Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54
НазваЯкімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54
Н Б Молодёжь
Дата канвертавання02.05.2013
Памер56.12 Kb.
ТыпДокументы
Библиография

 1. Якімова Н.Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі.- Мн.: БелСЭ, 1984, №9.- С.53-54.

 2. Якімова Н.Б. Тэлефільм для сябе // Мастацтва Беларусі.- Мн.: БелСЭ, 1986, №9.- С.65.

 3. Якімова Н.Б. Літаратурны тэлевізійны тэатр// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: Беларуская энцыклапедыя. - Т.3, 1986. - С.278.

 4. Якімова Н.Б. Тэлеальманах. Тэлевечар. Тэлеклуб. Тэлелекторый// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т.5, 1987. - С.321-324.

 5. Якімова Н.Б. Тэлечасопіс// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т.5, 1987. - С.331-332.

 6. Лысова Н.Б. Белорусская литература и телевидение: принципы образной интерпретации.- Автореферат кандидатской диссертации.- Минский государственный педагогический институт.- Мн., 1990.- 18с.

 7. Лысова Н.Б. Молодёжь и современная экранная культура // Молодёжь в современной культуре.- Материалы республиканской конференции, БГПИ (Брест), 1992.- С.116-119.

 8. Лысова Н.Б. Паплачам, а потым пасмяемся // Мастацтва.- Мн.: БелСЭ, 1993,№2.- С.27-29.

 9. Лысова Н.Б. Гісторыя нікога не вучыць, або прага дакладнага перакладу// Мастацтва.- мн.: белСЭ, 1993, №3.- С.73-74.

 10. Лысова Н.Б. Культурология и её место в структуре современного знания // Гуманізацыя адукацыі: сучасная канцэпцыя і практыка/ Тэзісы дакладаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі.- Мн.: Нацыянальны інстытут гуманітарных навук, 1994.- С.170-172.

 11. Лысова Н.Б. Што гэта – мастацтва кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №№6- С.62-65.

 12. Лысова Н.Б. Складаемыя кінамовы: рух на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №7- С.60-64.

 13. Лысова Н.Б. “Фабрыка мрояў», або ілюзорная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №8- С.41-44.

 14. Лысова Н.Б. Дакументальная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №9- С.41-45.

 15. Лысова Н.Б. Гучанне “вялікага нямога” // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №10- С.32-37.

 16. Лысова Н.Б. Гук у кіно, ці расказ аб тым, як “вялікі нямы” загаварыў, заспяваў і… замаўчаў// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №11-С.38-43.

 17. Лысова Н.Б. Міфалогія чорна-белага кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №12- С.45-49.

 18. Лысова Н.Б. Складаемыя кінамовы: колер на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №1 -С.44-47.

 19. Лысова Н.Б. Праблемы ўспрымання вялікага экрана// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №2 -С.40-43.

 20. Лысова Н.Б. Няхай жыве кіно! Ці якім будзе яно заўтра // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №3 -С.71-78.

 21. Лысова Н.Б. Апавяданні В.Ластоўскага “Прывід” і “Лабірынт” у кантэксце сусветнай літаратуры// Беларусіка=Albaruthenica.- Мн.: Фонд імя Ф.Скарыны, 1995.- С.330-334.

 22. Лысова Н.Б. Імя нации в контекстк государственного самоопределения // Наука, культура и образование в разаитии общества и становлении государственности Беларуси / Материалы республиканской научной конференции.- Мн.: Белорусский государственный технологический университет, 1995.- С.47-49.

 23. Лысова Н.Б. Тенденции развития современных средств массовой коммуникации // Великие преобразователи естествознания: А.С.Попов / Материалы XI Республиканских научных чтений.- мн.: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 1995.- С.56-58.

 24. Лысова Н.Б. Да пытання аб традыцыі беларускай нацыянальнай культуры // Полацк: карані нацыянальнай культуры. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці / Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі.- Полацк, 1996.- С.181-185.

 25. Лысова Н.Б. Культурология как новый образ научного познания // Проблемы методологического мышления в современном философском и естесственнонаучном образовании/ Материалы научной конференции.- Брест: Брестский государственный университет, 1996.- С.51.

 26. Лысова Н.Б. Трактоўка беларускага нацыянальнага характара ў сучасным мастацкім тэксце // Философия пониамния и современные социально-гуманитарные исследования.- Брест: Брестский государственный университет, 1997.- С.155-160.

 27. Лысова Н.Б. Мифологические традиции современной белорусской литературы // Возрастание социальных функций науки и техники в современном обществе/ Материалы республикаснкой научно-практической конференции.- Мн.: Академия аграрных наук РБ, 1997.- С.120-122.

 28. Лысова Н.Б. Нацыянальны характар як вобразнае ўвасабленне этнічнага // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга райёна Беларусі/ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі.- Брэст, 1998.- С.48-51.

 29. Лысова Н.Б. Сучасная беларуская культура. Вопыт тыпалагічнага вызначэння // 480 год беларускага кнігадрукавання. Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў/ гал.рэд.А.мальдзіс і інш. - Мн.: Белнавука, 1998. – С.176-180.

 30. Лысова Н.Б. Культурология, как ответы на запросы социума // Обществоведение в системе современного высшего образования: Новые концепции, подходы в теории, методологии и методике преподавания. Тезисы республиканской научной конференции.- Мн.: БГРУ им.М.Танка. – Ч.2, 1999.- С.113-114.

 31. Лысова Н.Б. Мазахісцкая тэма ў беларускай мастацкай культуры як вобразнае вырашэнне нацыянальнай праблемы // Весці Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Гуманітарныя наувкі.- Новаполацк, 2000.- С.44-47.

 32. Лысова Н.Б. Человек в культуре: опыт семиотического прочтения образов Мераба Мамардашвили// Философы ХХ века. Мераб Мамардашвили/ материалы республиканских чтений-3. – Мн.: Метод.-издательский центр РИВШ БГУ, 2000.- С.126-128.

 33. Лысова Н.Б. “Эдипов комплекс” і “Не убий”. Аб некаторых асаблівасцях айчыннай культуры// Проблемы истории литературы. Вып.10.- М.: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.112-116.

 34. Лысова Н.Б. “Деревенская” проза сегодня. Сравнительный анализ рассказов В.Адамчика и В.Распутина// Беларуска-руска-польскае супастаўленне. Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Культуралогія / Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі.- Віцебск: ВДУ імя П.Машэрава, 2000.- С.153-154.

 35. Лысова Н.Б. Прастора літаратурнага міфа. Да пытання вывучэння хранатопа беларускай літаратуры// Проблемы истории литературы. Вып.11.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.99-102.

 36. Лысова Н.Б. У пошуках часу. Да пытання аб нацыянальным самавызначэнні // Проблемы истории литературы. Вып.14.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2001.- С.187-191.

 37. Лысова Н.Б. Экранная інтэрпрытацыя твораў Уладзіміра Караткевіча: жанравая своеасаблівасць// Уладзімір Караткевіч і сучаснасць.- Новаполацк, 2001.- С.162-168.

 38. Лысова Н.Б. Зарубежная литература на белорусском экране. Культурологический аспект //Проблемы истории литературы. Вып.15.- Москва-Новополоцк, 2002.- С.210-217.

 39. Лысова Н.Б. Вобраз Ефрасінні ў сучаснай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналіза //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2002, №1.- С.21-25.

 40. Лысова Н.Б. Пераклады А.Мінкіна верашў Э.А.По як творы беларускай літаратуры //Проблемы истории литературы. Сборник статей. Выпуск восемнадцатый.- Москва-Новополоцк, 2003.- С.317-325.

 41. Лысова Н.Б. Паэт і Бог. Хрысціянскія матывы паэзіі Анатоля Сыса //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №10.- С.85-88.

 42. Лысова Н.Б. Постмодернизм в современной белорусской литературе //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №3.- С.61-65.

 43. Лысова Н.Б. Замежная літаратура і беларускае кіно (культуралагічны аспект)// Беларусіка=Albaruthenica. Кніга 28. Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя. Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін”. - Мн.: “Голас Радзімы”, 2006.- С.170-177.

 44. Лысова Н.Б. Міфалогія ў новай беларускай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналізу вершаў А.Хадановіча Вестник Полоцкого государственного университета. – Новополоцк, 2006, №1.- С.122-125.

 45. Лысова Н.Б. Яна і Яно ў паэзіі У.Арлова. Спроба стылістычнага вызначэння Белорусская литература и мировой литературный процесс.- Полоцк: ПГУ, 2007. Вып.2/ Под ред.проф. Гугнина А.А.- С.100-105.

 46. Лысова Н.Б. Сімвалічная прастора паэзіі В.Шніпа// Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2008, №7.- С.158-161.

 47. Лысова Н.Б. Цяжкія пошукі шчасця герояў Альгерда Бахарэвіча, альбо новыя суб’екты сучасных твораў / Лысова Н.Б. // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі.- Матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск, 19-20 мая 2009 г.- Мінск: выд. “Права і эканоміка”, 2009.- С.304-310.

 48. Лысова Н.Б. Тэма снабачанняў у беларускай літаратуры, або сучасны варыянт метафізічнай паэзіі/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2010, №1.- с.115-119.

 49. Лысова Н.Б. Дыскурс культурнай шматстайнасці, альбо новы метад літаратурнага аналізу беларускай літаратуры/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2011, №2.- с.14-18.

 50. Лысова Н.Б. Як жыць у літаратуры, альбо асаблівасці стылістыкі адной новайкнігі/ Лысова Н.Б. // Контексты мировой литературы: Новополоцк, ПГУ. 2011.- С.281-284.

 51. Лысова Н.Б. Чалавек на росстанях культуры XXI ст.: Пошукі …..нацыя Н.Б.Лысова // Вестник Полоцкого государственного университета. 2011, №7.- С.100-104.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 icon3. рэлігія І культура беларускіх земляў у ІХ – ХІІІ стст
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі ХІІ – ХVІІІ стст. / Аўтар тэксту І склад. Н. Ф. Высоцкая. – Мн., 1984

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 icon30 кастрычніка 2012 года ў 17. 00 у вялікай зале Музея сучаснага выяўленчага мастацтва адбудзецца адкрыццё выстаўкі твораў народнага мастака Беларусі, лаўрэата
Музея сучаснага выяўленчага мастацтва адбудзецца адкрыццё выстаўкі твораў народнага мастака Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі...

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconКустава На "Літары net"
Нарадзілася 9 кастрычніка 1984 года ў Менску. Вучылася спачатку ў школе з тэатральным ухілам, потым ў беларускамоўнай школцы. Скончыла...

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconLegge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 (Bur n. 1/1984)

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 icon30. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр І музыка Беларусі ў канцы 18 – 19 стст. Пытанне
Пытанне 30. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр І музыка Беларусі ў канцы 18 – 19 стст

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconПастанова Прэзідыума Савета
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі І аматарскай творчасці

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconNessov in Nessov & Krassovskaya 1984, Vestnik leningr gos. Univ. (Biol.) 1984 (1): 22. t Rept.(Anapsida)

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconПалажэнне аб фондзе прэзiдэнта рэспублiкi беларусь па падтрымцы культуры I мастацтва
Далей – фонд створаны ў мэтах падтрымкi нацыянальнай культуры, творчай дзейнасцi мастацкiх калектываў, майстроў прафесiйнага I народнага...

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 icon1984 8/ Szkice z historii socjologii polskiej, K. Z. Sowa (red.), Warszawa 1983 [rec.], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I, 1984, vol. IX, s. 164-167. 1985

Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54 iconДзяржаўны вышэйшы атэстацыйны камітэт рэспублікі беларусь
Тэорыя мастацтва як сістэма відаў у працэсе ІХ гістарычнага развіцця. Марфалогія мастацтва

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка