Пытанні да экзамену па курс
НазваПытанні да экзамену па курс
Дата канвертавання29.10.2012
Памер81 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да экзамену па курсу “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ (у кантэксте сусветнай цывілізацыі)

1. Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.

2. Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

4. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь».

5. Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Кіеўская Русь. Полацкае і Туравскае княствы – першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

6. Эканамічны уклад, грамадскі і палітычны лад першых дзяржаўных ўтварэнняў на тэрыторыі Беларусі

7. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага. Рускага і Жамойцкага ў 13 – 16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста (валочная памера).

9. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

10. Асноўныя напрамкі унутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 14 – 16 стст.

11. Язычніцтва на землях Беларусі.

12. Увядзенне хрысціянства і яго ўплыў на развіццё культуры беларускіх зямель.

13. Пісьменнасць і асвета ў Беларусі ў 9 – 13 стст. Е. Полацкая, К. Тураўскі, К. Смаляціч.

14. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна – прыкладное мастацтва ў Беларусі ў 9 – 13 ст.ст.

15. Фарміраванне беларускага этнасу. Станаўленне старабеларускай мовы і развіццё літаратуры.

16. Распаўсюджванне ідэй Адраджэння ў Беларусі Дзейнасць Ф. Скарыны, М. Гусоўскага і іншых асветнікаў беларускага Рэнесансу.

17. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім. Рускім і Жамойцкім і Рэчы Паспалітай. Берасцейская царкоўная унія (1596 г.)

18. Архітэктура. выяўленчае і тэатральна-музьтчнае мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (13 – 16 ст.ст.).

19. Рэфармацыя на Беларусь Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С. Буднага. В. Цяпінскага.

20. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Умовы аб’яднання ВКЛ і Польшчы.

21. Дзяржаўны лад Рэчьт Паспалітай. Становішча беларускіх зямель у яе складзе.

22. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 16 – 18 ст.ст.

23. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ у другой палове 18 ст. Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

24. Развіццё адукацыі, літаратурьт і навукі ў Беларусі ў другой палове 16 – 18 ст.ст.

25. Архітэктура Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст. Выяўленчае мастацтва. тэатр. музыка.

26. Палітыка царызма на Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

27. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 ст.ст. Паўстанні 1794 і 1830 – 1831 гг.

28. Вайна 1812 года і Беларусь.

29. Адукацыя, навука і літаратура ў Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

30. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

31. Адмена прыгоннага права і буржуазньтя рэформы 1860 – 1880 гг. у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

32. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі пасля адмены прыгоннага права ў другой палове 19 ст.

33. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Беларусі, яго вынікі і наступствы.

34. Асаблівасці развіцця беларускага этнасу ў парэформенны перыяд. Фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў грамадска-палітычным руху ў другой палове 19 – пачатку 20 стст.

35. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900 – 1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа і яе правядзенне ў Беларусі.

36. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі ў пачатку 20 стагоддзя і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 – 1907 гг. ў Беларусі.

37. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі.

38. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку 20 стагоддзя (1900 – 1917 гг.)

39. Абвастрэнне сацыяльтна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі

40. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху. Беларусь Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.). Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ва ўмовах нямецкай акупацыі (сакавік – снежань 1918 г.).

41. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР.

42. Вайна Польшчы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

43. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

44. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі.

45. Згортванне НЭП. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

46. Усталяванне сістэмы “дзяржаўнага садыялізму” ў СССР і БССР. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР, іх трагічныя наступствы.

47. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.). Аб’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

48. Развіццё адукацыі, навукі і літаратуры ў Беларусі ў 1917 – 1941 гг.

49. Беларуская архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка і кіно ў даваенны перыяд (1917 – 1941 гг.).

50. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны. Нападзенне нацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

51. Акупацыйны рэжым нацыстаў у Беларусі.

52. Развіццё партызанскага руху і падполля ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

53. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Наступальная аперацыя “Баграціён”. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.

54. Беларусы на франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў савецкім тыле. Уклад беларускага народа ў Перамогу. Палітычныя і эканамічныя наступствы другой сусветнай вайны для СССР і БССР.

55. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. БССР на міжнароднай арэне. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1944 – 1955 гг.

56. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў 1950 – 1960-я гг.

57. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970 – 1980-я гг.

58. Развіццё адукацыі, літаратуры і навукі ў Беларусі ў пасляваенны час (1945 – 1985 гг.)

59. Развіцце беларускага мастацтва ў пасляваенны час (1945 – 1990 гг.).

60. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы. Чарнобыльская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступстваў.

61. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Абвяшчэнне суверэнітэту савецкіх рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітзне БССР 27 ліпеня 1990 г. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

62. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

63. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

64. Культура Беларусі на сучасным этапе.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па матэматычнаму аналізу
Плошча крывалінейнай трапецы, абмежаванай графікам парметрычна зададзенай функцыі

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па дысцыпліне "Асновы геаметрыі"
Геаметрыя да Эўкліда. Геаметрычныя набыткі філасофскіх школаў старажытнай Грэцыі

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да Дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці «Журналістыка (друкаваныя смі)»
Першае пытанне білета: “Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры)”

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні для заліку (экзамену) па беларускай мове
Лексіка беларускай літаратурнай мовы паводле паходжання, ужывання І стылістычнай прыналежнасці

Пытанні да экзамену па курс iconПытанні да экзамену па курсу "Тэорыя І практыка мастацкага перакладу"
Пераклад у сучасным свеце. Віды перакладу. Перакладазнаўства ў асноўных паняццях. Сістэма тэрміналогіі

Пытанні да экзамену па курс iconПроверьте готовность своих учеников к экзамену!
По учебно-методическому пособию Н. А. Сениной и А. Г. Нарушевича «Сочинение на егэ. Курс интенсивной подготовки»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка