С. Законнiкаў
НазваС. Законнiкаў
старонка3/5
Дата канвертавання27.04.2013
Памер0.67 Mb.
ТыпЗакон
1   2   3   4   5

Уласныя версіі


4 радок____________________________________________________________________________________

6__________________________________________________________________________________________


8 радок____________________________________________________________________________________

10____________________________________________________________________________________


11 радок____________________________________________________________________________________

13 радок_____________________________________________________________________________________

16______________________________________________________________________________________


Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры

10 класЗаданні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усяго

Балы
Заданне 1. Вызначце і запішыце па-беларуску лексічнае значэнне рускага і беларускага слова ў пары.

Узор: краска-краска: палявая кветка – рэчыва, якое надае пэўны колер прадметам

Максімальная колькасць балаў -3.1)устаць - устать

2) рэч - речь

3) араць - орать
Заданне 2. Аб’яднайце пары слоў у групы паводле сэнсавых суадносін слоў у парах. Назавіце гэтыя групы.

Максімальная колькасць балаў -5.

Бяспечна – спакойна, вабіць-прыцягваць, звідна-дацямна, рыбацкі-рыбачы, рэальнасць-фантастыка.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--


Заданне 3.Упішыце словазлучэнні ў патрэбныя слупкі табліцы.

Максімальная колькасць балаў -5.

(Б,б)ог яго ведае, (Дз,дз)ень (М,м)оладзі, (Д,д)ынастыя (Р,р)аманавых, (К,к)аралеўства (Б,б)ельгія, (М,м)ейзойская (Э,э)ра, (П,п)аўночны (П,п)олюс, (П,п)расвятая (Т,т)ройца, (С,с)іямскі (К,к)от, (Т,т)аніны (С,с)шыткі, (У,у)ральскія (Г,г)оры.Усе словы з малой літары

1-е слова з вялікай літары

2-е слова з вялікай літары

Усе словы з вялікай літары

Заданне 4. Патлумачце значэнне фразеалагізмаў (1). Запішыце фразы, у якіх названы фразеалагізм выконвае ролю розных членаў сказа

Максімальная колькасць балаў -6 (1-5)


Альма матар______________________________________________________________________


Член сказа

ілюстрацыя


Заданне 5.Слухаем радыё і выпраўляем памылкі. Падкрэсліце ў дужках правільную форму

Максімальная колькасць балаў- 3

1)Мы не гарантуем (за стан здароўя, станам здароўя, стан здароўя) вашага брата.. 2) Атаясамленне аднаго роду з’яў (другому, з другім, за другога)метадалагічна няправільна.3) На пасяджэнні ён ахарактаразаваў (аб становішчы, становішча, пра становішча) у краіне.

Заданне 6. Адна з частак у прыведзеных прыказках-наватворах не з’яўляецца элементам фразеалагічнай канструкцыі, зафіксаванай адпаведным слоўнікам. Вызначце якая. Да астатніх прывядзіце патрэбныя прыклады.

(А) Баба з калёс, і сена цэлае.

(Б) Бабу з калёс не выпрастаеш.

(В) Баба з калёс – далей заедзеш.

(Г) Паволі едзеш – каню свята.

(Д) Баба з калёс – дзеду лягчэй.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заданне 7. Калі ў Беларусі дзяржаўная мова беларуская, то ў В’етнаме – в’етнамская, у ватыкане – ватыканская, у Канадзе – канадская, у Мексіцы – мексіканская, у Карэі – карэйскя. Так гэта ці не?. Адказ абгрунтуйце.

Максімальная колькасць балаў - 3.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заданне 8. Адзначце, у якім блоку (А, Б ,В, Г) пералічаныя гісторыка- літаратурныя характарыстыкі, тэарэтычныя паняцці, біяграфічныяі тэкстуальныя факты поўнасцю адпавядаюць творчасці Якуба коласа. Закрэсліце памылковыя пазіцыі ў іншых блоках.

Максімальная колькасць балаў – 5


А) удзел у арганізацыі нелегальнага з’езда настаўнікаў; настаўнік у вёсцы Цельшына; “Адвечная песня”; першая кніга паэзіі “Песні жальбы”, майстар пейзажнай лірыкі; Мінскі астрог; “Сымон-музыка” ; месца нараджэння – в. Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна;.Міхал, Антось, Ганна; індывідупльна-псіхалагічны спосаб тыпізацыі; паэма; аўтабіяграфічная трылогія; сентыменталізм; “Вобразы мілыя роднага краю, смутак і радасць мая!...(цытата)

Б) Майстар пейзажнай лірыкі;Ядвіся, Габрыся, Марына, бабка Мар’я;; праца інспектрарам школьнай адукацыі ў Курскай губерні; настаўнік у вёсцы Пінкавічы; народны паэт Беларусі(1926); “Казкі жыцця”; Мінскі астрог; “Леснікова пасада”; першая кніга паэзіі “Песні жальбы”; месца нараджэння – засценак Акінчыцы; індывідуальна-псіхалагічны спосаб тыпізацыі персанажа; традыцыі Ф.Багушэвіча і рускай класічнай прозы; акадэмік Акадэміі навук Беларусі; “Мой родны кут, як ты мне мілы!..”(цытата).

В) месца нараджэння – засценак Акінчыцы ,настаўнік у вёсцы Пінкавічы, першая кніга паэзіі “Новая зямля”, аўтар сімволіка-алегарычных апавяданняў “казкі жыцця; акадэмік Акадэміі навук Беларусі; класіцызм; майстар сацыяльна-бытавога апавядання; народны паэт Беларусі(1925); удзел у арганізацыі нелегальнага з’езда настаўнікаў; турма “Лукішкі”; “Дзядзька ў Вільні”;аўтабіяграфічная трылогія; Сымон і Ганна; нацыянальны эпас беларусаў; “Зямля...зямля...туды, туды, брат, будуй яе...ты дай ёй выгляд...”(цытата).

Г) народны паэт Беларусі(1926); праца інспектарам школьнай адукацыі у Віцебскай губерні; “Раніца ў нядзельку”; выпускнік Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі; традыцыі Ф.Багушэвіча і рускай класічнай прозы; Мінскі астрог; абагульнена-рамантычны спосаб тыпізацыі пенрсанажа як характэрная рыса стылю; “Новая зямля – нацыянальны эпас беларусаў; майстар пейзажнай лірыкі; Сымон і зося; першая кніга паэзіі “Песні жальбы”; “У палескай глушы”; удзел у арганізацыі нелегальнага з’езду настаўнікаў; “Дык маліся ж, бабулька, да бога, каб я панам ніколі не быў...”(цытата),

Заданне 9. Вызначце, хто з пералічаных беларускіх пісьменнікаў з'яўляецца аўтарам прыведзенага верша. Выбар абгрунтуйце.

Максімальная колькасць балаў - 45(2 - за правільны адказ, 3 - за абгрунтаванне).

Белай пялёнкаю сьнег разьлягаецца,

З гікам мяцеліца дзіка ўздымаецца,

Ў сьцены бязьлітасна валіць мароз...

Дзе тут схаваціся, дзе прытуліціся?

Дзе на кусок хлеба ў сьцюжу разжыціся?

Божа... а сьлёз тых, о, колькі тых сьлёз!..


А) Янка Купала

Б) Цётка

В) Якуб Колас

Г) Максім Багдановіч

Д) Максім Танк

Абгрунтаванне: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заданне 10. Ніжэй прыводзіцца арыгінальны тэкст класічнай рускай літаратуры і яго пераклад на беларускую мову. У асобных радках перакладу зробленыя пропускі. Пастарайцеся ўзнавіць версію перакладчыка і/або прапанаваць уласную. Пры стварэнні ўласнага варыянта (варыянтаў), дазваляецца поўнасцю змяняць радок, у якім ёсць пропуск, галоўнае - захаванне мастацкай цэласнасці.

Макімальная колькасць балаў - 5).

Сяджу________________ў цемры сырой. Сижу за решеткой в темнице сырой.

Арол ________________за сцяной. Вскормленный в неволе орел молодой.

Мой сумны таварыш махае крылом. Мой грустный товарищ, махая крылом,

Крывавую ежу клюе пад акном. Кровавую піўу клюет под окном.


Клюе і кідае, глядзіць у вакно. Клюет и бросает, и смотрит в окно.

Як быццам са мною задумаў адно. Как будто со мною задумал одно.

Заве і ўзрокам, і крыкам сваім Зовет меня взглядом и криком своим

І вымавіць хоча:”Давай паляцім!” И вымолвить хочет :”Давай улетим!”


Мы вольныя птахі: пара, брат, пара Мы вольные птицы: пора, брат, пора!

Тудзе, дзе за хмарай бялее гара, Туда, где за тучей белеет гора.

Дзе_________________, радзіма мая. Туда, где сияют морские края.

Дзе__________________, дзе вецер....ды я! Туда, где гуляем лишь ветер ...да я!


Пераклад Юльяна Дрэйзіна А.С. Пушкін. “Вязень”


Уласныя версіі


1 радок____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


2 радок____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


11 радок____________________________________________________________________________________

12 радок_____________________________________________________________________________________


Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры

9 класЗаданні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усяго

Балы
Заданне 1.У залежнасці ад рытмічнай і інтанацыйнай арганізацыі выказванне “Вучыцца – наша мэта!”можа мець некалькі значэнняў. Раскрыйце іх, прывёўшы неабходна кантэкст

Максімальная колькасць балаў -4

Вучыцца – наша мэта!...............................................................................

Вучыцца – наша мэта!..................................................................................

Вучыцца – наша мэта!..............................................................................

_____________________________________________________

Сродак размежавання значэння......................................................................................................._____________

Заданне 2. Вызначце і запішыце па-беларуску лексічнае значэнне рускага і беларускага слова ў пары.

Узор: краска-краска: палявая кветка – рэчыва, якое надае пэўны колер прадметам

Максімальная колькасць балаў -3.1)справа – справа

2) плот-плот

3) поўдзень-полдень
Заданне 3. Аб’яднайце пары слоў у групы паводле сэнсавых суадносін слоў у парах. Назавіце гэтыя групы.

Максімальная колькасць балаў -5.

Бясплатны-дарэмны, велічны – гіганцкі, розум – дурасць, спёка – сцюжа, факт – фактар.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заданне 4.Упішыце словазлучэнні ў патрэбныя слупкі табліцы.

Максімальная колькасць балаў -5.


(А.а)хілесава (П,п)ята, (Б,б)ожая (М,м)аці, (Г,г)рафства (С,с)усэкс,(Д,д)амоклаў (М,м)еч,, (Дз,дз)ень (Б,б)ібліятэк, (Дз,дз)ень (П,п)ерамогі, (З,з)осьчыны (Р,р)эчы, (Л,л)яднік (Л,л)амберта, (Дз,дз)якаваць (Б,б)огу [ усё добра], (Р,р)од (С.с)апегаў.Усе словы з малой літары

1-е слова з вялікай літары

2-е слова з вялікай літары

Усе словы з вялікай літары

Заданне 5. Патлумачце значэнне фразеалагізмаў (1). Запішыце фразы, у якіх названы фразеалагізм выконвае ролю розных членаў сказа

Максімальная колькасць балаў -6 (1-5)

Правая рука________________________________________________________________________________________

Член сказа

ілюстрацыя


Заданне 6..Прыведзеныя сербскія словы і іх пераклады на беларускую мову ў змененай паслядоўнасці: дрвосечы, засенак, казівач, колотечіна,, крачаті – апавядальнік, каляінп, дрывасек, ісці, цень.

Знайдзіце і запішыце беларускія адпаведнікі да сербскіх слоў

Максімальная колькасць балаў - 5.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заданне 7.У рэкламе нас папярэджваюць уважліва чытаць дамову. Але наколькі ўважліва мы чытаем мастацкія тэксты?

Патлумачце значэнні выдзеленых слоў з паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка”

Максімальная колькасць балаў- 4

  1. Так утвораны гэты свет: Грэе сонца, ходзяць хмары. Носяць снег і дождж і гром. Ночкай вынікнуць стажары. І бяздонныя амшары. Зоркі высцелюць руном...

  2. Разоў пяць губляў авечкі. Шкоды ў полі нарабіў. Здрасаваў шнуроў тры грэчкі. Вератнік аўса прыбіў!”

  3. Дзед – шалыга, шалахта!


слова

Значэнне слова

1

стажары
2

вератні
3

шалыга
4

шалахта
Заданне 8. Адзначце, які з варыянтаў шэрагу тэкстуальных фактаў, гісторыка-і тэарэтыка-літаратурных паняццяў і характарыстык поўнасцю адпавядае творчасці Максіма Багдановіча

Максімальная колькасць балаў - 3.А) Класічныя формы верша, сентыменталізм, адраджэнская тэматыка, раман, пераклады з беларускай мовы на рускую.

Б) пераклады з беларускай мовы на рускую, даследаванні беларускай паэзіі, паэма, услаўленне красы жыцця і мастацтва, культурна- гістарычная спадчына

В) Мінск як месца нараджэння , даследаванні беларускай паэзіі, паэма, драма, услаўленне красы жыцця і мастацтва


Правільны адказ_____________


Заданне 9. Вызначце, хто з пералічаных беларускіх пісьменнікаў з'яўляецца аўтарам прыведзенага верша. Выбар абгрунтуйце.

Максімальная колькасць балаў - 4 (2 - за правільны адказ, 2 - за абгрунтаванне).

Што вы, хлопцы, спахмурнелі?

Ці каго вы пахавалі?

Ці няшчасце так здалела?

Што нуда апанавала?

Плюньце, хлопцы! Заспявайма,

Каб аж вокны задрыжалі!

Ва ўсе грудзі загукайма,

Каб і думкі паўцякалі!

Ці ж мы будзем вечна гнуцца,

Апускаць бязвольна рукі?

Няхай слёзы больш не льюцца,

Няхай нас не знаюць мукі!

За работу жыва, жыва!

Каб нас доля не ўшчувала,

Каб не сохла наша ніва,

Каб нуда нас больш не гнала!


А) Янка Купала

Б) Цётка

В) Якуб Колас

Г) Максім Багдановіч


Абгрунтаванне: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заданне 10. Ніжэй прыводзіцца арыгінальны тэкст класічнай рускай літаратуры і яго пераклад на беларускую мову. У асобных радках перакладу зробленыя пропускі. Пастарайцеся ўзнавіць версію перакладчыка і/або прапанаваць уласную. Пры стварэнні ўласнага варыянта (варыянтаў), дазваляецца поўнасцю змяняць радок, у якім ёсць пропуск, галоўнае - захаванне мастацкай цэласнасці.

Макімальная колькасць балаў - 8 (па 2 балы за кожны адпаведны варыянт).

Люблю цябе, Пятра тварэнне. Люблю тебя, Петра творенье.

Люблю твой строгі, стройны від. Люблю твой строгий, стройный вид.

Нявы дзяржаўнае цячэнне. Невы державное теченье.

Берагавы яе граніт. Береговой ее гранит.

Узор тваіх чыгунных_____________. Твоих оград узор чугунный

Начэй задумлівых тваіх Твоих задумчивых ночей

Празрысты змрок, бліск цемнаваты. Прозрачный сумпрак, блеск безлунный.

Калі ў пакоі____________________ когда я в комнате моей

Пішу,чытаю без лампады Пишу, читаю без лампады

Гляджу на сонныя грамады И ясны спящие громады

Пустынных вуліц, як блішчыць. Пустынных улиц , и светла

Адміралцейскі ў высях шпіц. Адмиралтейская игла

Як не пускаючы начную И, не пуская тьму ночную

Надоўга цьму на небе жыць. На золотые небеса.

Адна зара спяшыць другую Одна заря сменить другую

______________замяніць Спешит, дав ночи полчаса.

Янка Купала А.С.Пушкин “Медный всадник”Заданне 1. Устаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Пра якога пісьменніка піша Янка Сіпакоў? Запішыце імя і прозвішча.


Не самае важнае дзе ён жыў і дзе пісаў сва… творы. Але важна для нас тое што ён усё сваё жыццё …чымліва спав…даўся ў любові да роднай зямлі якая яго нарадзіла якая ў…гадавала яго сваімі песнямі і ка…камі. Ён казаў што ў ка…ках і песнях беларусаў схавана ўся прыгажосць зямлі радаваўся што беларуская мова “найбольш гарманічная і найменш перакручаная з усіх слав…нскіх ды…лектаў” і што “няма народа чысцейшага, чым нашы калтунястыя беларусы”.


Заданне 2. Васіль Вітка ў вершы “Беларуская мова” згадвае два выпадкі таго, як вядомы партыйны дзеяч часоў Сталіна Цанава настойваў на тым, каб у пэўных беларускамоўных кантэкстах не ўжываліся два беларускія словы. “Да іх бязлітасна быў строгі міністр дзяржаўнай засцярогі. Дзе толькі сустракаў іх кат, зусюль выпорваў…” – піша Васіль Вітка. Запішыце: 1) гэтыя два словы; 2) прыкладныя кантэксты, з якіх яны былі выкінуты або заменены; 3) лексічную моўную з’яву, якая стала прычынай непаразумення.


Заданне 3. Запоўніце прапанаваную табліцу.


Даты

Падзеі перадгістрыі і гісторыі развіцця беларускай мовы

ІІІ – І тыс. да н. э.Хрышчэнне Русі.
Астрамірава Евангелле – самы ранні сацыяльна значымы помнік усходніх славян.

1229 г.
1517 – 1519 гг.Пачатак кнігадрукавання на ўсходнеславянскіх землях. Ф. Скарына выдае ў Вільні першую кнігу.
Люблінская унія. Пачатак паланізацыі.
Выйшла граматыка Мялеція Сматрыцкага.

1696 г.К. Каліноўскі стварае “Мужыцкую праўду” – першую беларускую нелегальную газету.
Выдадзены слоўнік І. Насовіча “Словарь белорусского наречія”

1906 – 1915 гг.
1918 г.
1926 г.Пастанова СНК “Аб зьменах і спрашчэньні беларускага правапісу”
Прынята пастанова ўрада аб абавязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік і абласцей.
Прыняты Закон аб мовах.

Май 1995 г.
23 ліпеня 2008 г.

Заданне 4. Запішыце тэкст у адпаведнасці з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі нормамі. Вусна адзначце марфалагічныя асаблівасці, характэрныя для навуковага стылю.


Мова слова фраз…лагізм прыка…ка прымаўка гэта абагульнен…е узв…лічэнне апаф…з урачыстасць тры…мф ч…лавечай думкі якія здаўна прыцяг…валі да с…бе ўвагу …учоных усіх цікаўных. Людзі спрабавалі разабрацца ў сутнасці гэтых тварэнняў ч…лавечага дух… ускрыць м…ханізмы якія р…гулююць жыц…ё і смерць мовы ў працэс…е функцыянаван…я яе асобных выразаў і слоў зразумець на па…ставе якіх заканамернасцей заснавана сакральная формула якая прапускае адно значэн…е затрымліваючы іншыя.

А.Аксамітаў


Заданне 5. Аформіце тэкст у адпаведнасці з існуючымі нормамі. Запішыце. Вызначце: 1) стыль тэксту; 2) сферу выкарыстання; 3) функцыю; 4) жанр; 5) асноўныя рысы; 6) лексічныя і фразеалагічныя асаблівасці; 7) марфалагічныя і сінтаксічныя сродкі.


У 2005 годзе споўнілася 180 гадоў з час… першага апублікаван…я помніка беларускай літ…ратуры ХVII ст. “Прамова М…лешкі” створаная ў форме прамовы на сейме прыпісанай смаленскаму каштал…ну Івану М…лешку (памёр у 1622 г.) яна належыць да гумарыстычна-парадыйных і сатырычных твораў аратарскай прозы супастаўляючы сучаснае з мінулым аўтар закранае надзё…ныя праблемы грама…кага жыцця Беларусі свайго часу падае яркія малюнкі становішча ў краіне.

Дасціпна пара….руюцца ў творы норавы і звычкі беларускай шляхты высме…ваецца яе б…язлівасць і б…здзейнасць ні…капаклонства перад усім замежным. Асуджаюцца пануючыя в…рхі (“радныя баламуты”) крытыкуюцца пара…кі Рэчы Паспалітай са старонак “Прамовы” а…крываецца н…мала горкіх ісцін пра свой час і сучаснікаў праз гумар чуцен голас накіраваны супраць іншаз…мнага насіл…я на беларускіх землях разбурэнне нацы…нальных тра…цый рэнега…тва.


Заданне 6. Дадзены азначэнні жанраў канцылярска-справавога падстылю. На месцы пропуску запішыце назвы гэтых жанраў.


1. Дакумент, складзены некалькімі асобамі, які пацвярджае ўстаноўленыя факты і падзеі – … . 2. Дакумент, які змяшчае просьбу або прапанову асобы ўстанове або кіраўніку, напрыклад, аб прыёме на працу, прадастаўленні адпачынку і г. д. – … . 3. Прававы акт, падпісаны кіраўніком арганізацыі з мэтай вырашэння асноўных і аператыўных задач, якія стаяць перад дадзеным органам – … . 4. Пералік якіх-небудзь дадзеных, размешчаных у пэўным парадку – … . 5. Дакумент, які фіксуе пагадненне двух ці некалькіх бакоў – … . 6. Дакумент, адрасаваны кіраўніцтву, у якім асвятляецца якое-небудзь пытанне з вывадамі і прапановамі складальніка – … . 7. Дакумент з указаннем належнай сумы грошай за адпушчаны тавар ці выкананую работу – … .8. Дакумент, якім давяраецца каму-небудзь дзейнічаць ад імя таго, хто выдаў гэты дакумент – … . 9. Дакумент, які вызначае склад работнікаў якой-небудзь установы, прадпрыемства з указаннем іх пасад і акладаў – … . 10. Дакумент аб выкарыстанні выдаткаваных сродкаў – … .


Заданне 7. Кожнай мове, як вядома, уласціва сваё, толькі для яе характэрнае адлюстраванне свету. Адна з праяў такой ідыяматыкі паміж рускай і беларускай мовамі заключаецца ў тым, што некаторыя з’явы руская мова абазначае апісальна, спалучэннем слоў, а беларуская – адной лексемай: железная дорога – чыгунка. Падбярыце і запішыце беларускія адпаведнікі.


Предвечернее время – … , булыжная мостовая – … , падающая звезда – … , парное молоко – … , лягушечья икра – … , дерзко отважный человек – … , завершение уборки картофеля – … , ветряная мельница – … .


Заданне 8. Успомніце беларускія словы і словазлучэнні, эквівалентныя наступным запазычанням. Запішыце.


Адэкватны – … , індыферэнтны – … , маніторынг – … , індыкатыў – … , экспансія – … , кампетэнцыя – … , электарат – … , элегантны – … .


Заданне 9. Дадзены азначэнні жанраў юрыдычнага падстылю. На месцы пропуску запішыце назвы гэтых жанраў.


1. Асноўны закон дзяржавы, які вызначае асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу, сістэму дзяржаўных органаў, правы і абавязкі грамадзян – …. 2. Звод законаў – … . 3. Пастанова дзяржаўнай улады, якая мае найвышэйшую юрыдычную сілу – … . 4. Пастанова вярхоўнай улады – … .


Заданне 10. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Вызначце стыль тэксту і прывядзіце лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя асаблівасці гэтага стылю з адпаведнымі прыкладамі з тэксту.


І.


Згодна з пастановай 2-й се…сіі ЦВК БССР ад 15 ліпеня 1924 г. апарат падлеглых ВСНГ БССР устаноў і пр…дпрыемстваў павінен быў з 15/VI-1927 г. пера…сці на працу па-беларуску. Аднак шмат трэстаў і гаспадарчых адзінак да гэтага час… вядуць перапіску з ВСНГ БССР выключна на расійскай мове. Дзеля чаго загадваю

1) Усім трэстам гаспадарчым адзінкам і пр…дпрыемствам (акрамя Гомельшчыны) з 15 ліпеня г. г. поўнасцю перавесці свой апарат на белару…скую мову.

2) З 15 ліпеня 1928 г. прымаць на службу на аднолькавыя пасады толькі тых грамадзян якія ведаюць белару…скую мову. Выключэнні дапускаюцца з асабістага ў кожным выпадку дазволу кіраўніка прадпрыемства са зв…ртаннем увагі на арт. 13 памянёнай пастановы ЦВК г. зн. абавязваючы няведаючых беларускую мову вывучыць яе на працягу 6 месяцаў.

Старшыня ВСНГ БССРІІ.


Пагадненне

аб сацы…льнай паліты(ке, цэ, цы), заключанае

паміж Дзяржавамі-Удзельніцамі

Еўрапейскай Супольнасці,

за выключэннем Злучанага Каралеўства

Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі


11 Высокі… Дагаворны… Бакоў што /ніжэй/падпісаліся а менавіта Каралеўства Бельгія, Каралеўства Данія, Федэратыўная Рэспубліка Германія, Грэч…ская Рэспубліка, Каралеўства Іспанія Францу…ская Рэспубліка, Ірлан/ды, дзі/я Італьянская Рэспубліка Вялікае Княства Люкс…мбург Каралеўства Ні/дзе, дэ/рландаў і Партугальская Рэспубліка (тут і далей названыя “Дзяржавы-Удзельніцы”), жадаючы ажыццявіць Сацы…льную Хартыю 1989 г. на аснове аcguis communautaire прымаючы да ўвагі Пратакол аб сацы…льнай паліты/ке, цэ, цы/ пагадзіліся з наступным:
1   2   3   4   5

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка