Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху
НазваПачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху
Дата канвертавання11.11.2012
Памер69.57 Kb.
ТыпДокументы

 1. Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху.

 2. Асаблівасці разлажэння першабытнага грамадства на беларускіх землях.

 3. Духоўная культура людзей у першабытным грамадстве.

 4. Праблема этнагенезу беларусаў.

 5. Характэрныя рысы і перыядызацыя феадальнага спосабу вытворчасці.

 6. Генезіс феадальных адносін і сельская гаспадарка Беларусі ў ІХ – пачатку ХІІІ ст.

 7. Першыя беларускія гарады і іх функцыі ў грамадстве.

 8. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях.

 9. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі і яе наступствы.

 10. Культура Беларусі ў ІХ – пачатку ХІІІ ст.

 11. Прычыны ўтварэння Вялікага княства Літоўскага.

 12. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёў.

 13. Дзяржаўны лад і органы кіравання ў ВКЛ. Судовая сістэма.

 14. Сацыяльная структура грамадства ВКЛ.

 15. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

 16. Гарады Беларусі ў ХІV–ХVІ ст.

 17. Палітычная сітуацыя ў ВКЛ у першай палове ХVІ ст.

 18. Лівонская вайна.

 19. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 20. Валочная памера – аграрная рэформа сярэдзіны ХVІ ст.

 21. Уплыў ідэй Адраджэння на культуру Беларусі ў ХVІ ст. – першай палове ХVІІ ст.

 22. Рэфармацыя ў Беларусі

 23. Берасцейская царкоўная унія.

 24. Палітычная сітуацыя на землях Беларусі ў першай палове ХVІІ ст.

 25. Войны сярэдзіны – другой паловы ХVІІ ст. і іх уплыў на развіццё Беларусі.

 26. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721).

 27. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ – ХVІІІ ст. Ідэалогія Асветніцтва.

 28. 4. Спробы мадэрнізацыі жыцця ў другой палове ХVІІІ ст.

 29. Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне Т.Касцюшкі 1794 г.

 30. Змены ў становішчы беларускага насельніцтва пасля далучэння даРасійскай імперыі.

 31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 32. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.

 33. Грамадска-палітычны рух на землях Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 34. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 35. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 36. Прамысловасць Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Шляхі зносін. Гандаль.

 37. Нацыянальна-вызваленчы рух на беларускіх землях у другой палове ХІХ ст.

 38. Палітычная сітуацыя ў Беларусі ў канцы ХІХ − пачатку ХХ ст.

 39. Рэвалюцыя 1905 −1907 г.

 40. Сельская гаспадарка і прамысловасць Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 41. Беларускі нацыянальна-вызваленчы і культурны рух у пачатку ХХ ст.

 42. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 43. Грамадска-палітычная сітуацыя ў Беларусі ў 1917 − 1921 г.

 44. Новая эканамічная палітыка (НЭП) і беларусізацыя ў БССР.

 45. БССР у перыяд індустрыялізацыі і калектывізацыі.

 46. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 1920-х − 1930-я г.

 47. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 48. Лібералізацыя ў БССР часоў «адлігі» (1953−1964).

 49. Развіццё БССР у 1965−1985 г. «Застой» і наспяванне крызісу.

 50. Палітыка перабудовы і пачатак дэмакратызацыі грамадства (1985−1990).

 51. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі і эвалюцыя палітычнай сістэмы.

 52. Эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь у 1990 – 2006 г.

 53. Рэспубліка Беларусь на міжнароднай арэне.

 54. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на рубяжы стагоддзяў.

 55. Армія Краева і яе формы барацьбы на Беларусі.

 56. Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнах. Тэгеранская і Ялцінская канферэнцыі глаў антыгітлераўскай кааліцыі.

 57. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны. Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле.

 58. Адкрыцце Другога фронту. Вызваленне Савецкай Арміяй краін Паўднева-Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.

 59. Разгром фашысцкай Германіі. Патсдамская канферэнцыя.

 60. Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны і складзе саюзных армій, Еўрапейскім руху Супраціўлення.

Литература для подготовки реферативных работ


 1. Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-ых гадоў на Беларусі. – Мінск, 1994.

 2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля в ІХ –ХIII вв. – М., 1966.

 3. Арлоў Уладзімір. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мінск, 1994.

 4. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1993.

 5. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.). – Минск, 1966.

 6. Вольф Ю. Князі на абшарах Вялікага княства Літоўскага ад канца ХІV стагоддзя // Спадчына. – 1992. – № 4 – 6; 1993. – № 1—3.

 7. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. – Мінск, 1993.

 8. Гарбачова В. Паўстанне 1830–1831 гг. на Беларусі. – Мінск, 2001.

 9. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст. у пытаннях і адказах. – Мінск, 2003.

 10. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэбна-метадычны комплекс. – Мінск, 2003.

 11. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Дапаможнік. – Мінск, 2003.

 12. Гісторыя Беларусі: У 6 тамах. Т. 1. Старажытная Беларусь. – Мінск, 2000; Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. – Мінск, 2004.

 13. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца ХVІІІ ст.: Курс лекцый. І.П.Крэнь, І.І.Коўкель, С.В.Марозава і інш. – Мінск, 2000– 2002.

 14. Гісторыя Беларусі: Даведачна-інфармацыйны дапаможнік. – Мінск, 1994.

 15. Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. – Мінск, 1997; Т. 2. – Мінск, 2002.

 16. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі ХVІ–ХVІІІ ст. – Мінск, 1992.

 17. Голубеў В.Ф., Крук У.П., Лойка П.А. Ці ведаеце Вы гісторыю сваёй краіны. – Мінск, 1994.

 18. Грыцкевіч А. Беларуская шляхта // Спадчына. – 1993. – № 1.

 19. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мінск, 1994.

 20. Драгун Юры. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка // З гісторыяй на «Вы». Выпуск другі. – Мінск, 1994.

 21. Емяльянчык У.П. Паланез для касінераў. З падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Касцюшкі ў Беларусі. – Мінск, 1994.

 22. Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. – Мінск, 1989.

 23. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды. – Мінск, 1990.

 24. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. – Мінск,1994.

 25. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мінск, 2000.

 26. Запруднік Янка. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мінск, 1996.

 27. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск, 1991.

 28. История Беларуси в документах и материалах. – Минск, 2000.

 29. Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. – Мінск, 2000.

 30. Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мінск, 2000.

 31. Кітурка І.Ф. Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст.: палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця. – Гродна, 2003.

 32. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1975.

 33. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в ХVІ – первой половине ХVІІ в. – Минск, 1966.

 34. Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мінск, 1998.

 35. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Мінск, 1992.

 36. Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву і калабарацыі. – Мінск, 2000.

 37. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1996.

 38. Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ века. – Минск, 1987.

 39. Мальдзіс А.І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVІІІ стагоддзя. – Мінск, 1982.

 40. Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине ХVІІ века. – М.,1974.

 41. Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839). – Гродна, 1996.

 42. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады). – Гродна, 2001.

 43. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. – Минск, 1975.

 44. Мелешко В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине ХVІІ–ХVІІІ в. – Минск, 1982.

 45. Мірановіч Яўген. Найноўшая гісторыя Беларусі. – Санкт-Пецярбург, 2003.

 46. Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. – Мінск, 1993.

 47. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994; Ч. 2. – Мінск, 1995.

 48. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003.

 49. Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. – Мінск, 1990.

 50. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). – Мінск, 1998.

 51. Пашуто В.Т. Образование Литовско-Русского государства. – М., 1959.

 52. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. – Минск, 1991.

 53. Пичета В.И. Белоруссия и Литва ХV – ХVІ вв. – М., 1961.

 54. Пичета В.И. История белорусского народа. – Минск, 2003.

 55. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина ХV – начало ХVII в.). – Минск, 1970.

 56. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в ХVII–ХVIII вв. – Львов, 1957.

 57. Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине ХVIII в. – Вильнюс, 1966.

 58. Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. – Мінск, 2001.

 59. Сагановіч Г.М. Войска Вялікага княства Літоўскага ў ХVІ–ХVII стст. – Мінск, 1994.

 60. Сагановіч Г. М. Невядомая вайна 1654–1667. – Мінск, 1995.

 61. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ ст. – Мінск, 2001.

 62. Саракавік І.А. Беларусазнаўства. – Мінск, 1998.

 63. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруссии (ХV–ХVI вв.). – Минск, 1993.

 64. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. – Мінск, 1989.

 65. Тарасаў К. Памяць пра легенды. Постаці беларускай мінуўшчыны. – Мінск, 1990.

 66. Тарасаў С. Прылучэнне да хрысціянства // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1.

 67. Тарасаў С.В. Чарадзей з сёмага веку Траяна. – Мінск,1991.

 68. Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мінск, 1991.

 69. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мінск, 1993.

 70. Шибеко З.В., Шибеко С.Ф. Минск. Страницы жизни дореволюционного города. – Минск, 1990.

 71. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). – Мінск, 2003.

 72. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ІХ–ХIII вв.). – Минск, 1978.

 73. Штыхаў Г.В. Крывічы. – Мінск, 1992.

 74. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 тамах. – Мінск, 1993 – 2003.

 75. Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. –Мінск, 1985.

 76. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск, 1989.

 77. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка. – Мінск, 1989.

 78. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мінск, 1992.

 79. Юхо І. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мінск, 1991.

 80. Юхо Я.А., Емяльянчык У.П. «Нарадзіўся я ліцьвінам». Т. Касцюшка. – Мінск, 1994.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху icon1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) (
Засяленне чалавекам тэрыторыі Беларусі. Жыццё І гаспадарчая дзейнасць людзей ва ўмовах першабытнага грамадства. Разлажэнне першабытнага...

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху icon1. першабытнае грамадства на тэрыторыі беларусі
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад пачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. – Мінск : Экаперспектыва, 2000

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconГаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс гадоу да н э. – VI ст н. э.)

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconКалі тэрыторыя Беларусі была заселена людзьмі?
Успомніце. Калі тэрыторыя Беларусі была заселена людзьмі? Калі адбываўся працэс засялення славянамі беларускіх зямель? Якія ўсходнеславянскія...

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconКалі тэрыторыя Беларусі была заселена людзьмі?
Успомніце. Калі тэрыторыя Беларусі была заселена людзьмі? Калі адбываўся працэс засялення славянамі беларускіх зямель? Якія ўсходнеславянскія...

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху icon«гісторыя беларусі»
Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Асноўныя заняткі першабытных людзей, ІХ...

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху icon1. Жыццё І заняткі першабытных людзей на Беларусі

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconДаіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі
Яго храналагічныя рамкі: 40 тыс гадоў да н э. 3 2 тыс гадоў да н э. Даіндаеўрапейскі перыяд характарызуецца панаваннем такіх форм...

Пачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху iconКалі на тэрыторыі Беларусі пачаўся неаліт?
Дзе на тэрыторыі Беларусі знойдзы найбольш старажытныя прылады працы сярэдняга палеаліту, або мусцье?

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка