Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст
НазваУкраїнська драматична поема кінця XIX початку XX ст
старонка14/58
Дата канвертавання15.11.2012
Памер6.32 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58
8 «Рамаяна». Післямова О. Білецького. К., Держлітвидав України, 1959, стор. 322.

редавався з уст в уста. Минали століття, героїчний епос розростався, удосконалювався окремими співцями-пое- тами — виникали великі поеми, або «епопеї», що пізніше були записані, й спинившись у своєму розвиткові, перейшли до наступних поколінь як пам’ятки первісної творчості. Такими є «Іліада», «Одіссея», «Махабхарата», «Шахнаме», «Манас» 62, «Сасунді Давид», «Пісня про Роланда».

Твори героїчного епосу поділяються на два види: 1) епос колективний, або збірний, що розроблявся великою кількістю поетів протягом століть, поки не здобув остаточної форми, закріпленої на письмі; 2) епос індивідуальний, що утворювався в остаточній формі окремими поетами. До такого індивідуального епосу належить «Енеїда» Вергілія й «Слово о полку Ігоревім». Вергілій свідомо наслідував Гомера. Автор «Слова» був натхне- ний піснями Бояна й писав свою поему «за билинами цього часу», очевидно, маючи перед собою готові тогочасні зразки.

«Слово о полку Ігоревім» — найдавніша пам’ятка староруської літератури, пройнята високою патріотичною ідеєю. Це перша героїчна поема трьох братніх народів — російського, українського та білоруського. Художня тканина «Слова» органічно пов’язана з фольклорною поетикою. Десь на початку XIV ст. виникла поема на апокрифічні теми «Слова о Лазареві воскресеніи», що її вивчав Іван Франко.

Індивідуальний віршований епос як продовження традиції героїчного епосу в нових літературах виявився в таких творах, як «Звільнений Єрусалим» італійського поета епохи Відродження Торквато Тассо і «Лузіади» португальського поета тієї ж епохи Камоенса. В новіші часи (XVIII—XIX ст.) такий тип творів згасає.

У добу Відродження була створена «Божественна комедія» Алігієрі Данте, цього, за словами Т. Шевченка, «світоча людства». І. Франко назвав Данте «сівачем духовних революцій», а його поему «колосальною святинею середньовікового духа».

Великого поширення набула так звана лицарська поема; кращі з цих поем відтворюють прекрасні людські

характери, гуманні ідеї та почуття («Витязь в тигровій шкурі» Шота Руставелі та ін.).

Своїм глибоким ідейним змістом, художньою силою й майстерністю «Витязь в тигровій шкурі» Руставелі належить до кращих здобутків світового мистецтва.

Шота Руставелі — представник передових кіл Гру- зії XII ст., виразник їхніх поглядів і почуттів. Герої його поеми (Тінатін, Нестан, Автанділ, Таріел) діють, страждають і люблять, створюючи реальний зміст життя.

З поетичних образів Руставелі виростає його філософія, що виражала передові ідеї, які виникли в соціально-економічних умовах Грузії того часу. Руставелі вий- шов із рамок середньовічної доби, її закостенілих догм.

«Більше як сімсот п’ятдесят років минуло з того часу. ^ коли було написано цей твір, що разом з «Божественною комедією» Данте, з незрівнянним «Словом о полку Ігоре- вім»,— писав видатний перекладач «Витязя в тигровій Чі шкурі» на українську мову Микола Бажан,— стоїть як грузинський витязь-охоронець при брамі нових віків світової літератури» 10.

Розглянуті нами перлини світової поетичної епіки стали набутком української культури. Один з найкращих творів давньогрецького героїчного епосу «Іліаду» перекладали на рідну мову С. Руданський, П. Ніщинсь- кий, І. Франко, «Одіссею» — П. Ніщинський, Леся Українка, В. Самійленко; повністю переклав «Одіссею» Борис Тен. Індійська «Махабхарата» стала предметом студій І. Франка. Він же переклав уривки з цього твору.

Український читач має повне видання славнозвісної поеми Данте «Божественна комедія» (переклали М. Рильський, П. Карманський, Є. Дроб’язко).

Цікавим явищем європейської літератури була створена у 1760—1770 роках литовським поетом К. Донелай- тісом визначна поема «Доби року» (опублікована V 1818 р.). То був час панування класицизму в Європі. Донелайтіс інтуїтивно осягнув і виразив у художніх образах своєї поеми соціальну нерівність, класові суперечності епохи феодалізму, змалював реалістичні картннії життя покріпаченого литовського селянства, викрив ску* пість, жорстокість і егоїзм панів. Надзвичайної худож-c:\users\ocherik\appdata\local\temp\finereader11\media\image13.jpeg


c:\users\ocherik\appdata\local\temp\finereader11\media\image14.jpeg


10 М. Бажан. Безсмертна поема.— В кн : Шота Руставе- л і. Витязь в тигровій шкурі. К., «Дніпро», 1966, стор. 5.
ньої сили досягає поет у «Добах року» завдяки правдивому розкриттю людської психології, хвилюючим картинам рідної природи, звичаїв литовців, багатій народній мові.

Павло Тичина переклав окремі уривки з поеми К. Донелайтіса. Ось як звучить українською мовою звернення поета до солов’я:

Ставишся ж ти з презирством до всіх жупанів отих панських,

Так же й тюрбани широкі тобі аніяк не до серця;

Ти — мов бідняк, що з гостей

повернувся голодним, щебечеш.

Ах! неподобство таке й між людьми зустрічається часто:

Скільки-бо справді на світі тих змін із людьми помічаєм!

Діксас — розвеза? А глянь, як по місту він ходить чванливо;

В пишному вбранні — тож він наче півень, що хвастає гребнем.

Що йому ті кріпаки! Адже він як божок поміж ними.

Щоб утвердити своє право на існування і розвиток, українська література пройшла складний шлях. У цьому утвердженні, в становленні нової української літератури взагалі першорядну роль відіграла поема. «У самій жанровій сутності поеми, в естетиці цього жанру,— пише білоруський дослідник М. Лазарук у монографії «Становлення білоруської поеми» (1968).— заховано саме ті аспекти, що були найактуальнішими для процесу становлення нової літератури». Ми відзначимо епохальне значення «Енеїди» І. Котляревського, певні досягнення в царині української (у тому числі й дошевченківсь- кої) соціально-побутової та історичної поеми, своєрідні спалахи епічної поезії на західно-українських землях, але об’єктивно на головне місце сходить поетична епіка Шевченка. В розвитку української поеми були злети і спади (школи Котляревського, Шевченка).

Треба взяти до уваги ще й таку обставину; значна частина поем, написаних у 10—15-х роках, побачила світ уже в другій половині XIX — на початку XX ст., а то й за радянського часу. Опубліковані пізніше, вони не могли мати вагомого впливу на літературний процес п, але

становлять безперечний інтерес для характеристики основних тенденцій розвитку літератури взагалі і еволюції жанру української поеми зокрема.

В українській поемі від початків її існування знайшли своє місце інтернаціональні мотиви. Це виявилось у національній інтерпретації світових поемних форм і сюжетів («Енеїда» І. Котляревського, поеми Т. Шевченка «Кавказ», «Єретик», «Неофіти», «Марія», поема К. Ду- митрашка «Жабомишодраківка»).

У написаній російською мовою «Американській баладі» (1831) Опанаса Шпигоцького чи не вперше у вітчизняній літературі оспівано національно-визвольний рух індійців проти «жорстоких білих» (колонізаторів).

Такі в основному штрихи, характерні для теорії та історії одного з найбагатших літературних видів — поеми.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ЕПІКИ

країнським героїчним епосом слід вважати думи та історичні пісні. Т. Шевченко порівнював думи з поемами Гомера. «Малороссийскими рапсодами» назвав сліпців-бандуристів М. Максимович у передмові до своїх «Малороссийских песен» (1827). М. Цертелєв ще раніше писав про українські думи як «поеми». Леся Українка у листі до М. Аркаса від 26 серпня 1908 р. назвала думи «оригінальним витвором нашого народного генія, що не має собі паралелі нігде на всім світі».c:\users\ocherik\appdata\local\temp\finereader11\media\image15.jpeg

Проте, як слушно зауважував М. Рильський, українські думи не злиті в один цільний епос, як це бачимо в грецьких «Іліаді», «Одіссеї», карело-фінській «Кале- валі», киргизькому «Манасі» та ін. До речі, Ів. Франко теж порівнював «Калевалу» з українськими думами.

Маючи таку тривку народнопоетичну основу, як думи та історичні пісні, українська давня література, здавалося, повинна була б дати жанр епічної поеми. На жаль, цього не сталося. Не все, очевидно, й збереглося, дійшло до нас. Однак про окремі зародки поетичної епіки можна говорити. Так, наприклад, Микола Греч ще у 1822 р. згадував поему С. Климовського «О правде и великодушии благодетелей», написану силабічними віршами; вона «зберігалася в Імператорській бібліотеці»63. Сильний епічний струмінь відчувається у так званих віршах і панегіриках. д

Низка великих за обсягом поетичних творів давньої літератури має деякі ознаки поемного виду (цикли віршів, спроба біографічного епосу, зародки драматичної поеми тощо). В хронологічному порядку це насамперед панегірик «Вірш-Ь на жалостный погреб... Петра Кона- шевича Сагайдачного...» (1622); ряд урочисто-величаль- них панегіриків (своєрідна біографічна поема), присвячених Петрові Могилі — «Евхарістеріон, албо вдячность» і «Евфоніа веселобрмячаа» (1632); великий віршований твір «Лямент у прыгодЬ нещасной... мешчан острозких» (1636), історичний віршований діалог (понад 1200 рядків) «Разговор Великороссіи с Малороссіею» (1762) С. Ді- вовича, цикл віршів, уміщених у Літопису Грабянки (1710). Цікаво, що автор іншого літопису—Самійло Величко — використав польську поему «Чигирин» (видана у Чернігові 1678 р.) українського поета-панегіриста О. Бу- чинського-Яскольда, поему С. Твардовського «\Уо]па сіо- mowa»( а для опису облоги Львова татарами через брак матеріалу ввів картини, запозичені з «Визволеного Єрусалиму» Тассо. Твори «Разговор...» Дівовича, «Вірші з трагодіи Христос пасхон Григоріа Богослова» (1630) А. Скульського вже чимось схожі на драматичні поеми.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

Падобныя:

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconІван Петрович Котляревський Енеїда [Энеида]
У відомій бурлескно травестійній поемі класика української літератури І. П. Котляревського (1769 1838) відворено широку картину життя...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconЯрослав Мудрий Драматична поема передмова
В нашiй драмi таких порушень небагато. З довгого полiтичного життя Ярослава я взяв невеликий порiвняно вiдтинок з 1030 по 1036 рiк,...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconРобота жіночих товариств буковини зі збереження народних традицій
Простежується робота жіночих організацій зі збереження І розвитку національних традицій в часи іноземного поневолення. Доведено,...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconЗаконспектувати лекцію
У 60-х роках XIX століття Г. Ібсен починав як романтик, у 70-х став одним із визнаних європейських письменників-реалістів, а символіка...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconЯк користуватися словником-довідником
Землі – земна кора. У процесі диференціації та інтеграції геології в кінці XIX – на початку XX ст виникла геоморфологія – наука про...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література
Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література” студенти вивчають оглядово тему: „Розвиток драматургії І театру...

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconВолодимир сосюра мазепа Поема

Українська драматична поема кінця XIX початку XX ст iconСпортивна термінологія – у курсі "Українська мова"
Активно формується професійна мова у всьому її багатстві та розмаїтість. Тому досить актуальним є на сьогоднішній день впровадження...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка