Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
НазваМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
старонка1/9
Дата канвертавання28.10.2012
Памер1.09 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў

Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі


ЗАЦВЯРДЖАЮ


Першы намеснік Міністра адукацыі

Рэспублікі Беларусь


А.І.Жук

_____________

(дата зацвярджэння)


Рэгістрацыйны № ТД-____________________/тып.


Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы

(Гісторыя чэшскай літаратуры)

Тыпавая вучэбная праграма

для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці


1-21 05 04 Славянская філалогія


УЗГОДНЕНА УЗГОДНЕНА

Начальнік Упраўлення вышэйшай і

сярэдняй спецыяльнай адукацыі

Ю.І.Міксюк

____________________

(дата)

Старшыня вучэбна-метадычнага Першы прарэктар Дзяржаўнай

аб’яднання вышэйшых навучальных установы адукацыі

устаноў па гуманітарнай адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай

школы”


У.Л.Клюня І.В. Казакова

______________________ _______________________

(дата) (дата)

Эксперт-нормакантралёр


С.М.Арцем’ева

________________________

(дата)


Мінск 2008


Складальнік:


А.У.Вострыкава, дацэнт кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт


Рэцэнзенты:


Кафедра сусветнай літаратуры і культуралогіі Установы адукацыі “Полацкі дзяржаўны універсітэт”;


Г.К.Тычко, загадчык кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”, доктар філалагічных навук, прафесар


РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ ТЫПАВОЙ:


Кафедрай славянскіх літаратур філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта

(пратакол № 6 ад 13 сакавіка 2008 г.);


Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаўнага універсітэта

(пратакол № 3 ад 27 сакавіка 2008 г.);


Навукова-метадычным саветам па філалагічных спецыяльнасцях

вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў

Рэспублікі Беларусь

па гуманітарнай адукацыі

(пратакол № 4 ад 31 сакавіка 2008 г.)


Адказны за выпуск: І.А.Чарота

Тыпавая праграма па гісторыі чэшскай літаратуры


І. Тлумачальная запіска


Дысцыпліна “Гісторыя чэшскай літаратуры” разлічана на студэнтаў славянскага аддзялення філалагічнага факультэта БДУ і адрасавана тым, хто вывучае чэшскую мову і літаратуру. Яна можа чытацца асобнымі часткамі ў якасці спецыяльнага курса і як частка асноўнага курса па гісторыі інанацыянальных літаратур адпаведнага перыяду, а таксама ўваходзіць у склад інтэгральнага курса па гісторыі славянскіх літаратур для студэнтаў спецыяльнасці “Славянская філалогія”. Адначасова прапанаваная дысцыпліна можа зацікавіць студэнтаў іншых спецыяльнасцяў, аспірантаў і выкладчыкаў ВНУ, больш шырокае кола чытачоў увогуле.

Мэта прапанаванай дысцыпліны – даць усебаковае ўяўленне пра асноўныя асаблівасці і з’явы літаратурнага працэсу ў чэшскай культуры з пачатку прыгожага пісьменства да сучаснасці ў кантэксце агульнага развіцця культуры, гісторыі, грамадскага жыцця чэхаў. Ставіцца задача паглыбіць літаратуразнаўчы досвед студэнтаў, іх практычныя ўменні і навыкі па шматаспектным аналізе літаратурных твораў. Спосаб падачы вучэбнага матэрыяла прадугледжвае характарыстыку літаратурных тэндэнцый і твораў у шырокім культурным, гістарычным і літаратурным кантэксце. Пазначаюцца вектары магчымага параўнальнага аналізу з беларускай, рускай, іншаславянскімі і еўрапейскімі літаратурамі.

У выніку вывучэння дысцыпліны “Гісторыя чэшскай літаратуры” студэнты павінны ведаць:

  • асноўныя перыяды развіцця чэшскай літаратуры,

  • нацыянальную спецыфіку чэшскай літаратуры,

  • галоўныя кірункі і літаратурныя плыні ў гісторыі чэшскай літаратуры,

  • лепшых прадстаўнікоў чэшскай літаратуры,

  • творчую адметнасць самых слынных чэшскіх аўтараў.

Студэнты павінны ўмець:

  • аналізаваць мастацкі твор;

  • знаходзіць блізкія альбо кантрастныя па змесце і форме літаратурныя з’явы;

  • распазнаваць адметнасці мастацкіх кірункаў і стыляў;

  • вызначаць мастацкі метад;

  • параўноўваць літаратурныя з’явы і мастацкія творы з улікам іх ідэйнай, эстэтычнай вартасці, разнастайнасці тэматыкі, жанравых форм, вобразна-выяўленчых сродкаў і стылёвых асаблівасцей.

Грунтоўны спіс асноўнай і дадатковай літаратуры дае магчымасць студэнтам самастойна вывучаць пэўныя тэмы, розныя інтэрпрэтацыі твораў у літаратурнай крытыцы, схіляе да сталай метадалагічнай рэфлексіі і творчага падыходу ў разглядзе таго ці іншага пытання.

Агульная колькасць гадзін, якая даецца на вывучэнне дысцыпліны “Гісторыя чэшскай літаратуры” згодна з тыпавым вучэбным планам, складае 703 гадзіны. Прыкладнае размеркаванне гадзін па відах заняткаў: лекцый – 212 гадзін, семінарскіх заняткаў – 118 гадзін. Агульная колькасць аудыторных гадзін: 330.

ІІ. Прыкладны тэматычны планНумар раздзела,

тэмы

Назва

раздзела, тэмы

Колькасць лекцый

(гадзіны)

Колькасць

семінарскіх

заняткаў

(гадзіны)

Агульная колькасць аўдыторных

гадзіны


1.

Прапедэўтыка (Уводзіны ў гісторыю чэшскай літаратуры)

20

14

34


2.

Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры (сярэдзіна IX ст.-пачатак 70-х гг.XV ст.)

20

14

34


3.


3.1.


3.2.


3.3.

Гісторыя чэшскай літаратуры XV-XVIII стагоддзяў.

Гусіцкая і антыгусіцкая літаратуры (з 70-х гг.XV ст.).

Гуманізм, рэнесанс, рэфармацыя (з 70-х гг.XV ст. да 20-х XVII ст.). Барока і контррэфармацыя (20-я гг. XVII-70-я гг. XVIII ст.)28


8


8


12


18


6


6


6


46


14


14


18

4.


4.1.


4.2.


4.3.

Гісторыя чэшскай літаратуры эпохі нацыянальнага адраджэння (80-я гг. XVIII-сярэдзіна XIX ст.)

Літаратура нацыянальнага адрадджэння ў Чэхіі

Развіццё рамантызму ў чэшскай літаратуры

Пачаткі рэалізму ў чэшскай літаратуры

46


16


16


14

18


6


6


6

64


22


22


20


5.


5.1.


5.2.

Гісторыя чэшскай літаратуры другой паловы ХІХ стагоддзя

Агульныя тэндэнцыі развіцця чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя

Слынныя постаці ў чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя


32


12


20


18


4


14


50


16


34


6.


6.1.


6.2.

Гісторыя чэшскай літаратуры памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў

Агульныя тэндэнцыі развіцця чэшскай літаратуры памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў

Слынныя постаці ў чэшскай літаратуры памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў


36


18


18


18


10


8


54


28


26

7.


7.1.


7.2.

Гісторыя чэшскай літаратуры ХХ стагоддзя. Гісторыя чэшскай літаратуры І паловы ХХ стагоддзя.

Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХХ стагоддзя

30


14


16

18


8


10

48


22


26


ІІІ. Змест

1. Прапедэўтыка (Уводзіны ў гісторыю чэшскай літаратуры)


Чэшская літаратура ў сусветным, еўрапейскім і славянскім кантэксце.

Перыядызацыя гісторыі чэшскай літаратуры. Літаратура і гістарычны лёс чэшскага народа. Літаратурны працэс ва ўмовах працяглай барацьбы за нацыянальную і культурную незалежнасць Чэхіі.

Багацце старадаўняй чэшскай літаратуры. Пераход ад стараславянскай літаратуры да лацінскай, гусіцкай. Перарывістасць літаратурнай традыцыі ў чэшскай старажытнасці.

Вяршыні чэшскай культуры і літаратуры IX-XVIII стагоддзяў (эпоха старажытнасці):

Магутны духоўны патэнцыял старадаўняй чэшскай літаратуры. Час Карла ІV у гісторыі чэшскай культуры. Постаць Карла ІV, яго значэнне ў гісторыі і культуры Чэхіі ХІV стагоддзя. Заснаванне Пражскага Універсітэта. Духоўнае жыццё Чэхіі ХІV стагоддзя. Уплыў ідэй ранняга гуманізма Італіі.

Культ святога Вацлава ў Чэхіі. Адлюстраванне культа ў літаратуры (шматлікія жыціі), жывапісу, архітэктуры.

Гістарычныя хронікі ХІV стагоддзя. Ідэі месіянства ў чэшскім грамадстве.

Рэлігійная і сатырычная літаратура Чэхіі ХІV стагоддзя. Літаратурная дзейнасць Томаша Шцітнага (каля 1333- паміж 1401 і 1409 гг.).

Гісторыя чэшскай Рэфармацыі. Жыццё і дзейнасць Яна Гуса (каля 1371-1415). Літаратурная спадчына Яна Гуса. Значэнне асобы Гуса для чэшскай культуры. Гусіцкі рух у Чэхіі ХV стагоддзя. Асноўныя плыні, ідэі. „Божыя ваяры“ і іх культура. Асноўныя жанры гусіцкай літаратуры. Агітацыйная і палемічная гусіцкая літаратура. „Спрэчка Прагі з Кутнай Горай“, „Вацлаў, Гавэл і Табар“.

Пісьменнік-філосаф Пётр Хельчыцкі (1390-1460). Абшчына чэшскіх братоў. Яе значэнне для чэшскай культуры.

Зорка чэшскага літаратурнага барока, настаўнік народаў Ян Амас Коменскі (1592-1670). Жыццё і дзейнасць. Коменскі як багаслоў і філосаф. Раман “Лабірынт свету і рай сэрца” (1623) Коменскага як раман-выхаванне. Вобраз галоўнага героя. Карціна свету ў рамане Коменскага “Лабірынт свету і рай сэрца”. Сацыяльная сатыра ў творы. Паэтыка рамана Коменскага “Лабірынт свету і рай сэрца”.

Адметнасці чэшскага рамантызму. Суадносіны фальклорнага і аўтарскага пачаткаў у першыя дзесяцігоддзі ХІХ стагоддзя. Вяршыня чэшскага рамантызму: творчасць Карэла Гінэка Махі (1810-1836). Ліра-эпічная паэма Махі “Май” (1836): традыцыі чэшскага і еўрапейскага рамантызму. Апавяданне Махі “Марынка” як прыклад увасаблення рамантычнай эстэтыкі.

Жанр раманета ў творчасці Якуба Арбеса (1840-1914).

Развіццё чэшскага рэалізму ў другой палове ХІХ стагоддзя. Першы чэшскі рэаліст Ян Нэруда (1834-1891). “Маластранскія аповесці” (1878) Нэруды. Праблематыка, паэтыка.

Алоіс Ірасэк (1851-1930) як зачынальнік гістарычнага жанра ў чэшскай літаратуры. Наватарства Ірасэка. Народная традыцыя і народная мудрасць у “Старадаўніх чэшскіх паданнях” (1894) Ірасэка. Сацыяльныя ідэі. Мастацкая сваеасаблівасць “Старадаўніх чэшскіх паданняў” Ірасэка.

Шматпланавасць і разнастайнасць мастацкіх канцэпцый і творчых метадаў на памежжы ХІХ-ХХ стагоддзяў.

Літаратура міжваеннага перыяду (1918-1939). Наватарскія тэндэнцыі. Станаўленне новай эпікі. Міжнароднае значэнне чэшскай літаратуры акрэсленага перыяду.

Гістарычны жанр у ХХ стагоддзі. Жыццёвы і творчы шлях Уладзіслава Ванчуры (1891-1942). Жанравая адметнасць “Маркеты Лазаравай” (1931) У.Ванчуры. “Карціны з гісторыі народа чэшскага” (1939-1948) У.Ванчуры. Чэшская гісторыя ў творчасці Ванчуры і Ірасэка: агульнае і адметнае.

Яраслаў Гашак (1883-1923): жыццё, якое стала творчым працэсам. “Прыгоды бравага ваякі Швейка” (1923) – вясёлы раман пра першую сусветную вайну. Жанравая спецыфіка твора.

Карэл Чапек (1890-1938) – майстра малых форм. Парадыйныя структуры рамана “Вайны с саламандрамі” (1936) К.Чапека. Шматпланавасць літаратурных форм і жанравых мадыфікацый ў творчасці Чапека.

Шляхі развіцця чэшскай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя. Змены ў культурным жыцця пасля 1948 г. “Адліга” 50-60-х гг. Перыяд так званай “нармалізацыі” (70-80-я гг.). Афіцыйная і дысідэнцкая літаратура, самвыдат.

“Аксамітавая” рэвалюцыя 1989 г. і пераасэнсаванне мастацкіх і грамадзянскіх крытэрыеў у літартуры.

Мэтры чэшскай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя:

Паэтычны свет Яраслава Сэйферта (1901-1986).

Драматургія Вацлава Гавэла (н. 1936).

Мастацкі свет Мілана Кундэры (н. 1929).

Жыццёвы і творчы шлях Багуміла Грабала (1914-1997). Паэтыка рамана Грабала “Я абслугоўваў англійскага караля”.

Чэшская літаратура памежжа ХХ-ХХІ стагоддзяў: тэндэнцыі, пошукі, наватарства, імёны.

Пераклады чэшскай літаратуры на рускую і беларускую мовы.


2. Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры

(сярэдзіна IX ст.-пачатак 70-х гг.XV ст.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
Першы прарэктар Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
Першы прарэктар Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
В. І. Іўчанкаў, загадчык кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
В. П. Вараб’ёў, загадчык кафедры сацыялогіі журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат філалагічных...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
А. Р. Хромчанка, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
А. Р. Хромчанка, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
А. Р. Хромчанка, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю
Н. В. Кузьміч, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі зацвярджаю iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
Вучэбна-метадычнае аб'яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка