Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с
НазваЛашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с
Дата канвертавання28.10.2012
Памер143.67 Kb.
ТыпДокументы
Bibliografia wydań białoruskich, poświęconych historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów: 2008–2010

2010

Rozprawy, monografie

Анішчанка, Я.К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 6: Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ у першай палове XVIII ст.: спісы на рускай мове / Я.К. Анішчанка. – Мінск: В. Хурсік, 2010. – 388 с. – ISBN 978-985-6888-33-8.

Барэйша, Ю.Л. Мсціслаўскі манетны двор Алелькавічаў – Бельскіх “Пісараўшчына” вясны 1482 г.: хроніка змовы 1480-1482 гг. па нумізматычных матэрыялах / Ю.Л. Барэйша. – Мінск: Тэсей, 2010. – 144 с. – ISBN 978-985-463-372-5.

Варонін, В.А. Князь Юрай Лынгвенавіч Мсціслаўскі: Гістарычны партрэт / В.А. Варонін. – Мінск: Тэхналогія, 2010. – 63 с. – ISBN 979-995-458-203-0.

Внуковіч, Ю.І. Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне / Ю.І. Внуковіч; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Беларуская думка, 2010. – 170 с. – ISBN 978-985-08-1222-3.

Груша, А.І. Мяноўная грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фармаванне пісьмовай культуры ў прававой сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XIV – першай трэці XV стагоддзяў / А.І. Груша. – Мінск: РІВШ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-985-500-382-4.

Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 180 с. – ISBN 978-985-531-12-6.

Кавалёў, С. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу: манаграфія / С. Кавалёў. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 376 с. – ISBN 978-985-6976-10-3.

Катлярчук, А. У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. – Менск, 2010. – 305 с. – ISSN 1392-9682.

Конан, У.М. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3 т. – Т. 1: X ст. – 1905 г. / У.М. Конан; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 439 с. ISBN 978-985-08-1158-5.

Лашкевіч, С.А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С.А. Лашкевіч. – Мінск: БДУ, 2010. – 114 с. – ISBN 978-985-518-333-5.

Лашкевіч, С.А. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. / С.А. Лашкевіч; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 125 с. – ISBN 978-985-442-875-8.

Левко, О.Н. Витебск / О.Н. Левко; НАН Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 335 с. – ISBN: 978-985-08-1117-2.

Лукашевич, А.М. Белорусские земли как вероятный театр военных действий: изучение, инженерная и топографическая подготовка (70-е гг. XVIII в. – 1812 г.) / А.М. Лукашевич. – Минск: БГУ, 2010. – 319 с. – ISBN 978-985-518-296-3.

Лявшук, В.Е. Организационные аспекты образовательной модели иезуитского коллегиума: монография / В.Е. Лявшук; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования “Гродненский государственный университет им. Я. Купалы”. – Гродно: ГрГУ, 2010. – 239 с. – ISBN 978-985-515-341-3.

Макушников, О.А. Гомель с древнейших времён до конца XVIII века. Историко-краеведческий очерк / О.А. Макушников; 2-е изд. – Гомель: Барк, 2010. – 244 с. – ISBN 978-985-6763-58-1.

Мацук, А.У. Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.) / А. Мацук. – Мінск: Медысонт, 2010. – 640 с. – ISBN 978-985-6897-89-8.

Мяцельскі, А.А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў XII–XVIII стст. / А.А. Мяцельскі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 664 с. – ISBN 978-985-09-1201-5.

Сасноўскі, З.А. Музычная культура рыцарскага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага / З.А. Сасноўскі. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 133 с. – ISBN 978-985-6976-52-3.

Чарняўскі, Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII ст.: біяграфічны даведнік. – Вып. 3: Канюшыя, абозныя, краўчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя / Ф.В. Чарняўскі. – Мінск: Белпрынт, 2010. – 288 с. ISBN 985-4591-65-0.

Edycje źródeł

Анішчанка, Я.К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 6: Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ у першай палове XVIII ст.: спісы на рускай мове / Я.К. Анішчанка. – Мінск: В. Хурсік, 2010. – 388 с. – ISBN 978-985-6888-33-8.

Бажэнава, В.Дз. Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII-XIX стагоддзяў “Icones familiae ducalis Radivilianae” / В.Д. Бажэнава; пер. на англійскую мову Ю.В. Бажэнава і інш. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – 522 с. – ISBN 978-985-11-0491-4.

Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. – У 2 т. – Т. 1: Даўняя літаратура: XI – першая палова XVIII стагоддзя / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома В.А. Чамярыцкі. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 910 с. – ISBN 978-985-08-1166-0.

История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение: хрестоматия: пособие / Авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилёв: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 332 с. – ISBN 978-985-480-623-5.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / Пер. на сучасную бел. мову А.С. Шагун. – Мінск : Беларусь, 2010. – 207 с. – ІSBN 978-985-01-0854-8.

Статут Вялікага княства Літоўскага, 1588: юбілейнае выданне / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Юрыдычны факультэт; транскрыпцыя тэксту С.А. Балашэнка, Т.І. Доўнар, Л.Л. Голубева; рэпрынтнае выданне. – Мінск: [б.в], 2010. – 612, 296 с.

Хронікі і летапісы Беларусі. Сярэднявечча і раннемадэрны час. Тэматычны дадатак да нумару ARCHE №9 за 2009 (Беларусь і Літва: 1000 год разам) / Укл. В. Варонін. – Вільня: ARCHE, 2010. – ISSN 1392-9682.

Materiały konferencji, prace zbiorowe

Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI–XIX стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 24 мая 2010 г.) / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 356 с. – ISBN 978-985-442-822-2.

Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы) / Рэд. кал. А.А. Каваленя, А.К. Кулак (сустаршыні) і інш. – Мінск: Рыфтур, 2010. – 375 с. – ISBN nie poznaczony.

Нясвіжскі палац Радзівілаў: гісторыя, новыя даследаванні. Вопыт стварэння палацавых музейных экспазіцый: матэрыялы 1-й першай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Нясвіж, 20 кастрычніка 2009 года / Рэдкал.: В.А. Сталярчук (гал. рэд.) і інш. – Нясвіж: [б.в.], 2010. – 341 с. – ISBN 978-985-90209-4-0.

Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. – Мінск: БІП-С ПЛЮС, 2010. – 440 с. – ISBN 978-985-523-094-7.

Романовские чтения–6: сборник статей междунар. науч. конф. , 24-25 ноября 2009 г., г. Могилев / М-во образования РБ, УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова»; редкол.: И.А. Марзалюк (пред.) и др. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 199 с. – ISBN 978-985-480-628-0.

Czasopisma historyczne

Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. – Вып. 8 / Рэд. Ю.М. Бохан і інш. – Мінск: НГАБ, 2010. – 340 с.

Беларускі археаграфічны штогоднік = The Belarusian Archeographical Year-Book. – Вып. 11 / Дэпартамент па архівах і справаводству М-ва юстыцыі РБ, Бел. навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Археаграфічная камісія – Мінск : БелНДІДАС, 2010. – ISSN 2076-3468.

Беларускі гістарычны агляд. – 2009. – Т. 17. – Сш. 1-2/32-33. – 460 с.

Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 25 / Ін-т гісторыі, НАН Беларусі. – Мінск, 2010.

Гістарычны альманах. – Т. 16 – Гродна, 2010. – 148 с.

Российские и славянские исследования: научный сборник. – Вып. 5 / Редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) и др. – Минск: БГУ, 2010. – 432 с. – ISBN 978-985-518-176-8.

ARCHE: Пачатак: Грунвальд 1410–2010. – 2010. – №10. – 338 с. – ISSN 1392-9682.

Homo historicus 2009: Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / Пад. рэд. А.Ф. Смаленчука. – Вiльня: ЕГУ, 2010. – 400 с. – ISBN: 978-9955-773-34-4.

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Вып. 3. – Минск: РИВШ, 2010. – 342 с. – ISBN 978-985-500-439-5.

Encyklopedje, syntezy

Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Т. 3: Дадатак. А – Я / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; склад. В.С. Пазднякоў; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – ISBN 978-985-11-0487-7.

Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. – У 2 т. – Т. 1: Даўняя літаратура: XI – першая палова XVIII стагоддзя / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома В.А. Чамярыцкі. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 910 с. – ISBN 978-985-08-1166-0.

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі: у 6 т. – Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне / С.І. Санько і інш; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск: Беларусая навука, 2010. – 840 с. – ISBN 978-985-08-1228-5.

Культура Беларусі: энцыклапедыя: Т. 1: А–Б / Рэд. Т.У. Бялова. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – 704 с. – ISBN: 978-985-11-0496-9.

Przekłady obcych dzieł historycznych

Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / Ю. Бардах; пер. з польскай мовы М. Раманоўскага, з французскай мовы А. Істоміна; уклад. Г. Сагановіч; 2-е выд. – Мінск: Медысонт, 2010. – 455 с. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”) – ISBN 978-985-6982-05-0.

Косман, М. З гісторыі і культуры Вялікага княства Літоўскага / М. Косман; уклад. Г. Сагановіча; пер. з пол. мовы С. Ішчанкі і інш. — Мінск: Медысонт, 2010. – 448 с. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістрычны Агляд”). – ISBN 978-985-6887-60-7.

Снайдэр, Т. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь 1569–1999 гг. / Пер. з анг. М. Раманоўскага і В. Калацкай; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск: Медысонт, 2010. – 424 с. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”). – ISBN 978-985-6887-74-4.

Ючас, М. Грунвальдская бітва / М. Ючас; пер. з літоўскай мовы А. Мікуса; навук. рэд. А. Пашкевіч. – Вільня; Беласток: Інстытут беларусістыкі; Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. – 243 с. – ISBN 83-60456-28-3.

2009

Rozprawy, monografie

Борейша, Ю.Л.; Иванаускас, Э. «Мстиславские монеты»: монета заговора Михаила Олельковича 1481 г. / Ю.Л. Борейша, Э. Иванаускас. – Минск: Тесей, 2009. – 16 с. – ISBN 978-985-463-332-9.

Борейша, Ю.Л.; Казаров, А.А. О надчеканках “Колюмн” Витовта Кейстутовича и Свидригайлы Ольгердовича / Ю.Л. Борейша, А.А. Казаров. – Минск: Тесей, 2009. – 53 с. – ISBN 978-985-463-339-8.

Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: “Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410” / Р. Гагуа; Нац. банк РБ, УО “Полесский гос. ун-т”. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 208 с. – ISBN 978-985-513-053-4.

Кошалеў, М.К.; Папоўская Т.А. Гісторыя беларуска-малдаўскіх узаемаадносін. – Мінск: Беларуская навука 2009. – 187 с. – ISBN: 978-985-08-1039-7.

Левшун, Л.В. О слове преображенном и слове преображающем: теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI-XVIII веков / Л.В. Левшун. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2009. – 895 с. – ISBN 978-985-511-180-2.

Макарчык, Ю. Гісторыя прабывання айцоў францішканцаў у Свіслачы-Занявічах і спісы вернікаў парафіі Вялікія Эйсманты / Ю. Макарчык. – Гродна: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2009. – 452 с. – ISBN: 978-985-6724-62-9.

Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў ХVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 479 с. – ISBN 978-985-02-1110-1.

Марзалюк, І.А. Міфы “адраджэнскай” гістарыяграфіі Беларусі / І. Марзалюк; М-ва адукацыі РБ, УА “Магілёўскі дзярж. ун-т імя А.А. Куляшова”. – Магілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 148 с. – ISBN 978-985-480-536-8.

Нікалаеў, М.В. Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. – Т. 1: Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / М.В. Нікалаеў. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 424 с. – ISBN: 978-985-11-04181-5.

Тарэлка, М.У.; Сынкова, І.А. Адкуль пайшлі ідалы: помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага / М.У. Тарэлка, І.А. Сынкова. – Мінск: Тэхналогія, 2009. – 425 с. – ISBN 978-985-458-190-3.

Темушев, В.Н. Гомельская земля в конце XV – первой половине XVI в.: территориальные трансформации в пограничном регионе. – М.: Квадрига, 2009. – 189 с. – ISBN: 978-5-904162-10-8.

Edycje źródeł

Анішчанка, Я.К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 5: Абывацелі правінцыі: інструкцыі шляхецкіх сеймікаў беларускіх земляў ВКЛ (Літоўскай правінцыі) канца XVIII ст.: зборнік дакументаў / Я.К. Анішчанка. – Мінск: В. Хурсік, 2009. – 531 с. – ISBN 985-6718-15-5.

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан...: Перакладная белетрыстыка Беларусі XV–XVII стст. / Укладанне, расчытанне, пераклад з старабеларускай, прадмова, камент. А. Бразгунова. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 736 с. – (Беларускі кнігазбор. Серыя 1. Мастацкая літаратура). – ISBN: 978-985-6852-74-2.

Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680-1682 гг. / Уклад. Д.В. Лісейчыкаў. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2009. – 270 с. – ISBN 978-985-6901-23-5.

Волян, А. Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе / Пер. з лац. У. Шатона. – Мінск: Зміцер Колас, 2009. – 142 с. – (Галерэя чалавечай думкі). – ISBN 978-985-6783-49-7.

Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: “Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410” / Р. Гагуа; Нац. банк РБ, УО “Полесский гос. ун-т”. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 208 с. – ISBN 978-985-513-053-4.

Радзівіл, Б. Аўтабіяграфія / Багуслаў Радзівіл; уклад. і пасляслоўе Ул. Сіўчыкава, прадмова Г.Літвіна, пер. з пол. мовы А.Бутэвіч, Ул.Сіўчыкаў. – Мінск: Радыёла-плюс, 2009. – 212 с. – ISBN 978-985-448-102-9.

Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года / Публ. падр. В.А. Варонін. – Мінск: РІВШ, 2009. – 50 с. – ISBN 978-985-500-247-6.

Тарэлка, М.У.; Сынкова, І.А. Адкуль пайшлі ідалы: помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага / М.У. Тарэлка, І.А. Сынкова. – Мінск: Тэхналогія, 2009. – 425 с. – ISBN 978-985-458-190-3.


Materiały konferencji, prace zbiorowe

Актуальныя праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці: да 90-годдзя ўтварэння БССР: матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 27 лютага 2009 г.: у 2 ч. / Рэдкал.: А.І. Андарала і інш. – Мінск: БДПУ, 2009. – ISBN 978-985-501-708-1.

Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV – XX ст. / Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. – Гародня, 2009. – 383 c. – (Гарадзенская бібліятэка). – ISBN: 978-83-61617-81-5.

Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі: матэрыялы міжнар. Навук. канферэнцыі (Гродна, 25 – 26 верасня 2009 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: І.Крэнь, І.Соркіна (адк. рэдактары) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 493 с. – ISBN 978-985-515-240-9.

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 24–25 лістапада 2007 г. / Укл. Т.А. Джумантаева. – Полацк: НПГКМЗ, 2009. – 393 с.

Романовские чтения–5: сборник трудов междунар. науч. конф., 27-28 ноября 2008 г., г. Могилев / М-во образования РБ, УО “Могилевский гос. ун-т им. А.А. Кулешова”; редкол.: Н.М. Пурышева (пред.) и др. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2009. – 200 с. – ISBN 978-985-480-532-0.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця): зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: РІВШ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-995-500-320-6.

Сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па гісторыі Беларусі: да 1000-годдзя летапіснай Літвы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 18 снежня 2009 г. / Рэд. кал. А.П. Жытко (навук. рэд.) і інш. – Мінск: БДПУ, 2009. – 247 с. – ISBN 978-985-501-841-5.

Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі / Уклад. А. Дзярновіч, А.Семянчук; рэдкал. А. Дзярновіч (адк. рэд.) і інш. – Вільня-Мінск, 2009. – ISBN: 978-9955-656-63-0.

Czasopisma historyczne

Архіварыус: зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. – Выпуск 7 / Рэд. Ю.М. Бохан і інш. – Мінск: НГАБ, 2009. – 344 с.

Беларускі археаграфічны штогоднік = The Belarusian Archeographical Year-Book. – Вып. 10 / Дэпартамент па архівах і справаводству М-ва юстыцыі РБ, Бел. навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Археаграфічная камісія; рэдкал.: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелНДІДАС, 2009. – ISSN 2076-3468.

Беларускі гістарычны агляд. – 2009. – Т. 16. – Сш. 1/30. – 342 с. – Сш. 2/31. – 348 с.

Гістарычны альманах. – Т. 15. – Гродна, 2009. –148 с.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік. – Вып. 5 / Рэд. У.Н. Сідарцоў; БДУ. – Мінск: БДУ, 2009. – 187 с. – ISBN: 978-985-518-175-1.

Российские и славянские исследования: научный сборник. – Вып. 4 / Редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) и др. – Минск: БГУ, 2009. – 432 с. – ISBN 978-985-518-176-8.

Спадчына. – 2009. – №1. – 80 с. – ISSN 0236-1019.

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Вып. 2. – Минск: РИВШ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-985-500-334-3.

Encyklopedje, syntezy

Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А-К / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; склад. Ю.У. Каласоўскі. – Мінск : : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 496 с. – ISBN: 978-985-11-0354-2.

Вялікі гістарычны атлас Беларусі. – Т. 1 / Рэд. Ю.М. Бохан. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – 250 с. – ISBN: 978-985-508-060-3.

Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / Редкол.: Т. В. Белова (пред.) и др.; науч. ред. Ю. В. Баженов и др. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 312 с. – ISBN: 978-985-11-0432-7.

Publikacje dzieł dawnej historiografii

Доўнар-Запольскі, М.В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах / М.В. Доўнар-Запольскі ; падрыхт. да друку А.І. Груша, Р.А. Аляхновіч ; увод. арт. Д. У. Караў, А. У. Унучак, А. І. Груша ; камент. А.І. Груша, Ш.І. Бекцінееў, Л. Каралюс; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 760 с. – (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі). – ISBN: 978-985-08-1078-6.

Przekłady obcych dzieł historycznych

Камінскі, А.С. Рэспубліка супраць аўтакратыі: Рэч Паспалітая і Расія ў 1686–1697 гадах / А.С. Камінскі; пер. з англійскай мовы А. Мартынава. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2009. – 350 с. – (Кнігарня “Наша Ніва”). – ISBN 978-985-6901-44-0.

Сутэр, П. Альфуркан татарскі: каран-тэфсір татараў Вялікага Княства Літоўскага / П.Сутэр; навук. рэд. Г. Цыхун; пер. з нямецкай мовы І. Сынковай, В. Свяклы, М. Тарэлкі. – Мінск: Тэхналогія, 2009. – 530 с. – ISBN 978-985-458-189-7.


2008

Rozprawy, monografie

Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 4: Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім: спісы на рускай мове / Я. Анішчанка. – Мінск: Выдавец Віктар Хурсік, 2008. – 532 с. – ISBN 985-6718-95-6.

Бабкова, В. … І цуды, і страхі: эсэ па гісторыі штодзённасці Вялікага Княства Літоўскага XVI—XVII стагоддзяў. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2010. – 152 с. –ISBN 978-985-6901-20-4.

Борейша, Ю.Л; Иванаускас, Э. Смоленские монеты Витовта и Романа Михайловича / Ю.Л. Борейша, Э. Иванаускас. – Каунас; Минск: [б.и.], 2008. – 23 с. – ISBN: 978-9955-03-467-4.

Бохан, Ю.М. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV – канцы XVI ст. / Ю.М. Бохан; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 448 с. – ISBN 978-985-08-0956-8.

Бохан, Ю. М. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у XIV-XVI стагоддзях / Ю. М. Бохан. – Мінск: Выдавец І.П. Логвінаў, 2008. – 76 с. – ISBN 978-985-6800-70-5.

Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязяў Беларусі XV – сярэдзіны XVII ст. / Г.Я. Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 458 с. – ISBN 97-985-08-1002-1.

Гардзееў, Ю. Магдэбургская Гародня / Ю. Гардзееў. - Гародня; Wroclaw, 2008. – 383 с. – (Гарадзенская бібліятэка). – ISBN 978-83-61617-97-6.

Гардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – ISBN 978-985-458-171-2.

Голубеў, В.Ф. Сельская абшчына ў Беларусі XVI-XVIII стст. / В. Ф. Голубеў; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. - 408 с. – ISBN 978-985-08-0970-4.

Казакова, Т.П. Грыгорый Цамблак: царкоўны дзеяч і пісьменнік / Т.П. Казакова; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – 125 с. – ISBN 978-985-442-539-9.

Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага / А. Краўцэвіч; навук. рэд. Г. В. Штыхаў. – Беласток: Вышэйшая Школа Публічнай Адміністрацыі імя Станіслава Сташыца, 2008. – 196 с. – ISBN 978-83-60772-07-2.

Лавыш, К.А. Художественные традиции восточной и византийской культуры в искусстве средневековых городов Беларуси (X–XIV вв.) / К.А. Лавыш; Национальная академия наук Беларуси, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск: Беларуская навука, 2008. – 208 с. – ISBN 978-985-08-0948-3.

Макараў, М. Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча местаў Беларускага Падзвіння ў XIV – першай палове XVII ст. / М. Макараў. – Мінск: Экаперспектыва, 2008. – 248 с. – ISBN: 978-985-469-250-0.

Стрэнкоўскі, С. П. Прывілеі і вольнасці беларускіх гарадоў з нямецкім правам у канцы XIV – канцы XVIII стст. / С.П. Стрэнкоўскі; Дзярж. установа адукацыі “Мінскі гарадскі ін-т развіцця адукацыі”. – Мінск: МГІРА, 2008. – 251 с. – ISBN 978-985-6810-80-3.

Edycje źródeł

Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 4: Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім: спісы на рускай мове / Я. Анішчанка. – Мінск: Выдавец Віктар Хурсік, 2008. – 532 с. – ISBN 985-6718-95-6.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага = Metrica of the Grand Duchy of Lithuania = Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Metrika = Метрика Великого Княжества Литовского. – Кн. 30: (1480-1546): кн. запісаў № 30 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В.С. Мянжынскі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; [Архіў канцылярыі Вялікага Князя Літоўскага]. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 388 с. – ISBN 978-985-08-0946-9.

Метрыка Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Metrika = Метрика Великого Княжества Литовского. – Кн. № 70: (1582-1585): кн. запісаў № 70 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў А.А. Мяцельскі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі . – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 357 с. – ISBN 978-985-08-0918-6.

Первая достоверная карта Великого княжества Литовского, подготовленная к изданию Т. Маковским под руководством и на средства князя Н.К. Радзивилла в 1613 г. / Репродукция с изд. 1613 г., с уменьшением в 1,2 раза; подг. к печати РУП «Белкартогорафия» в 2005 году. – Минск: Белкартография, 2008. – 1 карта цв.

Судебная книга витебского воеводы, господарского маршала, волковыского и оболецкого державы М. В. Клочко 1533-1540 (Литовская метрика. Книга №228. Книга судных дел №9) / Публ. подг. В.А. Воронин, А.И. Груша, И.П. Старостина, А.Л. Хорошкевич; отв. ред. А.Л. Хорошкевич, Г.Я. Голенченко. – М.: Наука, 2008. – 525 с. – ISBN 978-5-02-035515-6.

Materiały konferencji, prace zbiorowe

Вялікі канцлер Вялікага княства (да 450-годдзя з дня нараджэння Льва Сапегі): зборнік I Міжнародных Сапежанскіх чытанняў у Віцебску, II і III Сапежанскіх чытанняў у Астроўне / Склад. і рэд. Г.М. Праневіч. – Мінск: Фонд імя Л. Сапегі, 2008. – 167 с. – ISBN 5-699-14128-6.

Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў (да 880-годдзя горада): матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10–11 красавіка 2008 г.) / Рэд. кал. Я.А. Роўба (адк. рэд.) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2008. – 526 с. – ISBN 978-985-575-059-7.

Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 7-9 верасня 2007 г. / НАН РБ; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш. - Мінск: Беларуская навука, 2008. – 400 с. – ISBN 978-985-08-0971-1.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы навук. канферэнцыі. – Мінск: НГАБ, 2008. – 252 с. – ISBN 978-985-6372-61-5.

Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV-XVIII стагоддзях: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск – Наваградак, 23-24 лістапада 2007 г.). – Мінск: БІП-С Плюс, 2008. – 356 с. – ISBN 978-985-6836-81-0.

Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13-14 лістапада 2008 г.: у 2 ч. – Гомель: ГДУ, 2008. – Ч. 1. – 390 с. – ISBN 978-985-439-349-0. – Ч. 2. – 310 с. – ISBN 978-985-439-355-1.

Северная война 1700-1721 гг. и исторические судьбы Европы: к 300-летию со дня битвы при д. Лесная: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 октября 2008 г. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 378 с. – ISBN 978-985-480-508-5.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1 / М-ва адукацыі РБ, УА “Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы”; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2009. – 385 с. – ISBN 978-985-515-244-7.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2 / М-ва адукацыі РБ, УА “Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы”; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2009. – 385 с. – ISBN 978-985-515-250-8.

Czasopisma historyczne

Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 9. – Мінск, 2008. – 362 с. – ISSN 2076-3468.

Беларускі гістарычны агляд. – 2008. – Т. 15. – Сш. 1-2/28-29.

Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 24 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2008. – 265 с. – ISBN 978-985-67-69-27-9.

Гістарычны альманах. – Т. 14. – Гродна, 2008. – 236 с.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік. – Вып. 4 / Рэдкал: С. М. Ходзін (адк. рэд.) і інш. – Мінск: БДУ, 2008. – 260 с. – ISBN 978-985-485-903-3.

Российские и славянские исследования: науч. сб. – Вып. 3 / Редкол.: А.П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) и др.. – Минск: БГУ, 2008. – 368 с. – ISBN: 978-985-518-038-9.

Спадчына: Гістарычны часопіс. – 2008. – №1. – 60 с. – ISSN 0236-1019.

DRUVIS. Almanach Centru etnakasmalohiji “Kryuja”. – 2008. – №2. – 242 с.

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Вып. 1. – Минск: Издательский центр БГУ, 2008. – 296 с.

Encyklopedje, syntezy

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. – Т. 4. – Кн. 1: Беларускае народнае дойлідства / А.І. Лакотка. – Мінск: Бел. энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – 495 с. – ISBN 978-985-08-0966-7.

Гістарычны атлас Беларусі. – Т. 1: Беларусь ад старажытных часоў да канца XVIII ст. – Варшава-Мінск: Беларускі Гістарычны Агляд, 2008. – 164 с. – ISBN 978-83-916658-4-8.

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. – Т. 1: Эпоха Сярэднявечча / В. Б. Евароўскі і інш. ; рэдкал.: В. Б. Евароўскі і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 574 с. – ISBN 978-985-08-0967-4.

Калекцыйная Спадчына Вялікага Княства: мапы, гравюры, манеты, пячаткі / Аўт.: Дз. Гулецкі і інш. – Мінск: Выдавец І. П. Логвінаў, 2008. – ISBN: 978-985-6800-91-6.

Przekłady obcych dzieł historycznych

Рахуба, А. Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай, 1569-1763 гг. = Wielkie Ksiestwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763 / А. Рахуба ; пер. з польскай мовы М. Раманоўскага; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск: Медысонт, 2008. – (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”; 16). – ISBN 978-985-6887-19-5.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconСписок трудов преподавателей юридического факультета из сборников
Вяршок І. Л. Адлюстраванне правасвядомасці сацыяльных колаў Вялікага княства Літоўскага ў Статуце 1529 года // Статут Вялікага княства...

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconТаццяна Супранкова, бду
Так І дзейнасць князя Антонія Генрыка Радзівіла, эмігранта Вялікага княства Літоўскага пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай (XII...

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconБелорусская государственная сельскохозяйственная академия факультет бизнеса и права
Гісторыя Вялікага княства Літоускага прайшла доўгі шлях развіцця на працягу стагодзяў. Само ўзнікннне Вялікага княства Літоускага...

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconУтварэнне вялікага княства літоўскага
Вялікага княства Літоўскага падавалася выключна як вынік захопу літоўцамі заходнерускіх зямель І іх гвалтоўнага далучэння да Літоўскай...

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconКосман М. З гісторыі І культуры Вялікага Княства Літоўскага / Уклад. Г. Сагановіча; пер з пол мовы С. Ішчанкі І інш
Вішнеўскі, А. Ф. Псторыя дзяржавы І права Беларусі ў дакументах І матэрыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. Мінск, 2003

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconФ. Д. Клімчук Вялікае княства Літоўскае І сучаснасць
Мовы Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы IV міжнароднай навуковай канферэнцыі (Брэст, 18—19 мая 2004 г.). Брэст: Академия, 2005....

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconКанстытуцыяналізм у беларусі: ад статуту вялікага княства літоўскага 1588 Г. Да сучаснай канстытуцыі

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconУводзіны
Ii. Ваенныя дзеянні ў 1654-1655 гг на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconКурс: гісторыя беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі тэма 1: гаспадарка, духоўнае І нацыянальна культурнае развіццё беларускіх зямель у перыяд вялікага княства літоўскага (другая палова XIII сярэдзіна xyi ст.) План
Тэма 1: гаспадарка, духоўнае І нацыянальна – культурнае развіццё беларускіх зямель у перыяд вялікага княства літоўскага (другая палова...

Лашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с iconЗмест
Крэўская унія 1385 г. – інкарпарацыя Вялікага княства Літоўскага ў Польскую Карону на “ўсе часы”. 2

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка