Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
НазваПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
Дата канвертавання28.10.2012
Памер344.92 Kb.
ТыпДокументы


Беларускае мовазнаўства


Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмер-кавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 293−25−83

jukovskaya@nlb.by


Узор

ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

па спісу «Беларускае мовазнаўства»

______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.


Адказная асоба : _____________________________________________________________________________


Нумары пазіцый :______________________________________________________________.

п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выданняАб некаторых асаблівасцях беларускай літаратурнай мовы

Мінск

1965Абабурка М.В. Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў : кароткі слоўнік-даведнік

Мінск

1979Абабурка М.В. Параўнальная граматыка беларускай і рус-кай моў

Мінск

1992Абабурка М. Культура беларускай мовы

Мінск

1994Аксамітаў А.С. Беларуская фразеалогія

Мінск

1978Англа-беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. Т.М. Сушы

Мінск

1989Андрыеўская З.Я., Галай І.П. Руска-беларускі фізіка-геаг-рафічны слоўнік

Мінск

1994Анічэнка У.В. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувя-зі

Мінск

1969Анічэнка У.В. Гістарычная лексікалогія ўсходнеславянскіх моў : вучэбны дапаможнік

Гомель

1978Анічэнка У.В. Гістарычная фанетыка ўсходнеславянскіх млў : вучэбны дапаможнік

Гомель

1982Анічэнка У.В., Жураўскі А.І. Беларуска-іншаславянскі сінк-рэтызм мовы выданняў Францыска Скарыны

Мінск

1988Арашонкава Г.У., Лемцюгова В.П. Кароткі слоўнік беларус-кай мовы : правапіс, вымаўленне, націск, словазмяненне, словаўжыванне

Мінск

1994Арфаграфічны слоўнік : для пачатковых класаў

Мінск

1987Базыленка А.М. Пабочныя і ўстаўленыя словы, словаз-лучэнні і сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове

Мінск

1964Бардовіч А.М., Шакун Л.М. Марфемны слоўнік беларускай мовы

Мінск

1975Баханькоў А.Я., Гайдукевіч І.М., Шуба П.П. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : для сярэд. школы

Мінск

1972Беларусазнаўства : 8-9 класы : зборнік № 3

Мінск

1993Беларуска-рускія ізалексы (Матэрыялы для абмеркавання)

Мінск

1973Беларускае і славянскае мовазнаўства : да 75-годдзя акадэ-міка АН БССР Кандрата Кандратавіча Крапівы

Мінск

1972Беларуская анамастыка. Ч. 2

Мінск

1981Беларуская мова : практычны дапаможнік для абітурыентаў

Мінск

1994Беларуская мова / Пад рэд. Г.М. Малажай

Мінск

1986Беларускі лінгвістычны зборнік

Мінск

1966Беларусско-русский паралексический словарь-справочник : пособие для учителя

Минск

1985Бірыла М. Тыпалогія і геаграфія славянскіх прозвішчаў

Мінск

1988Бірыла М.В., Лемцюгова В.П. Анамастычныя словаўтва-ральныя элементы ва ўсходне- і заходнеславянскіх мовах (Адантрапанімічныя айконімы)

Мінск

1973Блінава Э.Д. Беларуская дыялекталогія : кантрольныя пра-цы

Мінск

1987Булахаў М.Г. Практыкаванні і матэрыялы па курсу гісторыі беларускай мовы

Мінск

1969Булахов М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилис-тики русского и белорусского языков

Минск

1979Булыка А.М. Даўнія запазычанні беларускай мовы

Мінск

1972Булыка А.М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове 14-18 стст.

Мінск

1980Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. Т. 2 : М-Я.

Мінск

1999Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова

Мінск

1974Бурак Л.І., Бурак І.Л. Сучасная беларуская мова : арфагра-фія і пунктуацыя : практыкум

Мінск

1993Бурак Л.І., Красней В.П., Лазоўскі У.М. Сучасная беларус-кая мова : практычныя заняткі

Мінск

1989Вайтовіч Н.Т. Баркалабаўскі летапіс

Мінск

1977Вайтовіч Н.Т. Ненаціскны вакалізм народных гаворак Бе-ларусі

Мінск

1968Вардамацкі Л.М. Несцяровіч В.І. Адваротны слоўнік бела-рускай мовы

Мінск

1994Васілеўскі М.С. Прадуктыўныя тыпы дзеясловаў у сучас-най беларускай мове

Мінск

1970Воўк-Левановіч О.В. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы

Мінск

1994Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школе

Мінск

1988Выкладанне беларускай мовы ў школе / Пад рэд. М.Г. Яленскага

Мінск

1994Вярхоў П.В. Нізоўнікі на-ар-(-яр) у беларускай мове

Мінск

1970Галосныя беларускай мовы (акустычны аналіз)

Мінск

1975Гаўрош Н.В. Намінатыўныя сказы ў сучаснай беларускай мове

Мінск

1975Гістарычная лексікалогія беларускаймовы

Мінск

1970Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 14

Мінск

1996Грабчиков С.М. Межъязыковые омонимы и паронимы : опыт русско-белорусского словаря

Минск

1980Грабчиков С.М. Русско-белорусский словарь

Мінск

1993Громыко В.С. Особенности изучения русского языка в Бе-лоруссии

Минск

1975Гурскі М.І. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў : фанетыка і марфалогія

Мінск

1972

1962Гурскі М.І., Булахаў М.Г., Марчанка М.Ц. Беларуская мова. Ч. 2 : сінтаксіс

Мінск

1968Жураўскі А.І., Крывіцкі А.А. Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР

Мінск

1979З даследванняў па беларускай і рускай мовах / Пад рэд. М.І. Гурскага і інш.

Мінск

1961З жыцця роднага слова : лексікалагічны зборнік

Мінск

1968Зборнік дыктантаў / Складальнік Э.Д. Блінова і інш

Мінск

1984Івашуціч Я.М. Націск у дзеяслоўных формах сучаснай беларускай мовы

Мінск

1981Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання аблас-ных слоўнікаў беларускай мовы. Вып. 2

Мінск

1959Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання аблас-ных слоўнікаў беларускай мовы. Вып. 3

Мінск

1960Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. Вып. 1

Мінск

1966Камароўскі Я.М. Беларускі правапіс

Мінск

1965Камароўскі Я.М. Сучасная беларуская арфаграфія

Мінск

1985Камароўскі Я.М., Мяцельская Е.С. Беларуская мова : дапа-можнік для абітурыентаў

Мінск

1993Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1992Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы : дапаможнік для настаўнікаў

Мінск

1987Кечык С.Я. Дзеепрыслоўе ў сучаснай беларускай мове

Мінск

1985Кечык С.Я., Рагаўцоў В.І. Моўны разбор у ВНУ і ў школе : схемы, узоры, заданні

Мінск

1988Клышка А. Беларуска-польскі размоўнік

Мінск

1992Клюсаў Г.Н., Юрэвіч А.Л. Сучасная беларуская пунктуа-цыя

Мінск

1972Козырев И.С. Формирование словарных составов русского и белорусского языков : соматическая лексика

Минск

1983Копач А.М., Цыбульская С.І. Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для абітурыентаў сярэдніх спец. навуч. уста-ноў

Мінск

1999Костюкович Н.Н., Люштик В.В., Щербин В.К. Руско-бело-русский словарь математических, физических и техничес-ких терминов

Минск

1995Краевская Н.П. Гринберг Б.В., Красней В.П. Русско-бело-русский словарь электро-технических терминов

Минск

1993Крамко І.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Т. 2

Мінск

1968Красней В.П. Лексіка і фразеалогія беларускай мовы

Мінск

1982Красней В.П., Шакун Л.М. Практыкум па гісторыі беларус-кай літаратурнай мовы : навуч. дапаможнік

Мінск

1978Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Бело-русский язык для говорящих по русски

Минск

1990Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Бело-русский язык для небелорусов

Минск


1973Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Бело-русский язык для небелорусов

Минск

1978
Крывіцкі А.А. Наша родная мова : навукова папулярны на-рыс

Мінск

1973Крывіцкі А.А. Наша родная мова : навукова папулярны на-рыс

Мінск

1964Крывіцкі А.А., Падлужны А.І. Практыкум па фанетыцы бе-ларускай мовы

Мінск

1989Лексічныя балтызмы ў беларускай мове / Матэрыялы для абмеркавання

Мінск

1969Лемцюгова В.П. Беларуская айканімія : лінгвістычны ана-ліз назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці

Мінск

1970Лепешаў І.Я. З народнай фразеалогіі : дыферэнцыяльны слоўнік

Мінск

1991Лепешаў І.Я. і інш. Практыкум па беларускай мове : вучэб-ны дапаможнік

Мінск

1988Лепешаў І.Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора

Мінск

1981Лепешаў І.Я. Праблемы фразеалагічнай стылістыкі і фра-зеалагічнай нормы

Мінск

1984Лепешаў І.Я. Фразеалогія ў творах К. Крапівы. Стылістыч-нае выкарыстанне фразеалагізмаў

Мінск

1976Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў : у 2 ч. ч. 2

Мінск

1981Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў.

Мінск

1993Лёсік Я. Граматыка беларускае мовы : фонэтыка [рэпрынт. 1926]

Мінск

1995Лінгвістычныя даследаванні : збонік артыкулаў / Пад рэд. А.Я. Супруна і інш.

Мінск

1971Ліс А. Браніслаў Тарашкевіч

Мінск

1966Лугоўскі А.І. Курсавыя працы па методыцы выкладання бе-ларускай літаратуры

Мінск

1991Лыч Л. Беларуская нацыя і мова

Мінск

1994Лыч Л. Рэформа беларускага правапісу 1993 года : ідэала-гічны аспект

Мінск

1993Ляшчынская В.А., Станкевіч А.А. Практыкаванні па лексі-цы і стылістыцы : дапаможнік для настаўніка

Мінск

1984Мажэйка Н.С., Супрун А.Я. Частотны слоўнік беларускай

мовы : мастацкая проза

Мінск

1976Малажай Г.М. Беларуская перыфраза (кароткі слоўнік)

Мінск

1974Малажай Г.М. Лабараторныя працы па сучаснай беларус-кай мове

Мінск

1986Малажай Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту : вучэб. дапа-можнік

Мінск

1992Малажай Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту : заданні, тэкс-ты, парады : вучэб. дапаможнік

Мінск

1982Малажай Г.М. Сучасная беларуская мова : перыфраза

Мінск

1980Малажай Г.М. Сучасная беларуская мова : словы, перыф-раза, фразеалагізм : вучэбны дапаможнік

Мінск

1992Малажай Г.М.,Рачэўскі С.Р. Пазакласная праца па беларус-кай мове

Мінск

1990Манаенкова А.Ф. Русско-белорусские языковые отношения (на материале русских говоров Ветки)

Минск

1978Марчанка М.Ц. Методыка выкладання беларускай мовы : навучанне грамаце

Мінск

1966Матэрыялы да абласного слоўніка Магілёўшчыны

Мінск

1981Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / Пад рэд. М.А. Жыдовіч

Мінск

1977Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак /Пад рэд. М.А. Жыдовіч

Мінск

1970Мезенко А.М. Урбанонимия Белоруссии

Минск

1991Метлюк А.А. Просодия белорусского языка в условиях двуязычия

Минск

1982Методыка выкладання беларускай мовы : бібліяграфічны паказальнік 1969-1990 гг. / Склад. М.С. Лукошус

Мінск

1993Михневич А.Е. Русско-белорусский разговорник

Минск

1991Мікуліч Т.М. Мова і этнічная самасвядомасць

Мінск

1996Міхневіч А.Я. Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследа-вання беларускай мовы

Мінск

1976Міхневіч А.Я. Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні ў беларусскай мове (трансфрамацыйны аналіз)

Мінск

1965Міхневіч А.Я., Навічэнка Н.М. Англа-беларускі размоўнік

Мінск

1992Моўныя адзінкі і кантэкст / Блінава Э.Д. і інш.

Мінск

1992Мощенская Л.А. Как белоруссы говорят по-русски ? : вари-анты рода имен существительных в русской речи белорус-сов

Минск

1992Мяцельская Е.С., Камароўскі Я.М. Беларуская дыялекта-логія : хрэстаматыя

Мінск

1979Мяцельская Е.С., Камароўскі Я.М. Слоўнік беларускай на-роднай фразеалогіі

Мінск

1972Наркевіч А.І. Назоўнік : граматычныя катэгорыі і формы

Мінск

1976Наркевіч А.І. Практычны курс сучаснай беларускай мовы : вучэбны дапам.

Мінск

1992Нарысы па беларускай дыялекталогіі : вучэб. Дапаможнік

Мінск

1964Новопокровская В.Н. Из истории говоров, переходных от белорусского языка к русскому

Минск

1975Нямецка-беларуска-рускі слоўнік / Пад. Рэд. У.І.Марцінеў-скага

Мінск

1988Падгайскі Л.П. Словазлучэнне ў беларускай мове : дзеяс-лоўна-імянныя словазлучэнні з акалічнаснымі адносінамі

Мінск

1971Падлужны А.І. Нарыс акустычнай фанетыкі беларускай мовы

Мінск

1977Падлужны А.І. Фаналагічная сістэма беларускай літаратур-най мовы

Мінск

1969Панюціч К.М. Лексіка народных гаворак

Мінск

1976Паўлюкавец А.А. Мова эсперанта : практычны дапаможнік

Мінск

1992Праблемы беларускай філалогіі : тэзісы дакладаў рэспуб-ліканскай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю БССР і КПБ

Мінск

1968Практыкум па беларускай мове / Пад рэд. Г.М. Малажай

Мінск

1993Протчанка В.У. Шматаспектны аналіз пры вывучэнні сін-таксісу беларускай мовы

Мінск

1987Пытанні беларускага і славянскага мовазнаўства

Мінск

1980Пытанні культуры пісьмовай мовы / Пад рэд. А.І. Падлуж-нага

Мінск

1991Пытанні лексікалогіі, фразеалогіі, стылістыкі : зборнік на-вуковых артыкулаў

Мінск

1985Пытанні мовазнаўства і методыкі выкладання моў / Пад рэд. Ц.С. Гарбунова

Мінск

1965Рагаўцоў В.І. Уводзіны ў мовазнаўства : заданні для самас-тойнай работы

Мінск

1992Рамановіч Я, Юрэвіч А. П.А. Бузук

Мінск

1969Раманцэвіч В. Пачаткі роднае мовы : дапаможнік для ўсіх

Мінск

1993Рагойша В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков : белорусско-русско-украинский поэтический взаи-моперевод

Минск

1980Русско-белорусский разговорник : культура Беларуси

Минск

1993Русско-белорусский словарь общественно-политической терминологии / Под ред. Н.В. Бирилло и М.Р. Судника

Минск

1970Свяжынскі У.М. «Гістарычныя запіскі» Ф. Еўлашоўскага

Мінск

1990Слова беларускае : з гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі

Мінск

1994Слова і фразеалогія ў кантэксте : зборнік артыкулаў

Мінск


Слоўнік асабовых уласных імён / Укладальнік М.Р. Суднік

Мінск

1965Суднік С. Сяржук Ч. Расейска-беларускі вайсковы слоўнік

Мінск

1997Сухая Т. і др. Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэ-матыцы для ВНУ / Таварыства беларускай мовы імя Фран-цішка Скарыны. Тэрміналагічная камісія

Мінск

1993Сучаная беларуская мова (Пытанні культуры мовы)

Мінск

1973Сучасная беларуская літаратурная мова

Мінск

1975Сучасная беларуская літаратурная мова : зборнік практы-каванняў

Мінск

1981Сучасная беларуская літаратурная мова : лексікалогія, фра-зеалогія, лексікаграфія, фразеаграфія, фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія

Мінск

1993Сучасная беларуская літаратурная мова : лексікалогія, фра-зеалогія, лексікаграфія, фразеаграфія, фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія :вучэбны дапаможнік

Мінск

1984Сучасная беларуская літаратурная мова : практычныя за-няткі

Мінск

1995Сучасная беларуская літаратурная мова: лексікалогія, фра-зеалогія, лексікаграфія, фразеаграфія, фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія / Пад рэд. Ф. Янкоўскага

Мінск

1976Сучасная беларуская літаратурная мова : марфалогія

Мінск

1980Сучасная беларуская мова : кантрольныя працы, метадыч-ныя парады, заданні, тэксты і бібліяграфія

Мінск

1977Сцяцко П.У. Беларускае народнае словаўтварэнне : афік-сальныя назоўнікі

Мінск

1977Сцяцко П.У. Народная лексіка

Мінск

1970Сцяцко П.У. Народная лексіка і словаўтварэнне

Мінск

1972Сцяшковіч Т. Ф. Займеннік у беларускай мове

Мінск

1977Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх моў і літаратур

Мінск

1973Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі / Пад рэд.Р.І. Аванесава і М.В. Бірылы

Мінск

1962Цікоцкі М. Практычная стылістыка беларускай мовы. Ч. 1 : дапаможнік для студэнтаў і настаўнікаў

Мінск

1962Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1976Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1995Цітова А.І. Асацыятыўны слоўнік беларускай мовы

Мінск

1981Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянско-го языкового ареала

Минск

1981Цыхун Г.А. Тыпалогія сінтаксічных адрозненняў у балка-наславянскім арэале

Мінск

1978Цыхун Г.А. Энкліза і пракліза ў структуры славянскага сказа

Мінск

1968Чабярук А.І. Лічэбнік у беларускіх гаворках

Мінск

1977Чэкман В.М. Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці-мяккасці ў беларускай мове

Мінск

1970Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : ву-чэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў

Мінск

1966Шакун Л.М. Словаўтварэнне : вуч. дапаможнік

Мінск

1978Шаталава Л.Ф. Беларускае дыялектнае слова

Мінск

1975Шидловский А.В. Лингвистические проблемы перевода на белорусский язык

Минск

1978Шуба П.П. Лукцыі па беларускай марфалогіі

Мінск

1975Шуба П.П. Прыназоўнік у беларускай мове

Мінск

1971Шуба П.П. Прыслоўе ў беларускай мове : марфалагічны нарыс

Мінск

1962Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 8. Н-П / Уклад. Г.А. Цыхун

Мінск

1993Юрчанка Г.Ф. І коціцца і валіцца : устойлівыя словазлучэн-ні ў гаворках Мсціслаўшчыны

Мінск

1972Юрчанка Г.Ф. І сячэ і паліць : устойлівыя словазлучэнні ў гаворках Мсціслаўшчыны

Мінск

1974Юрчанка Г.Ф. Слова за слова : устойлівыя словазлучэнні ў гаворках Мсціслаўшчыны

Мінск

1977Юрчанка Г.Ф. Сучасная народная лексіка : з гаворак Мсціс-лаўшчыны : слоўнік. Н-П

Мінск

1996Юрэвіч А.К. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1983Юрэвіч А.Л. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў

Мінск

1962Яўневіч М.С. Сінтаксічная сінаніміка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове

Мінск

1977Янкова Т.С. Дыялектычны слоўнік Лоеўшчыны

Мінск

1982Янкоўскі Ф. Беларускае літаратурнае вымаўленне

Мінск

1966Янкоўскі Ф. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Ч. 2: марфалогія

Мінск

1977Янкоўскі Ф. Дыялектны слоўнік. Вып. 3

Мінск

1970Янкоўскі Ф. Роднае слова

Мінск

1972Янкоўскі Ф.М. Беларуская фразеалогія

Мінск

1981Янкоўскі Ф.М. Сучасная беларуская мова

Мінск

1984Яўневіч М.С., Сцяцко П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Мінск

1987
Яўневіч М.С., Сцяцко П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Мінск

1980Яшкін І.Я. Узаемадзеянне рознадыялектных сістэм : мар-фалогія, сінтаксіс

Мінск

1980Яшкін І.Я. Узаемадзеянне рознадыялектных сістэм (Фане-тыка)

Мінск

1976«Беларускае мовазнаўства»


Складальнік галоўны бібліятэкар Л.А. Марчанка

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

Спіс падрыхтаваны 26 лютага 2010 г.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларускае літаратуразнаўства»
Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларускае літаратуразнаўства»
Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па літаратуразнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры беларускіх пісьменнікаў, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела
Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне»
Прапануем спіс літаратуры, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспуб-ліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камплектавання...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага краю»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага края. №1»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага краю»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем літаратуру па мастацтву Беларусі, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камп-лектавання фондаў
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем літаратуру па мастацтву Беларусі, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камп-лектавання фондаў
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка