Экзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
НазваЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Дата канвертавання12.11.2012
Памер35.38 Kb.
ТыпДокументы
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры

30 лістапада 2009 г., пратакол № 4


Экзаменацыйныя пытанні

па курсу “Гісторыя Беларусі” на 2009/2010 навучальны год

 1. Актуальнасць і неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

 2. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.

 3. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назваў “Белая Русь”, “Чорная Русь”.

 4. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё.

 5. Беларускія землі ва ўмовах феадальнай раздробленасці. Барацьба супраць крыжакоў і татара-манголаў.

 6. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.

 7. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: розныя падыходы і канцэпцыі. Роля беларускіх зямель у станаўленні ВКЛ.

 8. Беларускія землі у грамадска-палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага XIV–XV стст. Крэўская унія і яе вынікі.

 9. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў XIV – першай палове XVI ст.

 10. Асаблівасці дзяржаўнага і саслоўнага ладу Вялікага княства Літоўскага ў XIV – першай палове XVI ст. Тры статуты ВКЛ.

 11. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх зямель у XIV – першай палове XVI ст. Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі.

 12. Фарміраванне беларускай народнасці.

 13. Культура Беларусі другой паловы XIII – першай паловы XVI ст.

 14. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 15. Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ ў складзе Рэчы Паспалітай.

 16. Брэсцкая царкоўная унія. Барацьба беларускага народа супраць польска-каталіцкай экспансіі.

 17. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы ХVІ – ХVІІІ ст.

 18. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай.

 19. Падзелы Рэчы Паспалітай: прычыны і вынікі.

 20. Культура Беларусі ў другой палове ХVІ – ХVІІІ ст.

 21. Уваходжанне Беларусі ў склад Расійскай імперыі. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове XIX ст.

 22. Культура Беларусі канца ХVІІІ – першай паловы ХІХ ст.

 23. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы на Беларусі.

 24. Буржуазныя рэформы 60–70-х гадоў XIX ст. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі. Контррэформы 80-90-х гг.

 25. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі.

 26. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

 27. Грамадска-палітычнае становішча Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Агульнарасійскія палітычныя партыі. Першая расійская рэвалюцыя.

 28. Беларускі нацыянальны рух ў канцы XIX – пачатку XX ст. Беларуская сацыялістычная Грамада (БСГ).

 29. Пачатак Першай сусветнай вайны. Змены ў грамадска-палітычным і эканамічным жыцці Беларусі. Беларускі нацыянальны рух у 1915–1916 гг.

 30. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Падзеі на Беларусі, выкліканыя рэвалюцыяй.

 31. Фарміраванне беларускай нацыі.

 32. Культура Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст.

 33. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўстанаўленне савецкай улады на Беларусі.

 34. Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.).

 35. Беларусь ва ўмовах пашырэння нямецкай акупацыі ў 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор. Абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі (БНР).

 36. Утварэнне Беларускай ССР. Аб’яднанне Беларускай ССР з Літоўскай ССР.

 37. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919–1920 гг.). Аднаўленне БССР. Рыжскі мірны дагавор.

 38. Новая эканамічная палітыка ў БССР, яе сутнасць і вынікі.

 39. Асаблівасці і вынікі правядзення палітыкі сацыялістычнай індустрыялізацыі ў БССР ў 20–30-я гг. XX ст.

 40. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР ў 20–30-я гг. XX ст.

 41. Грамадска-палітычнае жыццё БССР ў 20-30-я гг. XX ст. Ажыццяўленне палітыкі беларусізацыі.

 42. Культурнае будаўніцтва ў Беларускай ССР у 20–30-я гг. XX ст.

 43. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921–1939 гг.): сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае становішча.

 44. Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі ў першыя гады пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны (1946–1950 гг.).

 45. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларускай ССР у 50-я – 60-я гг. XX ст.

 46. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларускай ССР у 70-я – першай палове 80-х гадоў XX ст.

 47. Грамадска-палітычнае развіццё Беларускай ССР у другой палове 40-х–першай палове 80-х гг. ХХ ст.

 48. Культура Беларускай ССР у 1946–1985 гг.

 49. Палітыка перабудовы. Ліквідацыя СССР. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь.

 50. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1945–1985 гг.).

 51. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (1991–2010 гг.).

 52. Сацыяльна-эканамічнае жыццё Беларусі ў сучасных умовах. Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2006 – 2010 гг.

 53. Культура Беларусі на сучасным этапе.

 54. Рэспубліка Беларусь у міжнародным супольніцтве на сучасным этапе.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «гісторыя беларусі» для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта бдуір (2008/09 вучэбны год)
Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconГісторыя беларусі экзаменацыйныя пытанні
Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Фармацыйны, цывілізацыйны І дзяржаўніцкі падыходы

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconЭкзаменацыйныя пытанні па беларускай дзіцячай літаратуры 2009/2010 навучальнага года для груп д-31, д-32

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Экзаменацыйныя пытанні па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2009/2010 навучальны год iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка