Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
НазваУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Дата канвертавання20.11.2012
Памер47.25 Kb.
ТыпУрок
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

Ад__18.05.2011г.__ №_11____

Заг. кафедры філалогіі

___________Т.М. Пучынская


Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса груп ПА завочнай формы навучання спецыяльнаці “Пачатковая адукацыя” (5ПАзс/09)


 1. Месца і значэнне беларускай мовы як навуковай дысцыпліны ў агульнаадукацыйнай школе. Асноўныя задачы навучання беларускай мове ў школе. Унутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі.

 2. Нагляднасць і ТСН на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах: віды нагляднасці і патрабаванні да яе.

 3. Урок – асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу.

 4. Асноўныя тыпы ўрокаў: урок з поўным цыклам пазнавальнай дзейнасці.

 5. Асноўныя тыпы ўрокаў: урок паведамлення новых ведаў.

 6. Асноўныя тыпы ўрокаў: урок замацавання ведаў.

 7. Асноўныя тыпы ўрокаў: урок абагульнення ведаў.

 8. Асноўныя тыпы ўрокаў: урок кантрольнага дыктанта, урок работы над пісьмовымі памылкамі.

 9. Выхаванне вучняў на ўроках роднай мовы.

 10. Комплекснае вывучэнне моўных з’яў розных узроўняў. Улік узаемадзеяння беларускай і рускай моў.

 11. Фарміраванне граматычных паняццяў у дзяцей. Граматычны разбор у пачатковых класах, яго значэнне і віды.

 12. Аб’ём, змест і значэнне школьнага курса фанетыкі.

 13. Практыкаванні па фанетыцы. Фанетычны разбор.

 14. Вывучэнне тэм: алфавіт, падзел слоў на склады, націск, націскныя і ненаціскныя склады.

 15. Граматычныя практыкаванні на ўроках беларускай мовы.

 16. Лексіка і фразеалогія ў школьных праграмах па беларускай мове. Азнаямленне вучняў з элементарнымі паняццямі: адназначныя і мнагазначныя словы, амонімы, сінонімы, антонімы.

 17. Часціны мовы ў школьным курсе беларускай мовы. Значэнне і задачы вывучэння часцін мовы. Паслядоўнасць і перспектыўнасць пры вывучэнні часцін мовы на аснове іх лексіка – граматычных значэнняў.

 18. Значэнне і задачы вывучэння сінтаксісу ў школьным курсе беларускай мовы. Методыка азнаямлення са словазлучэннем і сказам на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.

 19. Вытлумачэнне сінтаксічных з’яў: галоўныя члены сказа, даданыя члены сказа.

 20. Вытлумачэнне сінтаксічных з’яў: аднародныя члены сказа, сувязь і парадак слоў у сказе.

 21. Значэнне арфаграфіі. Задачы навучання арфваграфіі ў школе. Залежнасць методыкі арфаграфіі ад прынцыпаў беларускага правапісу, характару арфаграм, этапаў навучання. Віды практыкаванняў па арфаграфіі.

 22. Віды дыктантаў, крытэрыі іх выбару і ацэнкі: дыктанты са зменай тэксту.

 23. Тлумачэнне правіл арфаграфіі: правапіс о,э – а; е,ё – я.

 24. Тлумачэнне правіл арфаграфіі:галосныя пасля зацвярдзелых зычных; правапіс д – дз, т – ц; правапіс парных звонкіх і глухіх зычных.

 25. Тлумачэнне правіл арфаграфіі: абазначэнне падоўжаных зычных; правапіс апострафа і раздзяляльнага мяккага знака.

 26. Тлумачэнне правіл арфаграфіі: правапіс канчаткаў часцін мовы.

 27. Развіццё вуснага і пісьмовага маўлення вучняў – адна з важнейшых задач навучання беларускай мове ў школе. Патрабаванні да вуснага і пісьмовага маўлення дзяцей малодшага школьнага узросту.

 28. Знаёмства з часцінамі мовы: назоўнік(паняцце аб родзе і ліку назоўніка, вызначэнне склонаў назоўніка, паняцце аб тыпах скланення назоўнікаў).

 29. Знаёмства з часцінамі мовы ў працэсе вывучэння беларускай мовы ў пачатковых класах: прыметнік(паняцце аб родзе, ліку,склоне прыметніка).

 30. Знаёмства з часцінамі мовы ў працэсе вывучэння беларускай мовы ў пачатковых класах: дзеяслоў (тлумачэнне змянення дзеясловаў па асобах і ліках, час дзеяслова, паняцце аб неазначальнай форме дзеяслова).

 31. Сачыненне, тыпы сачыненняў. Сістэма работы над сачыненнем ў пачатковых класах.

 32. Значэнне вывучэння складу слова. Методыка тлумачэння паняццяў: аснова і канчатак, корань, прыстаўка, суфікс.

 33. Дамашнія заданні па мове, іх значэнне, характар, аб’ём і спосабы праверкі.

 34. Віды дыктантаў, крытэрыі іх выбару, методыка правядзення: дыктанты без змены тэксту.

 35. Асноўныя метады і прыёмы вывучэння фанетыкі. Вывучэнне тэм: гукі мовы, галосныя і зычныя гукі, цвёрдыя і мяккія зычныя гукі, прыстаўныя гукі.

 36. Арфаэпічныя памылкі ў мове дзяцей, прычыны іх узнікнення і прыемы выпраўлення. Выпрацоўка навыкаў выразнага чытання.

 37. Методыка аналізу пераказаў і сачыненняў. Тыпы памылак.

 38. Пазакласная работа па беларускай мове ў 1-4 класах.

 39. Залежнасць методыкі арфаграфіі ад прынцыпаў беларускага правапісу, прынцыпы беларускага правапісу.

 40. Віды пераказаў. Работа над пераказам на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.

 41. Асноўныя прынцыпы методыкі развіцця маўлення вучняў. Умовы, якія садзейнічаюць правядзенню работы па развіцці маўлення школьнікаў.

 42. Асаблівасці правядзення ўрокаў беларускай мовы ў малакамплектнай школе.

 43. Слоўнікавая работа на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.

 44. Стылістычныя практыкаванні на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.

 45. Методыка вывучэня элементаў пунктуацыі ў пачатковых класах.

 46. Паўтарэнне пройдзенага на роднай мове. Арганізацыя і методыка паўтарэння, віды паўтарэння.

 47. Паняцце метаду і прыёму навучання. Асноўныя метады і прыёмы навучання беларускай мове.

 48. Прынцыпы навучання беларускай мове.

 49. Самастойная работа вучняў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.

 50. Сачыненні па серыі малюнкаў, па карціне ў пачатковых класах.


Літаратура

 1. Івашуніч, Я.М. Методыка класнага і пазакласнага чытання / Пад рэд. А.П. Шанько.  Мн., 1986.  С. 113  186.

 2. Методыка выкладння беларускай мовы ў пачатковых класах / Пад рэд. А.П. Шанько.  Мн., 1996.  С. 3  9.

 3. Куцанава, Т.С. Пазакласнае чытанне ў пачатковай школе / Т. С. Куцанава, В. С. Варапаева.  Мн., 1985.

 4. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах / Пад рэд. А. П. Шанько.  Мн., 1986.  С. 197  311.

 5. Падгайскі, Л.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / Л. П. Падгайскі, Я.М. Івашуціч.  Мн., 1979.

 6. Паўлоўская, В.І. Выразнае чытанне ў пачатковых класах / В. І. Паўлоўская.  Мн., 1976.

7. Канцэпцыя нацыянальнай пачатковай школы // Пачатковая школа.  1992.  № 1  2.

 1. Кушнір, Н.Я. Яшчэ раз пра дыферэнцыраванае навучанне / Н.Я. Кушнір, А.С. Шылава // Пачатковая школа.  1993.  № 12.

 2. Лабаноўская, З. Сачыненне па карціне / З. Лабаноўская // Народная асвета.  1979.  № 3.

 3. Лукашук, М. П. Тэхнічныя сродкі навучання на ўроках мовы і чытання / М.П.Лукашук // Народная асвета.  1978.  № 5.

 4. Падгайскі, Л.П. Методыка беларускай мовы: Граматыка і правапіс / Л. П. Падгайскі  Мн., 1981.

 5. Падгайскі, Л.П. Развіццё мыслення на ўроках граматыкі і правапісу / Л.П. Падгайскі// Народная асвета.  1989.  № 4.

 6. 100 урокаў па навучанню грамаце / Склад. Я. Г. Цярэшка.  М., 1990.

 7. Хаткевіч, Г.П. Работа над сувяззю слоў у сказе ў пачатковых класах / Г.П. Хаткевіч // Развіццё мовы малодшых школьнікаў.  Мн., 1976.Складальнік В.В.Курыловіч

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconАрганізацыя факультатыўнага навучання Колькасць гадзін заняткаў
Санітарнымі нормамі, правіламі І гігіенічнымі нарматывамі “Гігіенічныя патрабаванні да ўстройства, зместу І арганізацыі вучэбна-выхаваўчага...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу icon7 клас Настаўнік беларускай мовы І літаратуры Зотава Н. В. Беларуская мова 7 клас Тэма: Падарожжа па краіне Лічэбнік Форма урока: урок абагульнення Мэты
За акном сонечнае надвор’е, І гэта дае магчымасць спадзявацца, што дзень будзе па сапраўднаму добрым, а наша праца –захапляючай І...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconУрок па тэме: " прыметнік як часціна мовы"
Зачытваецца эпіграф. Вучні самі называюць тэму ўрока. Уступнае слова настаўніка, які знаёміць вучняў з задачамі ўрока

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconУрок беларускай мовы ў 6"Б" класе
Мэты: падрыхтоўка класа І абсталявання, аператыўнае ўключэнне вучняў у працоўны рытм урока

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconІ. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для IV класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання
Асноўная мэта факультатыўных заняткаў «Беларускае красамоўства» — забяспечыць развіццё здольнасцей малодшых школьнікаў да ўмелага...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconІ. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для IV класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання
Асноўная мэта факультатыўных заняткаў «Беларускае красамоўства» — забяспечыць развіццё здольнасцей малодшых школьнікаў да ўмелага...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconУрока: «Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе?»
Форма урока: интегрированный урок – окружающий мир, с элементами обучения грамоте технологии, музыки.( 1 класс)

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconУрок беларускай літаратуры ў 10 класе
Да гэтага ўрока вучні атрымліваюць апераджальнае заданне “Тонкае І тоўстае пытанне” да зместу паэмы “Новая зямля”. На якія “тонкія”...

Урок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу iconПлан работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры
Агульная тэма: Папярэджванне ўстойлівых памылак І цяжкасцей у вучняў пры асваенні зместу вучэбных прадметаў “Беларуская мова” І “Беларуская...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка