Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня)
НазваПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня)
Дата канвертавання12.11.2012
Памер27.47 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ ДА ІСПЫТУ ПА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 2 КУРСА (09АЯ-НЯ)

 1. Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры. Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць, кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць.

 2. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы лексікалогіі. Сувязь лексікалогіі з іншымі раздзеламі курса.

 3. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання.

 4. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Фразеалагізм як адзінка мовы, яго асноўныя асаблівасці. Фразеалагізм і слова. Фразеалагізм і словазлучэнне.

 5. Тыпы фразеалагізмаў паводле семантычнай злітнасці кампанентаў, адпаведнасці часцінам мовы сінтаксічным адзінкам, паводле стылістычнай афарбоўкі.

 6. Фанетыка. Паняцце аб фанетычным чляненні моўнай плыні. Асноўныя фанетычныя адзінкі.

 7. Арфаэпія. Арфаэпічныя нормы беларускай мовы і прычыны іх парушэння.

 8. Графіка. Алфавіт як аснова графікі. Іншыя графічныя сродкі: апостраф, злучок (дэфіс), націск, пунктуацыйныя знакі і інш. Складовы і гукавы прынцып беларускай графікі. Адназначныя і двухзначныя літары.

 9. Арфаграфія. Асноўныя прынцыпы беларускай арфаграфіі: фанетычны і марфалагічны. З гісторыі фарміравання беларускіх арфаграфічных нормаў.

 10. Словаўтварэнне. Утваральная аснова (база) і словаўтваральныя сродкі (фарманты). Паняцце словаўтваральнай мадэлі. Спосабы словаўтварэння.
  Марфеміка. Марфемная структура слова. Тыпы марфем. Сінкрэтычныя марфемы. Змены ў марфемнай структуры слова.

 11. Марфалогія як граматычнае вучэнне аб словах і словаформах. Граматычная катэгорыя, граматычныя значэнні і формы. Сістэма часцін мовы беларускай літаратурнай мовы.

 12. Назоўнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічная роля. Лексіка-граматычныя групы назоўнікаў. Граматычныя катэгорыі назоўніка.

 13. Прыметнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў.

 14. Поўныя і кароткія формы якасных прыметнікаў. Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Спосабы і сродкі ўтварэння якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.

 15. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння, паводле структуры. Асаблівасці сінтаксічнай сувязі лічэбнікаў з назоўнікамі. Скланенне колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Няпэўна-колькасныя словы.

 16. Займеннік як часціна мовы. Групы займеннікаў паводле суадноснасці з іншымі часцінамі мовы. Разрады займеннікаў паводле значэння.

 17. Дзеяслоў як часціна мовы. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Сістэма дзеяслоўных формаў. Пераходныя і непераходныя дзеясловы. Зваротныя дзеясловы. Спражэнне дзеясловаў.

 18. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў у сучаснай беларускай літаратурнай мове.

 19. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння. Ступені параўнання якасных прыслоўяў. Безасабова-прэдыкатыўныя словы.

 20. Службовыя часціны мовы. Прыназоўнік як часціна мовы. Злучнік як часціна мовы.

 21. Службовыя часціны мовы. Часціцы як часціна мовы. Мадальныя словы. Выклічнік як часціна мовы.

 22. Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго змест і задачы. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Свабодныя і сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні. Класіфікацыя словазлучэнняў.

 23. Сказ як сінтаксічная адзінка. Асноўныя адзнакі сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа.

 24. Аднасастаўныя сказы. Галоўны член у аднасастаўных сказах. Віды аднасастаўных сказаў.

 25. Ускладнены сказ. Паняцце сінтаксічнага ўскладнення простага сказа.

 26. Складаны сказ. Паняцце складанага сказа, адрозненне яго ад простага сказа. Сродкі сувязі частак у складаным сказе. Тыпы складаных сказаў.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09-аб
Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць, кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб
...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconСекцыя беларускай І рускай моў фдп І па метадычныя рэкамендацыі І кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір мінск 2002
М 54 для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір / Склад. Л. А. Пятроўская, Л. А. Бондар, Мн.: Бдуір, 2002. – 24 с

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Вырашэнне гэтых задач павінна таксама садзейнічаць падрыхтоўцы студэнтаў да больш асэнсаванага ўспрыняцця І засваення курсаў сучаснай...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconДадатковыя матэрыялы да практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія" Пісьмовая работа №1 Дыктоўка
Здавалася, метраў за сорак-пяцьдзесят яго нi з чым нельга было параўнаць: вышэйшы за ўсё на зямлi. Роўненькi, гладкi, амаль як мармур,...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconПравапіс літар е, ё, я
Беларуская мова. Практычны дапаможнік” падрыхтаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі “Праграмы па беларускай мове для медыцынскіх...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconБеларуская мова. Прафесійная лексіка канспект лекцый для студэнтаў 1-га курса вочнай І завочнай форм навучання ўсіх спецыяльнасцей Магілёў 2006
У сціслай І даступнай форме выкладзены асноўныя пытанні вучэбнага курса па прафесійнай лексіцы беларускай мовы. Асаблівая ўвага скіравана...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка