Традиции белорусского народа
НазваТрадиции белорусского народа
Дата канвертавання09.11.2012
Памер66.8 Kb.
ТыпДокументы
ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Цель: углубить знания детей о белорусских традициях; воспитывать ува­жение к историческому прошлому Беларуси.

Задачи: воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям белорусского народа; формировать интерес к белорусским народным играм, песням.

Оборудование: иллюстрации с различными праздниками белорусов: книга А. Клышки "Чую, бачу, гавару"

Предварительная подготовка: двое учащихся разучивают игру "Ішоў казёл".

Ход занятия

Современные правила поведения белорусов вытекают из традиций и об­ычаев, которые исторически сложились на нашей территории.

Традиция — это то, что переходит от одного поколения к другому; то. что унаследовано нами от наших предков: порядок, нормы поведения.

Обычаем мы называем какие-либо установившиеся правила. Это общеп­ринятый, давно заведенный порядок в общественных отношениях.

В каждой стране есть сложившиеся традиции встречи праздников: Рож­дества, Нового года и др.

Традиции и обычаи белорусского народа нашли свое отражение в посло­вицах и поговорках. (Учитель читает пословицы и поговорки.)

Якая справа — такая і слава.

Нічога само не зробіцца.

Не так легка зрабіць, як сказаць.

Сумленная праца — наша багацце.

Работу словам не заменіш.

Праўда даражэй за грошы.

Пры сонейку цёпла, пры матулі добра.

Устанеш рана — зробіш многа.

Спачатку падумай, потым гавары.

Вопросы:

Чему эти пословицы и поговорки нас учат?

Как принято отмечать праздники у нас в стране?

Какие праздники вы любите больше всего? Почему?

Праздники всегда сопровождаются песнями. Давайте послушаем и вы­учим несколько песен.

Не кур, не вей, мяцеліца

Не кур, не вей, мяцелща, гэй, каляда!

Не завявай сцежак-дарожак,

Ой, я ж пайду к матульцы у госці.

К матульцы шла — вяночак віла,

Ад матулькі йшла — развіваючы,

Ой, па красачцы раскідаючы.

Ды ў ліпавы куст я ўкінула,

А у кусціку шэранью ваўчок.

*Прыпеу "гэй, каляда " паўтараецца ў канцы кожнага радка.

Добры вечар, пане гаспадару

 • Добры вечар, пане гаспадару, ой, каляда!

Харошыя маеш ты сыночкі, ой, каляда!

Ой, што ж яны ў цябе робяць, ой, каляда?

 • У святлічцы золата важаць, ой, каляда!

Наважылі трыццаць пудоў і чатыры, ой, каляда!

Тыя трыццаць пану гаспадару аддалі,

А тыя чатыры нам, каляднічкам, і калядзе!

* Кожны радок паўтараецца два разы.

Когда исполнялись эти песни?

Прыдзі, прыдзі, вясна

Прыдзі, прыдзі, вясна,

Прыдзі, прыдзі, красна.

К нам у таночак,

Прынясі нам збожжа.

Прынясі нам красак,

Каб нам звіць вяночак.

Едзе вясна, едзе

На залатым кані.

У зялёным саяні.

На сасе седзячы,

Сыру землю аручы,

А смыком скародзячы.

Вязе, вязе вясна,

Вязе, вязе красна

Ясныя дзянёчкі,

Зялёныя травы,

Красныя цвяточкі

Нам на вяночкі.

Вясна красна, адкуль прыйшла6

 • Вясна красна,

 • Адкуль прыйшла, } 2разы

 • Адкуль прыйшла, што прынесла?

 • Малодачкам —

Па чаўночку,

А дзевачкам — па вяночку.

А дзевачкам — } 2 разы

Па вяночку,

А пастушкам — па кіёчку,

Старым бабам —

Па галушачцы, } 2разы

Малым дзеткам — па кармушачцы.

Как вы думаете, когда пели такую песню? Почему?

У белорусов очень много игр, без них не обходился ни один праздник. Да­вайте и мы с вами поиграем.

Ігра "Ішоу казёл"

Мэта: развіваць маўленне, пашыраць кругагляд дзяцей.

 • Ішоў казёл мастком, ківаючы хвастком.

 • Куды ідзеш, казёл?

 • На кірмаш пайду.

 • Чаго на кірмаш?

 • Касу купляць.

 • Навошта табе каса?

 • Сена касіць.

 • Навошта табе сена?

 • Кароў карміць.

 • Навошта табе каровы?

 • Малако даіць, пастушкоў карміць.

 • Навошта табе тыя пастушкі?

 • Свінак пасвіць.

 • Навошта тыя свінкі?

 • Горы капаць.

 • А што ў тых тарах?

 • Дубовая бочка.

 • А што ў той бочцы?

 • Жалезная ступа.

 • А што ў той ступе?

 • Залатая лыжка.

 • А што ў той лыжцы?

 • Макавае зерне.

 • А дзе тое зерне?

 • Пеўнік скляваў.

 • А дзе той пеўнік?

 • За мора паляцеў.

 • А дзе тое мора?

 • Кветкамі зарасло.

 • А дзе тыя кветкі?

 • У вянкі сплялі.

 • А дзе тыя вянкі?

 • 3 вадой сплылі.

Гульня "Каршун"7

Мэта: развіваць дыялагічнае маўленне дзяцей, выхоўваць спрытнасць, хуткасць рэакцыю на слова, умение пераўвасабляцца. Для гульні выбіраюцца "каршун" і "квактуха". Астатнія дзеці — "кураняты". Яны становяцца за "квактухай" у рад, моцна трымаюцца за яе і адзін за аднаго. "Каршун" садзіцца на кукішкі і калупае трэскай ямку, а "квактуха" з "куранятамі” ходзяць вакол яго. "Квактуха" звяртаецца да "каршуна".

 • Каршун, каршун, што ты робіш?

 • Ямачку капаю!

 • На што табе ямачка?

 • Каменьчыкі шукаю!

 • Нашто табе каменьчыкі?

 • Іголачкі вастрыць!

 • Нашто табе іголачкі?

 • Мяшочкі шыць!

 • Нашто табе мяшочкі?

 • Тваіх дзетак лавіць!

 • За што?

 • Каб у агарод не лазлі!

 • А што яны табе ў агародзе зрабілі?

 • Гарох падзяўблі, моркву паелі,

 • капусту паламалі, патапталі.

 • Каторы ж гэта нарабіў?

 • Ды яны ўсе!

 • Ну, лаві!

"Каршун" пачынае лагіць апошняга ў радзе. "Квактуха" з растапыранымі рукамі адганяе "каршуна", крычыць: "Кыш! Кыш!". Хапаць іншае, не апошняедзщя "каршун" не мае права. Гульня працягваецца, пакуль ад "квактухі” не будуць "адарваны" усе "кураняты".

Варыянт канна гульні. Калі "каршун" зловіць 6—7 "куранят", "квактуха" з астатнімі дзецьмі ідзе вызваляць і просіць:

 • Каршун. адпусці маіх дзіцянятак!

 • А не будуць яны зноў у мой агарод лазіць?

 • Больш не будуць!

— Калі не будуць, тады адпушчу. Толькі няхай гэтае кураня мне кашулю пашые.

"Кураня" імітуе рухамі шыццё кашулі потым аддае яе "каршуну". Той адпускае "кураня", задае работу астатнім "куранятам", якіх злавіў, і адпускае іх.

Гульня "Гус1-гус1"

Мэта: развіваць у дзяцей дыялагічнае маўленне, умение дзейнічаць па слоўнаму сігналу, спалучаць словы з дзеяннямі. Настаўнік звяртаецца да дзя­цей: "Вы будзеце "гусямі”, а я — вашай "гаспадыняй". Вы пасвіцеся вось тут "на траўцы" (паказвае месца), а ў тым куце будзе "логава ваўка". 3 дапамогай лічылкі дзеці выбіраюць "ваўка". "Гусі” знаходзяцца ў адным канцы пакоя, "гаспадыня" — у другім, "воук" — убаку.

Паміж "гаспадыняй" 1 "гусямі” адбываецца такая размова:

 • Гусі-гусі

 • Га-га-га!

 • Есці хочаце?

 • Ага!

 • Дык ляціце...

 • Го-го-го,

Воўк зубаты за гарой.

 • Гусі-гусі!

 • Го-го-го...

— Вы не бойцеся яго!
Першай гуска паляцела,
Потым — гусяняты.

I гусак падняўся смела,

Следам — воўк зубаты.

"Гусі” бягуць да "гаспадыні", а "воук" стараецца злавіць каго-небудзь. Злавіўшы, ён вядзе "гуся" у свае "логава". Калі "воук" нічога не зловіць, "гас­падыня" гаворыць:

Скочыў шэры на дарогу,

Толью не злавіў нікога!

Гульня паўтараецца некалькі разоў.

Заувага. Калі дзеці вывучацьтэкст, "гаспадыняй" можа быць хто-небудзь з гульцоў. "Гаспадыню", як і "ваўка", выбіраюць тады з дапамогай лічылак.

Вопросы:

Какие традиции и обычаи белорусского народа вы знаете?

Соблюдаете ли эти традиции и обычаи в семье, классе, школе?

На основании чего строятся современные правила поведения людей?

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Традиции белорусского народа iconОсновные мероприятия музея истории белорусского кино
С 03 по 12 января (по вторникам и четвергам) по многолетней традиции Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4; тел. 227-10-75)...

Традиции белорусского народа iconНаши предки
Задачи: познакомить с легендой "Адкуль пайшлі беларусы"; формиро­вать интерес к истории белорусского народа

Традиции белорусского народа iconТрадиции и обычаи татарского народа
Выражением эмоциональной и эстетической жизни народа выступают обряды и праздники. Традиционно праздничная культура татар включала...

Традиции белорусского народа iconКонспект открытого комплексного занятия на тему: «Культура и традиции лакского народа»
Программное содержание: закрепить знания детей о культуре и традициях лакского народа; воспитывать чувство любви к родному краю,...

Традиции белорусского народа iconУрок учительницы начальных классов
Стремиться к тому, чтобы наша речь была богатой и красивой; поддерживать и сохранять культуру и традиции своего народа

Традиции белорусского народа icon«Краю 75: помним, гордимся, наследуем!» Цели и задачи урока
Воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа; труженика, любящего свою землю; гражданина, готового защищать...

Традиции белорусского народа iconПрограмма "Недели русского и белорусского языка и литературы"
Дорогие ребята, у нас сегодня знаменательное событие. Мы открываем “Неделю русского и белорусского языков и литературы”

Традиции белорусского народа iconЦыгане. Тайны жизни и традиции
Воспользуйтесь книгой как справочником. Изучите цыганскую магию узлов, амулетов, целебных трав и других таинственных и древних средств....

Традиции белорусского народа iconМузей белорусского книгопечатания
Музей белорусского книгопечатания является одним из одиннадцати музеев Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника....

Традиции белорусского народа iconОсновные мероприятия музея истории белорусского кино
С 01 по 29 декабря (по вторникам и четвергам) по многочисленным просьбам почтенной публики Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка