Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право
НазваПрограмма для специальностей: 1-24 01 01 Международное право
старонка1/6
Дата канвертавання11.11.2012
Памер0.56 Mb.
ТыпПрограмма
  1   2   3   4   5   6

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ


ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “МИТСО”


УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси

Международный университет “МИТСО”

_________________ С.Н. Князев

__________”___________________2011 г

Регистрационный № УД- ________/р_


ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ


Учебная программа для специальностей:

1-24 01 01 Международное право

1-24/01/02 Правоведение


Факультет Юридический
Кафедра Истории права и гуманитарных дисциплин


Курс (курсы) 1 / 2

Семестр (семестры) 1 /1


Лекции 56/ 18//8

Практические (семинарские)

занятия 50/ 6 / 4 (в том числе 4/

самост. управл. работа студентов) Экзпмен 1 семестр


Лабораторные

занятия -


Всего аудиторных часов

по дисциплине 106 / 24/12


Всего часов Форма получения

по дисциплине 242 высшего образования _очная заочная

Составил – Курьянович А.В.., к.и.н., доцент


2011 г.


Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “История государства и права Беларуси” утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 17.07. 2007г., регистрационный № ТД-Е.047/тип.


Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта

кафедрой истории права и гуманитарных дисциплин

29.08.2011, протокол № 1


Заведующий кафедрой

___________________В.Г. Филяков


Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси ”Международный университет “МИТСО”


2011г., протокол №


Председатель


_________________С.Н. Князев


I. Паясняльная запіска

Рабочая праграма складзена на аснове Тыпавой праграмы для вышэйшых навучальных установаў спецыяльнасці Г 09. 01.00 «Правазнаўства» і ўлічвае тыя змены, якія ў апоўшнія гады мелі месца ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь.

Бягучыя змены дадаткова адлюстроўваюцца на лекцыях і семінарскіх занятках.

Маецца адпаведнае навукова-метадычнае забеспячэнне курса: вучэбныя і наглядна-тэхнічныя сродкі.

Кантроль узроўня ведаў студэнтаў ажыццяўляецца ў працэсе практычных заняткаў, а таксама на экзамене.


Мэта дысцыпліны, яе месца ў вучэбным працэсе


Асноўнай мэтай выкладання вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» з’яўляецца фарміраванне ўмоў для ўзнікнення ў студэнтаў канцэпцуальнага юрыдычнага мыслення, засваення асноўных катэгарыяльных паняццяў і асноўных канцэпцый, распрацаваных гісторыка-прававой навукай, як неабходнай метадалагічнай базы для паспяховага авалодання ведамі, неабходнымі будучаму юрысту.

Выкладанне курса ажыццяўляецца ў цеснай сувязі з дысцыплінамі «Гісторыя Беларусі», «Канстытуцыйнае права» і інш.


Задачы вывучэння дысцыпліны


Рэалізацыя мэты патрабуе вырашэння наступных задач:

  • вывучэння працэсу фарміравання асноў беларускай дзяржаўнасці і права;

  • засваення катэгарыяльнага правазнаўчага апарату на пэўных этапах яго развіцця;

  • фарміравання ў студэнтаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

мець уяўленне аб узнікненні і развіцці дзяржаўнасці і права беларускага народа, аб гістарычным развіцці дзяржаўна-прававых інстытутаў Беларусі ў мінулым, аб вытоках сучаснай прававой сістэмы нашай краіны. Ведаць заканамернасці развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў беларускага народа, асноўныя праблемы і навуковыя канцэпцыі гісторыі дзяржавы і права Беларусі, магчымасці якія паўставалі перад беларускім народам у мінулым і іх рэалізацыю ў дзяржаўна-прававых формах, асноўныя прававыя ідэі, якія былі сфармуляваны нашымі папярэднікамі, прававыя помнікі мінулага Беларусі, якія адыгралі значную ролю ў развіцці права не толькі нашай краіны, але і ўсей Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы;

умець аналізаваць арыгінальныя нарматыўна-прававыя акты мінулых эпох, выкарыстоўваючы адпаведную метадалогію.

мець навыкі самастойнага збора матэрыялу, работы з даследчыцкай і даведачнай літаратурай.

II. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Дзённая форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

Самастойная
(кіруемая) кантралюемая работа студэнта


11.

Прадмет і задачы курса

222.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2

2

33.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

10

4
44.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2

2
65.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

12

10
76.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.


2

4
87.

Дзяржаўна-прававое становiшча Беларусі ў 1921-1945 гг.


10

10
98.

Дзяржаўна-прававое становiшча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.


4

6
19.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці


12

8

4
Усяго:

56

46

4Завочная форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

1.

Прадмет і задачы курса

2
2.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2
3.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

2
4.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2
5.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

2
6.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.


2
7.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1921-1945 гг.


2
8.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.


2

2

9.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці


2

4
Усяго:

18

6Завочная (скарочаная) форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

11.

Прадмет і задачы курса22.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2
33.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

2
44.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2
65.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

2
76.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.
87.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1921-1945 гг.
98.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.

2

19.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці

4
Усяго:

8

6

Прадмет і задачы курса


Прадмет і задачы гісторыі дзяржавы і права Рэспублікі Беларусь. Перыядызацыя курса. Асноўныя крыніцы. Гістарыяграфія курса.


Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка


Вытокі беларускай дзяржаўнасці. Утварэнне старажытных дзяржаў на тэрыторыі Центральнай і Усходняй Еўропы. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускай дзяржаўнасці. Грамадскі і палітычны лад старажытных дзяржаў-княстваў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Полацкае і Тураўскае княствы. Крыніцы права. “Русская праўда” і “Смаленская гандлёвая праўда”.


Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай


ВкЛ як дзяржаўнае фарміраванне. Асноўныя канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці Вялікага княства Літоўскага. Палітычная гісторыя ВкЛ Грамадскі лад. Клас феадалаў і шляхецкі стан (саслоўе). Прававое становішча феадалаў і шляхты. Князі, паны-радныя, паны-харугоўныя, зямяне-шляхта і інш. Рымска-каталіцкае і праваслаўнае духавенства, яго прававое становішча. Уніі Вкл і Польшчы. Стварэнне Рэчы Паспалітай. Палітычная гісторыя Рэчы Паспалітай. Грамадскі лад Рэчы Паспалітай. Заняпад краіны. Рэлігійнае пытанне ў Рэчы Паспалтай. Першы падзел Рэчы Паспалітай. Спробы рэфром. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Другі падзел Рэчы Паспалітай. Паўстанне Т. Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай і канчатковае ўключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі.


Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.


Кадыфікацыя права ў ВкЛ. Прывілеі і іх класіфікацыя. Судзебнік Казіміра IV 1468 г. Статуты. Магдэбургскае права. Асноўныя віды права.


Судовая сістэма і працэсуальнае права ВкЛ


Судаводства. Вышэйшыя судовыя органы. Гаспадарскі суд, яго склад(віды), парадак дзейнасці. Падсуднасць спраў. Суд паноў - рады. Соймавы суд. Маршалкоўскі суд. Камісарскі суд. Мясцовыя суды ВКЛ (замкавы, земскі і інш.) да судовай рэформы сярэдзіны XVI стагоддзя. Судовая рэформа 60-х гг. XVI стагоддзя. Яе этапы. Галоўны Літоўскі Трыбунал, парадак яго фарміравання, дзейнасці кампетэнцыя. Службовыя асобы. Духоўны Трыбунал.


Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі


Беларусь як частка Расійскай імперыі. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XIX стагоддзя. “Праект Агінскага”. Беларусь у часы вайны 1812 г. Кадыфікацыя права Беларусі і Літвы. Грамадска-палітычны рух на беларускіх ў першай трэці XIX ст. Паўстанне 1830-1831 гг. І яго вынікі. “Дэмакратычнае таварыства”. Ф. Савіч. “Саюз свабодных братоў”. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы, іх асаблівасці на Беларусі. Непаслядоўнасць рэформ. Паўстанне 1863 -1864 гг. на Беларусі. К. Каліноўскі і газета “Мужыцкая праўда”. Дзейнасць беларускіх народнікаў. Ідэалогія заходнерусізму. Забойства Аляксандра II. Эпоха контрэформаў. Беларусь на пачатку XX ст. Узнікненне палітычных парьый і арганізацый. Стварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ). Першая расійская рэвалюцыя і яе вынікі. Расклад палітычных сілаў у часе рэвалюцыі. Маніфест ад 17 кастрычніка 1905 г. Курлаўскі растрэл. Дзяржаўная Дума. Дэпутаты ад беларускіх губерніяў. Выбарчы закон ад 11 снежня 1905 г. Развіццё нацыянальнага руху ў часе першай расійскай рэвалюцыі. Газеты “Наша ніва” і “Наша доля”. Сталыпінская аграрная рэформа і яе вынікі. Трэцечэрвеньскі дзяржаўны пераварот і сканчэнне рэвалюцыі. Барацьба царскага рэжыму з беларускім нацыянальным рухам пасля першай расійскай рэвалюцыі. “Белорусское общество” і газета “Белорусская жизнь”. Л. Саланевіч. Увядзенне земстваў у заходніх губерніях. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандуючага. Вайсковыя аперацыі на тэрыторыі Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. Свянцянскі прарыў. Нарачанская і Баранавіцкая аперацыя рускіх войскаў. Абвастрэнне становішча ў Расійскай імперыі ў часе вайны. Развіццё беларускага нацыянальнага руху. В. Ластоўскі. І. і А. Луцкевічы. Закрыццё “Нашай нівы” і выданне ў Петраградзе “Дзянніцы” і “Светача”. З. Жылуновіч. Арганізацыя “Сувязь адзінства і незалежнасці Беларусі”.

  1   2   3   4   5   6

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма дисциплины законодательство россии и право вто для аспирантов 1-го года обучения (очная форма) специальность 12. 00. 10 «Международное право; Европейское право»
Рецензент программы: Вилкова Н. Г. д ю н., проф кафедры Международного частного права

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма дисциплины европейское фондовое право для аспирантов 2-го года обучения (очная форма) специальность 12. 00. 10 «Международное право; Европейское право»
Рецензент: Е. М. Ашмарина, д ю н., профессор Кафедры финансового права Финансового университета при Правительстве РФ

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconТесты по дисциплине «Международное публичное право» для студентов
К какой группе принципов относится международный принцип «невмешательства во внутренние дела государства»

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Международное уголовное право»

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Международное уголовное право»

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма для специальностей: 1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “Вялiкая Айчынная вайна...

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма дисциплины «Корпоративное право» для специальности 030501. 65 «Юриспруденция» 5
Все это существенным образом затрудняет процесс изучения студентами курса «корпоративное право»

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма для специальности : 1-21 05 04
Для программ по естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам указывается, как правило, код и наименование профиля или направления...

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconПрограмма видеоспецкурса для специальностей №031501 Искусствоведение №020600 Культурология
Он рассчитан на учащихся разных курсов независимо от их начальной подготовки в области востоковедения

Программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право iconРабочая программа учебной дисциплины " физическаякульт ур а " для всех специальностей колледжа 2010 пояснительнаязаписк а
Гбоу спо города Москвы " московский государственный колледж моделирования обуви и маркетинга "

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка