Тлумачальная запіска
НазваТлумачальная запіска
Дата канвертавання10.11.2012
Памер110.26 Kb.
ТыпДокументы
Беларускі дзяржаўны універсітэт

______________________________________________

(название высшего учебного заведения)


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан філалагічнага факультэта

________________ І.С. Роўда

(подпись)

____________________

(дата утверждения)


Спецкурс

Э.Т.А. Гофман і Ян Баршчэўскі: тыпалогія рамантычная вобразнасці”


Вучэбная праграма для спецыяльнасці:

Д 21-05-06 Рамана-германская філалогія


Факультэт _________________філалагічны________________________

(название факультета)

Кафедра _________________замежнай літаратуры______________

(название кафедры)

Курс (курсы) ____________3_______________

Семестр (семестры) _______6____________________

Лекцыі ____24­____ Экзамен ______--_________

(количество часов) (семестр)

Практычныя (семінарскія)

заняткі ____4_____ Залік _______6__________

(количество часов) (семестр)

КСР

_____6_____ Курсавы праект (работа) ___--__

(количество часов) (семестр)

Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне ___34_____

(количество часов)

Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне ___34______ вышэйшай адукацыі __дзённая__

(количество часов)


Склала: М.С.Каржэўская, ст. выкладчык


2011 г.


Праграма спецкурса складзена на аснове вучэбнай праграмы “Э.Т.А. Гофман і Ян Баршчэўскі: тыпалогія рамантычнай вобразнасці”.


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на паседжанні кафедры _________________замежнай літаратуры____________________

(название кафедры)

___26.05.2011, пр.№6_________

(дата, номер протокола)


Загадчык кафедры

________________Г.М.Бутырчык

(подпись) (И.О.Фамилия)


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычнай камісіяй філалагічнага факультэта


12.05.2011, пр.№8

(дата, номер протокола)


Старшыня

________________Н.Н.Хмяльніцкі

(подпись) (И.О.Фамилия)


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Спецкурс «Э.Т.А. Гофман і Ян Баршчэўскі: тыпалогія рамантычнай вобразасці» распрацаваны для студэнтаў-германістаў філалагічных факультэтаў.

Мэта курса – пазнаёміць студэнтаў асновамі тэорыі і гісторыі кампаратывістыкі і на матэрыяле прозы нямецкага і беларускага аўтараў вылучыць тыпалагічныя сыходжані іх творчасці.

Літаратурная дзейнасць Гофмана – самага знакамітага прадстаўніка позняга рамантызму ў Германіі – вывучаецца студэнтамі ў асноўным курсе гісторыі нямецкай літаратуры ў чацвёртым семестры. Аднак часавыя абмежаванні не дазваляюць надаць увагу, адпаведную велічыні таленту Гофмана, і дастаткова падрабязна акрэсліць значнасць яго творчасці ў сусветным літаратурным працэсе. Самабытнасць эстэтычных установак нямецкага рамантыка і створаная ім мастацкая прастора двусвету аказвалі ўплыў на многіх знакамітых майстроў слова розных нацыянальнасцей. Не стала выключэннем і беларуская літаратура, у прыватнасці, проза Я. Баршчэўскага. На “беларускі гафманізм” яго фантазіі звярнуў увагу яшчэ ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя крытык Рамуальд Падбярэскі. Матэрыял спецкурса дазволіць падмацаваць гэтае меркаванне канкрэтнымі даследаваннямі і праз параўнанне творчых індывідуальнасцей Гофмана і Баршчэўскага паглыбіць раней атрыманыя студэнтамі веды па гісторыі нямецкай і беларускай літаратур, а таксама даць новыя звесткі па тэорыі кампаратывістыкі.

Праграма складзена ў адпаведнасці з патрабаваннямі агульнаадукацыйнага стандарта (52 а/ч – па спецыяльнасці 1-21 05 06 – «Рамана-германская філалогія»).


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ


№п/п

Назвы раздзелаў, тэм

Колькасць аўдыторных гадзін*

Аўдыторныя


Самаст. работа

Лекцыі

Практычн., семінар.

Лаб. занят.

КСР

1.

Гісторыя і тэорыя кампаратывістыкі. Творчасць Э.Т.А.Гофмана і Я.Баршчэўскага як прадмет кампаратывістыкі.

2


2

2.

Гофман і Баршчэўскі ў кантэксце сусветнай рамантычнай літаратуры.

2


10

3.

Мастацкая прастора твораў Гофмана і Баршчэўскага.

2


4

4.

Канцэпцыя прыроды ў творах Гофмана і Баршчэўскага.

2


4

5.

Мастацкі час твораў Гофмана і Баршчэўскага.

2


8

6.

Канцэпцыя ночы.

2


4

7.

Структурна-зместавыя асаблівасці зборнікаў “Серапіёнавы браты” Гофмана і “Шляхціц Завальня” Баршчэўскага.

2


4

8.

Прынцыпы нарацыі ў творах Гофмана і Баршчэўскага.

26

4

9.

Магістральныя матывы і вобразы.

2


2

10.

Вобразы Радзімы і чужыны.

2


2

11.

Канцэпцыя сям’і.

2


4

12.

Міф і фантастыка.

2


4

13.

“Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” Я. Баршчэўскага як псеўдафальклорны рамантычны зборнік

2


14.

Паэтыка фантастычнага ў творчасці Э. Т. А. Гофмана і Я. Баршчэўскага (на матэрыяле навелы “Пясочны чалавек” і 10-га апавядання “Валасы, які крычаць на галаве”).

2
24

4
6

52ЛІТАРАТУРА

АСНОЎНАЯ


ТЭОРЫЯ КАМПАРАТЫВІСТЫКІ

 1. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М, 1979.

 2. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. – Л., 1979.

 3. Брунэль П., Пішуа К., Русо А.-М. Што такое параўнальнае літаратуразнаўства ? / Пер. з фр. – Мн., 1996.

***

 1. Барташэвіч Ю. Ян Баршчэўскі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях. – Мн., 1990. – С.359-366.

 2. Падбярэскі Р. Беларусь і Ян Баршчэўскі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях. – Мн., 1990. – С. 331-358.

 3. Тычына З. Сны і снабачанні Яна Баршчэўскага: Манаграфія. – Мн., 2004.

 4. Хаўстовіч М. В. На парозе забытае святыні: Творчасць Яна Баршчэўскага. – Мн., 2002.

 5. Хаўстовіч М. В. Мастацкі метад Яна Баршчэўскага. – Мн., 2003.
 1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. - Л., 1973.

 2. Ботникова А. Б. Э. Т. А.Гофман и русская литература (первая половина ХIХ в.). – Воронеж, 1977.

 3. Карельский А. В. От “субъективного пламени” к “теплу объективности” (Жизненные воззрения Э. Т. А. Гофмана) // Карельский А. В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. – М., 1990. – С. 51-60.

 4. Фёдоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига, 1988.

 5. Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. – М., 1982.
 1. Janion Maria. Jan Barszczewski // Obraz Literatury Polskiej. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. - T.3. – Warszawa, 1992.
 1. Каржэўская М. С. Апазіцыя свой / чужы ў творах Э.Т.А. Гофмана і Я. Баршчэўскага (VIIІ Международная научная конференция “Славянские литературы в контексте мировой”. Минск, 1–3 ноября 2008 г.)

 2. Каржэўская М. С. “Аптычныя матывы” ў творчасці Э. Т. А. Гофмана (V Международная литературоведческая конференция “Русская, белорусская и мировая литературы: история современность, взаимосвязи. Полоцк, 12–14 апреля 2007 г.) // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Москва; Новополоцк, 2006. – С. 91–97.

 3. Каржэўская М. C. Канцэпцыя сям’і ў творчасці Э.Т.А. Гофмана і Я. Баршчэўскага // Беларускае літаратуразнаўства: Навукова-метадычны зборнік. – Вып. 5. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2007. – С. 140–148.

 4. Каржэўская М.С. Ноч у творах Э.Т.А. Гофмана і Я. Баршчэўскага // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: Матэрыялы ІV Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6–9. 06. 2005 г.) / пад рэд. А. Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мн.: Рэд. газ. “Голас Радзімы”, 2006.

 5. Каржэўская М. Тыпалогія вобразаў апавядальнікаў (на матэрыяле зборнікаў Э. Т. А. Гофмана “Серапіёнавы браты” і Я. Баршчэўскага ”Шляхціц Завальня”) (VII Международная научная конференция “Славянские литературы в контексте мировой”. Минск, 12–14 октября 2005 г.)

 6. Каржэўская М. Хранатоп твораў Э.Т.А. Гофмана і Я. Баршчэўскага // Ян Баршчэўскі ў славянскім свеце (да 210-годдзя з дня нараджэння) : Зб. навук. артыкулаў удзельнікаў IV Міжнародных навуковых чытанняў 18–19 мая 2004 г. / Пад рэд. В.І. Русілкі, В.Ю. Бароўкі. – Віцебск: Выд-ва УА “ВДУ ім. П.М. Машэрава”, 2004. – С. 34–38.

 7. Коржевская М. С. Интерпретация новеллы Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» в опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Москва; Новополоцк, 2006. – С. 91–97.
 8. Коржевская М.С. Прием полинарративности в новелле Гофмана «Песочный человек» // Ин-т славяноведения РАН, Московский государственный педагогический ун-т им. М.А.Шолохова, Полоцкий государственный ун-т. Проблемы истории литературы. Сб. ст. Вып 18. Отв. ред. доктор филол.н. проф. А.А. Гугнин. Рец.: докт. филол. н. проф. Е.А. Зачевский, докт. филол. н. В.И. Грешных. – Москва – Новополоцк, 2004. – С.282-284.


 9. Яскевіч М. С. (Каржэўская М. С.) Прырода ў творчасці Э. Т. А. Гофмана і Я. Баршчэўскага // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Международный научный сборник. Выпуск первый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2005. – С. 37–41.

 10. Яскевіч М. С. (Каржэўская М.С.) Спецыфіка фантастычнага ў творчасці Э.Т.А. Гофмана і Я. Баршчэўскага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ (Мінск, 16–18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. – Ч. 1.: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал. : С.Я.  Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 207–212.
 1. Die Deutsche Romantik: Poetik, Formen und Motive.– Gottingen, 1989.

 2. E. T. A. Hoffmann: Epoche – Werk – Wirkung / von B. Feldges und U. Stadler. Mit je. e. Beitr. von E. Lichtenhahn und W. Nehring. – München, 1986.


ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА

 1. Frey, M. Der Künstler und sein Werk bei W. H. Wackenroder und E. T. A. Hoffmann. Vergleichende Studien zur romantischen Kunstanschauung. – Bern, 1970.

 2. Gersdorf, D. von. Thomas Mann und E. T. A. Hoffmann. Die Funktion des Künstler und der Kunst in den Romanen „Doktor Faustus“ und „Lebensansichten des Katers Murr“. – Frakfurt a. Main, 1979.

 3. Lim J.-T. Don Sylvio und Anselmus: Unters zur Gestaltung des Wunderbaren bei C. M. Wieland und E. T. A. Hoffmann. – Frakfurt a. Main etc., 1988.

 4. Matzker, R. Der nützliche Idiot. Wahnsinn und Initiation bei Jean Paul und E. T. A. Hoffmann. – Frakfurt a. Main, 1984.

 5. Reber, N. Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann. – Gießen, 1964.

 6. Reuchlin, G. Das Problem der Zurechnungsfähichkeit bei E. T. A. Hoffmann und Georg Büchner. Zum Verhältnis von Literatur, Psychiatrie und Justiz im frühen 19. Jh. – Frakfurt a. Main, 1985.

 7. Wöller, G. E. T. A. Hoffmann und Franz Kafka. Von der „fortgefürten Metapher“ zum „sinnlichen Paradox“. – Bern, 1971.


ПРАТАКОЛ

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ


Назва дысцыпліны, з якой патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры

Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы па дысцыпліне, якая вывучаецца

Рашэнне кафедры, якая распрацавала вычэбную праграму (з указаннем даты і нумара пратакола)*

Гісторыя нямецкай літаратуры

Кафедра замежнай литературы
Пр. № 10 от 17.06.2010г.

Гісторыя беларускай літаратуры

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

дапаўненні і змяненні

да вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне на _________ / __________ вучэбны год№ п/п

Дапаўненні і змяненні

АбгрунтаваннеВучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры

____________________________ (пратакол № ____ ад ________ 20___ г.)

(название кафедры)


Загадчык кафедры


___________________________ _______________________ _______Г.М.Бутырчык______

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта/Заг.агульнауніверсітэцкай кафедры


___________________ _________________ ____________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тлумачальная запіска iconВучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі " Мінойтаўская сярэдняя школа" на 2012/2013 навучальны год тлумачальная запіска па арганізацыі
Тлумачальная запіска па арганізацыі адукацыйнага працэсу ў дзяржаўнай установе адукацыі” Мінойтаўская сярэдняя школа” вызначае парадак...

Тлумачальная запіска iconТлумачальная запіска
Беларусі са стара­жытных часоў да сучаснасці, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэс­публікі Беларусь

Тлумачальная запіска iconУзгоднена зацвярджаю
Тлумачальная запіска да вучэбных планаў дзяржаўнай установы адукацыі “Шайцераўская сярэдняя школа Верхнядзвінскага раёна”

Тлумачальная запіска iconМінск 2007 тлумачальная запіска
Праграма курса на выбар для вучняў 9 класа агульнаадукацыйных устаноў з 12-гадовым тэрмінам навучання

Тлумачальная запіска iconТлумачальная запіска
Дылеўская В. Ю., дацэнт кафедры рыторыкі І методыкі выкладання мовы І літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат педагагічных...

Тлумачальная запіска iconТлумачальная запіска
В. І. Іўчанкаў, загадчык кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта;...

Тлумачальная запіска iconМінск 2007 Тлумачальная запіска
Агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

Тлумачальная запіска iconТлумачальная запіска
Апарат дыферэнцыяльнага І інтэгральнага злічэння, які складае аснову матэматычнага аналіза з’яўляецца, бадай што, матэматычнай асновай...

Тлумачальная запіска iconМінск 2007 Тлумачальная запіска
У гэты час ішло фарміраванне праблемна-тэматычных, жанрава-стылёвых І моўных асаблівасцей, выкрышталізоўваліся духоўныя І эстэтычныя...

Тлумачальная запіска iconТлумачальная запіска да мультымедыйнага прадукта. Выкладчык
Выкладчык: Сцепаняк Марына Чаславаўна, настаўніца пачатковых класаў Дзяржаўнай установы адукацыі "Гімназія №1 г п. Астравец Гродненскай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка