Закон за допълнение на Закона за съдебната власт
НазваЗакон за допълнение на Закона за съдебната власт
Дата канвертавання26.11.2012
Памер44.72 Kb.
ТыпЗакон
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ!


ЗАКОН

за допълнение на Закона за съдебната власт


(Обн., ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 15.09.1994 г. - бр. 78 от 27.10.1994 г.; Решение № 9 на Конституционния съд на РБ от 30.09.1994 г. - бр. 87 от 25.10.1994 г.; Решение № 17 на Конституционния съд на РБ от 3.10.1995 г. - бр. 93 от 20.10.1995 г.; доп., бр. 64 от 30.07.1996 г., в сила от 30.07.1996 г.; Решение № 19 на Конституционния съд на РБ от 29.10.1996 г. - бр. 96 от 8.11.1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., изм., бр. 110 от 30.12.1996 г., бр. 58 от 22.07.1997 г., бр. 122 от 19.12.1997 г., бр. 124 от 23.12.1997 г., в сила от 1.04.1998 г. - бр. 21 от 20.02.1998 г., бр. 11 от 29.01.1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 11.11.1998 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 14.01.1999 г. - бр. 6 от 22.01.1999 г.; изм., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 38 от 9.05.2000 г., доп., бр. 84 от 13.10.2000 г., изм., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 14.11.2002 г. - бр. 110 от 22.11.2002 г.; Решение № 13 на Конституционния съд на РБ от 16.12.2002 г. - бр. 118 от 20.12.2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 8.07.2003 г., в сила от 8.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; изм. с Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 7.10.2004 г. - бр. 93 от 19.10.2004 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 21.04.2005 г. - бр. 37 от 29.04.2005 г.; изм., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.)


§ 1. В член 27 се създава нова точка 21 със следното съдържание:


„21. одобрява автоматизирани информационни системи, които обслужват дейностите в съдебната власт.”


§ 2. В Глава трета се създава Раздел VІІІ „Информационни технологии”:


„Раздел VІІІ.

Информационни технологии


Чл. 36е. (1) Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се основава на използването на одобрени от Висшия съдебен съвет автоматизирани информационни системи.

(2) Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на системите по ал. 1 се координират от Министерството на правосъдието и се основават на:

1. междуведомствени технологични, информационни и комуникационни стандарти и методики;

2. съгласувана система за сигурност на информацията и информационния обмен.

(3) Министерството на правосъдието осъществява експлоатацията на централните компоненти на системите по ал. 1.

(4) Дейностите по ал. 2 и ал. 3 се подпомагат от Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и Българския институт по стандартизация.

(5) Министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава наредба за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт.”


Вносители: Валентин Милтенов, Яни Янев

М О Т И В И


към проект на закон за допълнение на Закона за съдебната власт


С настоящия проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт се предлага регламентация на основните принципи и дейности по изграждане, внедряване, използване и развитие на информационните технологии в съдебната власт. Въвеждането на подобна правна уредба се основава на необходимостта от ефективно управление на информационните процеси в съдебната власт и държавната администрация. Основната цел се свежда до преодоляване на съществуващите рискове както за прозрачното и резултатно функциониране на съдебната власт, така и за цялостното провеждане на информационната политика в държавата. Освен това ще бъдат отстранени предпоставките за излишно разходване на финансов ресурс.

Предлаганата правна уредба ще има положителен ефект в няколко направления:

1. Преодоляване на финансови рискове.

Съществено ще намалеят изразходваните финансови средства за разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи в съдебната власт. Тази цел ще бъде постигната чрез изграждане на единни автоматизирани информационни системи за цялата страна, вместо да се изразходват многократно средства за разработване на регионални системи. Използването на множество софтуерни продукти за обслужване на една и съща дейност на съдебната система има негативен ефект в следните направления:

- сключване на множество договори за поддръжка и ангажиране на значителен човешки ресурс;

- разлики в технологиите, което значително снижава ефективността на информационното обслужване;

- многократно компютъризиране на една и съща дейност по различен начин, което също води до разходване на повече средства поддръжка.

2. Качество и прозрачност.

Несъгласуваното разработване на информационни системи влошава значително тяхното качество, което неминуемо се отразява и на ефективността на извършваните дейности в съдебната система. Разликата в техническите и функционалните характеристики затруднява взаимодействието между системите, което се отразява негативно на прозрачността на обменяната информация.

Съгласуваните и добре планирани разработки на информационни системи в съдебната власт улесняват и общите държавни информационно-технологични планове в области като електронно правителство и събиране на управленски и статистически данни.

3. Повишаване ефективността на противодействието на престъпността.

С предлаганата нормативна уредба се поставя основа за изграждане на съвременни автоматизирани информационни системи с възможности за тяхната интеграция както помежду им, така и с Единната информационна система за противодействие на престъпността. Създават се реални условия за изпълнение на изискванията на чл. 35к, ал. 2 от Закона за съдебната власт относно осигуряване на необходимата информация по противодействие на престъпността и изпълнение на наказанията.

4. Антикорупционен ефект.

Въвеждането на интегрирани автоматизирани информационни системи ще повиши в значителна степен прозрачността и предвидимостта в дейността на органите на съдебната власт и ще преодолее съществуващите възможности за корупционни практики.


Вносители: Валентин Милтенов, Яни Янев


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда принципите на дейността на съдебната власт в Република България, устройството и организацията на работата на...

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакона за съдебната власт за съдебен район на старозагорския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 От закона за съдебната власт

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт
Заседанията на Висшия съдебен съвет са открити с изключение на случаите по ал. 1, т. 6 и 7

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconДеклараци я по чл. 195 от Закона за съдебната власт
Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни...

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакон за съдебната власт
Решение №10 на Конституционния съд на рб бр. 93 от 25. 11. 2011 г.; бр. 20 от 03. 2012 г., в сила от 10. 06. 2012 г., изм и доп.,...

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Чл. 5а. Патентното ведомство поддържа регистър, в който се вписват данни за всички марки, които са определени като общоизвестни или...

Закон за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
Промишлен дизайн на продукт, свързан с отбраната и сигурността на страната, се регистрира след писмено съгласуване с Министерството...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка