Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 "Беларуская філалогія"
НазваВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 "Беларуская філалогія"
старонка1/11
Дата канвертавання28.10.2012
Памер469.9 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

К.П. Любецкая
Стылістыка і культура беларускага маўлення
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС
Для студэнтаў

спецыяльнасці 1 210501 – “Беларуская філалогія”


Мінск

БДУ

2007
УДК 808.26
ББК 81.411.4Р э ц э н з е н т ы:


В. Палятаева, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры агульнага мовазнаўства МДЛУ

Г. Чахоўскі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ


Зацверджана


Вучоным саветам філалагічнага факультэта БДУ

27 верасня 2007 г., пратакол № 1
Любецкая К.П.

Стылістыка і культура беларускага маўлення: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 – “Беларуская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2007. – 40 с.


Вучэбна-метадычны комплекс па стылістыцы і культуры беларускага маўлення распрацаваны для студэнтаў дзённай формы навучання з улікам патрабаванняў, прадугледжаных вучэбным планам пры вывучэнні курсаў стылістыкі і культуры беларускага маўлення, і маюць на мэце дапамагчы студэнтам самастойна авалодаць асноўнымі палажэннямі гэтых курсаў.

змест


Праграма курса “Стылістыка і культура беларускага маўлення” 4

ПЫТАННІ да заліку 10

прамежкавы залік. Тэматыка. Пытанні 12

Тэматыка лекцый 14

Тэматыка практычных заняткаў 23

калёквіум. Тэматыка 27

кІРУЕМАЯ самастойнаЯ работа студэнтаў. Тэматыка 29

АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА 33

Дадатковая літаратура 34

Слоўнікі і даведнікі 38

Праграма курса “Стылістыка і культура беларускага маўлення”
(спецыяльнасць “Беларуская філалогія”)

УВОДЗІНЫ


Мова як сродак камунікацыі. Камунікацыйная скіраванасць стылістыкі і культуры маўлення. Творчы патэнцыял мовы і яе асэнсаванне ў “Законе аб мове”. Мова як галоўны паказчык этнічнай самасвядомасці, аснова гарманічнага фарміравання маўленчай асобы. Нацыянальныя традыцыі ў моўнай намінацыі і маўленчым этыкеце.

Стылістыка і арталогія (культура мовы) як навукі. Змест, прадмет і задачы комплекснай дысцыпліны “Стылістыка і культура маўлення”. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі. Асноўныя паняцці і катэгорыі культуры маўлення. Генезіс стылістыкі і арталогіі. Галіны сучаснай стылістыкі (апісальная стылістыка, функцыянальная стылістыка, стылістыка мастацкай літаратуры, стылістыка тэксту, стылістыка тэкставых катэгорый). Сувязь курса стылістыкі і культуры маўлення з іншымі навуковымі дысцыплінамі.

Тэрмінасістэма культуры маўлення і стылістыкі: культура мовы, культура маўлення, формы маўлення; стыль: функцыянальны, маўленчы, індывідуальны; падстыль; маўленчы жанр; стылістычная норма, стылістычныя сродкі мовы, стылістычныя рэсурсы мовы, стылёвыя асаблівасці (тэксту, сказа), стылістычная канатацыя (афарбоўка); камунікацыйныя якасці маўлення; моўная норма; памылкі – маўленчыя, стылістычныя; правільнасць, лагічнасць, дакладнасць, чысціня, сухасць, аднастайнасць, квяцістасць.

Гістарызм у асэнсаванні моўнага функцыянавання. Красамоўства на Беларусі ў ХІІ–ХVII стст. Моўна-стылістычнае багацце твораў К. Тураўскага, Р. Цамблака, Ф. Скарыны, В. Цяпінскага, С. Буднага, М. Сматрыцкага, А. Філіповіча, С. Зізанія, Х. Філалета, Л. Карповіча, Л. Сапегі, А. Рымшы і інш.

Вытокі і гісторыя беларускай стылістыкі і арталогіі. Этапы развіцця навуковай стылістычнай і арталагічнай думкі. “Практычная рыторыка” Сігізмунда Лаўксміна: асноўныя палажэнні, культурна-гістарычнае значэнне, актуальнасць. Стылістычныя праблемы ў артыкулах М. Багдановіча. Сучасныя беларускія даследчыкі і іх працы па стылістыцы і арталогіі (М.Я. Цікоцкі, А.А. Каўрус, Р.І. Шкраба, П.У. Сцяцко і інш.) Кароткі агляд літаратуры па курсе.

Дынаміка нармавання беларускай літаратурнай мовы ў ХХ ст. Мова і культура маўлення ў падыходах беларускіх пісьменнікаў (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цётка), М. Багдановіч, М. Гарэцкі, К. Чорны, У. Дубоўка, К. Крапіва, Я. Брыль, Я. Скрыган, В. Быкаў, Н. Гілевіч, Р. Барадулін і інш.).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Вырашэнне гэтых задач павінна таксама садзейнічаць падрыхтоўцы студэнтаў да больш асэнсаванага ўспрыняцця І засваення курсаў сучаснай...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 2 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Асноўнымі задачамі курса з'яўляюцца: 1 паўтарэнне студэнтамі пунктуацыйных правілаў; 2 выпрацоўка трывалых уменняў асэнсавання ўжывання...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 1 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconРэгіянальныя асаблівасці вясельных традыцый" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" icon1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»
Ф 19 Фальклорная практыка : вучэб праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconВучэбна-метадычны комплекс па курсе Сучасная беларуская мова: Марфалогія Для студэнтаў факультэта журналістыкі Мінск
Рэцэнзенты: Басова Ганна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconСучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconТэмы практычных заняткаў па курсе "Літаратура бліжняга замежжа" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Тэмы практычных заняткаў па курсе “Літаратура бліжняга замежжа” для студэнтаў IV курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconПольская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 "Славянская філалогія" мінск 2003
Вучэбна-метадычны дапаможнік «Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў» / Аўт-склад. А. У. Вострыкава, М. М. Хмяльніцкі—Мн.:...

Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1 210501 \"Беларуская філалогія\" iconУводзіны ў літаратуразнаўства вершаванне вучэбны комплекс Мінск
Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў-філолагаў І журналістаў/ В. П. Рагойша. — Мн.:...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка