Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami
НазваТэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami
Дата канвертавання09.11.2012
Памер80.28 Kb.
ТыпДокументы
Тэст 6 СКАЗЫ 3 АДАСОБЛЕНЫМІ ЧЛЕНАМІ. СКАЗЫ 3 ПАРАЎНАЛЬНЫМІ 3BAPOTAMI

Варыянт 1 1. Адзначце умовы адасаблення азначэння у сказе: Лес, стромю,густы, застылой грамадою кучараещца на краг мутнаватайбляхi неба. (3. Бядуля.)

а) стаіць пасля паяснёнага слова;

б) адносіцца да асабовага займеншка;

в) мае дадатковае акалічнаснае значэнне;

г) паміж азначэннем iпаяснёным словам стаіць выказнік.

 1. Адзначце, у якіх сказах адасоблены недапасаваныя азначэнні.

а) Цэгла, пабеленая iнепабеленая, награвалася ўжо iнават выглядам сваім здавалася гарачаю. (К. Чорны.)

б)Шэры, смутны, павісаў над полем вечар. (I. Навуменка.)

в) Моцны чалавек, у вайсковай гімнасцёрцы, на якой зіхатліва паблісквала два ордэны, павольна падняўся i накіраваўся да дзвярэй. (I. Мележ.)

г) У кароткім кажушку, са стрэльбай за плячыма, ён абыходзіць калгасны табун. (3. Бядуля.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба адасобіць.

а) Побач чыгункі стаяў высокі стары лес таемны, пануры i важны. (Я. Колас.)

б) Mixacьпрацаваў на трактары замест бацькі.

в) Толькі ж icaмім трэба варушыцца, а не сядзець склаўшы рукі. (А. Макаёнак.)

г) Яны Алімппіяда з Мікалаем стаялi ля расчыненага акна i глядзелі на вуліцу... (I. Пташнікаў.)

 1. Адзначце сказы, у якіх правільна вызначана сінтаксічная роляадасобленых членаў сказа.

а) Але акрамя_ вонкавага _падабенства, нічога ў блізнюках не было агульнага. (У. Караткевіч.)

б) Дарога, павярнуўшы _ўлева, пайшла няскошаным лугам. (I. Пташнікаў.)

в)Зробленая з цынку, яна блішчала ўся, як вядро... (I. Пташ­нікаў.)

г) Вялікі гурт бежанцаў, старыя, дзеці, бабы, раптам шалёна кідаецца на яго. (М. Гарэща.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы маюць удакладняльнае значэнне.

а) Вакол над лесам, полем, чыгункай стоеная цішыня. (I. На вуменка.)

б) Безліч зор міргала над намі высока ў небе. (М. Лупсякоу.)

в) На другі бок возера над самым яго берагам стаяць высокія гонкія алешыны. (П. Галавач.)

г) Ззяла ў травах пад гаройіскрынкамі раса. (А. Бачыла.)

 1. Адзначце сказы, у якіх трэба выдзеліць параўнальны зварот.

а) На дварэ было як у лазні. (I. Пташнікаў.)

б)3 неба то лілося як з вядра, то сыпаўся дожджык... (М. Гарэцкі.)

в) Як шырокая рака ў цясніну натоўп лінуў на мост. (У. Караткевіч.)

г) Вочы нібы васількі. (3. Бядуля.)

 1. Адзначце сказы, у якіх трэба адасобіць адзіночнае дзеепрыслоўе.

а) Taнкiiшлi грукочучы. (М. Лынькоў.)

б) I на маўклівыя нізіны бяжыць шалеючы вада. (П. Глебка.)

в) Падсілкаваўшыся Пятро рушыў далей... (М. Шамякш.)

г) Башлыкі адзелі елкі з снегу i стаяць сплючы. (П. Панчанка.) 1. Адзначце сказы, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна.

а) Месяц, ужо нізкіiбарвовы, хіліўся да далёкага лесу. (У. Караткевіч.)

б)3заду ў вёсцы як позні чмель, ныў прыглушаны гармонік. (I. Пташнікаў.)

в) Сонца увачавідкі паднялося над лесам, патроху ачышчаючыся ад копаціiсмугі. (I. Чыгрынаў.)

г) Густы, cyxiён сыпаўся ўдзень, адзяючы елкіў белае ўбран не. (I. Шамякін.)

 1. Адзначце сказы, якія трэба дапоўніць знакамі прыпынку.

а) Пілот імклівы i адважны яшчэ вышэй бярэ разгон. (П. Глебка.)

б) Партызаны ведалі свайго камандзіра як вялікага акуратыста. (М. Ткачоў.)

в) Дзед замест адказу толью рукамі развёў. (Я. Бядуля.)

г) Сяўба была праведзена выключна добра. (Я. Скрыган.)

 1. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Падкрэслще адасобленыя члены сказа ў адпаведнасці з ixсінтакачнай функцыяй.

В Греции, на острове Кос, стоит гигантский платан, окру­женный бетонными подпорками. Местное предание гласит, что двадцать четыре века тому назад под этим деревом сидел со своими учениками Гиппократ.

В пятом веке до нашей эры на острове стоял храм, посвя­щенный богу Асклепию. Здесь и возникло братство врачей, по­томков бога Асклепия. (По Г. Шингареву.)


Тэст 6 СКАЗЫ 3 АДАСОБЛЕНЫМІ ЧЛЕНАМІ. СКАЗЫ 3 ПАРАЎНАЛЬНЫМІ 3BAPOTAMI

Варыянт 2. 1. Адзначце ўмовы адасаблення прыдатка ў сказе: Ластаўка — працавітая птушка — высока ўгары за мошкамi гайсае. (Л. Калюга.)

а) адносіцца да асабовага займенніка;

б)мае ўдакладняльнае значэнне;

в) развіты прыдатак стаіць пасля паяснёнага слова;

г) мае дадатковае адценне прычыны.

 1. Адзначце, у якіх сказах адасоблены недапасаваныя азначэнні.

а) Светлага воласу, з абветраным тварамi рэдкімі вяснушкамі напераноссі, ён здаваўся ціхманымi не вельмі рухавым. (К. Чорны.)

б)Узнімаюя кош вінаграду, напоўнены цераз край. (П. Броўка.)

в) Ва ўпор высвечаны сонцам, блішчыць шырокі адхон насыпу. (В. Быкаў.)

г) Неўзабаве вёскаю, пасярод вуліцы, iшoўчалавек, у лапцях, шарачковых портах iстарым суконным палітоне. (К. Крапіва.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба адасобіць.

а) Вёска дрэмле ў лянівых праменнях майскага сонца пустая разамлелая. (У. Караткевіч.)

б) Народны паэт БССР Янка Купала нарадзіўся ў1882 годзе.

в) Гэты куфарасабліва любіла Алеся. (Я. Колас.)

г) Сарамлівая рабіна глядзела ў вадуўпрыгожыўшы завадзь сабой. (П. Панчанка.)

 1. Адзначце сказы, у якіх правільна вызначана сінтакачная роляадасобленых членаў сказа.

а) Жадаючы ўзвялічыць род, Радзівілы выводзілі свае паходжанне ад старажытнай рымскай арыстакратыі. (К. Шышыгіна.)

б) Яна, гэтая дарослая дзяўчына, агледзела Андрэя калючым позіркам. (П. Пестрак.)

в) У дзвярах застылі два лучнікі, гатовыя па першым знаку выпусціць стралу. (У. Арлоў.)

г)Усё лета, за выключэннем некалькіх дзён,Сымон працаваў на калгасных палях. (К. Чорны.)

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы маюць удакладняльнае значэнне.

а) На грудахзбоч дарогіпракінуліся лапікі чорнай зямлі (К. Чорны.)

б) Таму нізіне прабуе голас кулік. (I. Навуменка.)

в) Дзесьціу прасторы зазвінелі бомы. (М. Багдановіч.)

г) Летнім вечарампасля дзённага грукату i пылу цягне за горад. (П. Галавач.)

 1. Адзначце сказы, у якіх трэба выдзеліць параўнальны зварот.

а) Вада ў калодзежы была смачная, заўжды сцюдзёная iчысцюткая як сляза. (В. Быкаў.)

б) Праз некалькі хвілін драўляны будынак на каменным падмурку ўспыхнуў як свечка. (I. Навуменка.)

в) У тыя часы наша Еўропа мела зусім не такі выгляд як цяпер. (Я. Маўр.)

г) Стракозы быццам верталёты: імкожны ліст — аэрадром. (П. Панчанка.)

 1. Адзначце сказы, у якіх трэба адасобіць адзіночнае дзеепрыслоўе.

а) Бацька сядзіць задумаўшыся... (Я. Скрыган.)

б) Добрае тое дзіця, што пойдзе плачучы, а вернецца скачучы. (Прыказка).

в) Гуляючы розуму не прыдбаеш. (Прыказка.)

г) Дзеці сагрэўшыся таксама заснулі.

 1. Адзначце сказы, уякіхзнакі прыпынку пастаўлены правільна.

а) А потым пачаліся снягісінія бясконцыя. (У. Караткевіч.)

б)Выехаўшы з-за хмары, засвяціла сонца, зырка iсуха, як на дождж. (I. Пташнікаў.)

в) Усе iлеснікі, i мы пасталі вакол вогнішча. (I. Чыгрынаў.)

г) Лес, пераважна дубовы, стаяў на ўзгорку. (Я. Колас.)

 1. Адзначце сказы, якія трэба дапоўніць знакамі прыпынку.

а) Абодвух ixЛабановіч ведаў як землякоў. (Я. Колас.)

б)І слухаюць яго вушы развесіўшы. (А. Макаёнак.)

в) У беларускіх лясах гняздзіцца жаўна або чорны дзяцел. (В. Вольскі.)

г) Хто вам пакажа апроч нас верны шлях дамоў? (А. Куляшоў.)

 1. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Падкрэсліце адасобленыя члены сказа ў адпаведнасці з ix сінтаксічнай функцыяй.

Микеланджело, великий художник и скульптор, работал над фресками Сикстинской капеллы, запрокинув голову. В резуль­тате художник на какое-то время стал калекой. Он не мог про­честь простого письма, не подняв его над головой. Но его воля, направленная к великой цели, помогла преодолеть личные муки. И он продолжал работу. И закончил ее. (По В. Пекелису.)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТэст сказы са 3bapotkami, пабочнымі словамі. Словы-сказы
Ты ляці, мае слова, праз паліi лясы, прывітайся з краінай маёй дарагою. (П. Панчанка.)

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТэст аднасастаўныя сказы. Няпоўныя сказы. Варыянт 1
Запішыце назву аднасастаўнага сказа з адным галоўным членам выказнікам, у якім дзеянне, абазначанае выказнікам, адносіцца да абагульненай...

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconСказы з устаўнымі канструкцыямі Устаўнымі канструкцыямі
Устаўнымі канструкцыямі называюцца словы, словазлучэнні І сказы, якія ўключаюцца (устаўляюцца) у структуру сказа І ўтрымліваюць дадатковую...

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconСказы з устаўнымі канструкцыямі Устаўнымі канструкцыямі
Устаўнымі канструкцыямі называюцца словы, словазлучэнні І сказы, якія ўключаюцца (устаўляюцца) у структуру сказа І ўтрымліваюць дадатковую...

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconРаздзел II nomen substantīvum. Declinatio prima
Прачытайце сказы, выпішыце слоўнікавыя формы І вызначце граматычную форму (скланенне, лік, склон) назоўнікаў, перакладзіце сказы

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconСказы з аднароднымі членамі Варыянт 1
Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары І расстаўляючы знакі прыпынку падгрэсліце ў сказах граматычную аснову І аднародныя члены

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты
Правільна будаваць сказы з аднароднымі членамі І ўжываць ІХ у вуснай І пісьмовай мове

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТэма: Сказы з аднароднымі членамі Мэта
Прыдумайце словы, якія пачыналіся б на кожную літару гэтага слова І характарызавалі б плённую працу вучняў на ўроку

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТыпы тэкстаў Практыкаванне
Практыкаванне. Падумайце, у якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся тэкст. Пранумаруйце сказы. Вызначце тып маўлення ў...

Тэст 6 сказы 3 адасобленымі членамі. сказы 3 параўнальнымі 3bapotami iconТэст сказы 3 аднародныmічленамі
Нарэшце Зазыба адвёў вочыў бок ад Bipлівага натоўпу, спыніў позірк ужо на самой крыніцы (I. Чыгрынаў.)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка