Пытанні да экзамену па курсу
НазваПытанні да экзамену па курсу
Дата канвертавання29.10.2012
Памер44.61 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да экзамену па курсу

“ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”

Гаспадар з-пад Навагрудка,2007г.


 1. Прадмет, значэнне і мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння курса.

 2. Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

 3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. 4 Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна “Белая Русь”

 5. 5 Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх слвавян. Пачатак Русі. Полацкае і Турава-Пінскае княствы – першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

 6. Грамадскі палітычны лад Полацкага княства, яго ўзаемаадносіны з Кіеўскай дзяржавай.

 7. 7 Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

 8. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста(валочная намера).

 9. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага іЖамойцкага.

 10. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст.

 11. Паганства на землях Беларусі.

 12. Увядзенне хрысціянства і яго ўплыў на развіццё культуры беларускіх зямель.

 13. Пісьменнасць і асвета на Беларусі ў 9-13 стст. Е.Полацкая, К.Тураўскі, К.Смаляціч.

 14. Фарміраванне беларускай народнасці. Станаўленне старабеларускай мовы і развіццё літаратуры.

 15. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва на Беларусі ў 9-13 стст.

 16. Распаўсюджванне ідэй Адраджэння на Беларусі. Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст.

 17. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княсіве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім Рэчы Паспалітай, іх уплыў на палітычнае і культурнае жыццё беларускіх зямель.

 18. Мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага(13 – 16 стст.).

 19. Ідэалогія Рэфармацыі. Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С.Буднага, В.Цягінскага, М.Гусоўскага.

 20. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 21. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Становішча беларускіх зямель у яе складзе.

 22. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай.

 23. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 16 18 стст.

 24. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ(друг. пал. 18 ст.). Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

 25. Развіццё адукацыі, літаратуры і навукі ў Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст.

 26. Архітэктура Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст. Выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка.

 27. Палітыка царызма на Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

 28. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст. Паўстанні 1794 і 1830-1831 гг.

 29. Міжнародныя адносіны ў Еўропе ў перыяд напалеонаўскіх войн. Вайна 1812 года і Беларусь.

 30. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 31. Мастацтва Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 32. Прамысловы пераварот у краінах Заходняй Еўропы і паскарэнне працэсу іх сацыяльна-эканамічнага развіцця. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 1860 – 1880 гг.у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 33. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі пасля адмены прыгоннага права ў другой палове 19 ст.

 34. Паўстанне 1863 – 1864 гг.на Беларусі, яго вынікі і значэнне.

 35. Фарміраванне беларускай нацыі. Адражэнне беларускай мовы і літаратуры. Дэмакратычны і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў другой палове 19-пачатку 20 стст.

 36. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў другой палове 19 ст.

 37. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка Беларусі ў другой палове 19 ст.

 38. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі Еўропы на пачатку 20 стагоддзя. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў у 1900 – 1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа і яе правядзенне на Беларусі.

 39. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі на пачатку 20 стагоддзя і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 – 1907 гг.на Беларусі.

 40. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.на Беларусі.

 41. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку 20 стагоддзя.

 42. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады на Беларусі.

 43. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадка-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд(снежань 1917 г.). Абвяшчэнне і дзейнасць Народнай Рэспублікі.

 44. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР.

 45. Вайна Польшчы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

 46. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

 47. Удзел БССР у стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. “Узбуйненне” тэрыторыі рэспублікі ў 1920-я гг.

 48. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі.

 49. Згортванне НЭПа. Правядзенне індустраялізацыі і калектавізацыі ў БССР.

 50. Усталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі.

 51. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы(1921-1939 гг.). Аб’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

 52. Развіццё адукацыі, навукі і літаратуры на Беларусі ў 1917 – 1941 гг.

 53. Беларуская архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка і кіно ў даваемы перыяд(1917 – 1941 гг.).

 54. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны.

 55. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 56. Акупацыйны рэжым фашыстаў на Беларусі. Развіццё партызанскага руху і падаолля.

 57. Аперацыя “Баграціён”. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 58. Завяршэнне другой сусветнай вайны, яе вынікі.

 59. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. “Халодная вайна”. БССР на міжнароднай арэне.

 60. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1945 – 1950 гг.

 61. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў 1950 – 1960-я гг.

 62. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970 – 1980-я гг.

 63. Развіццё адукацыі і навукі ў Беларусі ў пасляваенны час.

 64. Развіццё беларускага мастацтва ў пасляваенны час.

 65. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы.

 66. Чарнобальская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступаў.

 67. Распад СССР. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Утварэнне СНД.

 68. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

 69. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 70. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі на сучасным этапе.

 71. Адукацыя, навука і літаратура Беларусі на сучасным этапе.

 72. Сучаснае беларускае мастацтва.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па курсу "Тэорыя І практыка мастацкага перакладу"
Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па курсу «Геаметрыя»
Пучок прамых І перспектыўнае адлюстраванне прамой. Бясконца адлеглы (няўласны) пункт прамой. Праектыўная прамая І яе перспектыўнае...

Пытанні да экзамену па курсу iconВопросы к экзамену по курсу «история зарубежной литературы»
По курсу «история зарубежной литературы» (литература новейшего времени: от kohцa XIX века до наших дней)

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’ Філалагічны факультэт, бду
Пытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па матэматычнаму аналізу
Плошча крывалінейнай трапецы, абмежаванай графікам парметрычна зададзенай функцыі

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену па дысцыпліне "Асновы геаметрыі"
Геаметрыя да Эўкліда. Геаметрычныя набыткі філасофскіх школаў старажытнай Грэцыі

Пытанні да экзамену па курсу iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка