С. Законнiкаў
НазваС. Законнiкаў
старонка4/5
Дата канвертавання27.04.2013
Памер0.67 Mb.
ТыпЗакон
1   2   3   4   5

Артыкул 1


Супольнасць і Дз…ржавы-Удзельніцы маюць сваімі мэтамі заахв…чванне праца…ладкаван…я пал…пшэнне ўмоў жыл…я і працы, належную сацы…льную абарону ды…лог паміж кіраўні…твам і працоўнымі развіццё ч…лавечых рэсурсаў з мэтай па…трымання на высокім узроўн… працяглага праца…ла…кавання і бара…бы з выключэн…ямі. Дзеля гэтага Супольнасць і Дзяржавы-Удзельніцы ажыццяўляюць меры якія прымаюць да ўвагі розныя формы нацы…нальнай практыкі у прыватнасці ў галіне кантрак…ных адносін і неабходнас…ць па…трымліваць канкур…нтаздольнас…ць эканомікі Супольнасці.


Заданне 11. Выпраўце памылкі, дапушчаныя ў выніку сінтаксічнай інтэрферэнцыі ў мове раённых газет.


1. Барыс быў крыху старэйшы тых, хто прызываўся з ім. 2. На Століншчыне сярэдні заробак складае 300 тысяч рублёў, што ў 2 разы менш абласнога паказчыка. 3. На вечарыне вучні адправіліся ў цікавае падарожжа па краінам свету з песнямі, танцамі, загадкамі. 4. Парадокс у тым, што злачынцы заўсёды знаходзяць сабе падобных. 5. Паспяхова выконваецца сёлета ў раёне планавае заданне будаўніцтва жылля на вёсцы згодна прэзідэнцкага ўказа №98. 6. Дарога жартаў не любіць і карае вадзіцеляў, якія ігнаруюць устаноўленымі правіламі. 7. Ігнараванне інтарэсамі і правамі дзяцей можа прывесці да вялікіх праблем у будучыні. 8. Згодна Палажэнню аб парадку выдачы дакументаў для вызначэння пенсій, даведка аб памеры заробку выдаецца работадаўцам на аснове асабовых рахункаў. 9. Аналагічны парадак рэгістрацыі дзейнічае і ў дачыненні беларускіх грамадзян, якія пастаянна пражываюць ў Расіі. 10. Для навучэнцаў, якія пакутуюць хранічнымі захворваннямі, наладжана ашчаджальнае харчаванне.


Заданне 12. Устаўце, дзе трэба прапушчаныя літары і знакі прыпынку, раскрыйце дужкі. Вызначце і запішыце стылёвыя асаблівасці тэксту.


Сіняя


Да..ным(да..но) гэта ..дарылася але да нашага час.. да...шло ў падрабязнас..цях. Ц..кла ў нашых м..сцiнах р..чулка. Не тое каб на..та шырокая ды гл..бокая але бурлiвая ды ..мклiвая. Як ты н.. старайся яе цiхен..ка пера..сцi каб н.. замачыцца як ты н.. м..ркуй а яна свавольнiца нiбы падаб..е пад ногi. Не ўтрымае...ся на нагах упадз..ш. Усе с..мяюцца адзiн на аднаго пальц..мi паказ..ваюць а рэчка ведае сваё а..вечнае бурлiць вуркоча нешта лагодна пакруч..ваецца в..дз..ным целам. А ..iсторыя ..дарылася i дзi..ная i с..мешная. Жы.. (не)падалёку адзiн на..та багаты.. ды сквапны.. гандл..р. Такi што i ў самы галодны год (не)дапросi...ся ў яго л..бяды (на)падворку на..рваць не тое што скарынкi хлеб.. . (С,З)пачатку людзi да яго ўсё(ж) звярталiся а потым i пер..сталi. I вось то.. самы гандляр вырашы.. абладзiць выгадную для с..бе справу. Задума.. паехаць пад Кiе.. закупiць там фарбы а потым дома выставiць (на)продаж. Вядома(ж) па ц..не ў некалькi разоў больш..й. Аж свяцi..ся ад радас..цi месца с..бе не знаходзi.. што такая мудрая думка ў галаву пры..шла. Падлiч..ва.. (на)перад якiя грошы атрымае. Ды (не)здарама ж гавораць што не капай яму другому бо сам у яе гэпне..ся. Так i тут атрымалася. Наня.. ён людзей цэлы абоз сабра..i падалiся ў далёкi край. Па дарозе нагаравалiся фурманы бо гаспадар iм есцi нават шкадава.. . I вось ужо амаль прыехалi. Сталi на бера(гу,зе) рэчкi каб на другi пер..ехаць. Нехта параi.. (не)спяшацца але дзе там... Паеха.. першы воз i (не)дзе (па)сярэдзiне кола трэснула i фарба ў вадзе апынулася. Уся вада афарбавалася. (Не)хта з с..лян не ўтрыма..ся i зарагата.. "Танная фарба сiняя". Таму з таго час.. i рэчку Сiняй назвалi.

Аляксей Ненадавец

Заданне 13. Запішыце словы ў адпаведнасці з прыведзенымі значэннямі.


1. Афіцыйны прыём у высокапастаўленай асобы. 2. Склад для грузаў на чыгуначных станцыях, портах. 3. Выдатны твор літаратуры, мастацтва. 4. Службовая асоба, якая засведчвае і афармляе розныя юрыдычныя дакументы. 5. Падарожны куфэрак круглаватай формы. 6. Канец верша (у літаратуразнаўстве). 7. Істота з конскім тулавам і чалавечай галавой і грудзямі ў старажытнагрэчаскай міфалогіі. 8. Памяшканне, прызначанае для чытання лекцый. 9. Становішча ў спартыўных гульнях, калі мяч (шайба) аказваюцца за межамі бакавых ліній ігравога поля. 10. Памяшканне для ўтрымання земнаводных і паўзуноў.


Заданне 14. У пустыя клеткі запішыце словы, якія адпавядаюць наступным значэнням.


Словы з 6 літар


1.

Д
2.

Ф
3.

Ф
4.

Ф
5.

В
6.

В
7.

Ф
8.

А
9.

С
10.

М

1. Размова паміж дзвюма асобамі, абмен рэплікамі. 2. Травяністая лекавая і дэкаратыўная расліна. 3. Памешчык-прыгоннік. 4. Кузаў аўтамабіля з мяккім верхам (тэнтам), які можна адкідаць. 5. Мост цераз цясніну, глыбокі яр. 6. Іспанскі струнны шчыпковы інструмент, падобны да гітары. 7. Самастойнае аддзяленне буйной установы ці арганізацыі. 8. Павольны тэмп, больш хуткі, чым ларга, але павольнейшы за андантэ. 9. Вечназялёнае хвойнае дрэва сям. Таксыдоевых, пашыранае ў гарах Паўн. Амерыкі; можа дасягаць гіганцкіх памераў; дае каштоўную драўніну. 10. 1) звіліна, лука ў цячэнні ракі, характэрная для раўнінных рэк; 2) геаметрычны арнамент у выглядзе выгнутых ліній.


Словы з 7 літар


1. П2. Д3. А4. А5. Р6. Т7. М8. А9. Б10. М
1. Прысваенне аўтарства на чужы твор літаратуры, навукі, мастацтва або выкарыстанне ў сваёй працы чужога твора без спасылкі на аўтарства. 2. Жаночае галаўное упрыгожанне з каштоўных камянёў у выглядзе кароны. 3. Публічны продаж маёмасці, калі пакупніком становіцца той, хто дасць большую суму. 4. Суджэнне, якое прымаецца без доказу ў якасці зыходнага палажэння навуковай тэорыі. 5. Апарат, у якім спалучаны радыёпрыёмнік з электрапрайгравальнікам грамплацінак. 6. Навуковае палажэнне, існасць, якая ўстанаўліваецца доказам. 7. Вырабы з каляровай абпаленай гліны, укрытай глазурай (абліцовачныя пліткі, кафля, дэкаратыўныя талеркі). 8. 1) Праслаўленне, узвялічванне якой-небудзь асобы, з’явы, падзеі; 2) урачыстая заключная сцэна ў некаторых спектаклях з удзелам усіх выканаўцаў. 9. Спартыўныя спаборніцтвы, дзе лыжная гонка спалучаецца са стральбой з вінтоўкі на некалькіх агнявых рубяжах. 10. матэм. 1) адрэзак, які злучае вяршыню трохвугольніка з сярэдзінай процілеглай стараны; 2) велічыня, што знаходзіцца ў сярэдзіне рада велічынь, размешчаных па ўзрастаючай або сыходнай лініі.


Заданне 15. Запішыце чатыры словазлучэнні і чатыры складаныя прыметнікі, першым кампанентам якіх з’яўляецца слова параўнальна.


Словазлучэнні

Складаныя прыметнікі


Заданне 16. Запішыце чатыры словазлучэнні і чатыры складаныя прыметнікі, першым кампанентам якіх з’яўляецца слова сацыяльна.


Словазлучэнні

Складаныя прыметнікі


Заданне 17. Запішыце тры словазлучэнні і тры складаныя прыметнікі, першым кампанентам якіх з’яўляецца слова прамыслова.


Словазлучэнні

Складаныя прыметнікі

Заданне 1. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары, расшыфруйце абрэвіятуры і запішыце сказ.


Аб выхадзе Узб..кістана з ЕўрАзЭС паведамі.. МЗС Расіі.


Заданне 2. Насупраць дыялектызмаў пастаўце – 1, насупраць жарганізмаў – 2.


1. картопля
5. філон
9. чакацьму
2. хліб
6. тусоўка
10. зубрыць
3. лафа
7. еўрыкі
11. кампы
4. калюжыны
8. казан
12. выспаўса

Заданне 3. Падкрэсліце прыкметы сучаснай беларускай літаратурнай мовы:


Унармаванасць, сінхроннасць, роўнасць, запраграмаванасць, кадыфікаванасць, разбэшчанасць, поліфункцыянальнасць, стылістычная дыферэнцыраванасць, перпендыкулярнасць.


Заданне 4. Суаднясіце інфармацыю правага і левага слупкоў:


А. лексічныя нормы

1. правільная пастаноўка націску

Б. арфаэпічныя нормы

2. правільная пабудова словазлучэнняў, сказаў

В. марфалагічныя нормы

3. правільная пастаноўка знакаў прыпынку

Г. пунктуацыйныя нормы

4. правільнае выкарыстанне формаў слоў

Д. акцэнталагічныя нормы

5. правільнае вымаўленне гукаў і іх спалучэнняў
6. правільны выбар слова і дарэчнасць яго прымянення


А.___, Б.____, В.____, Г.____, Д.____ .


Заданне 5. Замяніце іншамоўныя выдзеленыя словы беларускімі адпаведнікамі сінонімамі. Запішыце.


1. алегарычны выраз; 2. арфаграфічная памылка; 3. дэфект маўлення; 4. рэаніміраваць арганізацыю; 5. агрэсіўная моладзь; 6. выклікаць меланхолію; 7. сустрэцца на вернісажы; 8. падаць петыцыю; 9. распачалася дыскусія; 10. зрабіць па аналогіі; 11. дапісаць мемуары; 12. развесілі афішы.


Заданне 6. Запішыце затранскрыбіраваны тэкст у адпаведнасці з існуючымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.


Журавіны


[што за-кáзачнаjэ слова | журав’іны || кол’к’і музык’і | п’ашчоты ў-кожным гуку || так і-хочацца ўголас паўтарыц’ | журав’іны | журав’інка || быццам-то н’а-нáзва | а-замова в’эс’ал’інка ||

дарога ў-нáс н’абл’іскаjа | на-балотныjа імшáрыны || туды на-колах н’э-заjэдз’эш і-п’эшк’і ўс’уды н’а-пройдз’эш | бо-пад-нагáм’і аж-дрыжыц’ / гайдájэцца з’амл’а || а-навокал хвойкі з-растапырам’і гал’інам’і || пад-jім’і куп’іны с’адз’áц’ | падобныjа на-мáк’к’іjа падушкэі || на-кожнай jáгат | jáк-пац’эрак насыпана ||

журав’іны вос’эн’н’у с-к’іс’л’інкай | с’в’эжых нáтта многа н’э-з’jас’і || затоjэ л’эк’і з’-jіх | н’амá друг’іх так’іх на-с’в’эц’э || пра-гэта л’удз’і в’эдал’і ў-даўн’іну || шмáт jак’іjа стрáвы проста кáзачным’і роб’ацца | кал’і гаспадын’а н’э-забылас’а пра-пáц’эрк’і балотныjа || назаву хоц’-бы ўс’ім в’адомуjу квáшаную капусту ж-журав’інам’і ||

а-jашчэ парájіў-бы вáм з’б’эгац’ на-імшáрыну в’асной і-пашукáц’ тáм п’эрам’эрзлых jáгат || ц’ап’эр jаны | за-ўс’э цук’эрк’і саладз’эйшыjа || аднáк н’а-дужа нал’агáйц’э | пак’ін’ц’э ласунак гаспадарáм балотнаjэ краjіны || чуjэц’э | jак с-падн’аб’эс’с’а : рáдасна з’в’ін’ац’ jіх срэбныjа трубы | курлы-ы / курлы-ы //||

аднáк прáўду л’удз’і кáжуц’ || в’асной з’в’эрху п’ачэ | а-з’н’ізу кусájэ || рáптам унáчы н’эспадз’авáна в’эрн’эцца з’імá || с’н’эгу сыпан’э | jак з’-б’аздоннага м’эха | марос напус’ц’іц’ на-ўс’о жывоjэ || то-паўб’ады || страшн’эй за-ўс’о б’аскорм’іца || асабл’іва дл’а-стомл’эных птушак | jакіjа в’арнул’іс’а з-дал’окага выраjу || адз’ін ратунак ў-жураўл’оў прыгажуноў | jáгады балотныjа || таму | мáбыц’ | і-назывájуц’ журав’іны чáсам трошк’і jнáкш | ал’э таксáма в’эл’м’і прыгожа й-паэтычна | жураўл’інам’і ||]


Заданне 7. Устаўце патрэбныя літары і знакі прыпынку.


І. Да школы па ўтапта…най мно…твам ног сце…цы сп…шаецца жан…ына. Пады…шоўшы да будынк… яна падымаецца па лес…iцы а /на/ сустрач ёй з усiх канцоў л…цiць р…знагалосае добры дзень Алена Рыгораўна! Дзецi а…кружаюць настаўнiцу /на/ перабой рас…казваюць пра школьныя навiны iх клас сёння будзе вучыцца ў актавай зале дзе ўжо сабрал…ся шмат людзей. Юбiлей жа школы ёй пяц…дзесят гадоў.

А.Рыбачонак

ІІ. Ціха і …рачыста ў зімов…м лес… . Выс…кастволыя хвоі ў белых шапках і заснежа…ныя …ліны стаяць задуме…на і важна. Прам…ні скупога зімовага со…нца прабіваючыся праз ця…кія шэрыя хмары надаюць лесу казачны выгл…д. У /серабрыста/ блакітнай смузе стаяць дрэвы мя…ка падаюць пу…кія сн…жынкі зіхоткімі пац…ркамі ас…даючы на з…млю. Ця…кая сн…гавая шапка сарваўшыся раптам з дрэва гучна тоне ў высок…й гурбе. І зноў цішыня.

А.Курскоў

ІІІ. С…род б…злічы ін…шых ёс…ць і такое азначэнне паэзіі гэта тое што знаходзіцца на друг…м н…бачным для вока баку дрэва. Бачыць н…бачнае чуць н…чутнае у гэтым прызначэнне паэзіі і яе сутнас…ць. Гэтакая прырода паэтычнай творчас…ці з…явы ф…наменальнай у гісторыі культуры выпрацава…най і а…шліфаванай в…камі і нават тысячагоддзямі.

Я.Гардзіцкі

ІV. У кожнага ч…лавека які меў …часце некалі нарадзіцца на наш…й з…лёнай з…млі такой маленькай і такой неабдымнай абавязкова ёс…ць свой гожы ласкавы і /…чымліва/ непаўторны край які ў вялікім і шырокім паняцці Радзімы звычайна займае н…в…лікае звыклае ме…сца. Такі край заўсёды твой цэлы свет. І як бачна вырастае ён у тваёй душы як шырыцца і запаланяе ц…бе ўсяго выс…кароднай гордасцю светлай радасцю ўжо нават адным толькі напамінкам пра с…бе выпадковаю зга…каю пра знаёмыя табе з дзяцінства мясціны.

Ёс…ць такі край і ў м..н… .

І.Мележ


Заданне 8. Выпішыце словы, напісанні якіх не адпавядаюць афіцыйным нормам беларускай літаратурнай мовы. Побач запішыце гэтыя словы правільна.

1   2   3   4   5

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка