Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2
НазваГардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2
Дата канвертавання28.10.2012
Памер100.58 Kb.
ТыпДокументы
2008


Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 4: Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім: спісы на рускай мове / Я. Анішчанка. – Мінск: Выдавец Віктар Хурсік, 2008. – 532 с. – ISBN 985-6718-95-6.

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. – Т. 4. – Кн. 1: Беларускае народнае дойлідства / А.І. Лакотка. – Мінск: Бел. энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – 495 с. – ISBN 978-985-08-0966-7.


Беларускі археаграфічны штогоднік. – Выпуск 9. – Мінск, 2008. – 362 с. – ISSN 2076-3468.

Беларускі гістарычны агляд. – 2008. – Т. 15. – Сш. 1-2/28-29.

Бабкова, В. … І цуды, і страхі: эсэ па гісторыі штодзённасці Вялікага Княства Літоўскага XVI—XVII стагоддзяў. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2010. – 152 с. –ISBN 978-985-6901-20-4.

Бохан, Ю. М. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у XIV-XVI стагоддзях / Ю. М. Бохан. – Мінск: Выдавец І. П. Логвінаў, 2008. – 76 с. – ISBN 978-985-6800-70-5.

Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязяў Беларусі XV – сярэдзіны XVII ст. / Г.Я. Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 458 с. – ISBN 97-985-08-1002-1.

Гардзееў, Ю. Магдэбургская Гародня / Ю. Гардзееў. - Гародня; Wroclaw, 2008. – 383 с. – (Гарадзенская бібліятэка). – ISBN 978-83-61617-97-6.

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – ISBN 978-985-458-171-2.


Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 24 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2008. – 265 с. – ISBN 978-985-67-69-27-9.

Гістарычны альманах. – Т. 14. – Гродна, 2008. – 236 с.

Гістарычны атлас Беларусі. – Т. 1: Беларусь ад старажытных часоў да канца XVIII ст. – Варшава-Мінск: Беларускі Гістарычны Агляд, 2008. – 164 с. – ISBN 978-83-916658-4-8.


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: У 6 т. – Т. 1: Эпоха Сярэднявечча / В. Б. Евароўскі і інш. ; рэдкал.: В. Б. Евароўскі і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 574 с. – ISBN 978-985-08-0967-4.

Голубеў, В.Ф. Сельская абшчына ў Беларусі XVI-XVIII стст. / В. Ф. Голубеў; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. - 408 с. – ISBN 978-985-08-0970-4.

Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў (да 880-годдзя горада): матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10–11 красавіка 2008 г.) / Рэд. кал. Я.А. Роўба (адк. рэд.) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2008. – 526 с. – ISBN 978-985-575-059-7.

Калекцыйная Спадчына Вялікага Княства: мапы, гравюры, манеты, пячаткі / Аўт.: Дз. Гулецкі і інш. – Мінск: Выдавец І. П. Логвінаў, 2008. ISBN: 978-985-6800-91-6.

Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага / А. Краўцэвіч; навук. рэд. Г. В. Штыхаў. – Беласток: Вышэйшая Школа Публічнай Адміністрацыі імя Станіслава Сташыца, 2008. – 196 с. – ISBN 978-83-60772-07-2.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік. – Вып. 4 / Рэдкал: С. М. Ходзін (адк. рэд.) і інш. – Мінск: БДУ, 2008. – 260 с. – ISBN 978-985-485-903-3.

Макараў, М. Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча местаў Беларускага Падзвіння ў XIV – першай палове XVII ст. – Мінск: Экаперспектыва, 2008. – 248 с. – ISBN: 978-985-469-250-0.


Метрыка Вялікага Княства Літоўскага = Metrica of the Grand Duchy of Lithuania = Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Metrika = Метрика Великого Княжества Литовского. – Кн. 30: (1480-1546): кн. запісаў № 30 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В.С. Мянжынскі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; [Архіў канцылярыі Вялікага Князя Літоўскага]. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 388 с. – ISBN 978-985-08-0946-9.

Метрыка Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Metrika = Метрика Великого Княжества Литовского. – Кн. № 70: (1582-1585): кн. запісаў № 70 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў А.А. Мяцельскі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі . – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 357 с. – ISBN 978-985-08-0918-6.

Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 7-9 верасня 2007 г. / НАН РБ; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш. - Мінск: Беларуская навука, 2008. – 400 с. – ISBN 978-985-08-0971-1.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы навук. канферэнцыі. – Мінск: НГАБ, 2008. – 252 с. – ISBN 978-985-6372-61-5.

Российские и славянские исследования: науч. сб. – Вып. 3 / Редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) и др.. – Минск: БГУ, 2008. – 368 с. – ISBN: 978-985-518-038-9.

Северная война 1700-1721 гг. и исторические судьбы Европы: к 300-летию со дня битвы при д. Лесная: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 октября 2008 г. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 378 с. – ISBN 978-985-480-508-5.

Спадчына: Гістарычны часопіс. – 2008. – №1. – 60 с. – ISSN 0236-1019.


Стрэнкоўскі, С. П. Прывілеі і вольнасці беларускіх гарадоў з нямецкім правам у канцы XIV – канцы XVIII стст. / С.П. Стрэнкоўскі; Дзярж. установа адукацыі “Мінскі гарадскі ін-т развіцця адукацыі”. – Мінск: МГІРА, 2008. – 251 с. – ISBN 978-985-6810-80-3.

Судебная книга витебского воеводы, господарского маршала, волковыского и оболецкого державы М. В. Клочко 1533-1540 (Литовская метрика. Книга №228. Книга судных дел №9) / Публ. подг. В.А. Воронин, А.И. Груша, И.П. Старостина, А.Л. Хорошкевич; отв. ред. А.Л. Хорошкевич, Г.Я. Голенченко. – М.: Наука, 2008. – 525 с. – ISBN 978-5-02-035515-6.


Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1 / М-ва адукацыі РБ, УА “Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы”; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2009. – 385 с. – ISBN 978-985-515-244-7.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2 / М-ва адукацыі РБ, УА “Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы”; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2009. – 385 с. – ISBN 978-985-515-250-8.

DRUVIS. Almanach Centru etnakasmalohiji “Kryuja”. – 2008. – №2. – 242 с.

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Вып. 1. – Минск: Издательский центр БГУ, 2008. – 296 с.

Пераклады

Рахуба, А. Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай, 1569-1763 гг. = Wielkie Ksiestwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763 / А. Рахуба ; пер. з пол. М. Раманоўскага; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск: Медысонт, 2008. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”; 16). – ISBN 978-985-6887-19-5.


2009

Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. – Выпуск 7 / Рэд. Ю.М. Бохан і інш. – Мінск: НГАБ, 2009. – 344 с.

Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А-К / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; склад. Ю.У. Каласоўскі. – Мінск : : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 496 с.ISBN: 978-985-11-0354-2.


Беларускі археаграфічны штогоднік = The Belarusian Archeographical Year-Book. – Вып. 10 / Дэпартамент па архівах і справаводству М-ва юстыцыі РБ, Бел. навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Археаграфічная камісія; рэдкал.: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелНДІДАС, 2009. – ISSN 2076-3468.

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан...: Перакладная белетрыстыка Беларусі XV—XVII стст. / Укладанне, расчытанне, пераклад з старабеларускай, прадмова, камент. А. Бразгунова. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 736 с. – (Беларускі кнігазбор. Серыя 1. Мастацкая літаратура). – ISBN: 978-985-6852-74-2.


Беларускі гістарычны агляд. – 2009– Т. 16. – Сш. 1/30. – 342 с.

Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680-1682 гг. / Уклад. Д.В. Лісейчыкаў. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2009. – 270 с. – ISBN 978-985-6901-23-5.

Волян, А. Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе / Пер. з лац. У. Шатона. – Мінск: Зміцер Колас, 2009. – 142 с. – (Галерэя чалавечай думкі). – ISBN 978-985-6783-49-7.


Вялікі гістарычны атлас Беларусі. – Т. 1 / Рэд. Ю.М. Бохан. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – 250 с. – ISBN: 978-985-508-060-3.

Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: “Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410” / Р. Гагуа; Нац. банк РБ, УО “Полесский гос. ун-т”. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 208 с. – ISBN 978-985-513-053-4.

Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV – XX ст. / Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. – Гародня, 2009. – 383 c. – (Гарадзенская бібліятэка). – ISBN: 978-83-61617-81-5.


Гістарычны альманах. – Т. 15. – Гродна, 2009. –148 с.

Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі: матэрыялы міжнар. Навук. канферэнцыі (Гродна, 25 – 26 верасня 2009 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: І.Крэнь, І.Соркіна (адк. рэдактары) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 493 с. – ISBN 978-985-515-240-9.

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 24–25 лістапада 2007 г. / Укл. Т.А. Джумантаева. – Полацк: НПГКМЗ, 2009. – 393 с.

Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. – Т. 1: Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / М.В. Нікалаеў. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 424 с. – ISBN: 978-985-11-04181-5.


Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / Редкол.: Т. В. Белова (пред.) и др.; науч. ред. Ю. В. Баженов и др. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 312 с. – ISBN: 978-985-11-0432-7.

Доўнар-Запольскі, М.В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах / М.В. Доўнар-Запольскі ; падрыхт. да друку А. І. Груша, Р. А. Аляхновіч ; увод. арт. Д. У. Караў, А. У. Унучак, А. І. Груша ; камент. А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 760 с. – (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі). – ISBN: 978-985-08-1078-6.

Кошалеў, М.К.; Папоўская Т.А. Гісторыя беларуска-малдаўскіх узаемаадносін. – Мінск: Беларуская навука 2009. – 187 с. – ISBN: 978-985-08-1039-7.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік / Рэд. У.Н. Сідарцоў; БДУ. – Мінск: БДУ, 2009. – 187 с. – ISBN: 978-985-518-175-1.

Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў ХVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 479 с. – ISBN 978-985-02-1110-1.


Марзалюк, І.А. Міфы “адраджэнскай” гістарыяграфіі Беларусі / І. Марзалюк; М-ва адукацыі РБ, УА “Магілёўскі дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова”. – Магілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 148 с. – ISBN 978-985-480-536-8.

Радзівіл, Б. Аўтабіяграфія / Багуслаў Радзівіл; уклад. і пасляслоўе Ул. Сіўчыкава, прадмова Г.Літвіна, пер. з пол. мовы А.Бутэвіч, Ул.Сіўчыкаў. – Мінск: Радыёла-плюс, 2009. – 212 с. – ISBN 978-985-448-102-9.

Романовские чтения–5: сборник трудов междунар. науч. конф., 27-28 ноября 2008 г., г. Могилев / М-во образования РБ, УО “Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова”; редкол.: Н.М. Пурышева (пред.) и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 200 с. – ISBN 978-985-480-532-0.

Российские и славянские исследования: науч. сборник. – Вып. 4 / Редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) и др. – Минск: БГУ, 2009. – 432 с. – ISBN 978-985-518-176-8.

Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года / Публ. падр. В.А. Варонін. – Мінск: РІВШ, 2009. – 50 с. – ISBN 978-985-500-247-6.

Спадчына. – 2009. – №1. – 80 с. – ISSN 0236-1019.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця): зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: РІВШ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-995-500-320-6.


Сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па гісторыі Беларусі: да 1000-годдзя летапіснай Літвы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 18 снежня 2009 г. / Рэд. кал. А.П. Жытко (навук. рэд.) і інш. – Мінск: БДПУ, 2009. – 247 с. – ISBN 978-985-501-841-5.

Темушев, С. Н. Гомельская земля в конце XV – первой половине XVI в.: территориальные трансформации в пограничном регионе. – М.: Квадрига, 2009. – 189 с. – ISBN: 978-5-904162-10-8.

Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі / Уклад. А. Дзярновіч, А.Семянчук; рэдкал. А. Дзярновіч (адк. рэд.) і інш. – Вільня-Мінск, 2009. – ISBN: 978-9955-656-63-0.

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Вып. 2. – Минск: РИВШ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-985-500-334-3.

Пераклады

Камінскі, А.С. Рэспубліка супраць аўтакратыі: Рэч Паспалітая і Расія ў 1686–1697 гадах / Пер. з анг. А. Мартынаў. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2009. – 350 с. – (Кнігарня “Наша Ніва”). – ISBN 978-985-6901-44-0.


2010


Гісторыя беларускай літаратуры XIXIX стагоддзяў. – У 2 т. – Т. 1: Даўняя літаратура: XI – першая палова XVIII стагоддзя / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома В.А. Чамярыцкі. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 910 с. – ISBN 978-985-08-1166-0.

История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение: хрестоматия: пособие / Авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилёв: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 332 с. – ISBN 978-985-480-623-5.

Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы) / Рэд. кал. А.А. Каваленя, А.К. Кулак (сустаршыні) і інш. – Мінск: Рыфтур, 2010. – 375 с. – ISBN nie poznaczony.

Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. – Мінск: БІП-С ПЛЮС, 2010. – 440 с. – ISBN 978-985-523-094-7.

Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. – Вып. 8 / Рэд. Ю.М. Бохан і інш. – Мінск: НГАБ, 2010. – 340 с.

Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI–XIX стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 24 мая 2010 г.) / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 356 с. – ISBN 978-985-442-822-2.

Беларускі археаграфічны штогоднік = The Belarusian Archeographical Year-Book. – Вып. 11 / Дэпартамент па архівах і справаводству М-ва юстыцыі РБ, Бел. навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Археаграфічная камісія – Мінск : БелНДІДАС, 2010. – ISSN 2076-3468.

Варонін, В.А. Князь Юрай Лынгвенавіч Мсціслаўскі: Гістарычны партрэт / В.А. Варонін. – Мінск: Тэхналогія, 2010. – 63 с. – ISBN 979-995-458-203-0.

Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Т. 3: Дадатак. А – Я / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; склад. В.С. Пазднякоў; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – ISBN 978-985-11-0487-7.

Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 25 / Ін-т гісторыі, НАН Беларусі. – Мінск, 2010.

Гістарычны альманах. – Т. 16 – Гродна, 2010. – 148 с.

Груша, А.І. Мяноўная грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фармаванне пісьмовай культуры ў прававой сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XIV – першай трэці XV стагоддзяў / А.І. Груша. – Мінск: РІВШ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-985-500-382-4.

Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 180 с. – ISBN 978-985-531-12-6.

Кавалёў, С. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу: манаграфія / С. Кавалёў. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 376 с. – ISBN 978-985-6976-10-3.

Катлярчук, А. У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. – Менск, 2010. – 305 с. – ISSN 1392-9682.

Конан, У.М. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3 т. – Т. 1: X ст. – 1905 г. / У.М. Конан; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 439 с. ISBN 978-985-08-1158-5.

Культура Беларусі: энцыклапедыя: Т. 1: А–Б / Рэд. Т.У. Бялова. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – 704 с. – ISBN: 978-985-11-0496-9.

Левко, О.Н. Витебск / О.Н. Левко; НАН Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 335 с. – ISBN: 978-985-08-1117-2.

Макушников, О.А. Гомель с древнейших времён до конца XVIII века. Историко-краеведческий очерк / О.А. Макушников; 2-е изд. – Гомель: Барк, 2010. – 244 с. – ISBN 978-985-6763-58-1.

Мацук, А.У. Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.) / А. Мацук. – Мінск: Медысонт, 2010. – 640 с. – ISBN 978-985-6897-89-8.

Мяцельскі, А.А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў XII–XVIII стст. / А.А. Мяцельскі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 664 с. – ISBN 978-985-09-1201-5.

Романовские чтения–6: сборник статей междунар. науч. конф. , 24-25 ноября 2009 г., г. Могилев / М-во образования РБ, УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова»; редкол.: И.А. Марзалюк (пред.) и др. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 199 с. – ISBN 978-985-480-628-0.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / Пер. на сучасную бел. мову А. С. Шагун. – Мінск : Беларусь, 2010. – 207 с. – ІSBN 978-985-01-0854-8.

Хронікі і летапісы Беларусі. Сярэднявечча і раннемадэрны час. Тэматычны дадатак да нумару ARCHE №9 за 2009 (Беларусь і Літва: 1000 год разам) / Укл. В. Варонін. – Вільня: ARCHE, 2010. – ISSN 1392-9682.

Чарняўскі, Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII ст.: біяграфічны даведнік. – Вып. 3: Канюшыя, абозныя, краўчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя / Ф.В. Чарняўскі. – Мінск: Белпрынт, 2010. – 288 с. ISBN 985-4591-65-0.

ARCHE: Пачатак: Грунвальд 1410–2010. – 2010. – №10. – 338 с. – ISSN 1392-9682.

Homo historicus 2009: Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / Пад. рэд. А.Ф. Смаленчука. – Вiльня: ЕГУ, 2010. – 400 с. – ISBN: 978-9955-773-34-4.


Пераклады

Косман, М. З гісторыі і культуры Вялікага княства Літоўскага / М. Косман; уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — Мінск: Медысонт, 2010. – 448 с. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістрычны Агляд”). – ISBN 978-985-6887-60-7.

Снайдэр, Т. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь 1569–1999 гг. / Пер. з анг. М. Раманоўскага і В. Калацкай; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск: Медысонт, 2010. – 424 с. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”). – ISBN 978-985-6887-74-4.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconЛашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с
Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 6: Ураднікі беларускіх земляў вкл у першай палове XVIII ст.: спісы на рускай мове / Я....

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconАннотированный список 2006
Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў; [рэд кал.: М. А. Бяспалая (адказ рэд.) І інш.; склад.: Т. А. Дзем'яновіч,...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconАннотированный список 2006
Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў; [рэд кал.: М. А. Бяспалая (адказ рэд.) І інш.; склад.: Т. А. Дзем'яновіч,...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconБюллетень новых поступлений за апрель 2011 г
Лагойск, 15 кастрычніка 2009 г.) : матэрыялы чытанняў / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў; [рэд кал.: А. І. Смолік...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconРуководство к лабораторным и практическим занятиям по медицинской и биологической физике. Ч. 2/ И. М. Бертель [и др.]; М-во здравоохр.
Структурная биология апоптоза: [монография]/ В. Г. Вересов; Нац акад наук Беларуси, Ин-т биофизики и клеточной инженерии. Минск:...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 icon37 тэхналогiя драўнiны. Вытворчасць легкай прамысловасцi. Фотакiнатэхнiка. Палiграф
О. И. Родькин, В. Н. Копиця; [рец. В. Н. Тихомиров]. Минск: Беларусь, 2010. 166с. Isbn 978-985-01-0869-2 |никогда не удалять

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconМро хвеп «Христианская Миссия», 2007. 320 с. Isbn 978-5-8445-0144-9 (рус.) Isbn 978-0-446-57866-0 (англ.)
Все библейские цитаты взяты из Синодального перевода Библии, за исключением мест со ссылкой на другой перевод

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconНовые поступления в библиотеку художественная литература
Колас Я. Збор твораў : у 20 т. / Я. Колас; нан беларусi; Iнстытут мовы І лiтаратуры iмя Якуба Коласа І янкі Купалы. Мiнск : Беларуская...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconБюллетень новых поступлений за октябрь 2012 г
Китай глазами белорусов : [сборник статей] / под общ ред. А. А. Тозика; [сост. А. Т. Гришкевич]. Минск : белта, 2012. 397, [2] с...

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2 iconБюллетень новых поступлений за сентябрь 2012 г
Г. И. Касперович, В. И. Шупляк. Минск : Издательство Гревцова, 2012. 318, [1] с.; 20х14 см. Библиогр.: с. 254-298 (91 назв.). Краткий...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка