• забезпечення реальності прав і свобод людини і }громадянина, в }тому числі гендерної рівності,

встановлення гарантій рівності }громадян перед {законом}, відповідальності посадових і службових осіб

за їх порушення;

• встановлення рівних }можливостей для }гармонійного {розвитку людини, забезпечення справедли-

вості, гарантування __________належної {якості життя незалежно від статі, віросповідання, етнічної належності,

регіону проживання;

• надання }можливостей для підвищення соціального статусу особистості, в }тому числі шляхом} вдо-

{сконалення її освітнього рівня та професійно–{кваліфі{каційних хар{актеристик{;

• розширення простору свободи, утвердження {людської гідності, {розкриття {}комуні{кативного по-

тенціалу {украї{нської {культури як{ триєдиний спосіб }формування національної ідентичності та соціа-

лізації людини;

• розвиток{ та {якнайповніше {використання {культурних надбань нації у багатогранності зв’язк{ів з

і}ншими наці}ональними {}культурами, ві{дкритість для м}і{жкультурної взає}модії з }метою забезпечення

належного м}ісця {України у є{}вропейському і }глобальному }гумані}тарному просторі;

• взає}модія м}іж державою та г}{ромадянським} суспільством}, бізнесом} та владою з }метою створення

необхідних соціально–{економ}ічних }умов для підвищення {якості життя населення, створення }умов для

всебічного }гармонійного {розвитку людини, захисту її прав і свобод.

Національні пріоритети }гуманітарного {розвитку {України зорієнтовані на }формування сучас-

ної {{}конкурентоспроможної нації. Їх реалізація передбачає:

• }формування нової {якості життя {Украї{нського народу шляхом} створення }умов для всебічного гар-

}монійного {розвитку людини, реалізації нею всіх своїх професійних }можливостей, досягнення {високих

соціальних стандартів, впровадження пріоритетів здорового способу життя, }гармонізації {людського

і природного середовища, збереження та зм}іцнення здоров’я }громадян {України, пі}{дтримки сі}м’ї та

сприяння народжуваності;

• }формування суспільства знань, де знання та }можливості їх {практичного застосування стануть

важливим} засобом} }самореалізації і {розвитку особистості та {}ключовими {}чинниками {прискореного роз-

{витку держави і суспільства;

• розвиток{ {креативного потенціалу людини і суспільства;

• соціальну {активність }громадян, }формування розвиненого }{громадянського суспільства;

• {культурну та політичну {консолідацію {украї{нської нації в {якості }модерної є{вропейської спільноти;

• Концепція спирається на ідеї і принципи Євр{опейської Конвенції про захист прав і основних

свобод людини та Є{вропейської соціальної хартії, узгоджена з ді}ючими }державними та ві}}домчими

}}програмами і {}законодавчими {}актами в сфері }гуманітарного {розвитку.

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Провідним} }напрямом} г}уманітарного {розвитку {України є ці}леспрямоване }формування нової {якості

життя }громадян. Ця нова як{ість полягає у створенні }умов для належної реалізації }можливостей та зді-

бностей {кожного члена суспільства шляхом} забезпечення }можливостей для {продуктивної зайнятості

та }отримання доходу, {який відповідає }значимості цієї праці для суспільства та }спроможний гарантува-

ти }йому гідний рівень життя та задоволення фізичних та духовних потреб.

Основним} }механі}змом} забезпечення {довгострокової }самодостатності та {{конкурен}тоспроможності

{України у глобалі}зованому світі }має стати }формування нової {якості життя людини на основі як{іс-

ного {розвитку {людського потенціалу нації, що }зумовлює необхідність збільшення інвестування в люд-

{ський {капітал, розвиток{ соціальної і{нфраструктури та підвищення {якості життя найбільш чисельних

(а не лише найбідніших) прошарк{ів населення як{ підґрунтя для }формування середнього {класу – осно-

ви стабільності суспільства. {Практична реалізація {такого принципу перетворює соціальну полі{тику на

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Проект

14 Стратегічні пріоритети, №3(12), 2009 р.

один з провідних чинник{ів }гуманітарного {розвитку, робить її дієвою {складовою стратегії досягнення

національної солідарності

Підвищення {якості життя }має досягатися {}{комплексом} {економ}ічних, соціальних та соці{окультурних

заходів.

Основні }{напрямки державної полі{тики щодо }формування нової {якості життя передбача-
  1   2   3   4   5   6

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconОбсяги переробки нафти з газовим конденсатом І виробництва основних видів нафтопродуктів на період до 2030 р., млн тонн (базовий сценарій)
Енергетична стратегія України на період до 2030 року VI. Стратегія розвитку нафтогазової промисловості

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconКомплексна програма розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року І. Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року
Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconЗвіт про виконання «державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року»
Державне агентство україни з управління державними корпоративними правами та майном

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconМіністерство економіки україни держзовнішінформ І квартал 2009 року бюлетень основні торговельно-економічні події
Білоруської енергетичної системи, енегосбереження І збільшення частки використовування в республіці власних паливно-енергетичних...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconМіністерство регіонального розвитку та будівництва україни нака з
Провести до 14 серпня 2011 року конкурс на кращі будинки І споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2010...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconПосольство України в США повідомляє До уваги громадян України
України використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені для проведення останніх виборів народних депутатів України на підставі...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconПрограма поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці на період 2008-2012 рр. Вінниця-2008
Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні”, доручення Кабінету Міністрів України від 02. 06. 2005...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconСесійна зала Верховної Ради України
Президент України вступає на пост з моменту складення присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України. Верховна Рада України...

Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року iconЧастина перша. Громадянське суспільство І політична система України напередодні виборів 1998 року
Колодій А. Ф., Черниш Н. Й. Громадянське суспільство І політична система України напередодні виборів 1998 року7— у книзі: Вибори–98:...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка