Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
НазваЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Дата канвертавання29.10.2012
Памер31.55 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "____" __________2011 г. № ____

Заг. кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская


Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію
па дысцыпліне "Беларуская мова” для студэнтаў
V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (ПАзс -51/09)


Практычныя заняткі № 1


Тэма «Складаны сказ з рознымі відамі сувязі (сказ камбінаванай будовы).

Абзац. Тэкст. Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства)»


Пералік тэарэтычных пытанняў для засваення:


 1. Сродкі сувязі частак у складаных сказах з рознымі відамі сувязі. [1, с. 181], [2, с. 301].

 2. Знакі прыпынку у складаных сказах з рознымі відамі сувязі. [1, с. 183]

 3. Тэкст i складаныя формы звязнай мовы. [3, с. 140—146]

 4. Перыяд, яго структура, сродкі сувязі частак. Знакі прыпынку ў перыядзе. [1, с. 187], [4, с. 291], [5, с. 52—57].

 5. Складанае сінтаксічнае цэлае (звышфразавае адзінства) як адна з формаў звязнай мовы. Паслядоўная, паралельная i змешаная сувязь сказаў у складаным сінтаксічным цэлым. Сродкі сувязі (аб’яднання) сказаў у звышфразавых адзінствах. [3, с. 144]

 6. Абзац як сродак структурнай i сэнсавай арганізацыі тэксту. Функцыі абзаца (сэнсавая, эмацыйная, кампазіцыйная, выдзяляльная). Складанае сінтаксічнае цэлае i абзац. [3, с. 144]

 7. Стылістычная роля складаных формаў звязнай мовы (перыяда, складанага сінтаксічнага цэлага, абзаца). [3, с. 141—146]


Пералік практычных уменняў і навыкаў:


 1. Умець будаваць схемы складаных сказаў.

 2. Умець расстаўляць знакі прыпынку ў складаных сказах.

 3. Умець расстаўляць знакі прыпынку ў звышфразавых адзінствах, перыядзе.


Спіс літаратуры:

 1. Беларуская мова. У 2 ч. : Ч. 2 : Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў / Я. М. Адамовіч, Н. І. Бурака, Л. М. Грыгор’ева [і інш.]. ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Выш. шк., 1998. — 222 с.

 2. Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова : вучэб дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў ВНУ / пад рэд. Л. М. Шакуна. — 2-е выд., дапрац. — Мінск : Выш. шк., 1985. — 319 с.

 3. Маршэўская, В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : дапам. / В. В. Маршэўская. — Гродна : ГрДУ, 2008. — 159 с.

 4. Бурак, Л. І. Сучасная беларуская мова : Сінтаксіс. Пунктуацыя : вучэб. дапам. для філал. фак. ун-таў / Л. І. Бурак. — Мінск : Універсітэцкае, 1987.

 5. Гаўрош, Н. В. Перыяд — асобая сінтаксічная канструкцыя : Да праблемы вывучэння складаных формаў звязнай мовы ў школе / Н. В. Гаўрош // Родн. слова. — 2002. — № 6. — С. 52—57.

Практычныя заняткі № 2


Тэма «Чужая мова. Цытаты»


Пералік тэарэтычных пытанняў для засваення:


 1. Паняцце чужой мовы. [1, с. 190—193]

 2. Асноўныя спосабы перадачы чужой мовы: простая (прамая), няўласна-простая i ускосная мова. [1, с. 200—202]

 3. Структура аўтарскага сказа і чужой мовы, сродкі сувязі гэтых частак. [1, с. 193—194]

 4. Структурныя разнавіднасці простай мовы: маналог, дыялог, палiлог; уключаная простая мова i інш. [1, с. 198]

 5. Правілы замены простай мовы ўскоснаю. [1, с. 200—202]

 6. Няўласна-простая мова як адначленная канструкцыя, яе сінтаксічная i стылістычная роля. [1, с. 204—205]

 7. Цытаты і спосабы іх афармлення. [1, с. 207—208]


Пералік практычных уменняў і навыкаў:


 1. Аналіз тэкстаў з чужой мовай.


Спіс літаратуры:

 1. Беларуская мова. У 2 ч. : Ч. 2 : Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў / Я. М. Адамовіч, Н. І. Бурака, Л. М. Грыгор’ева [і інш.]. ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Выш. шк., 1998. — 222 с.


Практычныя заняткі № 3


Тэма «Пунктуацыя»


Пералік тэарэтычных пытанняў для засваення:


 1. Пунктуацыя як сістэма знакаў прыпынку. Сувязь пунктуацыі з сінтаксісам. Роля пунктуацыі ў афармленні пісьмовай мовы. [1, с. 209—210]

 2. Віды знакаў прыпынку (раздзяляльныя, выдзяляльныя). [1, с. 210—211]

 3. Асноўныя правілы пастаноўкі знакаў прыпынку. [1, с. 213—214]


Пералік практычных уменняў і навыкаў:

 1. Умець рабіць пунктуацыйны аналіз. [1, с. 216—217]


Спіс літаратуры:

 1. Беларуская мова. У 2 ч. : Ч. 2 : Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў / Я. М. Адамовіч, Н. І. Бурака, Л. М. Грыгор’ева [і інш.]. ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск : Выш. шк., 1998. — 222 с.Складальнік Д. С. Томчык

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
Беларуская мова (прафесійная лексіка” для студэнтаў I, IV курса завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І...

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці icon"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Змест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў завочнай адукацыі завочнага...

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
...

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconТ. М. Пучынская Змест семінарскіх заняткаў ў зімовую сесію
Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрыманяя адукацыі

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка