Конкурс-гульня «Самы эканомны»
НазваКонкурс-гульня «Самы эканомны»
Дата канвертавання06.04.2013
Памер126.67 Kb.
ТыпКонкурс


Дадатак 5

ГУЛЬНІ

Збяры прыказку

Мэта: ведаць прыказкі і прымаўкі аб эканоміі і беражлівасці і разумець іх сэнс.

Клас дзеліцца на групы. Для кожнай групы падрыхтаваны набор картак са словамі, з якіх навучэнцы павінны сабраць прыказку. Для працы адводзіцца пэўны час. Праводзіцца конкурс паміж групамі. Прыказкі можна ўзяць з дадатка 4.


Спрэчка Берагошы з Растаргошай

Мэта: зразумець значэнне і ролю чалавека ў захаванні прыроды.

Берагоша - станоўчы персанаж, які ўсё беражэ і эканоміць.

Растаргоша - адмоўны персанаж, які нічога не беражэ, безадказны.

Навучэнцам прапануецца выступіць у ролі Берагошы або Растаргошы і перадаць рысы іх характару праз інтанацыю пры прагаворванні прыказак. Напрыклад, прыказку «Што за бяда, калі льецца вада» можна вымавіць:

а) з інтанацыяй Берагошы:

- радасна (ад таго, што існуе вада);

- заклапочана (дрэнна, калі вада льецца дарэмна);

- запытальна (з пытаннем да аўдыторыі);

б) з інтанацыяй Растаргошы:

- бестурботна (легкадумнае стаўленне да вады);

- раздражнёна (ад таго, што яму робяць заўвагу);

У дыялогу персанажаў утворыцца своеасаблівая спрэчка.


Конкурс-гульня «Самы эканомны»

Конкурс можна правесці ў двух варыянтах.

1 варыянт

Заданне выконваюць некалькі вучняў каля дошкі, клас назірае за іх дзеяннямі (спаборнічаюць.)

2 варыянт

Заданне выконвае ўвесь клас. Па выніках конкурсу выбіраецца леп-шы вучань (група вучняў).

Змест конкурснага задання

1. Абвесці па трафарэце на лісце паперы як мага больш аднолькавых фігур.

2. Выразаць фігуры.

3. Параўнаць колькасць фігур.

4. Выйграе той, хто пакінуў найменшую колькасць папяровых адхо-даў. Робіцца выснова аб эканомным выкарыстанні паперы і іншых рэсурсаў.Хто ж самы эканомны?


Гульня "Вадой не разальеш"

Мэта: пашыраць слоўнікавы запас вучняў.

У мове шмат выразаў, звязаных з вадой. Напрыклад, "як у ваду ады-сці" - бясследна знікнуць; "як у ваду апушчаны" - які мае пануры выгляд і г.д. Успомніце, якія выразы адпавядаюць наступным значэнням.

1. Захоўваць маўчанне. (Набраць ў рот вады)

2. Гэта яшчэ як сказаць, невядома, які будзе вынік. (Віламі па вадзе пісана)

3. Угадаў, правільна прадказаў. (Як у ваду глядзеў)

4. Выбіраць нешта лепшае (выгаду), карыстаючыся чужымі цяжкас-цямі. (У мутнай вадзе рыбку лавіць)

5. Збіваць з панталыку людзей, наўмысна ўносіць блытаніну ў якое-небудзь пытанне. (Ваду каламуціць)

6. Быць гатовым на любы ўчынак ў імя прыхільнасці, ідэі. (У агонь і ваду)

7. Аб поўным падабенстве. (Як дзве кроплі вады)

8. Нічым не проймеш, хоць бы што. (Як з гусака вады)

9. Пазбегнуцьь заслужанай кары. (Выйсці сухім з вады)

10. Далёкі сваяк. (Сёмая вада на кісялі)

11. Многа лішняга, непатрэбнага. (Шмат вады)

12. Займацца якой-небудзь бескарыснай працай. (Ваду ў ступе таўчы)

13. Жыць упрогаладзь, бедаваць. (Сядзець на хлебе і вадзе)

14. Схаваць ўсе сляды непрыстойнай справы. (І канцы ў ваду)

15. Шмат часу прайшло. (Шмат вады выцекла)


Гульня «Так – не»

Мэта: праверыць, як дзеці ведаюць уласцівасці вады.

(«Так» - рукі ўверх, «не» - прысесці)

Вада – гэта вадкасць? Так

Яна мае пах? Не

Яна растварае цукар? Так

Яна растварае гліну? Не

У рэках яна салёная? Не

У моры яна салёная? Так

У акіянах яна прэсная? Не

Чыстая вада – для хваробы бяда? Так

Ці карысна піць ваду з ракі? Не

Калі будзеш піць сок, будзеш здаровым? Так

Вада закалівае? Так

Гульня - галаваломка «Планета Зямля - ​​наш дом»

Мэта: асэнсаваць значнасць планеты Зямля як свайго роднага дома.

Клас дзеліцца на дзве групы. Кожная група атрымлівае ліст паперы з літарамі, унесенымі ў клеткі. Вучні павінны адшукаць сярод мноства літар на лісце ключавое слова, якое з'яўляецца часткай прапановы «Планета Зямля - ​​наш дом». Вынікам гульні з'яўляецца складзенае з асобных слоў прапанова, сэнс якой раскрываецца і становіцца дэвізам занятка.

З

Й

м

с

И


Ю


Я

О

ч

Э

А


б

М

й

ш

Т


р

ж

Л

х

В


ы

о

к

Я
П


п

е

в

Ю

Ю


с

ф

а

ж

Н


м

А

ж

Ш

К


р

й

д

Э

Й


о

я

м

юД


о

Я

а

М

Ф


ц

у

е

Ж

Ч


м

О

ь

Б

к


р

й

і

Ю

у

ч

м

ы

МЗямля – наш дом.


Казка пра Берагошу

Жыў калісьці на свеце разбойнік. І звалі яго Бярыбольш. Ён жыў у дрымучым лесе, у цемры і пячорах. Калі па вялікай дарозе праязджалі бага-тыя людзі, то ён падпільноўваў іх і забіраў у іх грошы і дабро.

З гадамі гэты занятак яму перастаў падабацца. Ён вельмі пашкадаваў, што здзейсніў шмат зла. І стаў Бярыбольш рабіць добрыя справы.

Каб быць пісьменным і паступаць справядліва, ён пайшоў вучыцца. Вучыўся старанна і нават заслужыў званне акадэміка, самага разумнага з усіх разумных навукоўцаў. І пачалі яго называць акадэмікам Берагошай.

Было ў Берагошы пяцёра верных сяброў: Эняргоша - прафесар энер-гетычных навук, Эляктроша - прафесар электрычных навук, Цяплоша – пра-фесар цеплавых навук, Экоша - прафесар экалагічных навук, Вадзяша – пра-фесар навук аб вадзе.

Аднойчы, калі сябры - навукоўцы сабраліся разам, Берагоша ім і кажа:

- Мілыя мае таварышы, скажыце, чаму б вы хацелі прысвяціць сваё жыццё?

Параіліся сябры паміж сабой і адказалі яму так:

-Мы хацелі б займацца тым, чым і ты займаешся. Мы жадаем вучыць маладых людзей эканоміі і беражлівасці, каб яны, калі пасталелі, змаглі сваю краіну зрабіць багатай і квітнеючай.

- Так таму і быць. Хай спраўдзяцца добрыя надзеі і спадзяванні. Ідзі-це ж у школу і раскажыце дзецям пра ўсё, чаму самі навучыліся за доўгія га-ды. І хай яны добра засвояць вашу мудрасць.


Дэвізы каманды Берагошы

(для правядзення конкурсаў, эстафет, спартландый, КВЗ):


Каманда Энергошы («Энергія»): Будзем усе вучыцца мы

Берагчы энергію краіны.


Каманда Эляктрошы («Эляктронікі»): Святло не палі дарма,

І будзе жыццё цудоўнае.


Каманда Цяплошы (Праменьчыкі»): Цяпло заўсёды, цяпло ўсюды,

Да дзён апошніх донца.

Цяпло берагчы і захоўваць -

Вось лозунг наш і сонца.


Каманда Вадзяшы («Кропелька»): Льецца чыстая вадзіца,

Дапамагае нам памыцца.

Кран закрый, калі яна

Табе больш не патрэбная.


Каманда Экошы («Зялёны патруль"): Беражы прыроду сам –

Перадай сваім сябрам.


Гульнявая праграма ў форме КВЗ «Капейка рубель беражэ»

Мэта: выхоўваць у навучэнцаў беражлівыя адносіны да энерга-рэсурсаў.

Абсталяванне: прыказкі, глобус, пакрыты рознакаляровымі кава-лачкамі паперы, жэтоны-капейкі, чыстыя лісты фармату А4.

Ход занятка

Арганізацыйны момант

Навучэнцы паварочваюцца адзін да аднаго тварам, бяруцца за рукі і прамаўляюць хорам словы:

Мы ўсміхаемся свету, свет усміхаецца нам. Усім людзям планеты

мы дорым ўсмешку і добры настрой. Добры дзень усім удзельнікам гульні!

Уступнае слова вядучага

Ніколі яшчэ так шмат людзей не было занепакоена станам нашай планеты. Кожны на Зямлі чалавек можа ўнесці свой пасільны ўклад у справу зберажэння планеты. Бо чалавецтва карыстаецца прыроднымі рэсурсамі па-стаянна і заўсёды. А вось ці заўсёды гэта рацыянальна? Хатняя гаспадарка - гэта таксама спажыванне прыродных рэсурсаў, і кожны з нас здольны змяніць сітуацыю на планеце да лепшага, асабліва калі будзе дзейнічаць не адзін, а здолее далучыць бацькоў, сяброў, знаёмых.

Таму мы вырашылі правесці нашу гульню сумесна з дарослымі. Але гэта не проста гульня - гэта творчая праца, якая пакажа вашыя здольнасці і магчымасці. За кожны правільны адказ каманда будзе атрымліваць жэтон ў выглядзе капейкі. А ўсім вядома, што ў гульні пазнаецца ісціна!

1. Конкурс "Візітка"

Прадстаўленне каманд.

2. Конкурс "Размінка"

Перад вамі прыказкі, падзеленыя на дзве часткі. Ваша задача злучыць іх па сэнсе.

Беражлівасць / даражэй багацця.

Беражлівая рэч / два стагоддзі жыве.

Капейка рубель беражэ, / а рубель галаву пільнуе.

Чужое беражы / больш, чым сваё.

Лепш сваё паберагчы, / чым чужое пражыць.

У лес не з'ездзім, / так і на палацях змерзнем.

Не для лета хата сячэцца / для зімы.

Днём ліхтар / не патрэбен.

Кропля малая, / а па кроплі - мора.

3. Конкурс "Дамавік"

Мы ўсе жывем у дамах: адныя ў драўляных, іншыя ў цагляных, а хто-сьці ў буйнапанэльных, але ўсіх нас турбуе адно: як захаваць цяпло? Каман-ды па чарзе называюць спосабы захавання цяпла ў дамах.

(Адказы, якія паўтараюцца, не ўлічваюцца).

4. Конкурс "Энергетыкі"

На стале каля магнітнай дошкі стаіць стол, на якім ляжаць лісточкі з загадкамі. Цяпер да стала будуць выходзіць па аднаму ўдзельніку з кожнай каманды, выбіраць любы лісток, зачытваць ўслых загадку і называць адказ. (Калі адказ будзе правільным, то на магнітнай дошцы вядучы ўмацуе таб-лічку з дадзеным словам). Дакладныя адказы складуць пералік электрапры-бораў у кватэры.

1. Провели под потолок 2. Я вдыхаю много пыли,

Удивительный шнурок. Чтобы вы здоровы были.

Привинтили пузырёк -

Загорелся огонёк.

3. Что за чудо, что за ящик? 4. Через реки, через горы

Сам певец и сам рассказчик, Слышим музыку и говор.

И к тому же заодно Нам услышать их помог

Демонстрирует кино. Этот чудо-сундучок.

5. Есть ящик уникальный, 7. Наша тётушка игла

С рожденья музыкальный. С электричеством дружна.

Он играет и поёт, Строчка в строчку,

Никогда не устаёт. Строчка в строчку

Будет платье вашей дочке.

6. Жить без него я не могу, 8. Через поле и лесок

Очень я его люблю. Подаётся голосок.

Я пишу, а он читает Он бежит по проводам -

И ошибки исправляет. Скажешь здесь, а слышно там.

Песни, музыка, кино -

Всё хранится у него.

9. По полотняной стране, 11. Вся родня живёт вот так:

По реке Простыне Тик-так, тик-так,

Плывёт пароход Ну а мы не можем так.

То назад, то вперёд, Они все механические,

А за ним такая гладь - А мы-то электрические.

Ни морщинки не видать.

10. В нашей кухне целый год

Дед Мороз в шкафу живёт.

6. Конкурс "Дворнікі"

Смецце паступова становіцца монстрам цывілізацыі. Перад намі гло-бус - паменшаная мадэль зямнога шара, пакрытага розным смеццем (на гло-бусе з дапамогай іголак прымацаваныя рознакаляровыя паперкі). За кожны правільны адказ камандам дазваляецца зняць адну паперку ​​- ідзе як бы пра-цэс ачышчэння зямнога шара ад смецця. Задача каманд: паспрабаваць зра-зумець, пра што ідзе гаворка. І здагадацца як мага хутчэй.

Перамагае тая каманда, якая першай дасць правільны адказ.

1. Яго вырабляе звычайная карова.

2. У невялікіх колькасцях ён вельмі карысны.

3. Калі яго занадта шмат, гэта становіцца сапраўдным бедствам.

4. Калі трапіць у вадаёмы, ён руйнуецца, рыба і іншыя водныя жывё-лы пачынаюць задыхацца.

5. Яго можна кампаставаць. (гной)

1. Яна бывае рознакаляровай, і яе вельмі цяжка зламаць.

2. Прадметы з яе вельмі лёгкія.

3. У вас шмат цацак з яе.

4. Калі яе падпаліць, то з'яўляецца шмат дыму, які дрэнна пахне і дрэнна ўплывае на здароўе.

5. Яна складае большую частку смецця на Зямлі. (пластмаса)

1. Яе вынайшлі кітайцы.

2. Яна добра гарыць.

3. Яе атрымліваюць з дрэва.

4. Яе застаецца шмат у класах пасля ўрокаў.

5. На ёй пішуць і малююць. (папера)

1. Яго робяць з пяску.

2. Вашы бацькі збіралі і здавалі яго за грошы ў пункты прыёму.

З. Часцей за ўсё яно празрыстае, лёгка разбіваецца пры падзенні.

4. Ім можна парэзацца.

5. Кінутае ў лесе, яно можа быць крыніцай пажару. (шкло)

1. У нашай вёсцы гэта ёсць.

2. Гэта можна здаць і атрымаць за гэта грошы.

3. Ад яго ачысцілі вёску нашы хлапчукі.

4. Ён можа быць нават каляровым.

5. З яго можна зрабіць шмат новага. (металалом)

1. Заўсёды чорнага колеру.

2. Яе шмат у гарадах, дзе ёсць заводы і фабрыкі.

3. Яна вельмі шкодная.

4. З ёй змагаюцца тыя, хто чысціць коміны.

5. Яе шмат пры гарэнні. (сажа)

1. Гэтым карыстаюцца людзі.

2. Спачатку гэта моднае, прыгожае.

З. Гэта можна аддаваць іншым.

4. Гэтым забітыя нашы шафы. (адзенне, абутак)

1. Яно лягчэй вады.

2. На вадзе плавае, не тоне.

3. У рацэ яго шмат, калі ў ёй памыюць машыны.

4. Перашкаджае дыхаць рыбам.

5. Трэба прыбіраць з паверхні вады. (машыннае масла).

7. Конкурс "рацыяналізатараў"

Смецце мы прыбралі. Але цяпер перад намі стаіць пытанне: што з ім рабіць?

Параіўшыся, каманды прапануюць спосабы другаснага выкарыстання адходаў.

Вынікі гульні.

Журы падлічвае жэтоны і аб'яўляе пераможцаў.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconКонкурс знаўцаў пдр помни правила движенья как таблицу умноженья
Пазнавальная гульня “Аб карыснай І шкоднай ежы ( на Сусветнага дня здаровага харчавання)

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconАрганізацыйны Гульня "Дэкларацыя самакаштоўнасці"
Пазнаёміцца бліжэй нам дазволіць наступная гульня. Калі вы згаджаецеся з прыведзенымі мною словамі, то, калі ласка, прыўстаньце з...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconТэма Гульня "Разумнікі І разумніцы"
...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconМарыя Рубашка Мова – самы дарагі скарб
Беларуская мова – самы дарагі скарб у нашай краіне, які перадаецца ў спадчыну з пакалення ў пакаленне. Мы беларусы І таму павінны...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconКонкурс эрудытаў "Найлепшы знаўца казак"
У конкурсе бяруць удзел 4 каманды. Загадзя дзецям выдаецца спіс казак, якія яны павінныя прачытаць. Гульня можа пачынацца з конкурсу...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconУ лістападзе 2006-га году Сержуку Гумінскаму споўнілася 18 год
Сярод аршанскіх моладзевых актывістаў ён бадай што І самы малады, І самы актыўны. Некалі яго абвінавацілі ў датычнасьці да палітычных...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconЧым ёсьць ролевая гульня?
Перш чым перайсьці да разгляду такога фэномэну ў групе мэтадаў інтэнсіўнага навучаньня, як ролевая гульня, неабходна высьветліць,...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconГульня-конкурс, прысвечаная надыходу лета (Мерапрыемства праводзіцца на спартыўнай пляцоў-цы альбо ў школьным двары. Двое вядучых з чамаданамі ў руках сустракаюцца пасярод пляцоўкі.) 1-ы вядучы
Вядучы. Вось І я пра гэта хацеў даведацца. Баюся спазніцца, магчымасць паўдзельнічаць у марскім пада-рожжы прадастаўляецца адзін...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconПлан Уступнае слова. 3 хв. Выбар каманд "Сябры" І "Песняры", выбар журы. 5 хв. Умовы задання №1, для каманд. ( малюнак паводле зместу песні). 3 хв. Першы нумар мастацкай самадзейнасці. 4 хв
Гульня-конкурс, праведзеная 28. 11. 2007 г у Дзяржаўнай установе адукацыі Чэхаўшчынская дапаможная школа-інтэрнат (Мінская вобласць,...

Конкурс-гульня «Самы эканомны» iconРуюць маркэтолягі жартуюць яны самі пра сябе. Штогод колькасьць тавараў у сьвеце большае, а маркэтынгавыя тэхналёгіі фармуюць попыт спажыўцоў. У той самы час
У той самы час становяцца непатрэбнымі старыя рэчы, якія згубілі актуальнасьць, выйшлі з моды ці папросту надакучылі гаспадару. Якія...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка