Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура
НазваГісторыя культуры беларусі асноўная літаратура
Дата канвертавання28.10.2012
Памер44.11 Kb.
ТыпДокументы
ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ

Асноўная літаратура

Архiтэктура Беларусі: Энцыкл. давед. / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: А.А. Воінаў і інш. – Мн.: БелЭн, 1993.*1

Асветнiкi зямлi Беларускай: Энцыкл. давед. Мн., 2001. *

Гiсторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1987-92.*

Дадзіёмава, В.У. Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі / В.У. Дадзіёмава. – Мінск, 2001.

Лазука Б.А. Гiсторыя мастацтвау: Вучэб. дапаможнiк для школ с паглубл. вывучэннем мастацтва i архiтэктуры, для вузау гуман. i сярэд. спец. навуч. устаноу / Б. А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 1996; 2003.** і ***

Лазука Б.А. Слоунiк тэрмiнау: Архiтэктура, выяуленчае i дэкаратыуна-прыкладное мастацтва: Дапам. для вучняу / Б. А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 2001.***

Лакотка А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. – Мн., 1999.

Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. Мн., 1997. ** і ***

Русецкi А.У. Мастацкая культура Беларусi: Теорыя i гiсторыя / А. У. Русецкi. – Вiцебск: ВДУ, 1998. ** і***

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5-і тамах. – Мн., 1986-1988.*

Этнаграфiя Беларусi: Энцыкл. Мн., 1989. *


Дадатковая літаратура

Акiньчыц С. Залаты век Беларусi / С. Акiньчыц. – Хабаровск: Нов. взгляд, 2001. ** і ***

Арлоў У. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн., 2000.

Асаблiвасцi сацыяльна-эканамiчнага i культурнага развiцця Полацка у апошняй трэцi XVII-XIX стст.: Справаздача па тэме навук. даследавання, ГБ-1899 / ПДУ; Кiр. працы Шайкоу В.I. – Наваполацк: ПДУ, 1999. ***

Барока у беларускай культуры i мастацтве: Манагр. / Iн-т мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору НАН Беларусi; Навук. рэд. Шматау В.Ф. – 2-е выд. – Мн.: Бел. навука, 2001. ***

Гiсторыя Беларусi: У 6-цi т. Т.1 : Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярадзiны XIII ст. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. **

Дадзіёмава, В.У. Музычная культура Беларусі XVIII стагоддзя : гіст.-тэарэт. даслед. / В.У. Дадзіёмава. – Мінск : [Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі], 2002.

Дадиомова О.В. «Очерки истории музыкальной культуры Беларуси» – Мн., 2001.

Дробов А. Живопись Белоруссии ХIХ – начало ХХ в. – Мн., 1974.

Дробов А. Живопись Советской Белоруссии (1917– 1975). – Мн., 1979.

Жывапіс Беларусі ХІІ- ХVІІІ стагоддзяў. – Мн., 1980.

Лакотка А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. – Мн., 1999.

Ляонава А. Старажытнабеларуская скульптура. – Мн., 1991.

Кулагiн А.М. Адраджэнне готыкi. Мн., 1993.

Кулагiн А.М. Каталiцкiя храмы на Беларусi. Мн., 2001.

Кулагiн А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусi. Мн., 2001.

Кулагiн А.М. Шэдэўры архiтэктуры ракако: Гiст.-архiт. нарыс. Мн., 1991.

Кулагин А.Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. Мн., 1989.

Лазука Б.А. Беларускае барока: Гiсторыка-тэарэтычныя праблемы стылю / Б. А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 2001. ***

Мальдзiс А.I. Беларуская культура барока як пасреднiца памiж заходнеславянскiм i усходнеславянскiм светамi / А. I. Мальдзiс. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. **

Морозов В.Ф. Гомель классический.Эпоха.Меценаты.Архитектура. / В. Ф. Морозов. – Мн.: Изд-во Четыре четверти, 1997. ***

Падокшын С.А. Унiя. Дзяржаунасць. Культура: Фiлас.-гiст. аналiз / С. А. Падокшын. – Мн.: Бел. навука, 2000. **

Парашкоў С.А. Культура старажытнай Беларусi ад засялення да сярэдзiны XIII ст.: манаграфiя / С. А. Парашкоу. – Магiлеу: МДУ iмя А.А. Куляшова, 2003. **

Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння: Зб. арт. / АН Беларусi. Iн-т мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору; Рэд. С.В.Марцэлеў. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994.

Романов Р.Л. Памятники культуры Белой Руси (правда и вымысел). Ч.1 / Р. Л. Романов. – Гродно: Б.и., 2000. **

Русецкi А.У. Мастацкая культура Аршанскай зямлi у канцы X-XIX стагоддзях / А. У. Русецкi, Ю. А. Русецкi. – Мн.: БелЭн, 2002. **

Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Мн., 1992

Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1988.*

Ткачев М. А. Т 48 Замки Белоруссии.—Мн.: Полымя, 1987.

Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. / пад агул. рэд. А.В. Сабалеўскага. Мінск, 2002.

Федорук А. Садово-парковое исскуство Белоруссии. Мн., 1989.

Хрысціянскія Храмы Беларусі. На фотаздымках Яна Балзункевіча. Пачатак ХХ стагодзя. Мн., 2000.

Церашчатава В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс ХІ – ХVІІІ стст. – Мн., 1986.

Цiтоў В.С. Этнаграфiчная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура / В. С. Цiтоў. – 2-е выд. – Мн.: Беларусь, 2001. **

Цiтоў В.С. Этнаграфiчная спадчына. Беларусь. Краiна i людзi. Мн., 1996.

Чантурия В.А. Архитектура Белоруссии конца XVIII-начала XIX в. Мн., 1962

Чантурия В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. Мн., 1982

Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. Т.1 (Дооктябрьский период). 3 изд. Мн., 1985

Чантурия В.А. Памятники архитектуры и градостроительства. 1986.

Якимович Ю.А. Зодчество Белоруссии XVI – середины XVII в.: Справ. пособие. Мн., 1991.

Заняткі № 1


СТАРАЖЫТНЫ ПЕРЫЯД РАЗВІЦЦЯ КУЛЬТУРЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

1. Культура Х-ХІІІ ст.ст. Агульная характарыстыка. Прыняцце хрысціянства. Язычніцкі і хрысціянскі тыпы філасофска-мастацкага мыслення.

2. Пісьменнасць эпохі Полацкага княства. Помнікі эпіграфікі. Рукапісная кніга, яе мастацкае афармленне.

3. Асветніцкая дзейнасць Ефрасінні Полацкай. Кірыла Тураўскі і значэнне яго культурна-мастацкай спадчыны.

4. Архітэктура і горадабудаўніцтва. Полацкая і гродзенская школы дойлідства. Вежы-данжоны.

5. Манументальны жывапіс.

6. Дэкаратыўна-прыкладная творчасць. Пераасэнсаванне візантыйскай культуры мясцовымі майстрамі.


Літаратура


  1. Архiтэктура Беларусі: Энцыкл. давед. / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: А.А. Воінаў і інш. – Мн.: БелЭн, 1993.

  2. Дук Д.У. Полацк і палачане (ІХ-ХVІІІ стст.). - Наваполацк: ПДУ, 2010.

  3. Кулагiн А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусi. Мн., 2001.

  4. Лазука Б.А. Гiсторыя мастацтвау: Вучэб. дапаможнiк для школ с паглубл. вывучэннем мастацтва i архiтэктуры, для вузау гуман. i сярэд. спец. навуч. устаноу / Б. А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 1996; 2003.

  5. Лакотка А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. – Мн., 1999.

  6. Парашкоў С.А. Культура старажытнай Беларусi ад засялення да сярэдзiны XIII ст.: манаграфiя / С. А. Парашкоу. – Магiлеў: МДУ iмя А.А. Куляшова, 2003.

  7. Селицкий А.А. Живопись Полоцкой земли ХІ-ХІІ вв. - Мн.: Навука і тэхніка, 1992.

  8. Селіцкі А. Загадкі Полацкага храма // http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&DomainName=mast&id=178&mode

  9. Тарасаў С.В. Полацк ІХ-ХVІІ стст.: Гісторыя і тапаграфія. – Мн.: Беларуская навука, 1998.

  10. Церашчатава В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс ХІ – ХVІІІ стст. – Мн., 1986.
1Зорачкамі пазначаецца месцазнаходжэнне кнігі: адна зорачка (*) – кафедра сусветнай літаратуры і культуралогіі (201), дзве зорачкі (**) – бібліятэка ПДУ (Полацк), тры зорачкі (***) – бібліятэка ПДУ (Наваполацк).

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconГісторыя культуры беларусі асноўная літаратура
Архiтэктура Беларусі: Энцыкл давед. / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: А. А. Воінаў І інш. – Мн.: БелЭн, 1993.*1

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconЛітаратура асноўная
Асновы культуры маўлення І стылістыкі; пад рэд. У. В. Анічэнкі.– Мінск : Універсітэцкае, 1992. – 254 с

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconС. Н. Князеў 2011 г. Регістрацыйны № уд- гісторыя беларус І
Вучэбная праграма «Гісторыя Беларусі» складзена на основе тыпавой вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі», регістрацыйны № тд – сг....

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconС. Ф. Шымуковіч Эканамічная гісторыя Беларусі
Лекцыя Прадмет, метады І задачы курса “Эканамічная гісторыя Беларусі”. Вывучэнне курса “Эканамічная гісторыя Беларусі” ў сістэме...

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура icon-
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя культуры беларусі асноўная літаратура icon-
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка