Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас
НазваКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас
Дата канвертавання11.11.2012
Памер72.96 Kb.
ТыпДокументы
Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 класДата

Тэма

Заўвагі. ЭСНБЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XX СТАГОДДЗЯ

(17  гадзін + 2 г на тв. раб)

1
Беларуская літаратура першай трэці ХХ ст. на фоне гістарычных падзей і развіцця сусветнай літаратуры.
2
Максім Гарэцкі. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці пісьменніка. Апавяданне “Роднае карэнне”.
3
Апавяданне “Роднае карэнне”. Вобраз Архіпа Лінкевіча. Жыццёвая мудрасць дзеда Яхіма, яго запавет маладому пакаленню.
4
Аўтабіяграфічнасць апавядання “Літоўскі хутарок”. Гуманістычная канцэпцыя пісьменніка. Вобраз Яна Шымкунаса.
5
Змітрок Бядуля. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці пісьменніка. Абразкі, лірычныя мініяцюры (“Плач пралескаў”, “Нібы рупны араты…”)
6
Апавяданне “Бондар”. Вырашэнне тэмы мастака і мастацтва ў кантэксце сацыяльных праблем. Вобраз майстра-працаўніка
7
Уладзімір Дубоўка. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці паэта. Асноўныя матывы лірыкі.
8
Паэтызацыя красы прыроды, кахання. Сувязь лірыкі У.Дубоўкі з традыцыямі фальклору, паэзіяй Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча.
9
Кандрат Крапіва. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Байкі (“Дыпламаваны баран”, “Махальнік Іваноў”).

Байка на памяць (на выбар вучняў

10
Камедыя “Хто смяецца апошнім”. Актуальнасць праблем, узнятых у камедыі. Канфлікт у п’есе.
11
Маштабнасць сатырычных вобразаў Гарлахвацкага і Зёлкіна. Эвалюцыя характару Тулягі.
12
Вобразы – носьбіты аўтарскай пазіцыі: Чарнавус, Левановіч, Вера. Мова персанажаў як сродак раскрыцця іх характараў. Значэнне творчасці К. Крапівы.
13-14
Класнае кантрольнае сачыненне
15
Андрэй Мрый. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці пісьменніка. Раман «Запіскі Самсона Самасуя» — твор пра анамаліі грамадскага жыцця сярэдзіны 20-х гадоў.
16
Галоўны герой рамана Самсон Самасуй. Сатырычная характарыстыка і маральная ацэнка дзейнасці шапялёўскай інтэлігенцыі.
17
Стэфан Цвэйг. Навела «Нябачная калекцыя»
18
Міхась Зарэцкі. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці пісьменніка. Грамадскае і асабістае ў апавяданні «Ворагі».
19
Паказ маральнай дэградацыі Марыны Гарновай у апавяданні «Кветка пажоўклая». Псіхалагізм, вастрыня канфлікту ў творы.
20
Беларуская літаратура ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Бел. літаратура ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941—1945).

(12 гадзін)

21
Пятрусь Броўка. Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта. Агляд творчасці перыяду Вялікай Айчыннай вайны.
22
Творчасць П. Броўкі канца 1940-х — пачатку 1950-х гадоў. Пашырэнне ідэйна-тэматычнага і жанравага дыяпазону паэзіі ў 1960 — 1970-я гады.
23
Кузьма Чорны. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. «Пошукі будучыні» — буйны эпічны твор часу вайны. Сацыяльна-філасофскі змест рамана.
24
Драматычны лёс ахвяр Першай і Другой сусветных войн. Няздзейсненыя мары старэйшага пакалення (Нявады, Сымона Ракуцькі) пра шчасце.
25
Глыбокі маральна-этычны сэнс тэмы «ўкрадзенага дзяцінства».
26
Выкрыццё фашызму як вялікай пагрозы чалавецтву. Антываенны пафас рамана. Значэнне творчасці Кузьмы Чорнага.
27
Аркадзь Куляшоў. Жыццёвы і творчы шлях паэта. Глыбіня лірычнага пачуцця ў лепшых творах даваеннага часу (“Мая Бесядзь”). Ваенная лірыка А.Куляшова (балада “Над брацкай магілай”).

Верш на памяць на выбар наст

28
Пашырэнне тэматыкі ў пасляваеннай лірыцы. Зварот да тэм жыцця і смерці, кахання і вернасці, лёсу і абавязку ( “Спакойнага шчасця не зычу нікому…”, “Я хаце абавязаны прапіскаю…”).Развіццё і ўзбагачэнне класічных традыцый лірыкі.
29
Максім Танк. Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць. Шырокі творчы дыяпазон ранняй паэзіі (“Спатканне”). Адметнасць лірыкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны (“Родная мова”)
30
Пашырэнне тэматыкі ў пасляваеннай паэзіі. Увага да духоўнага свету чалавека, агульначалавечых каштоўнасцей (“Каб ведалі”, “Мой хлеб надзённы”, “Завушніцы”, “Ave Maria”, “Працягласць дня і ночы”).
31
Паэма “Люцыян Таполя”. Праблема мастака і мастацтва


БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПАСЛЯВАЕННАГАЧАСУ (да сярэдзіны 1960-х гадоў)

(19 г + 2 г на тв работу )

32-33
Беларуская літаратура пасляваеннага дзесяцігоддзя (1945—1955)

Беларуская літаратура ў гады абнаўлення грамадства (1956—1965)
34
Янка Брыль. Жыццё і творчасць пісьменніка. Апавяданне «Memento mori».
35
Апавяданне«Галя». Праблема чалавечага шчасця і сэнсу жыцця.
36
Пімен Панчанка. Жыццёвы і творчы шлях паэта. Патрыятычны пафас ваеннай паэзіі П.Панчанкі (“Краіна мая” і інш.).
37
Роздум пра сэнс жыцця, гуманныя адносіны паміж людзьмі ў творах 60-ых гадоў (“Родная мова” і інш.). Пашырэнне тэматычнай, жанрава-стылёвай разнастайнасці лірыкі 70-80-х гадоў, духоўная эвалюцыя лірычнага героя.

(на выбар настаўніка)

38
Iван Мележ. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Раман «Людзі на балоце», творчая гісторыя, тэматыка і праблематыка.

УРЫВАК НА ПАМЯЦЬ


39
Шматгранныя нацыянальныя характары ў рамане. Майстэрства раскрыцця ўнутранага свету галоўных герояў Васіля Дзятла і Ганны Чарнушкі
40
Нетрадыцыйны падыход аўтара да раскрыцця псіхалогіі заможных сялян.
41
Чалавек і прырода ў рамане. Псіхалагічнае майстэрства Мележа. Роля мовы герояў (палескага дыялекту)у раскрыцці індывідуальных характараў.
42-43
Класнае кантрольнае сачыненне
44
Уладзімір Караткевіч. Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка. Каларыт, атмасфера мінулай эпохі (80-ыя гады XIXст.) у аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”.
45
Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі, аб лёсе беларускага народа, узаемасувязі розных гістарычных эпох. Праблемы дабра і зла, кахання, мужнасці і гераізму.
46
Вобразы Андрэя Беларэцкага, Андрэя Свеціловіча і Надзеі Яноўскай. Асаблівасці кампазіцыі.

Гістарычная аснова рамана «Каласы пад сярпом тваім».
48
Прадстаўнікі дваранства ў рамане. Праўдзівасць адлюстравання чалавечых характараў.
49
Духоўны воблік галоўнага героя рамана Алеся Загорскага.
50
Месца і роля лірычных адступленняў і пейзажных малюнкаў. Вобразная сімволіка. Сувязь рамана «Каласы пад сярпом тваім» з паэтыкай народных балад і легенд.
51
Андрэй Макаёнак. Жыццёвы і творчы шлях драматурга. Жанравая адметнасць п’есы “Зацюканы апостал”.
52
Характарыстыка персанажаў п’есы “Зацюканы апостал” , іх сімвалічнасць і падкрэсленая абагульненасць.
53
Маральна-этычны змест п’есы“Зацюканы апостал”, сцвярджэнне аўтарам духоўных агульначалавечых каштоўнасцей.
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай літаратуры. Літаратура як частка сусветнай культуры

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы 10 клас
Тэкст як адзінка мовы І маўлення. Сэнсавая цэласнасць І тэматычнае адзінства тэксту

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў матэматыкі ў 7 класе

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Работа з аб’ектамі ас тэма 16

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна–тэматычнае планаванне па курсу "Асновы выбару прафесіі" ў 9 класе на 2012/2013 навучальны год Колькасць гадзін: 35

Каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Паўтарэнне тэмы “Асновы праграміравання”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка