Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне
НазваПытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне
Дата канвертавання09.11.2012
Памер40.03 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад ________________№ ______

Загадчык кафедры філалогіі

____________ Т. М. Пучынская


Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне

"Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў I курса

груп ЭА завочнага аддзялення спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемствеАПК

(1ЭА)


 1. Мова і грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы і маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і, славянская група моў.

 2. Этапы развіцця і фарміравання беларускай літаратурнай мовы. Індаеўрапейскі, агульнаўсходнеславянскі, старабеларускі перыяды. Перыяд сучаснай беларускай мовы.

 3. Паняцце “сучасная беларуская мова”. Праблемы развіцця сучаснай беларускай літаратурнай мовы. “Закон аб мовах у БССР” (1990).

 4. Беларуская мова як сістэма. Асноўныя адзінкі мовы ў адрозненні ад маўлення.

 5. Білінгвізм як аб’ектыўная рэальнасць у краінах свету. Псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму.

 6. Паняцце моўнай інтэрферэнцыі. Віды інтэрферэнцыі (фанетычная, акцэнтная, лексічная, марфалагічная, сінтаксічная, словаўтваральная).

 7. Службовы моўны этыкет вуснай формы дзелавых узаемаадносін. Асаблівасці прыватных справавых узаемаадносін.

 8. Асаблівасці публічных справавых узаемаадносін. Паведамленне і лекцыя. Выступленне. Прамова. Гутарка. Дыскусія. Прэс-канферэнцыя. Круглы стол. Невербальныя спосабы публічных узаемаадносін.

 9. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Паняцце лексікі. Лексічнае значэнне слова.

 10. Лексіка паводле значэння. Адназначныя і мнагазначныя словы, амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы.

 11. Лексіка паводле паходжання: спрадвечна беларуская лексіка, запазычаная лексіка.

 12. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, спецыяльная тэрміналагічная лексіка, жарганізмы).

 13. Лексіка і тэрміналогія. Месца тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай мовы.

 14. Лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі беларускай мовы

 15. Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы. Паняцце “стыль”.

 16. Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыўныя характарыстыкі (аб’ектыўнасць, лагічнасць, яснасць, дакладнасць, доказнасць).

 17. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю (агульнанавуковая, тэрміналагічная лексіка; сродкі лагічнай сувязі). Агульнанавуковая лексіка.

 18. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў. Інфармацыйная роля парадку слоў у навуковым тэксце.

 19. Паняцце тэрміна і тэрміналогіі. Тэрміны вузкаспецыяльныя, агульнанавуковыя, міжнавуковыя. Інтэрнацыяналізмы.

 20. З гісторыі фармавання і развіцця беларускай навуковай тэрміналогіі.

 21. Патрабаванні да тэрмінаўжывання (дакладнасць, яснасць, адназначнасць, сістэмнасць). Лексічныя, семантычныя асаблівасці тэрміналогіі пэўнай галіны дзейнасці. Тэрмінасістэмы (педагагічная, эканамічна-бухгалтарская, фізіка-тэхнічная, медыка-біялагічная, прамыслова-гандлёвая). Асаблівасці тэрміналогіі розных галін навукі і вытворчасці.

 22. Асаблівасці перакладу тэрмінаў з рускай мовы на беларускую.

 23. Асаблівасці словаўтварэння беларускай навуковай тэрміналогіі.

 24. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту.

 25. Марфалагічныя асаблівасці навуковага стылю.

 26. Асаблівасці сінтаксісу навуковага стылю.

 27. Сістэма жанраў навуковай літаратуры (анатацыя, рэферат, тэзісы, рэзюмэ).

 28. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксце. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі. Трансфармацыя складаназалежных сказаў у простыя. Адпрацоўка трансфармацыйных прыёмаў кампрэсіі і разгортвання інфармацыі. Выдзяленне асноўнай і дадатковай інфармацыі.

 29. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры. Афармленне цытат.

 30. Афіцыйна-справавы стыль як адзін з функцыянальных стыляў кніжна-пісьмовай мовы.

 31. Лексіка афіцыйна-справавога стылю. Канцылярскія штампы і іх функцыя ў тэксце дакументаў.

 32. Тэкст службовага дакумента, віды тэкстаў. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце.

 33. Паняцці “дакумент” і “службовы дакумент”. Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў.

 34. Групы афіцыйна-справавых дакументаў па сваім функцыянальным прызначэнні: асабістыя, распарадчыя, адміністрацыйна-арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя, справавыя лісты, фінансавыя і ўліковыя дакументы. Паняцце рэквізіта, фармуляра і бланка.

 35. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце: канстатацыя, паведамленне, апісанне. Патрабаванні да іх. Суразмернасць частак дакумента. Рубрыкацыя: абзац, нумараванне, загалоўкі, падзагалоўкі.

 36. Справавыя лісты: моўнае афармленне і рэдагаванне.


ЛІТАРАТУРА


 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мінск: БДПУ, 2007.

 2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова (прафесiйная лексіка): Курс лекцый / Л.А.Антанюк , Б.А.Плотнiкаў. — 3-е выданне. — Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. — 240 с.

 3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Мар-шэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. — Гродна : ГрДУ, 2006. — 84 с.

 4. Беларуская мова: Энцыклапедыя. — Мн., 1994.

 5. Бурак, Л. У. Сучасная беларуская мова / Л. У. Бурак. — Мн., 1974.

 6. Каўрус, А. А. Дакумент па-беларуску / А. А. Каўрус. — Мн., 1994.

 7. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапам / В.А. Ляшчынская. — Мн.: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.

 8. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002. — 115 с.

 9. Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б. А. Плотні-каў, Л. А. Антанюк. — Мінск : Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003.Выкладчык М.А.Санкевіч

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПратакол пасяджэння кафедры
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне
Мова І соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх...

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне
Мова І соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх...

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне icon"Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Спіс асноўнай літаратуры
Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку
Асноўныя этапы фарміравання еўрапейскіх этнасаў І суперэтнасаў усходнеславянскага суперэтнаса

Пытанні да заліку летняя сесія па дысцыпліне iconПытанні да заліку па рэлігіязнаўству
Узнікненне пратэстантызму. Пратэстанцкія цэрквы (лютэранства, кальвінізм, англіканства)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка