Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
НазваПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Дата канвертавання18.04.2013
Памер26.06 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад__15.05.2012г.__ №_11

Заг. кафедры філалогіі

___________Т.М. Пучынская


Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп ПА завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)


 1. Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет і задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы і метады навучання беларускай мове ў пачатковай школе.

 2. Падрыхтоўчы перыяд навучання грамаце, яго змест і задачы. Патрабаванні да ўрока чытання ў падрыхтоўчы перыяд, яго структура.

 3. Арганізацыя і змест працы ў асноўны перыяд навучання грамаце.

 4. Паслябукварны перыяд навучання грамаце, яго задачы, тэматыка і структура ўрокаў чытання.

 5. Якасці паўнацэннага навыку чытання.

 6. Методыка чытання і аналізу апавяданняў. Асаблівасці чытання і аналізу твораў з навукова-гістарычным зместам.

 7. Вывучэнне элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах.

 8. Казка як жанр мастацкага твора. Прыёмы і формы працы з вобразнымі сродкамі, выяўленне лексічных і сінтаксічных асаблівасцей казкі.

 9. Пазакласнае чытанне, яго мэты і задачы. Змест пазакласнага чытання. Пазакласная праца па літаратурным чытанні.

 10. Напрамкі развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў.

 11. Урокі беларускай мовы, іх тыпы і структурныя кампаненты, асаблівасці пабудовы ў залежнасці ад зместу, тэмы, этапаў навучання, падрыхтоўкі вучняў.

 12. Адукацыйнае і практычнае значэнне вывучэння фанетыкі і графікі. Методыка працы над гукамі.

 13. Значэнне і задачы працы па вывучэнні марфемнага складу слова ў пачатковых класах. Значэнне словаўтваральнай працы ва ўзбагачэнні слоўнікавага запасу малодшых школьнікаў.

 14. Сістэма вывучэння назоўніка і дзеяслова ў пачатковых класах, яе абгрунтаванне..

 15. Методыка навучання арфаграфіі. Асноўныя прыёмы працы з арфаграфічным правілам.

 16. Пераказ як від працы па развіцці звязнага маўлення вучняў. Віды пераказаў. Асаблівасці працы над падрабязным пераказам.Літаратура

 1. Выкладанне беларускай мовы ў школе / М.Г. Яленскі [ і інш.]. — Мн.: Народная асвета, 1994. — 236с.

 2. Каляда, А.А. Выразнае чытанне / А.А. Каляда. — Мн.,1985. —270с.

 3. Купцэвіч, А.К. Урок пазакласнага чытання ў 3 класе па творах Рыгора Барадуліна / А.К. Купцэвіч // Пачатковая школа. — 2002. —№12. — С.24—26.

 4. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р.Львов [и др.].— М., 2000. — 415с.

 5. Ляшук, В.Я. Урокі пазакласнага чытання 4–7 класа / В.Я. Ляшук.— Мн.,1984. —127с.

 6. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. — Мінск : “РІВШ”, 2007. — 252 с.

 7. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах: Вучэб. дапаможнік для фак. педагогікі і методыкі пачатковага навучання пед. ін-таў / Я.М. Івашуціч, М.П. Лукашук, Б.В. Пятровіч, А.П. Шанько; Пад рэд. А.П. Шанько. — Мн.: Вышэйшая школа, 1986. —408с.

 8. Падгайскі, Л.П. Методыка беларускай мовы/ Л.П. Падгайскі — Мн., 1981. —256с.

 9. Паўлоўская, В.І. Выразнае чытанне ў пачатковых класах / В. І. Паўлоўская. — Мн., 1976.

 10. Паўлоўская, В.І. Займальны матэрыял па беларускай мове для 1—3 класаў / В.І. Паўлоўская. — Мн., 1970. —63с.

 11. Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев.— М., 1980.— 82 с.

 12. Яленскі, М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка [Текст] : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ / М. Г. Яленскі. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2005. — 223 с.Складальнік В.В.Курыловіч

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconМазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна
Вучэбная праграма складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай...

Пытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка