Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
НазваПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
Дата канвертавання28.10.2012
Памер176.42 Kb.
ТыпДокументы


Беларускае мовазнаўства


Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмер-кавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 293−25−83

jukovskaya@nlb.by


Узор

ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

па спісу «Беларускае мовазнаўства»

______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.


Адказная асоба : _____________________________________________________________________________


Нумары пазіцый :______________________________________________________________.

п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выданняАб некаторых асаблівасцях беларускай літаратурнай мовы

Мінск

1965Абабурка М.В. Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў : кароткі слоўнік-даведнік

Мінск

1979Анічэнка У.В. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувя-зі

Мінск

1969Анічэнка У.В. Гістарычная лексікалогія ўсходнеславянскіх моў : вучэбны дапаможнік

Гомель

1978Анічэнка У.В. Гістарычная фанетыка ўсходнеславянскіх млў : вучэбны дапаможнік

Гомель

1982Беларусазнаўства : 8-9 класы : зборнік № 3

Мінск

1993Беларускае і славянскае мовазнаўства : да 75-годдзя акадэ-міка АН БССР Кандрата Кандратавіча Крапівы

Мінск

1972Беларуская анамастыка. Ч. 2

Мінск

1981Беларуская мова : практычны дапаможнік для абітурыентаў

Мінск

1994Беларуская мова / Пад рэд. Г.М. Малажай

Мінск

1986Беларускі лінгвістычны зборнік

Мінск

1966Беларусско-русский паралексический словарь-справочник : пособие для учителя

Минск

1985Бірыла М.В., Лемцюгова В.П. Анамастычныя словаўтва-ральныя элементы ва ўсходне- і заходнеславянскіх мовах (Адантрапанімічныя айконімы)

Мінск

1973Булахаў М.Г. Практыкаванні і матэрыялы па курсу гісторыі беларускай мовы

Мінск

1969Булахов М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилис-тики русского и белорусского языков

Минск

1979Булыка А.М. Даўнія запазычанні беларускай мовы

Мінск

1972Булыка А.М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове 14-18 стст.

Мінск

1980Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова

Мінск

1974Бурак Л.І., Красней В.П., Лазоўскі У.М. Сучасная беларус-кая мова : практычныя заняткі

Мінск

1989Вайтовіч Н.Т. Ненаціскны вакалізм народных гаворак Бе-ларусі

Мінск

1968Васілеўскі М.С. Прадуктыўныя тыпы дзеясловаў у сучас-най беларускай мове

Мінск

1970Воўк-Левановіч О.В. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы

Мінск

1994Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школе

Мінск

1988Выкладанне беларускай мовы ў школе / Пад рэд. М.Г. Яленскага

Мінск

1994Вярхоў П.В. Нізоўнікі на-ар-(-яр) у беларускай мове

Мінск

1970Галосныя беларускай мовы (акустычны аналіз)

Мінск

1975Гаўрош Н.В. Намінатыўныя сказы ў сучаснай беларускай мове

Мінск

1975Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 14

Мінск

1996Гурскі М.І., Булахаў М.Г., Марчанка М.Ц. Беларуская мова. Ч. 2 : сінтаксіс

Мінск

1968Жураўскі А.І., Крывіцкі А.А. Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР

Мінск

1979З жыцця роднага слова : лексікалагічны зборнік

Мінск

1968Івашуціч Я.М. Націск у дзеяслоўных формах сучаснай беларускай мовы

Мінск

1981Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання аблас-ных слоўнікаў беларускай мовы. Вып. 2

Мінск

1959Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання аблас-ных слоўнікаў беларускай мовы. Вып. 3

Мінск

1960Камароўскі Я.М. Беларускі правапіс

Мінск

1965Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1992Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы : дапаможнік для настаўнікаў

Мінск

1987Кечык С.Я. Дзеепрыслоўе ў сучаснай беларускай мове

Мінск

1985Кечык С.Я., Рагаўцоў В.І. Моўны разбор у ВНУ і ў школе : схемы, узоры, заданні

Мінск

1988Козырев И.С. Формирование словарных составов русского и белорусского языков : соматическая лексика

Минск

1983Копач А.М., Цыбульская С.І. Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для абітурыентаў сярэдніх спец. навуч. уста-ноў

Мінск

1999Краевская Н.П. Гринберг Б.В., Красней В.П. Русско-бело-русский словарь электро-технических терминов

Минск

1993Красней В.П., Шакун Л.М. Практыкум па гісторыі беларус-кай літаратурнай мовы : навуч. дапаможнік

Мінск

1978Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Бело-русский язык для небелорусов

Минск


1973Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Бело-русский язык для небелорусов

Минск

1978
Крывіцкі А.А. Наша родная мова : навукова папулярны на-рыс

Мінск

1973Крывіцкі А.А. Наша родная мова : навукова папулярны на-рыс

Мінск

1964Лемцюгова В.П. Беларуская айканімія : лінгвістычны ана-ліз назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці

Мінск

1970Лепешаў І.Я. З народнай фразеалогіі : дыферэнцыяльны слоўнік

Мінск

1991Лепешаў І.Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора

Мінск

1981Лепешаў І.Я. Праблемы фразеалагічнай стылістыкі і фра-зеалагічнай нормы

Мінск

1984Лёсік Я. Граматыка беларускае мовы : фонэтыка [рэпрынт. 1926]

Мінск

1995Лугоўскі А.І. Курсавыя працы па методыцы выкладання бе-ларускай літаратуры

Мінск

1991Лыч Л. Беларуская нацыя і мова

Мінск

1994Лыч Л. Рэформа беларускага правапісу 1993 года : ідэала-гічны аспект

Мінск

1993Ляшчынская В.А., Станкевіч А.А. Практыкаванні па лексі-цы і стылістыцы : дапаможнік для настаўніка

Мінск

1984Мажэйка Н.С., Супрун А.Я. Частотны слоўнік беларускай

мовы : мастацкая проза

Мінск

1976Малажай Г.М. Беларуская перыфраза (кароткі слоўнік)

Мінск

1974Малажай Г.М. Лабараторныя працы па сучаснай беларус-кай мове

Мінск

1986Малажай Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту : заданні, тэкс-ты, парады : вучэб. дапаможнік

Мінск

1982Малажай Г.М. Сучасная беларуская мова : перыфраза

Мінск

1980Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / Пад рэд. М.А. Жыдовіч

Мінск

1977Мікуліч Т.М. Мова і этнічная самасвядомасць

Мінск

1996Міхневіч А.Я. Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследа-вання беларускай мовы

Мінск

1976Мощенская Л.А. Как белоруссы говорят по-русски ? : вари-анты рода имен существительных в русской речи белорус-сов

Минск

1992Новопокровская В.Н. Из истории говоров, переходных от белорусского языка к русскому

Минск

1975Панюціч К.М. Лексіка народных гаворак

Мінск

1976Пытанні беларускага і славянскага мовазнаўства

Мінск

1980Сухая Т. і др. Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэ-матыцы для ВНУ / Таварыства беларускай мовы імя Фран-цішка Скарыны. Тэрміналагічная камісія

Мінск

1993Сучаная беларуская мова (Пытанні культуры мовы)

Мінск

1973Сучасная беларуская літаратурная мова : практычныя за-няткі

Мінск

1995Сучасная беларуская літаратурная мова: лексікалогія, фра-зеалогія, лексікаграфія, фразеаграфія, фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія / Пад рэд. Ф. Янкоўскага

Мінск

1976Сучасная беларуская літаратурная мова : марфалогія

Мінск

1980Сучасная беларуская мова : кантрольныя працы, метадыч-ныя парады, заданні, тэксты і бібліяграфія

Мінск

1977Сцяцко П.У. Народная лексіка

Мінск

1970Сцяцко П.У. Народная лексіка і словаўтварэнне

Мінск

1972Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх моў і літаратур

Мінск

1973Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі / Пад рэд.Р.І. Аванесава і М.В. Бірылы

Мінск

1962Цікоцкі М. Практычная стылістыка беларускай мовы. Ч. 1 : дапаможнік для студэнтаў і настаўнікаў

Мінск

1962Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1976Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы

Мінск

1995Цітова А.І. Асацыятыўны слоўнік беларускай мовы

Мінск

1981Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянско-го языкового ареала

Минск

1981Цыхун Г.А. Тыпалогія сінтаксічных адрозненняў у балка-наславянскім арэале

Мінск

1978Чабярук А.І. Лічэбнік у беларускіх гаворках

Мінск

1977Чэкман В.М. Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці-мяккасці ў беларускай мове

Мінск

1970Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : ву-чэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў

Мінск

1966Шаталава Л.Ф. Беларускае дыялектнае слова

Мінск

1975Шидловский А.В. Лингвистические проблемы перевода на белорусский язык

Минск

1978Шуба П.П. Лукцыі па беларускай марфалогіі

Мінск

1975Шуба П.П. Прыслоўе ў беларускай мове : марфалагічны нарыс

Мінск

1962Юрчанка Г.Ф. І коціцца і валіцца : устойлівыя словазлучэн-ні ў гаворках Мсціслаўшчыны

Мінск

1972Юрчанка Г.Ф. Слова за слова : устойлівыя словазлучэнні ў гаворках Мсціслаўшчыны

Мінск

1977Янкоўскі Ф.М. Сучасная беларуская мова

Мінск

1984Яўневіч М.С., Сцяцко П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Мінск

1987
Яўневіч М.С., Сцяцко П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Мінск

1980Яшкін І.Я. Узаемадзеянне рознадыялектных сістэм : мар-фалогія, сінтаксіс

Мінск

1980Яшкін І.Я. Узаемадзеянне рознадыялектных сістэм (Фане-тыка)

Мінск

1976«Беларускае мовазнаўства»


Складальнік вядучы бібліятэкар Е.Р. Рамашэўская

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларускае літаратуразнаўства»
Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па літаратуразнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларускае літаратуразнаўства»
Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па беларускай мове, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры беларускіх пісьменнікаў, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела
Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне»
Прапануем спіс літаратуры, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспуб-ліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камплектавання...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага краю»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага края. №1»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела icon«Паэзія беларускага краю»
Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускую паэтычную лірыку, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену...

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем літаратуру па мастацтву Беларусі, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камп-лектавання фондаў
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па мовазнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмер-кавання аддзела iconПрапануем літаратуру па мастацтву Беларусі, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену І пераразмеркавання аддзела камп-лектавання фондаў
Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка